6
Yesus nug duailel ipal isanarabun igul en awareun.
Yesus nug kolital awareun, “Ag suban dabilan. Ag agal igul naliu naliu duailel ipal agal ameagab ebu i macan. Einen, ag igul go duailel ameagab ebu guzenamamen, agal memeag Mesgai wag dareu, gonug ag ece tub i maramau.
Ag ecesab tamacag du tub ece moroimai, ag duailel ipal ularebi, i alai pimam. Polumanemen dudu agen Zuda duailel agal gotulanemen zaueim, abu ebu agal igul guzenai marena, duailel agen uligaraimai, igual wanimig wag migamam aimai guzenanemen sul, ag i guzenan. Iz ag petak pet awarem, polumanemen dudu go agal ece unum omenin. Aiu ses Uwait nug dudu go ece i maramau. Ziwas tub ebu, na ecesab tamacag du ece murabun, wage wageimai moren. Guzenemen, nait zaunar na wautab darem agen i peizaimai, abe mamamen. Na guzenamam, go nait igul wageimai damau. Na igul go wageimai guzenemen nait Memen nug tutak peizaimai, gonug na du naliu aizaimai, aiu ses na ece mizamau.”
Yesus nug duailel Uwait dual ze mabun igul abai mareun.
(Luk 11:2-4)
“Ag Uwait auranemen ziwas ebu, polumanemen dudu agen guzenanemen sul i guzenan! Ag duailel agen uligaraimai, wanimag wag maraimai, Nou Zaueim mui, ban abu gasag tapai daimai mui, Uwait ze muranemen sul, ag i guzenan. Iz ag petak pet awarem, go dudu agal ece unum omenin. Aiu ses Uwait ag ece tub i maramau. Bo, na Uwait aurabun nait ninanem zau oug sieiba, im gebeiba, nait Memen wageimai dareu piabun, auramam. Na guzenemen, nait Memen nug nait auremen dabeleu uligaimai, aiu ses ece tub mizamau. Aisaia 26:20
Ag Uwait aurabun ziwas ebu, ze gau gaul i auran. Duailel Uwait en oiagab petak ab tam, goagenag agal polu tibur auraimai, ze asi asiu dumau en aimai guzenanemen sul ag go i guzenan. Ag dudu go sul i usalan. Ag Uwait i aurau ebu, go agal dabeleu get abe meun.
Ag Uwait guzenai auran, ‘Igual memenig, na Mesgai wag darem. Nait wanim noupet ig ulapwag mizem. 10 Nait gumiganem ziwas em e unum alai iboramau. Nait onsau Mesgai wag sesamoranemen sul, ig han em e ebu han ereg sesamoramam. 11 Ulis na ig ee migamam. 12 Iguanag dudu ipal agal igul eg ig ebiligeb miganemen zilagai maranem sul, nagen han igual igul eg zilagai migen. 13 Na ig ece abu eg ebu i amaigamam. Na ig utigemen, igul eg nug i imaigamau.’
14 Guzenaimai, ag agal zaiagar agen igul eg ag ebalagab maranem, agen agal igul eg go zilagai marebi, agal memeag Mesgai wag dareu gonug han agal igul eg macanemenin zilagai maramau. 15 Bo, ag agal zaiagar agal igul eg i zilagai marebi aba, agal memeag nug han agal igul eg i zilagai maramau.”
Yesus nug ee ur mabun igul en abai mareun.
16 Yesus nug koli awareun, “Ag Uwait aurabun ee ur macanemen, go polumanemen dudu agenag ee ur maimai, bisomag a sul dacanemen sul i guzenan. Ag we aidarena, dudu ipal agen uligaraimai, dudu goagen ze mamam, ‘Dudu go ag ee ur maimai, guzenai darem.’ amam. Iz ag petak pet awarem, dudu go ag agal ece unum omenin. Aiu ses Uwait nug ece tub i maramau. 17 Na ee ur maiba, ze ziuaimai, gagalin salanaib, nait tibur galau naliu tuagen. 18 Na igul go guzenemen, dudu ipal agen na ee utemen i abe mizamam. Nait memen wageimai dareu, go sag abiu mamau. Na igul go wageimai guzenemen, nait memen nug uligizeimai, gonug na du naliu aizaimai, aiu ses gonug na ece mizamau.”
Ag Mesgai wag ece asiu oi damamen.
(Luk 12:33-34)
19 Yesus nug kolital awareun, “Ag em e ebu agal ece naliu asi asiu i gotulai macan. Ag go guzenamamen, umum nug ece ipal eg wai maraneun, ipal agal ece unum eg wab tam, zob dudu ipal agen agal zau bigagaimai, ece go zob umam. 20 Bo, ag agal ece naliu Mesgai wag gotulai macan. Go ebu, umum nug i eg umau. Zob dudu agen go ebu agal zau i bigagaimai, agal ece unum mui i umam. 21 Gonun, ein uzan nait ece gotulai macanem ebu nait ounab han uzan go dareu.”
Enimag ebuan al.
(Luk 11:34-36)
22 Gonug koli eneun, “Agal ameag go enimag ebuan al. Agal ameag naliu damau go agal enimag al sul elei damau. 23 Bo, nait amen eg umau, nait ounab oug han unum umusamau. Gonun, nait ounab oug al hilanau tamacag go umuteu, go petak umutai banou pet dareu!”
Uwait nugau salau maimai, aiwag salau mui i macan.
(Luk 16:13; 12:22-31)
24 Gonug koli eneun, “Salau du tub nug du aliag ebu salau wabun iborain tam. Einen, go du tub en ougab nug noumaimai, du tub en ougab nug i noumamau. Go du tub nugau ze suban sesamoraimai, salau naliu moroimai, du tub semoroimai, gonugau ze suban i sesamoraneu. Ag Uwait nugau salau mui aiwag asiu wabun salau mui ereg gotulai wabun iborain tam.”
Dudu oiagab eg waimai, dabeleu asiu wanemen igul.
25 Yesus nug koli awareun, “Gonun, iz ag petak pet awarem. Ag awau dabun dabeleu asiu oimai, guzenai ze i macan, ‘Ig ein ee mui ze mui zaimai, damam?’, ‘Ig ein tibur galau tugamam?’ guzenai ze i macan. Doropag go banou pet, ee go banou tam. Agal enimag banou pet, tibur galau go banou tam. 26 Ag meg inain piaran! Go ee ug i banemen, go ee egeimai, betei zaueim i gotulai macanem. Agal memeag Uwait nug meg inain ee maraneu. Agen Uwait nugau amegwab meg inain unum zilarai daremen. 27 Du in ag ula ebu gonugau dabeleu asi asiu mui em e ebu ziwas huia dabun iboin? Go guzenabun iborain tam.
28 Ag einen tibur galau en dabeleu asiu oi daremen? Ag gaian a sisil pian. Go salau i macanem, tibur galau han agtal i patai macanem. 29 Bo, iz ag petak pet awarem, getal gumaraneun du Solomon go gonugau tibur galau naliu macaneun, tibur galau go a sisil naliu sul tam. 30 Gaian gig gaugaul go Uwait nug tibur galau maraneu. Gig go ulis damau, go tuaba ab nug unum ilamau. Go gig gaugaul dacanemen go Uwait nug tibur galau maraneu. Agal oiagab petak emen go ginampet! Ag abe macan, Uwait nug ag han gumaraneu. 31 Gonun, ag dabeleu asiu oiban, guzenai ze i macan, ‘Izal ee eru eiman alamau? Ze eru eiman alamau? Izal tibur galau eru eiman alamau?’ 32 Go Uwait nugau ze i duanemen dudu agenag em e ebuan ece wabun dabilanemen. Bo, agal memeag Mesgai wag dareu go abiu meun, ece go salau a, gonun, gonug ag maramau. 33 Ag Uwait nugau uzan siabun amegai dabeleimai, gonugau igul naliu sesamoramamen, gonug koli ece go unum ag maramau. 34 Gonun, ag tuaba en dabeleu ulis i on. Ulisan uhu go gonugau atai. Tuaba en han uhu a. Ag ulisan uhu sag dabilan.”