4
Guzenaimai, Uwait nugau ameg ebu mui Yesus Kristus nugau ameg ebu iz na gusig ze aizem. Yesus Kristus nug duailel noumemen mui duailel awau darem mui sisiaramau. Aiu ses Yesus nug duailel unum gumarabun agal ameagab ebu alamau. Guzenaimai, iz na gusig ze go aizem. Uwait nugau Ze duailel awaramam. Ziwas umkoskos ziwas eg mui naliu mui na suban tapai daimai, gonugau ze awaramam. Na duailel polu ze macanemen kasaramam. Duailel go igul eg mebi gusig awaramam. Duailel agal oiagab petak emen gusig tamacag gusig maramam. Na go abai ounab selai mui daimai, igul naliu duailel suban abai maramam. Einen, ziwas tub aiu ses zumau ebu, duailel ag Uwait nugau Ze duabun utamamen. Bo, go agal dabeleu eim agal igul beu beu sesamoraimai, polu ze ipal abai maranemen dudu asiu goagen ag waiagab alai gotulabun awarebi, alai gotulebi, goagen agal ze beu beu awaramam. Ag go agal ze doimai, ag siksikaimai, sesamoramamen. Dudu go ag Uwait nugau petak ze uteimai, ag dudu agal dabeleu eiman gaul iman gingin marena, duanemen. Bo, na ziwas umkoskos nagtal nait dabeleu suban gumeimai, ein uhu na ebizab zuba, na uhu go gamacamam. Na Uwait nugau Ze Naliupet duailel awaramam. Na Uwait nugau salau du, nait salau unum suban mamam.
Izal noumabun ziwas alai dareu. Dudu ipal agen iz iwebi, noumaimai, izal esep wain ze go Uwait ula dacanemen dudu agen Uwait murabun gorianemen sul goriamam. Izal unabun ziwas waiab zoi dareu. Iz Uwait nugau salau suban maimai, unum pocemin. Izal oiab petak emin go utab tam, gusig patai darem. Mesgai wag ece naliu go Dubanou Ban nug duailel igul naliu macanemen marabun aneun, ulis iz wabun darem. Dubanou Ban nug duailel tuguiai sisiaraneu. Aiu ses, duailel sisiarabun ziwas ebu, go nug iz ece go milamau. Bo, izatal tam, duailel ipal ag go koli alabun oiagab siksikai mui gumei darem, ag han ece go umamen.
Pol nug Timoti pigai go waugab alabun ze palautai moroun.
O Timoti, na pigai iz waiab alabun abu peiba alen. 10 Demas go gonugau ougab em e ebuan igul en noumaimai, go iz utilaimai, Tesalonaika uzan beteun. Kresens go Galesia agaig utilai waneun, Taitas go Dalmesia agaig utilai waneun. 11 Luk go sag iz ibail dareu. Na alabun aimai; Mak imai alen, einen, go alaimai, iz salau isanilabun iboin. 12 Iz Tikikus palautina, Epesus uzan beteu.
13 Na alabun aiba, izal tibur galau huia Troas uzan Karpus nugau zaueim utei alemin, go mui izal agau ipal mui oimai alamam. Guzenaimai, na agau ipal egun galau sil patai memen go mui ereg oimai alamam.
14 Aleksanda, go ecesab ain bras sil patai macaneu du go nug iz eg pet mileun. Gonug iz guzenileun, gonun, aiu ses Dubanou Ban nug go koli uhu banou muramau. 15 Gonun, na han du go suban pimam, einen, go igual ze i duaneu, go nug igual ze unum iwai muraneu.
16 Iz amegai sisiaraneu du nugau ameg ebu tapai daremin, du tub nug iz isanilabun seiab i tapai dareun. Iz izaseu tapai daremin. Duailel unum go utilai wanemen. Iz Uwait auremin, ag igul go guzenemen en Uwait nug ag ze a aimai i awaramau. 17 Bo, Dubanou Ban go iz eiman daimai, iz gusig mileun. Guzenina, iz Uwait nugau Ze duailel awaremin, emgasag ipal ebuan duailel unum duabun iboin. Iz egun laion nugau ogusau oug nomin sul, bo, Dubanou Ban nug iz isanilena, dudu agen iz iwena, noumab tam. 18 Petak, du tub nug iz eg milabun ina, Dubanou Ban nug iz umkoskos isanileimai, imailamau. Gonug iz subantal imailei gonugau uzan Mesgai wag simau. Ig gonugau wanib umkoskos ulagwag mab. Petak.
Pol nug gonugau ze poceun.
19 Na izal ‘Amban’ ze Prisila gamu Akwila dual mui, Onesiporus nugau ug abai ereg awaramam. 20 Iz Erastus Korin uzan utei alemin darem. Tropimus go ebeu mui Miletus uzan utei alemin. 21 Na iz waiab pigai alabun abu peiba, alai peilen. Aiu ses dai dai, go ut malalai ziwas zumau, gonun, na pigai alen. Iubulus, Pudens, Linus, Klodia, agen na ‘Amban’ ze aizem. Nait zaunar, Uwait nugau duailel, unum goagen han na ‘Amban’ aizem.
22 Dubanou Ban nug nait wes ibaiz damau. Go gonugau ougab naliu eiman ag unum isanaramau.