1 Tesalonaika
Agau e nugau zebigeg
Yesus go koli Mesgai wag simai darena, wai 20 mazicina, Pol go Tesalonaika uzan Yesus nugau ze abai marai daimai, Korin uzan betei dareun. Go go ebu dai daimai, Timoti nug betei guzenai aureun, “Tesalonaika uzanan duailel goagal oiagab Yesus en petak emen goagal igul naliu, bo, Zuda dudu ipal goagen go abai iwai mem.” Pol go ze go doimai, go ebuan Kristen duailel oiagab gusig marabun sikut wai mareun. Go agal oiagab petak emen guzental gusig mai dabi, Yesus go koli alamau en awareun.
E agau sesamorabun ze
1:1 Pol nug Tesalonaika duailel oiagab siksikabun en ze awareun.
1:2–3:13 Go duailel agal oiagab Yesus en petak emen go gusig mai darena, Pol gue ze go doimai, ag en gonugau ougab banou siksikeun.
4:1-12 Tesalonaika duailel agal oiagab petak emen go gusig mai dabun Pol nug gusig ze awareun.
4:13–5:11 Yesus go koli alaimai, erunaramau ze go Pol nug awareun.
5:12-22 Pol nug Dubanou Ban go koli alamau en awareun.
5:23-28 Pol gonugau ze unum poeun.
1
Iz Pol, Sailas Timoti ereg, iguan ag Uwait nugau duailel Tesalonaika uzan daremen sikut wai marem. Memenig Uwait, mui igual Dubanou Ban Yesus Kristus en agal oiagab petak ai daremen. Uwait nug gonugau ougab naliu mui eiman ag isanaraba, agal oiagab iau selai dabun maramau.
Tesalonaika uzanan duailel ag agal oiagab petak emen, subantal damamen.
Ig ziwas umkoskos ag en dabeleimai, Uwait auraimai, go ‘Igual oigeb naliupetpet’ auranem. Agal oiagab petak emen, salau gusig ban macanemen. Agal oiagab zaiagar en noumaimai, salau banou pet macanemen. Ag agal oiagab gusig maimai, igual Dubanou Ban, Yesus Kristus koli alamau en gumei damamen, gonun, ig agal igul go dabeleimai, igual memenig, Uwait ‘Igual oigeb naliupetpet’ auranem.
O zaiger, ig abiu, Uwait nug ag en ougab noumaimai, ag gonugau duailel pet usalabun alareun. Ig Uwait nugau Ze Naliupet ag awarabun oi betemun. Bo, ig ze go maremun go gaul ze tam, ze go Ah Wes nugau gusig mui. Igual oigeb ze go en petak emun go ag abai maremun. Ig ag abai ereg daimai, igul go ag isanarabun guzenemun. Ag igual igul mui, Banou nugau igul mui, sesamoremenin. Guzenaimai, ag uhu asiu pet omen. Bo, Ah Wes nug ag oiagab siksikai dabun gusig marena, ag ze go omen. Guzenina, oiagab petak emen duailel ag Masedonia agaig mui, Akaia agaig mui daremen agen agal igul naliu macanemen uligaimai, sesamoranemen. Agal oiagab Uwait en petak emen, Ban nugau ze eiman acer saiweu sul ag eiman ipal em unum saiu hei betena, domen. Go ze ag en Masedonia agaig mui Akaia agaig mui sag bitab tam, em unum betei iboreun. Guzenaimai, ig agal oiagab petak emen en ze tub, awarabun iboin tam. Einen, ig ag abai betei daremun ziwas ebu duailel unum agen ag en guzenemen, “Go duailel agal ze doimai, ag polu uwait goagal doropag wag macanemen uteimai, ulis Uwait petak ulagwag muranemen. Ag Uwait petak awau dareu nugau salau sag muranemen. 10 Ag gonugau Nag Mesgai wageiman alabun en gumei daremen.” Uwait nug go Nag noumeun koli usai meun. Aiu ses Uwait nug gonugau aigsisilabun ziwas ebu, duailel igul eg macanemen sisiaraimai, gonugau nag, Yesus nug ig oigeb petak emun duailel isanigeimai, imaigamau.