^
1:18-25 Iesu Keriso Fufirieta Siroruturia-da Gaga Re.