8
Embobomi Stiven dedeguturieta ambubuturia-du, Sol “Avore” rea gangoro urie.
8:1-3 Sol Na Iesu Da Yaverodu Ari-Bari Akokogo Eta Uria Re.
Fefera aghade, Jerusalem enembo dumeni erea, Iesu da yaverodu ari-bari akokogo urota, bouvu ututuaveta mema itatama egegeta urie. Gaabee ari enembo dano oru ea erea, kambesi-kambesi Frovensi Judia kotú Samaria anava tará ea igiguturota, Iesu da ambo nimbi 12 nu Jerusalem dotuturie. Stiven ambubuturieta-gea, embobo dumeni God gaabee egegeta uria, númanena undú neno mema urota aria, umó bua aria furuguturota, dari sorara egeguturie. Eka 22:4-5; 26:9-11Sol na, Iesu da yavero data amburari-du rea, númanda kambo mane bejea terua, Iesu da yavero, embobode evevetude nandia, kambo rova reta ghambugea bua iiava diburava gajeta urie.
8:4-25 Samaria Frovensi Anava, Iesu Da Gaga Taubana Regegeta Uria Re.
Iesu da yavero naa ari naa ari sokanengea aria, Iesu da Gaga irugeta egeguturie. Aghá ueta, Filip erea aria, bogu naa eini Samaria Frovensi anava buburiturie. Bubua irirota, God na Embó jojabe eini ninenguturieta furia-da gaganu Samaria enembo dava minono reta urie. Minono reaveta, deseta uria enembomi Filip da gaga ningia goghó egegeta urie. Anada bee mo, Filip ari ivata anogha dibe eini be eini eaveta, númanda dibeva siroreaveta gia, duduku-dadaka egegeta urie. Filip na taimu mane beago tuveta urie. Umó reaveta, taimu mane koko rirota enembo oruabeda tamo rova reta doa, kasava voreta urie. Kotú enembo dumeni eka ingo dimbaride mane reaveta jejebugeta urie. Aghá ueta, Samaria bogu naava enembo gangoro jojabe egegeta urie.
9-10 Samaria bogu naa dabako anava, embó eini ragaro Saimon na irieta, Filip ambova furie. Saimon kae righia ingi furiturota simboro reaveta-gea, enembo dano duduku-dadaka egegeta urie. Aghá egegutuaveta, umó eghá reta urie, “Amó embó akuago eini re,” reaveta, enembo, kokotofude sabuade* dano, unda gaga niningigeta urie. Ningia, Saimon dava God da ano irari gaa rea, undú “Ano Jojabeda Tofo” regeguturota, umó kakara egegeta urie. 11 Umó fefera yafabe, kae ririkurota simboro eaveta-gea, enembo duduku-dadaka egegeta urie. Amindu rea, unda donu rari ningia, aghagonu egegeta urie.
12 Saimon da gaga niningigeta urie-tago, anada ambova Filip furia, God da Gaga Taubananu minono rieta, enembo niningiguturie. God namonde amó daiyagha kaifa* Ii, Gaga Isuri Ari Kambesi anava, gaga dumeni gaga Natofo da tuva vitia-nu irugea gia, tanana adi! eta rouvia, kotú God daiyagha Iesu Keriso ninenguturieta furia-nu niningigea, unda gaga gaabee egeguturieta, Filip na enembo, embobode kotú evevetude bua, bafutaito urie.
13 Saimon beago Filip da gaga ningia, gaabee ea ririeta, Filip na umó bafutaito urieta, umó fefera yafabe Filip da ambova deĩ eta urie. Filip umó ari ivata anogha dibe eini be eini eaveta, Saimon da dibeva siroreaveta gia duduku eta urie.
14 Iesu da ambo nimbi Jerusalem irirota, Samaria Frovensiva enembo daiyagha ea, God da Gaga ningia gaabee egegeta uria, ananu ningia, Pita ungá Jon gha ninenguturieta, Samaria enembodava igiguturie. 15 Ungá aria Samaria bubua, God gaabee egegeta uria enembodu, Asisi Kakara vorea númandava asugari-du benunu egeguturie. 16 Anada bee mo, Filip na númane Jojabee Iesu da ragarova bafutaito urie. Tago Asisi Kakara jo vorea, númandava asugambi vitirie. 17 Amindu Pita ungá Jon gha benunu urota, númanda ingo mane enemboda beforova ititiguturieta, Asisi Kakara vorea númandava asuguturie.
18 Iesu da ambo nimbi ungá unda ingo mane enemboda beforova ititiguturieta, Asisi Kakara vorea asuguturia-nu, Saimon na gerurie-gea, umó Pita ungá Jon gha dava, aghá arida anonu baita rea, guri utaita ririe. 19 Rirota, umó eghá ririe, “Aghá arida anonu andú bofu-gea, anda ingo enemboda beforova itadora mo, Asisi Kakara númandava vorea asugoe.” 20 Aghá ririeta, Pita undú eghá ririe, “Inda gurigha amburadi rere. Imó God da vesa jo gurimi utua bambi aita roravore. 21 Anada bee mo, inda neno roo God da dibeva jo taubana irambi re. Amindu, imó airo bee re. Imó jo namonde dano deĩ ambi aita roravore. 22 Neno kaverea, inda ari akuago karigea doa, Jojabeedava benunu ege-gea, inda neno roomi sembago rei-nundubutora-nu nundubea gia doae! 23 Imó námanda ano gia, muu nendera anami, Satan na imó bundetueta viteravore, aghá rei-gerore.” 24 Aghá ririeta, Saimon umó erea, Pita ungá Jon gha dava mino eghá ririe, “Ariee, ingá Jojabeedava andú benunu egege-gea, andava sembago furueta regegetora aná, andava dano jo sirorambi ae!” ririe.
25 Anada ambova Pita ungá Jon gha Jojabeeda númane daiyagha sonembuturia-nu isagha ea, Jojabeeda Gaga ananu minono regegeta urie. Anada ambova, númane erea kaverea, Jerusalem irurota, emboro rorova númane Samaria Frovensi anava, naa dumeni dumeniva terua, God da Gaga Taubananu minono rita igiguturie.
8:26-40 Filip Umó Itiopia Embó Eini Bafutaito Uria Re.
26 Anada ambova, Jojabeeda anerami Filip du ririe, “Imó indufa simbugea ii bubua jiria, dibe fefera vitari kena fuge, kaverea ingo bee kena yadi rere! Ya, emboro daya einiva bubadora mo, daya yoveni iya, naa ragaro Gasa bubua vitie. Kotú daya yoveni iya, bogu naa ragaro Jerusalem bubua vitie. Anava bubua jiradi, rere!” 27 Aghá ririeta, Filip erea aria, Itiopia embó eini furueta tafirie. Aná embó umó, roo enda Itiopia da kotofu evetu, ragaro Kandasi sonembeta urie. Sonembuturota, unda guri mane dano unona kaifa eta urie. Aná embó sei unda kambesi doa Jerusalem aria, God dava benunu ea doa, 28 unda ombo ghaava* vitia kaverea furie. Unda ghaa sariot reta rouvia ananu, hosi mi ghambugea ita rouvie. Aná embó ghaava asumbea fururota, God da feroveta Aisaia da ingisonu irugutueta, Filip gerurie. 29 Gerurota irieta, Asisi Kakarami Filip du ririe, “Ii, sariot kasava jiria ingá yadi!”
30 Aghá ririeta, Filip umó erea sumbua aria sariot dava bubua, feroveta Aisaia da buka irugutueta niningurie. Ningia eghá ririe, “Aná rei-irugutora-da bee, imó tanana rora?” 31 Aghá ririeta, guri kaifa katomi mino ririe, “Amó daiyagha enada bee ga? Inona sonembadora mo, ená gaga rei-irugutora-da bee gaita rore,” aghá rirota, umó Filip vitia unda kasava asumbari-du ririe. 32  Is 53:7-8Aná embóda iruguturia gaga, aná evere:
“Nino oka sifi dea, buraita rea, bua yaita rouvia mo,
jo be rambi aita rouvie. Kotú sifi mendida
segha giriri aita rea, bua yadua mo,
umó jo be rambi aita rouvie. Dabako aghagonu,
aná embó dava fakarago urota, umó jo undufa sonembaita rea,
gaga eini jo rambi re.
33 Umó dedeguturia mo, eto-bato bagha eini darigo egeguturieta,
meka gerurie.
Umó embó taubana re-tago, ari-bari akokogo embó gaa rirota
koto egeguturie.
Umó derurieta ambubuturia-du,
umó imendi gamendi tefo re.”
aná embómi ená gaga irugea sidara urie.
34 Sidara urieta, guri kaifa kato Filip du eghá ririe, “Rege ningore! Aisaia mo, ená gaga tofo undufako undú riria, aĩ? Embó einidu riria?” 35 Aghá ririeta, Filip umó Aisaia da gaga anava tutuno ea, Iesu da Gaga Taubananu undava iruguta arie.
36 Aghá uta, emborova irurota, uvu einiva buburiturie. Bubua, guri kaifa katomi ririe, “Gigo! Ená uvu vitia-va, amó bafutaito adora mo, avora?” 37 Aghá ririeta, Filip na ririe, “Imó gaabee ea goghó adora mo, imó bafutaito aita rore,” ririeta, aná embómi ririe, “Amó gaabee rore. Iesu Keriso umó God da Mendi bee re. Tutuno 37 da gaga itiva vitia-nu isuri aita rosore. Ekaresiada beforo ririkigari dumenida nundubariva, tutuno 37 da gaga Luk na jo gembambi re. Embó einimi gembari gaa regegeta rousue. Amindu, Baiboro dumeniva jo tambambi aita roravore.38 Aghá rirota, unda buro kakatodu sariot righia jirari-du ririe. Tukú ea jijireguturieta, aná embó umó Filip gha dano aria uvuva vovorurie. Vorea, Filip na aná embó bafutaito urie. 39 Aghá ea, ungá uvuvareta kaverea vivitua, jo gaimbo ambi Jojabeeda Asisimi Filip rururieta, aná embó gangorogha God du raga rita arie. Tago, umó Filip rekago jo gambi re. 40 Asisi Kakara Filip bua aria, bogu naa eini ragaro Asdot anava ititurie. Filip na Asdot anava tutuno ea, anavareta irurota, naa ijoijokokova God da Gaga Taubananu minono rita aria, bogu naa Sisaria avo buburiturie.

8:3 Eka 22:4-5; 26:9-11

*8:12 Ii, Gaga Isuri Ari Kambesi anava, gaga dumeni gaga Natofo da tuva vitia-nu irugea gia, tanana adi!

8:32 Is 53:7-8

8:37 Tutuno 37 da gaga itiva vitia-nu isuri aita rosore. Ekaresiada beforo ririkigari dumenida nundubariva, tutuno 37 da gaga Luk na jo gembambi re. Embó einimi gembari gaa regegeta rousue. Amindu, Baiboro dumeniva jo tambambi aita roravore.