2
Timoti go malai du naliu damau.
O Timoti, na izal nagwai sul, na Yesus Kristus dual pezai damen, go nug gonugau ougab naliu eiman na isanizaba, na umkoskos gusig tapai damam. Na duailel agal ameagab ebu izal ze abai maremin na domen, na han ze go sag dudu ipal igul naliu macanemen awaremen, goagen han duailel ipal abai marabun iboin.
Na Yesus Kristus nugau malai du naliu daimai, gonugau salau eiman na ig ibaig ereg uhu gamacamam. Na abiu malai du go gonugau gumaneu du banou nugau ougab naliu usalabun sag salau muraneu. Go salau ipal mui ereg i wacaneu. Igul go sul, du in go gurgurabun, go gurgurabun kasai ze doimai, suban i sesamoramau, go gurguramau, bo, ecesab i umau. Du in ougem salau gusig macaneu, du go, go sag go amegai ougem go ebuan ee umau. Iz ze go aizem na go en suban dabilamam. Dubanou Ban nug dabeleu naliu mizena, na ze go domen nugau bigeg unum abiu mamam.
Na Yesus Kristus en dabilamam. Go Devit nugau ug ebuan. Go noumaimai, koli waseun. Iz Ze Naliupet go duailel awaranem. Iz Ze Naliupet go duailel awarai aidarena, dudu ipal agen uhu mileimai, zob du sul hiacaranem zau oug heilemen. Bo, Uwait nugau Ze hiacaranem zau oug dab tam. 10 Gonun, izaseu izal oiab gusig maimai, Uwait nug gonugau duailel tapai mareun isanarabun uhu asiu pet wanem. Iz uhu asiu go omin duailel asiu Uwait nugau Ze Naliupet dobi, Yesus Kristus nug imaraba, ag koli i noumamamen, ag awau muzmuz Uwait nug dual damamen. 11 Ze e petak pet.
Ig Yesus dual ereg noumaimai, ig han go dual ereg awau damam.
12 Ig gusig tapai daimai, gonugau uhu omun, ig han go dual ereg duailel gumaramam.
Ig go semoromun go nug han ig semigamau.
13 Ig go dual gusig ze baib maimai, ze go i sesamoremun, go nug gonugau baib meun ze sesamoramau. Einen, gonugau ze ananeu, go utabun iborain tam.
Salau du go Uwait nugau ameg ebu naliu dareu gonugau igul.
14 Na ze e aizemin koli koli duailel awaramam. Uwait nugau ameg ebu na gonugau ze naliupet en i ze alalan aimai awaren. Ag ze alalamamen, igul go nug ag isanarabun sul iborain tam. Duailel inen go alalanemen ze duanemen, ze go nug agal hoboi dabun igul eg maramau.
15 Uwait nug na en ougab siksikabun salau gusig men. Guzenemen, na salau du naliu daimai, aip i numau. Guzenaimai, gonugau petak ze duailel suban abai maramam. 16 Na polu ze duailel agal dabeleu eiman zeze manem seunab mamam. Ze go nug duailel Uwait waugab i imarai alaneu. Gonug ag igul eg nugau abu ebu marena, ag Uwait utei unamamen. 17 Polu ze go leprosi suig sul gonug enimag unum eg maraneu. Himeneus, zaug Piletus dual ag guzenai polu ze macanemen dudu aliag. 18 Go Uwait nugau petak ze utei wanemen. Go polu ze guzenai ze macanemen, “Kristen duailel agal ze ziwemen ziwas ebu go noumaimai, koli awau asamam, gonun, aiu ses petak pet noumaimai, go koli i asamam.” Go guzenai polu ze macanem, ze go eim duailel ipal agal oiagab petak emen eg maremen.
19 Bo, Uwait nugau duailel ag zau sanag gusig Uwait nug kutai meun sul, sanag go hiloi aloi abun iborain tam. Go sanag ebu go nug guzenai sikut wai meun, “Dubanou Ban nugtal gonugau duailel abiu.” Namba 16:5 Go sikut tub han guzenai weun, “Duair in go, ‘Iz Dubanou Ban nugau’ aneu, go igul eg macaneu unum utamau.” Namba 16:26
20 Zau banou tub zaueim mis tebil beu beu darem. Ipal aiwag gol ta, silva ta, go sil patarai memen. Ipal a mui em mui go sil patarai memen. Ecesab go salau beu beu mui darem. Ecesab ipal agal salau banou, ipal agal salau ginampet beu beu. 21 Guzenaimai, du in go gonugau igul eg ebuan uteimai, koli Uwait nugau ameg ebu naliu usalamau, du go gue go tebil salau banou mui sul. Go Uwait nugau ameg ebu naliu usalaimai, igual Dubanou Ban suban isanorabun iboin. Go salau naliu mabun gumei dacaneu.
22 Timoti, silin mogoi ipal agen igul egeg asiu macanemen. Na agal igul eg i sesamoren. Na Uwait nugau ameg ebu naliu dabun salau men. Nait ounab petak emen gusig pataiba, dudu ipal en ounab noumaiba, go abai ounab selai mui suban damam. Duailel ipal ag Uwait nugau ameg ebu tuguiai daimai, Uwait nug ag isanarabun auranemen, na go abai ereg igul naliu go guzenamam. 23 Bo, na duailel agal dabeleu eim ze ata atai macanemen go abai i ze alalen. Na abiu guzenai ze mai beteimai alalabun igul zumau. 24 Dubanou Ban nugau salau du go duailel abai ze eim i alalaneu. Go duailel ebalagab igul unum naliu maimai, go ag abai selai hoboi daimai, ag Uwait nugau igul sesamorabun suban abai maramau. Duailel agen go ebu igul eg macanemen, go igul go en ban i dabilaneu. 25 Go duailel inen gonugau ze sesamorabun utanemen abai ougab selai mui daimai, Uwait nugau petak ze iauiau abai maramau. Go guzenai dabeleu, iz igul go guzenemin, Uwait nugtal duailel go isanarena, goagal igul eg ebuan koli kekulaimai, gonugau petak ze abe mamam. 26 Guzenebi, agal dabeleu koli naliu usalaba, ag Satan nug gonugau igul sesamorabun gusig patareun ebuan uminai unamamen.