Zon
Yesus nugau Ze Naliupet Zon nug sikut weun
Agau e nugau zebigeg
Yesus Mesgai wag simai darena, wai 60 mazicina, Zon nug Yesus nugau ze sikut weun. Du tub wanib Zon, go Yesus nugau tapaimaraneun du tub, gonun, duailel asiu go nug agau go sikut weun dabilanem. Yesus go Uwait nugau Nag pet, gonun, go ig Uwait ein sul abai migabun em e ebu usaleun. Gonug ig igual igul eg ebuan imaigeun, bo, ig goen igual oigeb petak ab tam. Go igual uhu oimai, noumeun, ig go en dabelab tam, gonun, ig goen dabelabun aimai, Zon nug agau e sikut wai migeun.
Agau e sesamorabun ze
1:1-18 Yesus go eru eiman alaimai, em e ebu usaleun.
1:19-51 Ze ziwaraneu du, Zon go salau mina mina, Yesus nug gonugau tapaimarabun dudu tutak tutak ularena, alemen.
2:2–12:50 Yesus nugau tapaimaraneun duailel goagal ameag nug araog salau mina, uligemen.
13:1–19:42 Yesus go Zerusalem ban uzan beteimai, go duailel ze awaraimai, igul ipal abai mareun. Guzenaimai, go noumeun.
20:1-31 Yesus go noumaimai, koli usai zuna, gonugau duailel goagen uligemen.
21:1-25 Ziwas tub ebu, Yesus go koli Galili agaig zuna, gonugau tapaimaraneun dudu agen go uligemen.
1
Awau dabun ze araog usaleun.
Get get pet, Uwait go em e patai mab tam ebu, Ze dareun. Ze go gue Yesus. Ze go Uwait nug dual dareun. Ze nug go Uwait. Go getal pet Uwait nug dual muzmuz dacaneun.
Ze go nug ece unum usalai meun. Ece ipal go abu tub eiman zuab tam. Ece unum zoun Ze nugtal patai meun. Awau dabun gusig go ebu umkoskos dareu, awau dabun gusig go sil al duailel marena, pianem. Al gonug umaum hilai hina, hilanau usalaneu. Umaum nug al go zilacurabun iboin tam.
Du tub usaleun. Gonugau wanib Zon. Go Uwait nug palautina, aleun. Gonug duailel al go en awarabun aleun. Guzenina, duailel unum go ze go doimai, goagal oiagab ze go en petak abun awareun. Zon nug go al tam. Go gaul al go ses zoidareu, gonugau ze amegai em e ebu duailel al go en awarabun aleun. Al go petak. Al go zoi dareu nug em e ebuan duailel unum al hilaraba, goagal oiagab oug hilai amau.
10 Gonugtal em e patai meun. Go em e ebu alai dareun, bo, em e ebuan duailel ag go abe i memen. 11 Go gonugau ban meun uzan beteun, bo, go ebu gonugau ug agen siksikaimai, go imab tam. 12 Guzenina, duailel ipal agal oiagab petak emen agen go imaiemen. Guzenina, go nug duailel go agal oiagab go en petak emenin imaraimai, Uwait nugau gelegul alegul tapai mareun. 13 Ag Uwait nugau gelegul usalabun ag em e ebuan memeagar agal esepag sil patarai mab tam. Uwait nugau Ah Wes nug patarai meun, gonun, Uwait nug tutak agal memeag.
14 Ze go du sul alaimai, ig ula ebu alai dareun. Gonug gonugau ougab naliu mui eiman, ig isanigeimai, gonugau petak igul abai migeun. Go gonugau memeg, Uwait, nugau nag tutakpaiu. Guzenaimai, memeg nugau gusig banou oi alina, ig gusig go pemun.
15 Zon nug go en eneun. Gonug duailel guzenai awareun, “Iz du go en getal guzenai awaranemin, ‘Du tub go iz seiab ses zoi dareu, go izal Dubanou Ban. Izal anikai nug iz zoliwau tam ebu go dareun.’ ” 16 Ig duailel naliu tam, bo, gonugau ougab naliu mui eiman ig umkoskos isanigeimai, suban gumiganeu. 17 Uwait nug gonugau kasai ze Moses nugau ebeg ebu mina, go nug duailel kasai ze go sesamorabun awaraneun, bo, Uwait nug Yesus Kristus palautina, gonugau ougab naliu mui eiman isanigena, gonugau nag nug gonugau igul petak mui, gonugau ougab naliu mui, abai migeun. 18 Du tub Uwait nugau enib piab tam. Uwait nugau nag tutak go han Uwait, gonun, go memeg waugab daimai, go nug ig memeg abai miganeu.
Ze ziwaraneun du Zon nugau ze.
(Matiu 3:1-12; Mak 1:1-8; Luk 3:1-18)
19 Zuda dudu banban agen Zerusalem uzanan Uwait ula dacanemen dudu ipal mui, Liwai dudu ipal abai ereg palautarena, betei Zon kanabemen, “Na du in?” 20 Guzenina, Zon nug ze go wagemab tam, go nug duailel unum darena ze araog awareun, “Iz Kristus tam.”
21 Goagen koli kanabemen, “Guzenem aba, na in? Na Uwait nugau ze doimai, awaraneun du Elaiza ta?”
Gonug koli awareun, “Tam.”
Goagen koli kanabemen, “Na Uwait nugau ze doimai, awaraneu du Uwait nugtal tapai mizeun ig gumei daremun du ta?” Gonug awareun, “Tam.”
22 Goagen kolital guzenai kanabemen, “Guzenaimai, nagen ig aigen, na du in? Ig dudu banban agen palautigena, alemun, ig ze koli oi betei awaramam, gonun, na du in aba nagtal aigamam.”
23 Zon nug guzen eun, “Getal Uwait nugau ze doimai, awaraneun du Aisaia nug guzenai sikut weun,
‘Du tub nugau zeu nug du tamacag uzan em ula ebu ulaimai, guzeneu, “Dubanou Ban nugau abu suban kalai moron. Gonugau abu tuguiai moron.” eun. Aisaia 40:3
24 Parisi dudu ipal agen dudu go palautarena, betemen. 25 Goagen koli go guzenai kanabemen, “Na Kristus Uwait nug gonugau duailel koli imarabun tapai mizab tam, na Elaiza tam, na go Uwait nugau ze doimai, awaraneu du han tam aba, na einen duailel ze ziwaranem?”
26-27 Zon nug koli guzenai awareun, “Iz duailel ze sil ze ziwaranem. Bo, du tub ag ula tapai dareu, ag du go i abiu, go iz seiab ses alai dareu, bo, go du banou, iz du naliu tam, gonun, iz gonugau arab ebuan arab galau oi habun go iboin tam.”
28 Betani uzan, Zordan ze gasag tubaim, am zuaneun eiman go ebu, Zon nug duailel ze ziwaraneun ebu, igul go unum usaleun.
Yesus go Uwait nugau Nag pet.
29 Nineimai, umaseu, Zon go Yesus alina, peimai, eneun, “Ag uligan, ulibe du go Uwait nugau sipsip nag pet. Gonug em e ebuan duailel agal igul eg macanemen zilagai marabun aleu. 30 Iz du go en getal ze maraimai, awaremin, ‘Du tub go iz seiab ses zoi dareu, go izal du banou awaremin, einen, izal anikai iz i soliwau ebu, go dareun.’ 31 Izaseu sag go du go in iz i abiu, bo, iz alai Israel duailel go abai marabun ze ziwaranem.”
32 Zon nug kolital eneun, “Iz Uwait nugau Ah Wes Emes ulagaimai, meg kurumuk sul, alaimai, go al dareun pemin. 33 Iza han iz go i abiu, bo, Uwait nug duailel agal igul eg ebuan ailabun ze sil ze ziwarabun salau mileun. Gonug aileun, ‘Izal Ah Wes alai du tub al daba, na abiu mamam, du go tutak go nug duailel Ah Wes sil ze ziwaramau.” 34 Zon nug kolital eneun, “Iz igul go guzeneun izatal pemin. Iz petak pet awarem, go Uwait nugau Nag pet.”
Yesus nug gonugau tapaimareu dudu tapai mareun.
35 Nineimai, umaseu, Zon nugau tapaimareu dudu aliag Zon nug al koli go ebu tapai daremen. 36 Go Yesus betena, peimai, eneun, “Ag uligan, go Uwait nugau sipsip nag pet.”
37 Tapaimareu dudu aliag go Zon nug ze go awareun doimai, go Yesus sesamorai betemen. 38 Yesus nug dudu aliag go agen sesamorai betemen kekulai piaraimai, kanabareun, “Ag ein itanemen?”
Goagen koli auremen, “Du banou, tapaimiganem du, na eru ebu dacanem?”
39 Guzenina, go nug koli awareun, “Ag piabun e zon.”
Guzenaimai, go sesamorai beteimai, gonugau dacaneu zau pemen. Peimai, go al betei ninemen. Einen? Ziwas go umusig pet, em umutabun ena. 40 Andru go Saimon-Pita nugau amag, go zaug al alemen. Go Zon ze ziwaraneun du nugau ze doimai, zaug al Yesus sesamoremen. 41 Umaseu, Yesus nugau zau go uteimai, amegai beteimai, gonugau apag Saimon tuloroimai, aureun, “Ig Mesaia pemun.” (Wanib go Mesaia Hibru ze, Grik ze eiman Kristus anem. Go du go Uwait nug gonugau duailel koli imarabun tapai meun.) 42 Andru nug Saimon Yesus waugab imai betena, Yesus nug peimai, eneun, “Na Saimon, Zon nugau nag. Aiu ses nait wanim Sipas damau.” (Wanib go Sipas kekulaimai, Pita amam. Wanib gonugau zebigeg go ‘aiwag’.)
43 Yesus nineimai, umaseu, go Galili agaig ebu bitabun dabeleun. Go beteimai, du tub wanib Pilip tuloroimai, aureun, “Na zoimai, iz sesamilen.”
44 Pilip go Betsaida uzanan. Go Andru zaug Pita dual agal uzan. 45 Guzenina, Pilip betei, Nataniel tuloroimai, aureun, “Ig du tub tuloromun. Getal Moses nug kasai ze agau ebu du go en sikut weun mui, Uwait nugau ze doimai awaranemen dudu ipal agen han go en sikut wemen. Gonugau wanib Yesus, Nasaret uzanan, Zosep nugau nag.”
46 Nataniel nug eneun, “Nasaret uzan go ginampet. Ece naliu tub Nasaret uzan eiman alamau ta?”
Guzenina, Pilip nug koli aureun, “Na zoiba, uligen.”
47 Nataniel go Yesus waugab bete betena, Yesus nug peimai, eneun, “Ag uligan! Du e aleu, go Israel du tuguianau pet. Go polu ze tub i macaneu.”
48 Nataniel nug koli Yesus go kanabeun, “Na iz erunai abe milem?”
Yesus nug koli aureun, “Pilip na i ulizau ebu, iz na a sabug waugab hoboi daremen peizemin.”
49 Nataniel gue ze go doimai, aureun, “Du banou, tapaimiganem du, na Uwait nugau Nag, na Israel duailel gumarabun du banou.”
50 Yesus nug koli aureun, “Iz na a sabug waugab hoboi daremen aizemin en na ounab petak em ta? Aiu ses nait amen nug gugeg banban beu beu pimam.” 51 Yesus nug kolital aureun, “Iz na petak pet aizem, aiu ses Mesgai im oitaba, Uwait nugau tibur inain Du Nugau Nag dareu sinen nonen, sinen nonen, ai dabi, na piaramam.”