Luk
Yesus nugau Ze naliupet Luk nug sikut weun
Agau e nugau zebigeg
Yesus go Mesgai wag sina, wai 30 mazicina, Luk nug gonugau ze sikut weun. Luk go ebeu kasaraneu du. Go Zuda du tam, go Grik du. Go Yesus ameg nug i peun, bo, go Yesus nugau tapaimaraneun dudu abai ereg ereg aidaneun, gonun, gonugau ze abiu meun. Go Grik duailel sikut wai mareun. Luk nug guzenai awareun, “Yesus go igua du sul gonug em ebuan duailel unum en ougab nug noumaimai, goagal igul eg ebuan imarabun aleun.”
Agau Aposel gue Luk go nugtal sikut weun.
Agau e sesamorabun ze
1:1-4 Luk nug gonugau ze bigegweun.
1:5–2:52 Yesus erunai usaleun.
3:1-20 Ze ziwaraneun du, Zon nugau salau.
3:21–4:13 Zon nug Yesus ze ziorina, Satan nug alaimai, Yesus bimag peun
4:14–9:50 Yesus go Galili agaig ebu Uwait nugau ze duailel tapaimaraneun.
9:51–19:27 Yesus go Galili agaig uteimai, Zerusalem ban uzan beteun.
19:28–23:56 Yesus go Zerusalem ban uzan gonugau salau poabun sieun.
24:1-53 Yesus go noumaimai, kolital waseun. Gonugau tapaimaraneun dudu go pei daren daren, go kolital Mesgai wag sieun.
1
Tiopilus, na Uwait en ounab nug noumanem du. Muz dudu banban agen getal Yesus nugau igul abai migeun. Go sikut wemen. Getal ipal dudu agen go igul uligaimai, anena sikut wemen. Guzenaimai, iz mui ereg ze go doimai, na sikut wai mizem. Iz Luk, getal iz guzental ze go duabun kanabai aidaremin, iz unum doimai, sikut wai mizem. Guzenaimai, na abiu mamam, ze koli mizem go petak pet.
Ziwas go ebu Herot go Zuda du uzan gumaneun du banou, go ebu, du tub go Uwait ula dacaneun du gonugau wanib Sekaraias, gonugau wau wanib Elizabet, go mui Uwait ula dacanemen dudu agal zaiagar. Go du gonugau wau dual Uwait nugau ameg ebu naliupet dacanem, gonugau ze unum sesamoranemen go igul eg tamacag. Go mogoi tamacag, einen, Elizabet go mogoi i pataneun. Guzenaimai, Elizabet Sekaraias dual, ereg ureg pet memen.
Ziwas tub ebu Sekaraias gonugau salau mabun ziwas zuna, go Uwait ulagwag murabun nou zau simai Uwait nugau ameg ebu salau mai dareun. Uwait ula dacanem dudu agal igul enai, go aiwag onaimai, Sekaraias nug Uwait ecesab muranemen zau banou zaueim salau mabun sieun. Guzenaimai, ecesab itu naliupet mui agarabun go moromen. 10 Ziwas go ebu, Sekaraias go Uwait nugau ece itu naliupet agabun ebu, duailel asiu uzaneim tapai daimai, go Uwait aurai daremen. Go Uwait nugau zaueim ulagwag murabun sieun.
11 Uwait nugau tibur go waugab zoimai, ebeg naliu eiman abmuk itu naliupet zoi dareun ebu zoimai tapai dareun. 12 Sekaraias go Uwait nugau tibur uligaimai, esilakaimai, umineun. 13 Uwait nugau tibur nug aureun, “Na umin ien. Uwait nait ze auremen doun. Gonun, nait wat Elizabet go mogoi tub soligwamau. Na gonugau wanib Zon mamam. 14 Mogoi go usalaba, na han ipal dudu ailel banban asiu abai oiagab siksikamamen. Agal oiagab naliu pet usalamau. 15 Go Uwait nugau ameg ebu du banou damau. Go wain ze, gusig ze mui ereg i zimau. Go anag ougab oug daba daba, Uwait nugau Ah Wes go mogoi dual mui damau. 16 Gonug Israel duailel asiu agal oiagab kekulaimai, kolital goagal Uwait Ban waugab imarai bitamau. 17 Go du banou amegwab amegai bitamau. Go du gusig mui Elaiza sul damau. Gonug mogoi ginaginamul mui agal memeagar abai kolital ereg gotularamau. Gonug duailel agal dabeleu eg wanemen kolital dabeleu naliupet usalai maramau. Gonug Banou nugau duailel suban kasaramau.”
18 Sekaraias nug Uwait nugau tibur kolital aureun, “Go igul petak zuba, iz erunai abe mai? Iz ureg pet usalem, izal air han ureg pet usaleun, go igul erunai usalamau?”
19 Uwait nugau tibur nug aureun, “Iz Gabriel. Iz Uwait nugau ameg ebu tapai danem. Iz Uwait nugtal palautilen, go ze naliupet aizabun alemin. 20 Bo, na izal ze sesamorab uteimai, na go igul guzenem, gonun, go baib mizem usalaba, na i zemamam, onsau utub usalai damam.”
21 Uwait ulagwag murabun zaueim go guzenina guzenina, duailel go uzaneim daimai, Sekaraias zaueim salau mai dareu en dabeleu asiu omen. 22 Go kolital uzaneim noimai, go ze zemabun iborain tam. Guzenina, duailel go abe mem go Nou zaueim igul tub usalina, uligeun. Go ze zemarabun iborain tam, gonun, go ein ze awarabun ebeg abai marena, uligemen.
23 Sekaraias, gonugau salau pataneun ziwas mazicina, go gonugau uzan waneun. 24 Ginam dai dai, gonugau wau Elizabet eniba maimai, go geil tabkuai gonugau uzan utei unab tam. 25 Gonug enai ze meun, “Ulis, Uwait nug isanileimai, go izal uhu zilagai mileun.”
Uwait nugau tibur nug Maria go Yesus soligwabun aureun.
26 Elizabet go eniba darena, geil wasolig mazicina, Uwait nug kolital gonugau tibur Gabriel, Galili agaig tub uzan wanib Nasaret palautendai, beteun. 27 Uwait nugau tibur nug air tub magun, gonugau wanib Maria, piabun palautendai, beteun. Maria go du tub, wanib Zosep, wabun ze usalai moromen. Zosep go Devit nugau ug oug. 28 Uwait nugau tibur go gue air Maria waugab zoimai, aureun, “Umaseu, Maria, Uwait na ibaiz dareu. Uwait na en ougab naliupet usaleun.”
29 Maria go ze doimai, esilakaimai, dabeleu asiu oun. 30 Uwait nugau tibur nug kolital aureun, “Maria, na umin ien. Uwait na ibaiz dareu. 31 Na aiu ses enima maimai, mogoi tub soligumam. Go mogoi wanib Yesus mamam. 32 Go du banou maimai, Uwait wag dareu nugau mogoi damau. Uwait nug duailel gumarabun palautamau. Gonugau embigeg Devit dareun sul damau. 33 Go Zekob nugau zaugul gumarabun du banou muzmuz damau. Gonugau duailel i utaramau.”
34 Maria nug kolital Uwait nugau tibur aureun, “Iz du tub dual ninab tam, gonun, go igul erunai iz ebilab usalamau?”
35 Uwait nugau tibur nug Maria kolital aureun, “Uwait nugau Ah Wes na ebizab alamau. Uwait nugau gusig na ibaiz damau. Guzenaimai, mogoi go Uwait nugau Mogoi amam. 36 Maria, getal nait zinap Elizabet go ureg meun mogoi i soligwamau anemen, go ulis eniba dareu. Gonugau geil wasolig mazieun. 37 Ein igul Uwait nug mabun amau, go igul mamau.”
38 Maria nug kolital Uwait nugau tibur aureun, “Iz Uwait nugau salau air, go igul na anem sul iz ebilab zumau.”
Maria go Elizabet piabun beteun.
39 Guzenaimai, Uwait nugau tibur nug Maria utei waneun. Ziwas go ebu, Maria asaimai, Elizabet piabun Zudia agaig manam ebu gonugau zinau piabun beteun. 40 Maria go Sekaraias nugau zau simai, Elizabet aureun, “Umaseu.” 41-42 Elizabet go Maria nug ‘Umaseu’ aurina, go mogoi gonugau ougab oug dareun esilakaimai, aseun. Uwait nugau Ah Wes Elizabet ebu kapina, Elizabet go Uwait ulagwag moroimai, Maria aureun, “Na air gusig mui, nagen ailel unum e em ebuan na tutak wanim ulapwag ban mizamam. Na mogoi go soligwamam naliupet damau. 43 Einen, go igul naliupet iz ebilab zou? Izal Dubanou Ban nugau anag go iz darem a aleu. 44 Iz nagen ‘Umaseu.’ ailina, izal mogoi oiab oug dareu esilakaimai, ougab siksikaimai, aseun. 45 Na air nait ounab petak pet usaleun, gonun, nait ounab siksikamam. Uwait nugtal aizeun sultal nait ounab petak pet usalamau.”
Maria nug Uwait ulagwag moroun.
46 Maria nug Uwait ulagwag moroimai, eneun,
“Iz dorop mui unum Ban ulagwag morom. 47 Izal oiab naliu meu, einen, Uwait nug iz isanileimai, imaileu. 48 Iz, gonugau salau air wanim banou tamacag, ulis iz wag mileu. Ulis betei aiu ses mui duailel unum e em ebuan zemamam, go air gonugau ougab siksikai dareu. 49 Einen, go igul Uwait ban gusig mui nugtal guzeneun. Uwait nugau wanib naliupet. 50 Getalan duailel mui ulisan duailel mui go Uwait ulagwag muramam, gonugau bisou go abai damau. 51 Gonugau gusig banou nug go dudu goagal wanimag wag macanemen, go nug agal wanimag piu maramau. Dudu goagal wanimag wag manem, go utarebi, ata atai waneanamam. 52 Uwait nug gumaranem dudu banban agal hubabun pip ebuan oi amaraba, nobi, gonug kolital dudu wanimag tamacag isanaraimai, goagal wanimag wag maimai, pip naliu ebu maramau. 53 Uwait nug we daremen dudu ee naliu maramau. Go dudu ece asiu mui palautaraba, gaul unamam. 54 Getal Uwait nug igual embigeg abai baib mareun. Gonug Abraham gonugau zaugul abai aneun ag isanarai. Guzeneun, gonun, go ig Israel gonugau salau duailel usalemun. 55 Go ig Israel duailel getal igual embigeg Abraham mui gonugau ug mui baib mareun ulis gonugau ougab naliu maimai aleu.” Maria guzenai ze meun.
56 Maria go geil ainarai Elizabet dual daimai, kolital gonugau uzan waneun.
Elizabet nug Zon soligweun.
57 Elizabet mogoi soligwabun ziwas alina, go mogoi soligweun. 58 Gonugau uzanan duailel mui gonugau ug han go ze go doimai, go beteimai, go dual ereg oiagab siksikemen. Einen, Uwait nug ougab naliu usalai moroun.
59 Israel agal igul, mogoi gil gugen mazicina, gonugau enib galau kuatanemen. Go mogoi gil gugen mazicina, gonugau enib galau kuatabun gonugau ug abai ereg imai Nou zaueim siemen. Gil go ebu, gonugau ug agen memeg nugau wanib Sekaraias wanibsalai mabun emen. 60 Gonugau anag nug kolital awareun, “Go tam. Gonugau wanib Zon.”
61 Gonugau ug agen kolital Elizabet auremen, “Nait ug tub wanib Zon i dareu.” 62 Gonugau ug agen kolital gonugau memeg kanaboromen, go ogusau tapeleun zemabun iborain tam, gonun, gonugau ug agen gonugau mogoi wanib mabun ebeag sil abai moromen.
63 Sekaraias nug gonugau ebeg sil agau ebu sikut wabun awarendai, agau tub oi morona, oimai, sikut guzenai weun, ‘Gonugau wanib Zon’. Duailel ag go wanib uligaimai, go esilakem. 64 Ziwas go ebu Sekaraias go ogusau tapelai dareun, go kolital zemeun. Go siksikaimai, Uwait nugau wanib ulagwag moroun. 65 Gonugau zaugul go waugab danemen go ze unum doimai, go uminaimai, go ze unum Zudia agaig manam ebu ulag iboreun. 66 Duailel go ze doimai, ipal kanabai awarinar, “Go mogoi aiu ses go ein salau mamau? Go mogoi Uwait nugau dabeleu mui gonugau gusig banou go dual dareu.”
Sekaraias go siksikaimai, Uwait ulagwag moroun.
67 Zon nugau memeg, Sekaraias go Uwait nugau Ah Wes gonugau ougab oug danarai, go Uwait nugau wanib guzenai ulagwag moroun,
68 “Ig Israel agal Uwait Banou nugau wanib ulagwag murab. Gonug alaimai, ig gonugau duailel isanigeimai, kolital gau migeun. 69 Gonug gonugau salau du Devit nugau ug ebuan du tub ig kolital gau migabun palautendai, aleun. 70 Getal Uwait nug nugau ze doimai, awarenemen dudu agal oiagsau eiman ze meun. 71 Go eneun, gonug igual iwai zaiger mui ipal dudu ig eg miganem ebuan kolital imaigamau. 72 Gonug eneun, go igual zaiger suban gumaraimai, isanaraimai, gonugau baib getal meun dabeleu. 73 Go igual asanig Abraham petak pet aureun. Go ze ulis ig ebiligeb petak zou. 74 Ig go igual iwai zaiger agal ebeagab ebuan imaigamau. Ig umin i ab, ig Uwait nugau salau i utab. 75 Guzenaimai, ig em ebu dacab, ig gonugau ameguab umkoskos gonugau salau naliu tuguiai sesamorai mamam. 76 Na, izal mogoi, aiu ses nait wanim Uwait wag dareu nugau ze doimai, awaraneun du sul aizamau. Na Dubanou Ban nugau abu kalai moroimai, amegai bitamam. 77 Na duailel abai maremen, go abiu mebi, gonug agal igul eg zilagaimai, go kolital igaramau. 78 Igual Uwait Banou go ig en ougab nug noumaimai, go guzenamau. Go Mesgai wagan em hilanau ig ebiligeb palautamau. Go hilanau nug ig kolital imaigamau. 79 Go hilanau nug, dudu umus oug darem mui, noumabun abu ebu darem mui, hilanau ebalagab hilamau. Gonugau ougab naliu maimai, abu abai migamau.”
80 Mogoi go Uwait nugau gusig mui ban meun. Go du tamacag uzan betei dareun. Go dai dai, Israel duailel agal amiagab zoimai, Uwait nugau ze tapaimareun.