2
Yesus nug du tub ebeg arab egugweun kaseun.
(Matiu 9:1-8; Luk 5:17-26)
Ziwas ipal mazicina, duailel go Yesus Kapaneam uzan koli alaimai zaueim si dareu ze go domen. Duailel asiu alaimai go zaueim gotulaimai, pip unum oi poaimai, zau og han unum zoimai abu og tapelemenin. Guzenina, Yesus nug duailel ze naliu abai mareun. Dudu ipal agen ebeu du tub gonugau ebeg arab egugweun aidabun iborain tam, dudu iwanarai agen gamai alemen. Duailel asiu agen abu tapelai darendai, du go Yesus waugab imai siabun iborain tam, gonun, go a gatugat ebu zau zagatag wag simai, Yesus dareun tabauguab zau zagatag buliaimai, go biag oug ebeu du biz mui Yesus waugab palautina, nuar. Yesus nug goagal oiagab goen petak emen uligaimai, ebeu du go ebeg arab egugweun guzenai aureun, “Nagwai, iz nait igul eg zilagai mizem.” 6-7 Guzenai aurina, kasai ze tapaimaranem dudu ipal hoboi daremen agal oiagab eim guzenai dabilemen, “Du gue einen guzenai aneu? Go Uwait ze biabial kuai aureu. Emenan du tub nug go igul eg zilagabun iborain tam. Uwait nugtal petak go igul eg zilagai marabun iboin.” Ziwas go ebutal, Yesus gonugau ougab eiman ein dabeleu go oiagab oug dareu abe maimai, guzenai awareun, “Ag einen agal oiagab oug go dabeleu oi daremen? Iz ein ze mabun iboin, ein ze mabun iboin tam? Iz arab egugweun du guzenai aurai, ‘Nait igul eg zilagai mizem’ ta? Iz arab egugweun du guzenai aurai, ‘Na asaimai, nait biz oimai, unamam.’ aurai ta? Iz ein ze anai, ag agal oiagab iz en petak amamen? 10-11 Bo, Du Nugau Nag, go wanib a, go em e ebuan igul eg zilagai marabun iboin aimai abe mabun iz go guzenai.” Guzenai awaraimai, go nug ebeu du arab egugweun aureun, “Izan na aizem, asaimai, nait biz oiba, nait zau beten!” 12 Du gue asaimai, duailel ameagab ebu pigai gonugau biz oimai, waneun. Duailel go igul go uligaimai, esilakaimai, Uwait nugau wanib ulagwag moroimai, enemen, “Getal ig guzenai igul i uliganemun.”
Yesus nug Liwai uloroun.
(Matiu 9:9-13; Luk 5:27-32)
13 Yesus ze unig Galili gasag koli noi beteun. Duailel asiu alai go waugab gotulina, go nug Uwait nugau ze naliu abai marabun bigegweun. 14 Yesus aidaidai beteimai, Alpius nugau nag gonugau wanib Liwai, go aiwag wanem zaueim hoboi daren uligaimai, aureun, “Na alai, iz sesamilen.” Guzenai aurina, Liwai asaimai, sesamorai waneun. 15 Yesus nug takis aiwag wanemen dudu mui, igul eg macanemen dudu ipal abai ereg, Yesus sesamorai alemen mui, gonugau tapaimaraneun dudu mui, go ereg Liwai nugau zau gotulaimai ee zai hoboi daremen. 16 Guzenina, Parisi ipal agen kasai ze tapaimaranem dudu banban, goagen Yesus igul eg go macanemen dudu mui, aiwag wanemen dudu abai ereg ee zai darendai, uligaimai, goagen Yesus nugau tapaimaraneun dudu awaremen, “Go einen igul eg macanemen dudu mui, takis aiwag wanemen dudu abai ereg ee zeu?” 17 Yesus nug ze go doimai, koli awareun, “Duailel ebeu tamacag ag ebeu kasaraneun du waugab i bitanemen, duailel ebeu a sag petak ebeu kasaraneun du waugab bitanemen. Go sul, iz duailel igul naliu macanemen ularabun alab tam. Iz duailel igul eg macanemen ularabun alemin.”
Yesus nug duailel ee ur mabun nugau zebigeg mareun.
(Matiu 9:14-17; Luk 5:33-39)
18 Ziwas tub ebu, Zon ze ziwaraneun du nugau tapaimaraneun dudu mui, Parisi dudu mui, agen ee ur dacanemen. Dudu ipal agen alaimai, Yesus kanabemen, “Zon nugau tapaimaraneu dudu mui, Parisi dudu mui, ee ur macanemen. Einen nait tapaimaranem dudu go ee i ur macanem?”
19 Yesus nug kolital awareun, “Du tub go air awau wabun aimai, gonugau zaugul abai, ag ee ur mabun iboi ta? Tam, ag ee i ur mamam. 20 Bo, ziwas tub ebu, dudu ipal agen du go air oun imai wanebi, go go abai i daba, ziwas go ebu ag oiagab eg uba, ee ur mamamen.
21 Du tub gonugau tibur galau bigageun go tibur galau zig awau oimai, tibur galau muz ebu i galauai macaneu. Go guzenamau, ze ulusabun ziwas ebu, go tibur galau zig awau ginampet usalaba, gonugau tibur galau muz koli bigagaimai, biag banou usalamau. 22 Du tub nug wain ze awau meme galau muz ebu i goriai macaneu. Go guzenamau, wain ze awau go siwalkuk aimai, meme galau muz bigagaimai, wain ze em ebu esikai numau. Go meme galau han ereg zilagamau. wain ze awau go meme galau awau ebu goriai memen, naliupet damau.”
Parisi dudu agen goagal Imabun Ziwas Zobu ebu Yesus kanabinar.
(Matiu 12:1-8; Luk 6:1-5)
23 Zuda go agal Imabun Ziwas Zobu ebu, Yesus gonugau tapaimaraneu dudu abai wit wai ulaceman betemen. Betei daren, gonugau tapaimaraneu dudu agen ipal wit dab patai oimai, ugai, zemen. 24 Parisi dudu ipal agen igul go guzenai uligaimai, Yesus auremen, “Uligen! Imabun Ziwas Zobu ebu, einen nait tapaimaranemen dudu agen igul go guzenemen? Igual kasai ze eim eneu Imabun Ziwas ebu igul go nou.” 25 Yesus nug koli awareun, “Ag Devit gonugau dudu abai we wagendai, erunemen ag sikut go nanalemenin ta? 26 Uwait ula daneun du banou, Abiatar darena, Devit nug Uwait nugau zaueim simai, bret go Uwait moromen oi zeun. Bret go nou, Uwait ula danemen dudu agen sag bret go zabun iboin. Bo, Devit nug bret go zaimai, gonugau dudu marendai, go han zemen.” 27 Yesus nug koli awareun, “Uwait nug amegai duailel patarai meun. Go ag en dabeleimai, Imabun Ziwas Zobu meun. Imabun Ziwas Zobu ebu, duailel naliu damamen, ag eg i umamen. 28 Guzenaimai, Du Nugau Nag, go tutak nug Imabun Ziwas Zobu gumamau.”