15
15:1-5 Iesu Bua Furia, Pailat Da Dibeva Koto Egeguturia Re.
(Matyu 27:1-2, 11-14; Luk 23:1-5; Jon 18:28-38)
Rifo tumba rova fristi* maneda kokotofude, Jiusi enemboda babarigaride, Moses da Gaga Irugari kakatode*, kotú kanisera* manede dano, manaka gaegeguturia-da ambova, Iesu nu seni mi bundia bua aria, Rom enemboda gavana ragaro Pailat dava ututuguturie. Ututuguturieta, Pailat da dibeva jiruturieta, Pailat Iesu du uriga urie, “Imó Jiusi enemboda kini ra?” aghá ririeta, Iesu mino eghá ririe, “Eẽ, inda rera aghago re,”
Aghá ririeta, fristi maneda kokotofumi umonu itia bera-bera urota, gaga akokogo dumeni dumeni regeguturie. Amindu, Pailat na rekago Iesu du uriga eghá urie, “Ená enembo inda tamova itia bera-bera rousua mo, rei-niningora? Imó gaga mino radora?” Aghá ririe-tago, Iesu rekago gaga eini donu jo rambi urieta-gea, Pailat mana-mana urie.
15:6-15 Iesu Dedegota, Amburari-du Regeguturia Re.
(Matyu 27:15-26; Luk 23:13-25; Jon 18:39—19:16)
Atá, Serigea Yari Banauda* feferava Pailat ghaeko inono eghá eta urie. Natofo jede fuava, dibura ea irari enembo avodu uno ea rari mo, Pailat na doaveta fuava isaghava bubua igigeta urie. Avore, Iesu nanandiguturia-da feferava, embó eini ragaro Barabas, unda mambu manede Rom enemboda gavana injigha egeguturota, dea tuvari gaa rea, Rom enembode mene-mene urota, enembo eini dedeguturieta ambubuturie. Amindu rea, umó bua, diburava gagajeguturieta vitirie.
Pailat unda eta uria-nu nundubuturota irieta, enembo oruabe furia, Pailat dava bubua, avo desea númandu dibura ea irari embó eini doata furia, isaghava bubari-du benunu egeguturieta, Pailat mino eghá ririe, “Avoreta, regege, ningore! Nímane avonu uno roso? Nímanda uno mo, Jiusi enemboda kini doata isaghava bubadua? Regege, ningore!” 10 Aghá riria-da bee mo, umó gerurie, fristi* maneda kokotofu númane Iesu da bingá niningigea, jii didimbugea, amindu Iesu bua furia, unda ingova ututuguturie.
11 Avore, Pailat, aghá ririeta niningigea, fristida kokotofumi regeguturieta, natofo jede bubua desea vitiria-da neno erorurie. Aghá urieta, númane dano Iesu dotuturota, Barabas nu doata isaghava furia bubari-du regeguturieta, 12 Pailat na rekago númandava uriga urie, “Atá ená embó, Jiusi enemboda kini reta rosora mo daiyagha a?” 13 Aghá ririeta, númane niningigea erea, itata rea, eghá regeguturie, “Umó ifatarava dege, amburoe!” 14 Aghá regeguturieta, Pailat umó mino eghá ririe, “Bee dodu? Kotú umó dinunu donu etu? Regege, ningore!” aghá ririeta, númane erea, itata rea, sirivo-sata egeguturie, “Umó ifatarava dege, amburoe!”
15 Aghá regeguturieta, Pailat na aná natofo jede neno taubana ari-du rea, Barabas dotuturieta furia, isaghava buburiturieta, umó ririeta, unda mene-mene ari kakato dumenimi Iesu bua, embiimi dedeguturie. Aghá egeguturieta, Pailat na Iesu nu bua, ifatarava dedegota amburari-du rirota, mene-mene ari kakato dumenida ingova ututurie.
15:16-20 Mene-Mene Ari Kakatomi Iesu Kuvia Regeguturie.
(Matyu 27:27-31; Jon 19:2-3)
16 Aghá urieta, mene-mene ari kakatomi Iesu bua aria, gavanada kambo jojabeda roro rorosinava teteruguturie. (Aná kamboda ragaro Rom enemboda gaami fraetorium regegeta urie.) Anava bubua, ghogho regeguturieta, númanda dumeni dano furia bubua, avo terua danode egeguturie. 17 Ea, eembo gaduna tamonu bua, tumo tano afuregea, kini da kasavago urota, ika fatu gingidemi keifi ea beforova asuguturie. 18 Aghá ea, tutuno ea umó kuvia gegha regeguturota, eghá regeguturie. “Orokaiva! Jiusi enemboda kini, buberavore! Orokaiva!” 19 Aghá urota, ika bua beforova derurota visogha dibe beva egeguturota, tumogha baĩ egeguturie. 20 Kuvia gegha rea sidara egegea, númanda eembo Iesu dava asuguturia-nu, kosugea rururota, eembo unda tofonu bua asuguturie. Aghá ea, umó bua ifatarava daita rea righia ghambugea bua igiguturie.
15:21-32 Iesu Bua Aria, Ifatarava Dedeguturia Re.
(Matyu 27:32-44; Luk 23:26-43; Jon 19:17-27)
21  Rom 16:13Aghade aria, emboro rorova Sairini embó eini, ragaro Saimon Jerusalem bogu naava teraita irueta tatambugea, Iesu da ifatara fumbari-du rea, bera-bera egeguturieta, Iesu da ifatara unona sonembea fufirie. Saimon rera, umó Aleksander ungá Rufus ghada numamo re.
22 Aghá ea, númane Iesu bua aria, kambesi ragaro Golgota avo buburiturie. Golgota da bee mo, Amburari Enemboda Beforo Siruru regegeta rousue. 23 Aria bububugea, anada ambova, umó rourogo tamo vevera itatama auve-degea vaini bua, ingi eini, ragaro meer reta rousua-gha, bagega arinu ututurie. Aghá egeguturie-tago, Iesu undari injigha ea dotuturie.
24-25  Ps 22:18Dotuturieta, fefera vitia 9 koroki urieta, númane Iesu bua ifatarava dedeguturie. Ea, unda asugarinu vesa-boanda egegaita rea, kikindo gaegeguturie. 26 Aghá ea, umó dodu koto uria-da bee, irugota gigigari-du rea, gembua Iesu da beforo gombu kena dea takembuturie. Aná eghá gegembuguturie,
Ená Jiusi enemboda kini re.
27  Is 53:12Fefera aghade, bagia kakato ungagha bua furia, eini Iesu da ingo bee kena, eini ingo anda kena ifatarava dedeguturie. 28 Aghá egegutueta, God da Gaga donu riria, aná isagha urie. Aná mo evere:
“… umó aná ari akuago embó aghago nundubuturota regeguturie.”
29  Ps 22:7; 109:25; Mak 14:58; Jon 2:19Enembo iru-furu urota, beforo biru-biru urota, Iesu gia kuvia gegha regeguturota, yovero regeguturie, “Yove, yove! Imó God du Tafaroro Ari Kambo* righia bejea, fefera bakodeda rova righota erea jirari gaa reta ureravoreta, 30 indufa sonembea ifatarava doa kaverea vore!” aghá regeguturie.
31 Aná ari dabako aghagonu fristida* kokotofude, Moses da Gaga Irugari kakatode* beago, númanena Iesu kuvia gegha rirota, eghá regeguturie, “Umó enembo dumeninu sonembeta urie-tago, undufa sonembari jo inono irambi re! 32 Unda nundubari mo, God namonde anda ari akokogo nundubea gia doaita rea, embó eini utaita riria, aná umó re, kotú namonde amó Jiusi enemboda kini umó re, reta rouvia amindu, namonde amó umonu gaabee egegari-du rea, ifataravareta vorari-du reisi-rere.” aghá regeguturie. Kotú aná bagia kakato ungagha Iesu de dano ifatarava dedeguturia beago, Iesu fara egeguturie.
15:33-41 Iesu Ambubuturia Re.
(Matyu 27:45-56; Luk 23:44-49; Jon 19:28-30)
33-34  Ps 22:1Fefera beforova ueta, roo enda dano bingoimi afuregea irieta aria, jama ueta, kambesi rekago ategea unana urie. Jama 3 koroki ueta, Iesu Jiusi enemboda gaami koko fugia be jojabe ririe, “Eroi, Eroi, rama sabakitani? Aghá riria-da bee mo, Anda God, anda God, imó dodu amó doto?” ririe.
35 Iesu da koko riria-nu niningigea, enembo dumeni avo jijiregea vitiria-mi jo ningia goghó ambi egeguturie-gea, eghá regeguturie, “Niningige! Umó Elaija du ghogho reirie.”
36  Ps 69:21Anada ambova embó einimi sumbua aria, eini-eini ofusada mokogonu bua, ika mendóva fakembea, vaini kaeededa kofiriva ga degimbea bua, Iesu na undari-du siniturieta vitia, unda beva takembuturieta ririe, “Do-gea, namonde gigigore, Elaija furá, umó sonembadua, aĩ, tefo?” 37 Aghá ririeta, Iesu koko jojabe rea, ambubuturie.
38  Ex 26:31-33Ambubuturia aghade, God du Tafaroro Ari Kambo* bogu naa Jerusalem vitiria-da rova, rourogo enembo ya Kambesi Kakara Bee anava terua amburauve-degea, eembo einimi gajari vitiria, aná rorova kisorea vorefuria, tuva buburiturie. 39 Aghá urieta, mene-mene ari kakatoda beforo righari Iesu da ifatara dibe kena jiria vitiria-mi, Iesu unda daiyagha ambubuturia, aná gerurie-gea, eghá ririe, “Gaa bee re, umó God da Mendi re!”
40  Luk 8:2-3Iesu ambubuturia aghade, evevetu dumeni airo jijiregea gigiguturie. Anada gorotova Makdala ariri, Meri de, kotú Meri unda akau (Ená Meri rera, umó Jems ijoko, Josep kotú Salome deda nue re.) kotú evevetu dumenide jijiregea vitirie. 41 Ená evevetu rera, númane frovensi ragaro Galili anava, Iesu de dano deĩ urota, umó sonembeta egegeturie. Kotú evevetu dumeni avona numonde Iesu de dano furia, Jerusalem bububuguturia-de dano avo jijiregea irirota, Iesu da ambubuturia-nu, gigiguturie.
15:42-47 Iesu Da Tamo Bua Aria Furuguturia Re.
(Matyu 27:57-61; Luk 23:50-56; Jon 19:38-42)
42 Aghá urieta, evia rifo atadua, aná Nangu Undarida fefera re. Jama uua-du, 43 Arimatea embó ragaro Josep na aria, Iesu da tamo utota bua ya furugaita rirota, Pailat dava benunu urie. Ená embó Josep rera, umó embó bingáde eini re. Kotú umó aná kanisera* maneda eini re. Aghade umó, God furá unda natofo* kaifa aita rouvia feferadu kaifa urota vitirie.
44-45 Unona aria, Pailat dava bubua, Iesu da tamo bua ya furugaita benunu urieta-gea, Pailat aná gaga ningia duduku urie. Ea, aná mene-mene ari kakatoda beforo righaridu aghi ninenguturieta aria bua furieta, undava uriga urieta, “Seibe ambue,” ririe. Aghá riria-du Pailat na Iesu da tamo Josep du utari-du ririe.
46 Aghá ririeta, Josep aria, eembo saghai tamonu gurimi mino utua bua furia, Iesu da tamo ifataravareta ititurieta vovorurieta bua aria, uje eini gudoro ufuva ghafirieta vitiria-va itia, singoi eininu oberea, anami uje be gajiturie. 47 Kotú, umó niavo itituria, Makdala ariri Meri de, kotú unda akau Josep da nue Meri de, avo iririguturota, númanena gigiguturie.

15:21 Rom 16:13

15:24-25 Ps 22:18

15:27 Is 53:12

15:29 Ps 22:7; 109:25; Mak 14:58; Jon 2:19

15:33-34 Ps 22:1

15:36 Ps 69:21

15:38 Ex 26:31-33

15:40 Luk 8:2-3