3
3:1-12 Namonde Anda Aveva, Kaifa Arida Gaga Re.
Anda ikoko mendi, ariri gharovu, nímane oruabe jo irugari kakato ambi egegasiravore! Anada bee mo, namonde amó reisi-gerore, fefera ambova, God na námane irugari kakatonu ininigha iruruturota uriga aita rouvie.
Namonde amó dano ari akokogo emboro oruabeva egegeta rosore. Tago, enembo avona unda avevami, gaga sembago eini jo rambi adua, undava dinunu tefo, kotú unda tamo undufa kaifa ari inono re. 3-5 Anada bee mo, namonde anda aveva jo jojabe irambi re. Tago namonde anda avevami eaveta dara jojabebei siroreta rouvie. Aveva mo eto-bato, auri ijoko hosi da beva asugeta rousua aghago re. Enembomi aná auri bua, hosi da beva asugea jumbadua mo, hosi ananu ambo urota, enemboda unonu aita rouvie. Kotú beforo isagha ari eini, ghaa* manenu nundubea gigige! Ghaa mane jojabebei re-tago, yaura yavata jojabe eradua feferava, ghaa ambo ari kato unda ghanda ijokomi umó niavo yari-du uno ea, ambo dimbadua, aná ghaa avo yaita rouvie.
Amindu, enanu nundubea gigige! Taima jojabe, ivari imu ijokomi dungadora, aná taima evia sidara aita rouvie. Aveva umó aná ivari retora aghago re. Umó, endava ari-bari akokogo irita rouvia-da ruru re. Avevada anomi enemboda jebuga bebeta eta rouvie. Tago aná avevada ano Satan davareta futa rouvie.
Namonde amó ito goiriva, dano tamo ari inono re. Númane dano nandia bua undutuaveta, tamo egegeta rousue. Avotago, namonde amó dano aveva tamo ea kaifa ari, jo inono irambi re. Kotú avevada sembago rariva, aná enembo avona tamo ambi aita rouvie. Undava amburarida kae sembagomi beda ea vitie.
Gen 1:26Fefera dumeni, namonde amó aná avevami, namonde anda Jojabee kotú Afadu “aiye” regegeta rosore. Tago, aná aveva dabako anami, namonde anda ikoko mendi, ariri gharovu, God da eto-bato umongo uubu uria enembodu, tauga kavavana reta rosore. 10 Anda ikoko mendi, ariri gharovu, namonde anda be dabako anami God du raga rirota, kotú namonde anda kokomanadu tauga kavavana regegeta rosora-nu dodogasire! 11 Anada bee mo, namonde, uvu beede kotú karajede jo koto dabako anava dimbambi egegeta rosore. 12 Kotú, namonde amó uka itiva mofe bee jo bubugambi aita rosore. O mofe itiva uka bee jo bubugambi aita rosore. Ari dabako aghagonu, karajeva uvu dimbadora, uvu bee jo bambi aita roravore.
3:13-18 Neno Nundubari God Da Ututa Rouvia-Da Gaga Re.
13 Atá nímanda rorova, enembo avona neno nundubaride kotú beforo garide eini iradua mo, umó durumugea, neno nundubuturota, unda irari taubananu iruguturota, gigigaita rosoravore. 14 Tago, inda neno roomi komanada bingádu, mandudu urota, kotú unda eini-einidu muu dirota mo, mania gavera rirota, “Amó neno nundubari kato eini re,” rata! 15 “Neno nundubari” aghago mane, jo uutuvareta furambi eta rouvie. Aná endava enemboda nundubari re. Nundubari aghago mane, aná Satan davareta futa rouvie. 16 Anada bee mo, enembo númanda kokomanada bingádu mandudu urota, númanda eini-einidu muu undita rousua-mi, besiga kotú ari-bari akokogo dibe eini be eini eaveta siroreta rouvie.
17 Tago, neno nundubari God davareta futa rouvia-mi, irari taubana nuenembo, dinunu tefo namonde andava siroraita rouvie. Aghade, siriri ari namonde andava sirorea, bee adua mo, namonde durumugea, mino-mino sonembaita rosore. Kotú, nundubari dabako anami, enembo dano inonova kaifa urota, ari-bari taubana urota, aito taubana nuenembo fugaita rosore. 18 Kotú siriri ari kakatomi, siriri arida vee taubana enembodava govota, númane irari taubana, dinunu tefo iririgaita rousue.

3:9 Gen 1:26