4
Kotú, anda gaga sei retora-da mendóva, amó eghá rere. Embó eini amburadua, unda mendi ijokomi numamoda eini-eini dano bata, unda tofo aita rouvie. Avotago, enembomi umó kaifa eta rousua-da anoda tuva iraita rouvie, sabua aghago re. Kotú, umó jo baria, embó bee ambi iradua feferava, enembo dumenimi umode, unda eini-einide kaifa urota iraita rousue. Tago, numamoda gateguturia fefera bubadua mo, unda kaifa kakato umó doa serigaita rousue. Dabako aghagonu, namonde anda gaabee ari jo sirorambi-da dibe kena, namonde amó beago, uutuva endava vitia taimuda babarigarida sabua ea vitirere. Tago ambova, God da gateguturia fefera furia buburiturieta, umó unda Mendi tofonu ninenguturieta furia, endava evetuda urova mendi sirorea, Jiusi enemboda Agho Darida tuva vitirie. Rom 8:15-17Aghá uria-da bee mo, umó enembo avona Agho Darimi bunditurieta vitiria-nu sonembota, God da sasingu egegari-du rea, aghá urie. Avore, God na nímane unda sasingu ea vitera, ananu irugota gigigadi rea, unda mendida Asisi ninenguturieta furia, namonde anda neno rova terua irirota, unona reaveta namonde benunu urota mo, “Anda Afa” regegeta rosore. Aghá-gea, nímane jo sabua irambi re-tago, unda sasingu re. Nímane unda sasingu egegutara-du, God na unda sasinguda vesa donu utaita simbuguturia-nu utota bubugaita rosoravore.
4:8-20 Pol Na Galesia Enembo Nundubea, Neno Mema Uria Gaga Re.
Nímanda irari sei mo, nímane God jo gia tanana egegambi irirota, taimu mane jo God bee irambi-dava sabua* egegeta rosaravore. Oreki nímane God gia tanana ea viteravore. O rasire, God nímane gia tanana ea vitie. Avotago, bee dodu, nímane God du ambo fotea, rekago kaverea ya, uutuva endava vitia taimuda babarigarida sabua egegaita uno roso? Aná taimuda babarigarida ano kotú sonemba eini tefo re. 10 Nímane aghá egeguturota, tafaroro ari fefera dibe eini, marabe dumeni, oya kotú ghaeko dumeni airo kasava kaifa urota, ambo-ambo egegeta rosoravore. 11 Atá, amó nímandava donu siroraita rouvia-nu nundubuturota, oru rore. Rourogo, anda buro nanjogo nímandu utara-da bee sirorambi auve-degea rere.
12 Avore, anda ikoko mendi, ariri gharovu, nímane anda eta rora, aghagonu egegadi benunu rore. Nímane sei jo námane Jiusi enemboda Agho Darida tuva irambi re. Amó neno kaverea, Iesu gaabee urera-mi Agho Darida tuvareta bubua nímane aghago urere. Amindu aghago iririgadi rere. Avotago, amó tutuno ea, nímandava minono ritara aghade, nímane andava mema eini jo utambi re. Mania oreki ututugata! 13 Atá, nímane reisi-geroravore. Tutunova amó angera nímandava irirota, kae bua jiria-du, God da Gaga Taubana nímandava minono ritare. 14 Avotago, anda kae rurara, aná nímandava bouvu eini aghago siroruta. Tago, nímane anadu rea, amó injigha egegambi, kotú kuvia gegha regegambi re. Nímane amó eto-bato God da anera eini, o Iesu Keriso aghago rururota, ghaito teno fufugegutaravore. 15 Atá, oreki mo, daiyagha etueta, andú gangoro urota ghaito teno fufugegutara-da gangoro sidara etu? Anda nímane gia tanana rora, aná eghá re. Nímane andú gangoro egegutara aghade, amó sonembaita rea, eini-eini righia jirambi egegasiravore.* Barugada ero du nundubuturota, námanena Pol da gaga righia kaverea, dibe itoko eini gefivutare. Atá, Pol da gaga vitia dabako aghagonu kaveraita asira mo, eghá gembasire. “Fefera aghade nímane amó sonembaita rea, nímanda dibe mane gogombegea andú ututugasiravore.” 16 Tago oreki mo, nímandu gaa beenu ritara-du, amó gitofo aghago reisi-nundubutora, aĩ?
17 Enembo dumeni iiava, amó injigha urota, númanenu gaabee egegadi, faghighi egegeta rousue. Tago, aná nundubari jo taubana irambi re. 18 Avore, amó namonde iradora, o amó airo iradora mo, nímane buro taubana o nundubari taubana egegaita rea, faghighi egegasira-du, amó gangoro asire. 19 Tago, anda sasingu, amó nimandu rea, eto-bato aya manemi soká fumbaita urota, mema itatama eta rousua aghagonu, mema itatama rore. Anda mema aghá itatama uta irurota, Keriso da nundubaride iraride aghago nímandava sirorota, gaita uno rore. 20 Nímane donu eta rosora-du mana-mana urota vitere. Amindu, anda uno mo, amó daiyagha yasira avo namonde danode irirota, anda nundubari gembera-nu be roboghomi rasueta niningigasiravore.
4:21-31 Hagar Ungá Sara Ghada Gaganu Beforo Isagha Ari-Du Riria Re.
21 Amó nímane avona Agho Darida tuva irirota, ambo-ambo egegaita uno rosora enembodu uriga roreta, regege ningore! Ená gaga Agho Dari rova gefirieta vitia-nu ningita rosora, aĩ tefo? 22  Gen 16:15; Gen 21:2Eghá gembari vitie: Abraham da sasingu vivide ungagha siroruturie. Eini unda sabua* evetu ragaro Hagar na fufirie. Kotú eini mo unda ruru evetu ragaro Sara na fufirie. 23 Unda sabua evetuda fufiria mendi, aná tamoda unonu urieta, siroruturie. Atá, unda ruru evetuda fufiria mendi, aná God na Abraham du be gajituria-da anomi siroruturie. 24-25 Ananu beforo isagha ari-du rei-rurore. Evevetu ungagha retora, aná emboro* ungagha aghago re. Emboro eini, dafaru Sainai anava ifeguturia, rera, aná Abraham da sabua evetu Hagar du rere. Unda sasingu beago, umongo sabua sirorea vitie. Ená dafaru ragaro Sainai rera, aná frovensi ragaro Arebia da rova vitie. Atá, amó kasia dafaru Sainai nu rei-rurora-da bee mo, Jiusi enemboda bogu naa jojabe Jerusalem nu nundubuturota rere. Oreki Jerusalem da rova Jiusi enembo nanjogo, Agho Darida anomi bundetueta, númane sabua aghago ea vitie. 26 Atá, namonde amó gaabee ari kakatoda aya Sara mo, umó inono Jerusalem reka uutuvareta vorefuraita rouvia aghago, aná umó re. Umó jo sabua irambi re. Kotú unda sasingu beago jo sabua irambi re. 27  Is 54:1Anada bee mo, God da Gagava undú eghá gefirieta vitie.
“Imó evetu avona eero iradora, gangoro ege!
Imó soká fumbarida mema itatama ambi vitera, aná gangorogha sirivo sata ege!
Anada bee mo, evetu baiturami mendi sasingu oruaruabe baita rouvie.
Atá, vai ea, embógha vitia evetuda sasingu jo oruabe ambi aita rouvie.”
28 Avore, anda ikoko mendi, ariri gharovu, God na Abraham du be gajea, undú mendi ragaro Aisak ututuria aghagonu, God na be gajituria-du namonde amó gaabee ari kakato beago, unda sasingu ea vitere. 29  Gen 21:9Aghade, sabua evetuda mendi tamoda unova siroruturia-mi erea, ruru evetuda mendi Asisida anomi siroruturia-dava, bouvu kotú mema fakarabe ututa urie. Kotú oreki beago, Jiusi enembo Agho Darida anomi bunditurieta vitia-mi, namonde amó gaabee ari kakatodava bouvu kotú mema ututa rousue. 30  Gen 21:10Avotago, God da Gaga gefirieta vitia-va, dodu reiria, aná evere:
“Ana sabua evetu unda mendigha tuve, serigoe!
Anada bee mo, sabua evetuda mendi jo ruru evetuda mendigha numamoda gugua-ghayafa vesa ea bambi aita rousue.”
31 Aghá-gea, anda ikoko mendi, ariri gharovu, namonde amó jo sabua evetuda sasingu irambi re. Namonde amó ruru evetuda sasingu ea vitere.

4:5 Rom 8:15-17

*4:15 Barugada ero du nundubuturota, námanena Pol da gaga righia kaverea, dibe itoko eini gefivutare. Atá, Pol da gaga vitia dabako aghagonu kaveraita asira mo, eghá gembasire. “Fefera aghade nímane amó sonembaita rea, nímanda dibe mane gogombegea andú ututugasiravore.”

4:22 Gen 16:15; Gen 21:2

4:27 Is 54:1

4:29 Gen 21:9

4:30 Gen 21:10