2
2:1-16 Pol Da Tesalonaika Buro Eta Uria Gaga Re.
Námanda ikoko mendi, ariri gharovu, nímane reisi-geroravore námane igigutara aghade, nímandava minono regeguturera-da bee siroruta. Eka 16:19-24; Eka 17:1-9Avotago, nímane reisi-geroravore, sei Filipai enembomi námandava mema ututurota, tauga kavavana regeguturie. Tago, God námane sonembutata, ano ea jiria, enembo dumenimi bureguta-du oru egegambi God da Gaga Taubana nímandava minono regegutare. Aghá egegutara mo, nímane reisi-geroravore, námane jo gaabee egegari-du rirota, nímandu gaveranu regegambi re, o tamoda unodu rea minono regegambi re o nímane kuvia nímanda eini-eini bubugaita minono regegambi re. Kotú, God námane inono gerurie-gea, unda Gaga Taubana minono regegari-du rea, námandava ututurieta, námane God da uno ananu regeguturota, unda Gaga minono regegeta rosore. God námanda neno roo gia simbugeta rouvie. Amindu námane jo enembomi gangoro ari-du rea minono regegambi eta rosore. God, avona námanda neno ro gia simbugeta rouvia, unona gangoro ari-du rea minono regegeta rosore. God da dibeva gaa bee rere. Nímane reisi-geroravore, jo námanenu gaabee egegadi rirota, kuvirari gaga eini nímandu regegambi re, o nímanda eini-einidu muu dirota gavera regegambi re. Aghá urota, námane jo nímane o enembo dumenimi námandu raga regegadi rea, buro egegambi re.
Námane, nímandava undaride, evari kambode utari-du rasueta sonembasira, aná taubana bee asue. Anada bee mo, námane Keriso da aghi kakato re-tago, námane jo aghá egegambi re. Námane, eto-bato ayami unda soká unduturota, gaga roboghami rirota kaifa ea goghó eta rouvia, aghagonu nímandava beago, aghá egegutare. Námane nímane neno bua goghó egegutare. Amindu God da Gaga Taubana nímandu rirota, tofo námanda jebuga beago nímandu vesa egegutare. Námanda ikoko mendi, ariri gharovu, nímane reisi-geroravore. Námane avo iririguturota, God da Gaga Taubana nímandava minono regegutara, ananu rourogo námanda undaride uvudedu bouvu egegara-degea, tumba onembo ano itia iribuja gugutegutara, ananu reisi-nundubutoravore. 10 Nímane gaabee ari kakato gigigutaravore, kotú God beago rei-gerue, nímanda rova námane kakara bee irirota, kotú dinunu eini egegambi, ari bari taubana nuenembo egegutueta gigigutaravore. 11 Aghá urota, eto-bato aya afami númanda sasingu kaifa eta rousua aghagonu, nímane daba-daba aghá kaifa egegutare. 12 Námane aghá urota, God nímane unda natofo* ea unda durogha gari-du gateguturia, daiyagha nímanda irari taubana gia gangoro asua-nu nundubuturota, ano bubugadi gaga dumeni nímandu rirota, itata regeguturere. 13 Námane fefera inono God dava nímandu “aiye” rirota vitere. Anada bee mo, námanda minono nímandava regegutara, nímane jo enemboda gaga aghago nundubambi egegutaravore. Aghá urota, “Ená God da gaga re,” rea, nímane niningigea bubugea beforova ititigutaravore. Kotú ená Gaga gaa bee re. Aná God da Gaga re. Kotú God da Gaga rera-mi, nímane gaabee rora enemboda neno rova buro eta rouvie. 14  Eka 17:5Námanda ikoko mendi, Judia Frovensi anava God da ekaresia* rova, kotú Iesu Keriso da natofodava donu siroruturia, dabako aghago nímandava siroruta. Judia Frovensiva, Jiusi enembomi God da ekaresiadava bouvu ututurieta, mema fakara bee itatama egeguturie. Dabako aghagonu nímanda enembo dumeni kambesi Tesalonaika anava erea, nímandava bouvu ututata, mema fakara bee itatama egegutaravore. 15-16  Eka 9:23, 29; 13:45, 50; 14:2, 5, 19; 17:5, 13; 18:12Jiusi enembo rera anami, Jojabee Iesu derurieta ambubuturie, kotú God da feroveta mane beago númanena dea sirivu egeguturie. Námane beago númanena tuviturie. Kotú rourogo númanda gitofo námanda gaga ningia jebuga bauve-degea, námanena minono rari aná bureguturota, enembo nanjogodu gitofo bee gitofo egeguturie. Aghá ueta, númanda ari-bari akokogo oruabe egegutua-du, God númane injigha urota, unda neno sembago númandava ututata, itatama eta rousue.
2:17-3:5 Pol Rekago Ya, Tesalonaika Enembo Gaita Uno Uria Re.
17 Avore, námanda ikoko mendi, ariri, gharovu, gaabee mo, nímane neno roomi nundubuturota vitere. Avotago, námane tuvitata fefera tufoko nímane dibemi jo gambi irirota, neno mema egegutare. Aghá urota, nímandava yari nundubuturota, emboro dumeni tava egegutare. 18 Námane kaverea nímandava yaita uno egegutare. Amó Pol anukako fefera oruabe nundubutare. Tago, Satan na námane bureguta. 19-20 Nímane ano ea, nímanda gaabee ari jo doambi eta rosora-du, námane gangoro urota, nímane gaita uno eta rosore. Jojabee Iesu kaverea furaita rouvia feferava nímanda gaabee arinu gia, námandu raga raita rouvie. Námanda gangoro kotú durogha gari-da ruru, aná nímane re.

2:2 Eka 16:19-24; Eka 17:1-9

2:14 Eka 17:5

2:15-16 Eka 9:23, 29; 13:45, 50; 14:2, 5, 19; 17:5, 13; 18:12