12
12:1-11 God Unda Sasingu Nanjogo Neno Rururota, Itia Gita Rouvie.
Ená enemboda kiki ningera mo, namonde amó daiyagha egega? Númane dano namonde amó reisi-gerua-du namonde ano ea jiria, buro egeguturota, Jojabeeda emborova sereka susumbugore! Sumbaita urota, tamo firída unomi dimbauve-degea, namonde amó neno roo simbugea, kotú namonde anda ari-bari akokogo vuregea doa, namonde jiria goghó egeguturota sereka sumbari-du reiria-nu sumbua banunava bububugore! Iesu namonde anda gaabee arida ruru re. Amindu namonde Iesu nundubuturota, iririgaita rosore. Unda gaabee uria aghagonu egegore! Iesu ambova, gangorogha irasua-nu nundubuturota, umó ifatarava bouvu kotú meka gasua-du jo oru ambi urie-gea, unona vitia aria, oreki God da avo asumbari ingo beekenava asumbea vitie. Ari-bari akokogo enembomi, umó injigha egeguturota, undava bouvu mema fakarago bee ututueta, umó daiyagha durumugea jiria, itatama uria, ananu nundubadi rere! Aghá urota, jo oru urota, mana-mana egegambi, unda eta uria aghagonu, egegadi rere!
Nímane mene-mene egeguturota, ari-bari akokogoda ano buregeta rosoravore. Tago, ari akokogo enembomi jo nímane dedegota, tatangu gutia amburambi viteravore. Job 5:17; Prov 3:11-12Nímane God da sasingu ea viteravore. Tago, God na ená gagami neno fakara urota, ano ea jiria goghó egegadi riria-nu neno itia viteravore.
“Anda mendi, Jojabee imó ari-bari akokogo doari-du nghaĩ itadua mo,
ningia goghó ege!
Imó dibe beva radua, mania doadi, neno jurauvota!
Anada bee mo, Jojabeeda neno buta rouvia enembodava unona nghaĩ ititurota,
emboro taubana irugeta rouvie.
Kotú, avonu unda sasingu ari-du badua mo, númandava mema bouvu ututurota,
ari-bari taubanada aito fugari irugeta rouvie.”
God da nímandava eta rouvia, dabako aghagonu afa manemi, númanda sasingu nghaĩ ititurota, dedegeta rousue. Amindu rea, mema donu itatama egegeta rosora-nu nundubuturota mo, “Afa God amó nghaĩ ititurota, aghá etue.” regegadi rere. God unda sasingu dano emboro dabako aghagova nghaĩ ititurota deta rouvie. Nímane dambi asua mo, nímane jo unda sasingu irambi, emborova sirorari sasingu aghago iririgasiravore. Namonde anda afa mane endava vitia-mi nghaĩ ititurota deruaveta númane kakara egegeta urere. Amindu, namonde anda asisida Afa uutuva vitia beago, kakara egeguturota jejebugore! 10 Namonde anda ená endava vitia afa mane, tefo númanda unonu egegari-du rirota, namonde amó dedegeta urie. Tago God, namonde amó sonembuturota, taubana kotú kakarago, eto-bato umogo egegari-du rea, deta rouvie. 11 Dadua feferava, namonde amó jo gangoro ambi, neno mema egegeta rosore. Tago, God avonu dadua, ambova númandava aito fugari taubana arida veede siriri arida veede dano siroraita rouvie.
12:12-17 Mania Irari Seiva Kaverea Igigata!
12  Is 35:3Amindu rea, ingo nabubu ea vitia-nu rurugea, erea jiria goghó egegadi rere! 13  Prov 4:26Rourogo enembo eka dimbaride jurauve-degea rirota, kotú jebugari-du rirota, niavo yaita rora-da emboro simbugadi rere.
14 Nímane ea gia, enembode dano inda irariva siriride kakarade dano iririgadi rere! Anada bee mo, neno roo jo kakara ambi vitia enembo, Jojabee jo gambi egegaita rousue. 15  Deut 29:18Rourogo, God da sonemba injigha ea, nímanda irari seiva kaverareta! Neno roo kaifa urota, ea simbuge! Aghade, rourogo, enembo einimi ata, irari seida aito fugari rekago sirorota, nímanda irari memami bebeta auve-degea rere. 16  Gen 25:29-34Rourogo enembo einimi dita faimada emborova yauve-degea o, Iso aghago urota, God da ea simbugaridu goitu fotare-degea rere! Umó mendi bego-gea, God da dibeva mendi begoda ea simbugari basue-tago, umó fefera dabako undaridu muu dirota, aná ea simbugari Jekop du ututurie. 17  Gen 27:30-40Kotú nímane dano gari re, anada ambova umó aná ea simbugari rekago baita nundubuturota, jii reta urie-tago, aná rekago tuvia barida goroto eini jo tambambi re.
12:18-29 Emboro Sei Kotú Emboro Reka Aná Eghago Re.
18  Ex 19:16-22; 20:18-21; Deut 4:11-12; 5:22-27Nímane reisi-geroravore, donu namonde anda mambube mane, Israel enembodava siroruturia aghagonu, jo namonde andava sirorambi re. Númane aria, dafaru eini endava vitia, ragaro Sainai, ingomi righari aghago, anava buburituria mo, aná dafaruva ivari buburagha evieta, kotú tumba kinjí ea, bingoi urie. Aghá uua, yaura sufirie. 19 Aghade, ero eto-bato tavuya maneda erogomi furitueta niningigutua-va, kotú God enemboda be ero aghagomi ririeta niningigea, bemba anami númane oru egeguturie. Oru urota, God gaga fakara riria-du númane aná eronu tukú ari-du benunu egeguturie. 20  Ex 19:12-13Anada bee mo, númane aná God da riria gaga ningari jo inono ambi egeguturie. Aná evere: “Nímanda eini jo furá, ená dafaru ririkigambi aita rosoravore. Kotú nímanda nino oka manedava eghá egege! Nino oka eini ya, ená dafaru righadua mo, nandia bua singoimi dedege, amburoe!” 21  Deut 9:19Avo daiyagha siroruturia-nu gia, Moses oru urie-gea, ririe. “Amó oru urota, anda eka ingo rei-rarovutue,” ririe.
22 Avotago, nímane jo dafaru Sainai anava ya bubambi re-tago, nímane aná etera, ooto eini ragaro Saion* Embó ingiso Hibru enembodu gefiria-da irugariva Dafaru Sainai aná God dava ya bubari emboro sei Agho Darimi ifeguturia-du gefirie. O ooto Saion du riria mo, aná God dava ya bubari emboro reka Iesu unda tatangumi ifeguturia-du gefirie. Jiusi enembo dumeni bogu naa Jerusalem de God Tumogha Baĩ Ari Kambode kakara urota, ooto ijokoda ragaro “Saion” regeguturie. anava bububugetoravore. Nímane, God jebuga vitia-da irari Kambesiva bububugetoravore. Aghá-gea, nímane uutuva bogu naa Jerusalem bee, anera mane irugari inono irambi-mi beda ea vitia-va bububugetoravore. 23 Aghá urota, God da sasingu bebegoda ragaro uutuva gefiria-dava bububugetoravore. Númane desea irirota gangoro urota vitia-dava bubua takembea viteravore. God enembo dano irureta rouvia-dava beago bububugetoravore. Kotú enembo seibe irieta, God númandu, “Imó taubana re.” ririeta, unda asisida dibeva vitia-dava bububugetoravore. 24  Gen 4:10Kotú God Afadava ya bubari emboro* reka ifegari kato Iesu dava beago, etera bububugetoravore. Iesu emboro ifeguturota, tatangu ghasio uria kambesiva beago, etera bububugetoravore. Iesu da tatangu rera, jo Abel da tatangugo irambi re. Abel da tatangumi, unda amburarida mino utari-du ghogho reirie-tago, Iesu da tatangumi God na neno mema ea sonembari-du ghogho reirie. Avore, nímane aná eini-eini irugetora-dava etera, anada rova terua viteravore.
25  Ex 20:22Dibe fainge gigige! Moses Sainai dafaruva God da ragarova Gaga riria-nu, avona ningia, jo ambi egeguturia, dano sirivu egeguturie. Amindu rea, God oreki uutuva reta gaga donu reiria, jo niningigambi adora mo, aná gagada bouvude mino akuagode, itatama aita rosoravore. Unda gaga ningambi adora mo, mania doa serigea ya nungari nundubata! 26  Hag 2:6Sainai dafaruva unda beemi rieta, enda gino-gino urie-tago, umó oreki eghá reirie. “Rekago amó beemi rata, uutu endagha dano rarovaita rouvie. Jo enda nuenembo rarovambi aita rouvie.” 27 God, “Rekago amó radora mo, …” gaa reiria-mi rei-irugetue: God, uutu enda eve uubu urieta siroruturia-nu righota, gino-gino urota, tano aita rouvie-tago, eini-eini God da kambesi beeva rurugha riribu gambua goghó ea vitia-mi dai ea jiraita rouvie.
28 Avore, God da namonde andú utaita riria kambesi, Ii, Gaga Isuri Ari Kambesi anava, gaga dumeni gaga Natofo da tuva vitia-nu irugea gia, tanana adi! jo avona righota, gino-gino ari katogo irambi re-gea, namonde amindu gangoro egeguturota, God du oru kotú kakara urota, tumogha baĩ egeguturota-gea, umó gangoro ae! 29  Deut 4:24Anada bee mo, namonde anda God eto-bato ivari buburagha evirota ero reta rouvia, aghago re. Unona taubana doata jiriturota, akuago aná dungota evaita rouvie.

12:5 Job 5:17; Prov 3:11-12

12:12 Is 35:3

12:13 Prov 4:26

12:15 Deut 29:18

12:16 Gen 25:29-34

12:17 Gen 27:30-40

12:18 Ex 19:16-22; 20:18-21; Deut 4:11-12; 5:22-27

12:20 Ex 19:12-13

12:21 Deut 9:19

*12:22 Embó ingiso Hibru enembodu gefiria-da irugariva Dafaru Sainai aná God dava ya bubari emboro sei Agho Darimi ifeguturia-du gefirie. O ooto Saion du riria mo, aná God dava ya bubari emboro reka Iesu unda tatangumi ifeguturia-du gefirie. Jiusi enembo dumeni bogu naa Jerusalem de God Tumogha Baĩ Ari Kambode kakara urota, ooto ijokoda ragaro “Saion” regeguturie.

12:24 Gen 4:10

12:25 Ex 20:22

12:26 Hag 2:6

12:28 Ii, Gaga Isuri Ari Kambesi anava, gaga dumeni gaga Natofo da tuva vitia-nu irugea gia, tanana adi!

12:29 Deut 4:24