4
Satan nug Yesus bimag peun.
Guzenaimai, Uwait nugau Ah Wes nug Yesus du tamacag uzan em ula ebu Satan nug bimag piabun imai beteun. Gil 40 Yesus go ee tamacag we dareun. Ziwas go ebu, Satan nug go waugab zoimai, aureun, “Na Uwait nugau Nag aba, na aiwag e auremen, bret kekulaba, zenen.”
Bo, Yesus nug koli gusig ze aureun, “Ei, Uwait nugau ze eim guzeneu,
‘Du bret sag zaimai, awau i damau, Uwait nugau ze tutak sesamoraimai, petak awau damau.’ ” Lo 8:3
Guzenaimai, Satan nug Yesus Zerusalem ban uzan imai beteimai, Uwait ecesab muranemen zau banou wag meun. Guzenaimai, aureun, “Na Uwait nugau Nag aba, nagtal go eiman em ebu kuanai nonen? Uwait nugau ze eim guzeneu,
‘Uwait nug gonugau tibur na en awaramau: Goagen nait eben tubaim tubaim pataimai, imaizei numam. Guzenebi, aiwag tub nug nait aram i wamau.’ ” Buk Song 91:11-12
Yesus nug koli gusig ze aureun, “Ei, bo, Uwait nugau ze nug guzeneu,
‘Na nait Uwait Ban bimag i pen.’ ” Lo 6:16
Satan nug Yesus em manam banou pet wag imai simai, ece unum gusig mui em e ebu dareu abai moroun. Satan nug aureun, “Na iz en taubib waiba, na iz ulapwag milemen, e ece na uligai darem go unum na mizai.” 10 Guzenina, Yesus nug aureun, “Satan, na utei alien! Uwait nugau ze nug eneu,
‘Na nait Uwait Ban tutak ulagwag moren. Na Uwait nugau salau sag oi muramam.’ ” Lo 6:13
11 Guzenai aurina, Satan go Yesus utei waneun. Uwait nugau tibur agen alaimai, Yesus isanoromen.
Yesus go Galili agaig ebu salau bigegweun.
(Mak 1:14-15; Luk 4:14-15)
12 Ziwas go ebu, Yesus go Zon hiacaranem zau oug hemen ze doimai, uzan go utei Galili agaig ebu beteun. 13 Go Nasaret uzan sag i dareun, go betei Kapaneam uzan dareun, uzan go Galili Ze Unig pezoroi, Sebulun zaug Naptali goagal ug agal em be ebu betei dareun.
14 Guzenaimai, igul go Uwait nugau ze doimai, awaraneun du Aisaia nug getal ze meun sultal petak usaleu.
15 ‘Sebulun nugau em mui, Naptali nugau em mui, ban abu ibut ze gasag em dareu mui, Zordan Ze gasag tubaim, Galili agaig ebuan duailel mui ipal uzanan duailel mui agal oiagab Uwait en petak i anemen go danemen. 16 Go ebuan duailel ag umus oug daremen, ag al banou pimamen! Duailel ipal ag unum em umus oug pet nuaporoi daremen ag han al hilanau pimamen.’ Aisaia 9:1-2
17 Ziwas go ebu, Yesus gonugau salau bigegwaimai, guzenai aneun: “Uwait ag gumarabun ziwas aleu. Gonun, agal igul eg ebuan koli kekulan!”
Yesus nug karuk wanemen dudu iwanarai ulareun.
(Mak 1:16-20; Luk 5:1-11)
18 Yesus go Galili Ze Unig gasageim ai dai dai bete betei, karuk wanemen dudu aliag piareun. Du tub Saimon, (gonugau wanib tub Pita) gonugau amag wanib Andru, go karuk wabun zo ban ze oug hei daremen. 19 Yesus nug guzenai awareun, “Ag alan, iz sesamilebi, izan ag duailel imarabun igul abai marai.” 20 Yesus nug guzenai awarinatal, zaug dual goagal karuk wanemen zo mui, ecesab ipal tebil ebu uteimai, pigai Yesus sesamorai wanemen.
21 Go betei, du aliag piareun. Du go Zems, gonugau amag Zon dual, go Zebedi nugau gelegul aliag. Go agal memeag Zebedi dual goagal tebil ebu daremen, go agal karuk wanemen zo bigageun, gonun, suban kasai daremen. Yesus nug dudu aliag go ulareun. 22 Go pigai goagal tebil mui, goagal memeag mui, uteimai, Yesus dual wanemen.
Yesus go ebeu duailel kasareun.
(Luk 6:17-19)
23 Yesus go Galili agaig ai dai dai beteimai, Uwait nugau ze naliupet Zuda duailel agal gotulanemen zaueim simai, awareun, “Uwait go alai koli duailel imaramau.” Yesus go ze guzenai awaraimai, duailel ipal suiag mui, ebeu mui, wes eg a mui, kasareun.
24 Duailel gonugau igul uligaimai, zeze mai betena, Siria agaig unum doi bitenar. Gonun, go ebuan dudu agen ipal ebeu dudu asiu mui, dudu mu banou a mui, dudu wes eg goagal oiagab oug dareu mui, ebeu patai hamaracaneun mui, aramag ebeag noumeun dudu mui, Yesus waugab imarai alina, gonug unum kasareun. 25 Duailel asiu asiu Galili agaig ebuan mui uzan ginaginam houhou wanib banou Dekapolis ebuan mui, Zerusalem uzanan mui, Zudia agaig ebuan, em Zordan Ze tubaim mui, go unum Yesus sesamorai wanemen.