3
Kristen duailel gumaranemen dudu agal ze.
Ze e petak pet. Du tub nug go Uwait nugau duailel gumarabun du usalabun gusig dabilamau, go petak salau tub naliu mabun ougab alaneu. Du tub go Uwait nugau duailel agal gumarabun du dabun, go igul eg ipal i macaneu. Go wau tutak dual daneu. Go iau hoboi daimai, gonugau dabeleu nugtal suban gumaneu. Go igul naliu sesamoraneu. Go uzan tuban duailel gonugau zau imarai beteimai, suban gumaraneu. Go duailel ze abai mareu du naliu daneu. Go ze gusig asiu i zaneu. Go pigai aigsisil i aneu. Bo, go duailel ipal abai iau daimai, go abai ze eim i alalaneu. Go aiwag asiu wabun i dabilaneu. Gonugau ug suban gumaraneu. Guzenina, gonugau gelegul agen han memeag nugau ze unum sesamoranemen. Go gonugau ug suban i gumaraneu aba, erunai go Uwait nugau duailel gumaramau? Du tub ulis go Yesus en ougab petak eun go nug duailel i gumaramau. Einen, go salau go oun ebu gonugau wanib wag meu aba Uwait nug getal Satan nugau igul uligaimai, sisieun sul, go nug du go guzental sisiamau. Du tub go uzaneim an duailel agal ameagab ebu igul naliu macaneu go nug tutak Uwait nugau duailel gumaramau. Guzenaimai, duailel ipal agen gonugau enib ebu eg ze i muramam. Go Satan nugau elet ebu i numau.
Kristen duailel isanaranemen dudu.
Dudu ag Uwait nugau duailel isanarabun ag han igul naliu mamamen. Ag duailel agal ameagab ebu dudu naliu daimai, ag oiagsau aliag i mamamen. Dudu go ag ze gusig asiu i zamamen. Ag duailel ipal polumaraimai, goagal aiwag wabun i dabilamamen. Ag agal oiagab oug, ag Uwait nugau ameg ebu ze tamacag abe maimai, Uwait nugau petak ze en agal oiagab petak emen go gusig patai damamen. 10 Ag dudu ipal agen agal igul macanemen go bimaiag peimai, agal igul iboin ebi go petak ag salau go mabun iboin. 11 Agal walagar han guzental igul naliu sesamoraimai, duailel ipal agal enimag ebu ze i mamam. Ag agal dabeleu agtal suban gumeimai, agal salau unum naliu sag mamamen. 12 Duailel isanaraneu du go air tutak sag oi daimai, go gonugau ug suban gumaraneu. 13 Duailel isanaranemen dudu goagal salau naliu maimai, agal duailel ameagab ebu wanimag naliu mui damamen. Guzenaimai, ag Yesus Kristus en oiagab petak emen duailel go agal ameagab ebu tapai daimai, araog awarabun iboin.
Uwait nugau duailel isanarabun salau go banou pet.
14 O Timoti, iz na wautab pigai alabun dabelem. Bo, iz na sikut e wai mizem. 15 Einen, iz na wautab pigai i alaimai ig, Uwait nugau duailel, erunai damam na aizabun agau e sikut wai mizem. Ig Uwait nugau ug sag. Uwait nug muz muz awau daneu. Zau sanag nug zau gusig pataneu sul, iguan Uwait nugau petak ze gusig patanem. 16 Uwait nugau wagemeun ze nugau bigeg go banou pet. Uwait nugau ze nug ig guzenai araog abai miganeu,
‘Go igual ameigeb ebu du petak usaleun.
Uwait nugau Ah Wes nug gonugau igul go naliu pet abai migeun.
Uwait nugau tibur agen unum gonugau gusig uligemenin.
Go sesamoranemen dudu agen gonugau Ze Naliupet emgasag ipal ebuan duailel unum awaremenin.
Guzenina, em ebuan duailel asiu go agal oiagab go en petak emenin.
Go Uwait nug koli Mesgai wag imai simai, wanib wag moroun.’