Aposel
Yesus nugau ze oi aidanemen dudu agal salau
Agau e nugau zebigeg
Yesus go Mesgai wag simai darena, wai 33 mazicina, Luk nug Yesus nugau ze oi aidanemen dudu agal salau macanemen ze sikut weun.
Yesus go noumaimai, Mesgai wag simai, gonugau Ah Wes palautina, aleun. Ah Wes go nug gonugau dudu isanaraimai, gusig marena, go uminab tam. Goagen Yesus nugau ze oimai, Zerusalem ban uzan Zuda duailel abai maraimai, betei Zudia agaig mui Samaria agaig mui betei duailel abai maremen. Dai dai, emgasag ipal ebuan duailel han Yesus nugau ze abai maremen. Em gasag gasag unum go Uwait nugau Ze doimai, dudu ipal agal oiagab Uwait en petak emen.
Agau go ebu, Luk nug amegai Pita nug salau meun en sikut weun, ulis go Pol nug salau meun en sikut weun.
(Luk nug ze go Grik du tub wanib Tiopilus sikut wai moroun.)
Agau e sesamorabun ze
1:1–5:42 Yesus nugau tapaimaraneun dudu agen Yesus en goagal oiagab petak aimai, gonugau salau bigegwemen.
6:1–9:31 Yesus nugau dudu go ag uhu asiu omen, bo, go uminab tam. Go Yesus nugau Ze Naliupet duailel unum abai maremen.
9:32–12:25 Pita nug Yesus nugau Ze Naliupet duailel abai mareun.
13:1–14:28 Amegai (ziwas ianai tutak) Pol nug Yesus nugau Ze Naliupet emgasag gasag oi aidaimai, duailel abai mareun.
15:1-41 Zerusalem ban uzan Pol go Yesus en oiagab petak emen duailel agal dudu banban aba ereg gotulemen.
16:1–18:17 Koli (ziwas ianai aliag) Pol nug Yesus nugau Ze Naliupet emgasag gasag oi aidaimai, duailel abai mareun.
18:18–21:14 Kolital (ziwas ianai ainarai) Pol nug Yesus nugau Ze Naliupet emgasag gasag oi aidaimai, duailel abai mareun.
21:15–28:31 Pol go Zerusalem ban uzan hiacaranem zau oug daimai, Rom ban uzan beteun.
1
Yesus nug Uwait nugau Ah Wes palautabun baib mareun.
1-2 O zai, Tiopilus, na Uwait alanem du. Iz amegai Yesus nug igul naliu guzeneun mui go nug salau meun betei, go Mesgai wag sieun mui, ze go unum sikut wai mizeimai, aizemin. Yesus go Uwait nug Mesgai wag imai i sieun ebu, go Uwait nugau Ah Wes nugau gusig mui eiman gonugau ze oi aidanemen dudu tapai mareun, gonugau ze suban awareun. Yesus go noumeun, koli awau asaimai, gonugau tapaimaraneun dudu ameagab umkoskos zuaneu. Gil 40 go guzenina, go abiu memen petak gonugtal go gue noumab tam, go koli waseun. Gonug ag Uwait nug koli alai gumarabun ze awareun. Ziwas tub ebu go ereg ag abai zoi daimai, awareun, “Ag Zerusalem ban uzan i utei alian. Ag gumei dabi, Ah Wes getal mekai nug ag marabun baib mareun go en awaranem go gonug maramau. Getal Zon nug duailel ze sil ze ziwaraneun. Bo, ziwas huia tam, Uwait nug nugau Ah Wes sil ag ze ziwaramau.”
Yesus Mesgai wag sieun.
(Mak 16:19-20; Luk 24:50-53)
Ziwas tub ebu, Yesus nugau ze oi aidanemen dudu unum Yesus dual koli gotulaimai, go agen Yesus kanabemen, “Dubanou Ban, ziwas go ebu na igual iwai zaiger zamaraimai, Israel duailel e Zudia agaig koli maramam ta?”
Guzenina, Yesus nug koli awareun, “Go agal salau tam. Izal mekai gonugtal gonugau gusig sil ziwas go izan em e gumarabun tapai meun. Ag ziwas go abe mabun iborain tam. Bo, Uwait nugau Ah Wes ag ebalagab zuba, ziwas go ebu ag gusig go eiman Zerusalem ban uzan mui Zudia agaig mui Samaria agaig mui, emgasag gasag unum beteimai, izal wanim duailel awaramamen.”
Go ze go awarina, Uwait nug go Mesgai wag imai sieun. Go pei daren daren, pi tub nug zoimai, go kulai meun, goagen piabun iborain tam.
10-11 Go mazi wanena, go emes wag piab aimai ameitai darena, dudu aliag goagal tibur galau ausiau mui pigai go waiagab zoi tapai daimai, enemen, “Galili agaig an dudu, ag einen e ebu tapai daimai, emes wag ameitai daremen? Go Yesus go, ulis Uwait nug ag ebuan imai aimai, Mesgai wag sieu pemen sul, aiu ses koli guzental alamau pimamen.”
Du tub Zudas nugau empip wabun tapai moromen.
12 Guzenaimai, Yesus nugau ze oi aidanemen dudu go Oliv em manam uteimai, koli Zerusalem ban uzan siemen. Go em manam Zerusalem uzan waugab dareu. 13 Go ban uzan simai, goagal zau empip wag dacanemen ebu siemen. Dudu goagal wanimag go Pita, Zon, Zems, Andru, Pilip, Tomas, Bartolomiu, Matiu, Zems go Alpius nugau nag, Saimon go ug tub wanib Serot ebuan, Zudas go Zems nugau nag. 14 Dudu go Yesus en oiagab tutak maimai, Uwait aurina, ailel ipal mui Yesus nugau anag Maria mui gonugau amagul abai ereg go han umkoskos gotulaimai, Uwait auranemen.
15-16 Ziwas tub ebu duailel goagal oiagab Yesus en petak emen 120 sag gotulai daremen ebu, Pita nug goagal ameagab ebu asaimai, eneun, “O zaiar, Zudas nug, Yesus malai dudu agal ebeagab ebu meun. Go en getal Uwait nugau Ah Wes Devit nugau ogusau ebu aneun go ulis petak zou. 17 Zudas go getal igual salau zaicig, Yesus nug ig ibaig ereg salau mabun tapai migeun.
18 (Zudas du go igul eg maimai, aiwag oimai, go aiwag sil em ginampet gau meun. Go ebu nugtal a ebeg ebu nug enib asanaimai, noumaimai, gonugau bigug pouaimai, big unum useai em ebu esikeun. 19 Duailel unum Zerusalem uzan daremen go ze go doimai, goagen em go wanib Akeldama memen. Ze go gonugau zebigeg Esa em.)
20 Ze go getal Buk Song ebu guzenai sikut weun,
‘Gonugau zau gaul damau, du tub zau go i umau.’ Buk Song 69:25
Ze tub Buk Song ebu han dareu, guzeneun, ‘Du tub nug gonugau salau umau.’ Buk Song 109:8
21 Guzenaimai, ig ulis du tub igua ula ereg aidaneu, ziwas go ebu Yesus Dubanou Ban ig ibaig ereg darena, du go gue ereg dareun tapai mamau. 22 Getal Zon nug duailel ze ziwareun ziwas ebu alai, Yesus salau bigegweun betei ziwas go ebu Uwait nug Yesus koli Mesgai wag imai sieun. Du tub go igul go unum gonugau ameg nug peun ig go tapai mab. Go ig ibaig salau ereg maimai, Yesus koli waseun ze duailel maramau.”
23 Pita nug guzenina, goagen dudu aliag taparai memen. Du tub Zosep, Sabas nugau nag, gonugau wanib tub Zastus. Du tub gonugau wanib Matias. 24 Guzenaimai, ag Uwait guzenai auremen, “Banou, na dudu agal dabeleu oiagab oug abiu. Guzenaimai, nagen dudu aliag e darem, du in nait salau mizabun tapai memen abai migen. 25 Go Zudas nugau empip oimai, salau mamau. Zudas go salau Yesus nugau ze oi marabun uteimai, go em eg ebu waneun.” 26 Guzenaimai, goagen dudu aliag ula in tapai mabun onemen. Matias nugau aiwag naliupet zoun. Guzenaimai, Matias tapai memen. Guzenaimai, ze oi aidanemen dudu nagbasig sag daremen mui betei tulareun.