24
Yesus nug Uwait ecesab muranemen zau banou wanib tempel eg umau en ze meun.
Yesus go Uwait ecesab muranemen zau banou wanib tempel zaueim dareun, utei noi unabun dabilena, gonugau tapaimaraneu dudu agen alaimai, auremen, “Na zau e suban uligaiba, alien.” Gonug koli guzenai awareun, “Go iboi, ag ece unum pemen. Bo, iz ag petak pet awarem, iwai zaiagar agen alaimai, zau go unum eg wai mamau. Zau go memenin aiwag unum ulagai numau. Aiwag tub gonugau empip i damau.”
Yesus nug aiu ses uhu asiu zumau en ze meun.
(Mak 13:3-13; Luk 21:7-19)
Guzenaimai, Yesus go Oliv em manam ebu betei hoboi darena darena, gonugau tapaimaraneu dudu agtal go waugab alaimai, goagen go guzenai kanabai ze auremen, “Eisab go igul zumau? Na ig aigemen, dumam, ein igul amegai zuba, ig go ziwas abiu mamam?”
Gonug koli awareun, “Ag gusig tapai dan. Dudu ipal agen alaimai, ag polu ze awaramam. Ag, goagal ze i don. Dudu ipal agen alaimai, izal wanim pataimai, guzenai ze mamam. ‘Iz Kristus iz ag koli imarabun du zom.’ Dudu asiu agen guzenai ze doimai, petak amam. Ag, izal tapaimaranem dudu, ag go dudu agal ze sesamarian. Bo, ag amegai malai alamau ze mui malai saiu mui waiagab alaba, doimai, ag esilakian. Igul go petak amegai zumau. Bo, sisiarabun ziwas go pigai i zumau. Emgasag tub ebuan duailel agen asaimai, emgasag tub ebuan duailel abai iwai maimai, malaininamau. Emgasag ipal ebu mim zumau. Emgasag ipal ebu duailel we ziwas huia damamen. Igul go unum zumau go gonugau igul enai, air tub go mogoi wabun amegai mu banou wanem sul.
Guzenaital, ziwas go ebu ag izal tapaimaranemin dudu agal iwai zaiagar agen gusig pataraimai, uhu banou maraimai, ugarebi, noumamamen. Em ebuan duailel unum agen ag en aiag sisilaimai, gasag hiacaramam. Ag izal tapaimaranemin dudu, gonun, ag duailel agen guzenaramam. 10 Duailel asiu goagal oiagab petak emen, ziwas go ebu goagal oiagab petak emen utamamen. Guzenaimai, agzozou agal zaiagar abai iwai maimai, ag imaraimai, agal iwai zaiagar agal ebeagab maramam. 11 Ag guzenebi guzenebi, Satan nugau ze doimai, awaranemen dudu agen zoimai, duailel asiu polumarebi, go agal ze sesamoramam. 12 Ag igul go banou usalaba, duailel asiu agal zaiagar go en bisomag piaramamen, ag igul naliu go utamamen. 13 Bo, du in izal salau i utanem, go umkoskos gusig mai damau aiu ses sisiarabun ziwas ebu, Uwait nug go koli imaiamau. 14 Duailel agen Uwait nugau Ze Naliupet emgasag duailel unum awarebi, duailel go ze go abiu maimai, doi dabi dabi, petak go sisiarabun ziwas alamau.”
Ece eg pet tub usalamau.
(Mak 13:14-23; Luk 21:20-24)
15 Yesus nug koli eneun, “Ag ece eg pet tub go getal Uwait nugau ze doimai, awaraneun du Daniel nug ze meun usalamau pimamen. Daniel 9:27
Ece eg pet go zoimai, Uwait nugau empip naliupet ebu zoimai tapai damau. (Ag ze go nanalanemen aba, suban dabilan.) 16 Ziwas go ebu duailel ag Zudia agaig ebu daremen ag em tabag ebu uminai simamen. 17 Du tub go zau wag damau, go noimai, gonugau ece zaueim dareu i simai umau. Go pigai gaul uminai unamau. 18 Du tub ougem salau mai damau, go gonugau iweu naliu zaueim dareu alai i umau. 19 Ziwas go ebu, ailel ag enimag a mui, ailel geleagar ap zai darem mui, ag bisomagar pet. 20 Ag Uwait auramamen, ‘Ze numau ziwas ebu ta, igual i mabun ziwas ebu, ece eg go alamau i uminamamen.’ 21 Ag uhu banou go getal i wanemen. Em awau usaleun ziwas ebu zoizoi ulis dareu, aiu ses han uhu guzenai koli i zumau. 22 Bo, Uwait nugau ziwas huia pigai hogu usaleun, einen, go igul go i guzeneu zob, duailel asiu i darem zob. Go duailel ipal imarabun isanarai meun, gonun, igul go pigai guzeneun.
23 Du tub nug zoimai, guzenai awaramau, ‘Kristus e zoimai dareu!’ ta, ‘Go ulib e dareu!’ aimai, awaraba, ag gonugau ze doimai, oiagab petak i an. 24 Dudu ipal agen alaimai, polumaimai, guzenai ze mamam, ‘Iz Kristus.’ Dudu ipal agen ze mamam, ‘Iz Uwait nugau ze doimai, awaranem du.’ Ag guzenemen, ag gugeg banban mui salau ipal beu beu mamamen. Ag duailel ipal Uwait nug nugau tapai mareun, polumaraimai, agal ameagab ebu igul go guzenamam. Polu ze awarebi, ag Uwait nugau duailel agal igul sesamoraimai, ag Uwait nugau igul utabun aimai guzenamam. Bo, agen igul go guzenarabun iborain tam. 25 Iz ag ze go awaremin suban don. Ein igul aiu ses zuabun dareu mui ulis mui iz ag awarem.
26 Gonun, dudu ipal agen alaimai, guzenai awaramam, ‘Du Nugau Nag go du tamacag uzan alai dareu.’ Guzenai awarebi, ag betei i pian. Dudu go agen koli awaramam, ‘Go aleun ulibe zaueim wageimai dareu.’ Guzenai awarebi, ag goagal ze doimai, oiagab petak i an. 27 Du Nugau Nag alamau ziwas pigai zumau, am zuaneu eiman amilaimai, noi betei am nuaneu ebu nuaneu sul guzental alamau.
28 Egun noumaimai, belei damau go ebu, tumui asiu egun go beleu zabun betei gotulamam.”
Du Nugau Nag koli alamau.
(Mak 13:24-27; Luk 21:25-28)
29 Yesus nug kolital eneun, “Uhu banou pet go unum zoimai unaba, am go umaum sul usalamau, geil go suban i hilamau, ureb emes wageim sisilai numam. Guzenebi, emes wagan ece gusig daremen unum iloialoiamau. Aisaia 13:10
30 Igul go guzenaba, esab tub Mesgai wag eiman aba, ag guzenai dabilan go Du Nugau Nag alamau. Duailel em ebu darem ag uminai manil mai dabi dabi, Du Nugau Nag Mesgai wag pi eiman gusig banou mui al eiman alaba, pimamen. Daniel 7:13 31 Guzenaimai, gonug Uwait nugau tibur tub auraba, pulel huaba, saiu banou usalamau. Gonug Uwait nugau tibur ipal palautaraba, emgasag unum beteimai, Uwait nug gonugau duailel tapai mareun, imarai alai gotularai mamam.” Kisim Bek 19:16
Gair gau nuaneu ebu, ag abiu macanemen am tapamau ziwas zo dareu.
(Mak 13:28-31; Luk 21:29-33)
32 Yesus nug koli awareun, “A gair nug ag am tapamau igul abai maramau. Guzenaimai, gair gau unum nuanina, a gau awau koli walu zuna, ag abiu mamamen, go am banou zuabun ziwas. 33 Guzenai sul aiu ses igul go beu beu zuba, ag guzenai dabilan, Du Nugau Nag alabun ziwas hogu mai dareu. 34 Iz petak pet awarem, duailel em e ebu darem ag i noumamamen ebu igul go guzenai zumau ag pimamen. 35 Emes em mui dareu go unum tamamau. Bo, izal ze i tamamau, muzmuz damau.”
Du Nugau Nag alamau gil du tub nug i abiu mamau.
(Mak 13:32-37; Luk 17:26-30, 34-36)
36 Yesus nug koli eneun, “Du tub nug Du Nugau Nag alamau gil i abiu mamau. Uwait nugau tibur han go en i abiu. [Gonugau nag nug han go i abiu.] Izal mekai nug sag go gil abiu. 37 Getal Noa dareun ziwas ebu, duailel agen goagal igul beu beu guzenai daremen sul, Du Nugau Nag koli alamau ziwas ebu duailel guzental guzenai damamen. 38 Zewei banou i usalau ebu duailel go ee zai daren, ze zai daren, du air egarai daremen, go guzenai daren daren, Noa go tebil oug sieun. Stat 7:7 39 Bo, go igul zuabun i doi daren. Zewei banou zoimai, duailel unum igarai zeun. Igul go guzenemen sul ag guzenebi, Du Nugau Nag koli alamau. 40 Ziwas go ebu, du aliag ougem salau mai damamen ebu tibur agen alai du tub imai aimai, du tub utei unamam. 41 Ailel aliag ma sakai damam ebu, air tub alai imai aimai, air tub utei unamam. 42 Guzenamau, gonun, ag awau tapai dan. Einen, ag agal Dubanou Ban nugau alamau gil ag han i abiu. 43 Bo, zau atag du gonug zob du tub ein ziwas umaum zoimai gonugau zau bigacaimai, zaueim siabun abiu maimai, go i ninamau, go awau tapai daneu. Go du go ulagzaba, gonugau zaueim i ulagai simau. 44 Ag han guzental umkoskos suban gumei dan. Einen? Du Nugau Nag go i abiu wag alamau, gonugau alamau gil ag han i abiu.”
Salau dudu eg mui naliu mui goagal tatau ze.
(Luk 12:41-48)
45 Yesus nug koli awareun, “Salau du in go dabeleu naliu a go ze sesamoraneu? Du go sag gonugau gumaneu du nug tapai mina, gonug salau duailel ipal gumaraimai, goagal ee marai damau. 46 Salau du go gue guzenamau, gonugau gumaneu du alaba, go siksikamau. 47 Iz petak pet awarem, salau du go gue gonugau du banou nug gonugau ece unum gumabun tapai muramau. 48 Bo, salau du tub go dabeleu naliu tam, go guzenai dabilamau, ‘Izal gumilaneu du go pigai alab tam.’ 49 Guzenaimai, gonug salau zaugul ipal, ugaraimai, ze gusig zaimai, ameg kualilai damau. 50-51 Go guzenaba aba, gonugau gumaneu du i abiu wag alaimai, busil higwag aimai, zamoraba, polumanemen dudu abai betei daimai, aceg kititkatutai, damau.”