15
15:1-6 Namonde Amó God Gaabee Ea Goghó Eta Rosora Enembomi, Kokomana Sonembasire.
Namonde amó avoda gaabee ari, inono iradua mo, gaabee ari damé-damé ea vitia enemboda bouvunu sonembea, númanda unonu aita rosore. Jo namonde anda unonu egegambi aita rosore. Namonde anda kokomanada gaabee ari ano ari-du rea, kotú númanda taubanadu rea, númanda unonu egeguturota, iririgore! Ps 69:9Keriso beago, umó jo unda unonu ambi re. Amindu, God da Gagava eghá reirie,
“Ariee God, enembo imó kuvia gegha rirota, bouvu ututuria-nu, indú rea fufirere.”
Reisi-geroravore, God unda Gagami namonde amó nghaĩ itaita rea, ririeta gegembuguturie. Unda uno mo, namonde unda Gagava donu vitia-da anomi durumugea, tamo fẽ urota, umó donu utaita riria-nu gangorogha kaifa gigita egegasire! 5-6 Ano ea durumuguturota, tamo fẽ arida ruru, aná God re. Amindu God na sonembuturota, nímane neno dabako egegea, Jojabee Iesu Keriso da aito fugituria aghagonu urota, neno nundubari dabako urota, Iesu da Numamo, God du raga regegadi rere.
15:7-13 Keriso, Jiusi Enemboda Gitofo Jebuga Bubugari-Du Rea, Furie.
Keriso na gangorogha “Oro kaiva” rea, namonde amó unda tofo rururie. Amindu God da durogha isagha ari-du rea, Keriso da uria aghagonu egeguturota, tofo-tofo gangorogha neno rururota, neno dabako egegadi rere! Aghá egegadi rera-da bee mo, God donu reiria aná gaa beenu gia, tanana egegari-du rea, kotú umó Jiusi enemboda mambube manedava donu aita bee gajituria-nu isaghava sirorari-du rea, Keriso furia, Jiusi enemboda rorova sirorea sabua* ea vitirie. 2 Sam 22:50; Ps 18:49Kotú, sabua ea furia-da bee eini mo, nímane, aná námane Jiusi enemboda gitofo beago, God da kavevera gia, undú raga regegadi rea, Iesu na furia, sabua urie. God da Gagava anadu eghá reirie.
“Aghá-gea, amó inda natofoda gitofoda rova indú raga raitare.
Anona daa didivurota, inda ragaro righota eraita rouvie,”
reirie. 10  Deut 32:43Kotú kambesi einiva eghá reirie,
“Nímane God da natofoda gitofo re. Tago, fu, unda natofode dano gangoro egegadi!”
11  Ps 117:1Gari dabako aghagonu, kambesi einiva eghá reirie,
“God da natofoda gitofodu rere. Jojabeedu raga regege!
Enembo dano undú raga regegadi!”
12  Is 11:10Kotú kambesi einiva God na ririeta, feroveta Aisaia na eghá gefirie.
“Jesi da mendi Devit da mambube maneda rova mendi eini sirorea,
God da natofoda gitofonu unona barirari urota,
númane dano umonu gaabee ea, unda sonemba kaifa gigita egegaita rousue.”
God da Gaga aghá reirie.
13 Nímane ambova donu baita kaifa gigita urota vitera-da ruru, aná God umó re. Amindu, gaabee egegutu-gea, God na, nímandu gangoro jojabe aride kotú siriri aride utota bubugaita rosoravore! Kotú amó uno rore, Asisi Kakarami sonembuturota, nímane God donu utaita riria-nu gangorogha kaifa gigita egegadi rere.
15:14-21 Pol Dodu Rom Enembodava Ingiso Gefiria-Da Bee Evere.
14 Anda ikoko mendi, ariri gharovu, amó tanana rore, nímanda neno roo ari taubanami beda ea vitie, kotú, nímane beforo munjude viteravore. Aghá-gea, mino-mino nghaĩ itariva inono bee ueta gia, gangoro rore. 15-16 Tago, amó tutunova ano ea, gaga fakarago dumeni gefivutara-nu, rekago nundubadi rere. Aghá retora-da bee evere: God na, amó Iesu Keriso da aghi kato ea, Jiusi enemboda gitofoda rova ya, buro ari-du ririe. Amó unda fristi* aghago ea, Gaga Taubananu minono rirota, námane Jiusi enemboda gitofo gaabee egeguturia-nu, Asisi Kakarami ata, kakara egeguturota, anona númane eto-bato vesa aghagonu bua, God dava utota, gangoro aita rouvie.
17 Avore, amó Iesu Keriso gha takembuturota, unda anomi God da buro taubana eta rora-du gangoro rore. 18-19 Amó buro donu urera, jo anda anomi ambi re-tago, Iesu da anomi urera-nu raitare. Amó Jerusalem bogu naava reta arera, biruru ea, Ilirikum Frovensi anava Keriso da Gaga Taubananu naa nanjogova minono reta urere. Amó gaga reaveta, Asisi Kakara ano andava utuaveta, amó ari ivata anogha dumeni eaveta, námane Jiusi enemboda gitofo gerurota, neno kaverea, God da Gaga ambo-ambo egeguturota vitie. 20 Amó daiyagha ya, Keriso da Gaga Taubana jo ningambi vitia enembodava minono rasira-nu, uno eta rore. O enembo dumenimi sei aria, Keriso da Gaga taubana minono ririeta ningia, gaabee urota vitia-dava yari, amó uno ambi eta rore. Amó númandava yari inono re-tago, enembo dumeni kambo tutumbu sei rerota, anada etova anona kambo ari aghago, amó jo uno ambi re. 21  Is 52:15Anda donu utara aghagonu, Aisaia na eghá gefirie,
“Enembo avodava, unda Gaga Taubana jo ya rambi vitia-dava, gaga rata gia, dibe ifegaita rouvie.
Kotú, enembo avona jo ningambi vitia, númane ningia tanana egegaita rousue.”
15:22-33 Pol, Rom Enembodava Yaita Uno Uria Re.
22  Rom 1:13Amó fefera oruabe nímandava yaita nundubeta urere-tago, kambesi dumeniva minono rita deĩ urota, amó jo ya nímandava bubambi re.
23 Tago, oreki mo, anda buro enava sidara etua-du, amó ya nímane gaita rei-nundubutore. Ghaeko inono amó nímane gaita ininigha nundubeta urere. 24 Amindu, amó ea gaita rore, amó Spen Frovensiva irurota, Rom terua nímane gia, namonde fefera tufoko uumo egeguturota, nímane amó sonembasueta, Spen yasira rei-nundubutore. 25  1 Ko 16:1-4Tago, amó oreki Jerusalem bogu naava yavá, God gaabee egeguturota vitia enembonu, sonembaita rore. 26 Anava yaita rora-da bee mo, Masedonia Frovensi, kotú Akeia Frovensi anava, God gaabee egegeta rousua enembomi danode ea, makasi enembo Jerusalem irirota, God gaabee egegeta rousua-nu, sonembaita vesa ututugetua-da gurinu bua yaita rore. 27  1 Ko 9:11Aná mo, númane nendufako sonembaita nundubuturie. Aná taubana re, númane aghá egegasue. Anada bee mo, Jiusi enembo Iesu da natofo ea vitiria-mi, númanda asisida ea simbugari gitofodava vesa urieta bubuguturie. Amindu, gitofomi oreki erea, númanda gugua-ghayafami Jiusi enembo sonembaita rousua mo, taubana re. 28 Avore, guri danode ititiguta-nu bua ya utota bubugadua mo, amó kaverea, Spen Frovensi anava irurota terua, nímane gaita rore. 29 Kotú amó tanana rore. Amó ya, nímandava bubadora mo, Keriso da ea simbugari jojabenu nímandu vesa ata bubugaita rosoravore.
30 Avore, anda ikoko mendi, ariri gharovu, Jojabee Iesu Keriso da ragarova benunu rore. Kotú, Asisi Kakarada neno bari rei-ututua-du, benunu rore, ano ea, ininigha andú benunu egegadi! 31 Rourogo, God jo gaabee egegambi eta rousua enembo Judia Frovensi anava vitia-mi furá, amó dedegauveta, andú benunu egege! Kotú, God da enembo Jerusalem vitia-mi, anda bua yaita rora guri neno gangorogha bubugari-du benunu egege! 32 Aghá egegasira-da bee mo, God “Avore” radua mo, ená anda rera buro ata, sidara adua, amó gangorogha nímandava ya bubua, namonde uumo taubana egeguturota, neno asegaitare! 33 Avore, Namonde anda God siriri utari kato nímandava iroe! Aĩ gaa bee re!

15:3 Ps 69:9

15:9 2 Sam 22:50; Ps 18:49

15:10 Deut 32:43

15:11 Ps 117:1

15:12 Is 11:10

15:21 Is 52:15

15:22 Rom 1:13

15:25 1 Ko 16:1-4

15:27 1 Ko 9:11