6
Nasaret uzanan duailel agen Yesus semuranem.
(Matiu 13:53-58; Luk 4:16-30)
Yesus uzan go uteimai, gonugau tapaimaraneu dudu abai ereg gonugau muz uzan wanemen. Imabun Ziwas Zobu ebu, Zuda agal gotulanemen zaueim simai, Uwait nugau Ze bigegwai tapaimareun. Duailel asiu gonugau ze doimai, esilakaimai, enemen, “Du gue ze eruan oun? Inug go dabeleu naliu morondai, go nug igul ata atai macaneu? Du gue igual zau macaneu du ta? Go Maria nugau nag ta? Gonugau amagul Zems, Zosep, Zudas (Zut), Saimon, gonugau abiagul abai ereg ag e ebu danem ta?” Ag guzenai ze maimai, ag go semuranem. Guzenina, Yesus nug goagal ze abe maimai, awareun, “Uzan ipal Uwait nugau Ze doimai awaraneu du, wanib go ulagwag mui, duailel agen agal oiagab go en petak anem, bo, nug nugau uzan pet wanib go ulagwag i macanem, gonun, nug nugau duailel mui, nug nugau ug mui, agen go semuranem.” Guzenina, go uzan go igul ipal mabun iboin tam. Go gonugau ebeg ebeu duailel tutak tutak ebalagab mina, naliu usalemen. Yesus nug duailel gonugau ze en oiagab petak ab tam, uligaimai, dabeleu asiu oun.
Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu begurug (12) sag uzan ata atai palautareun.
(Matiu 10:5-15; Luk 9:1-6)
Guzenaimai, Yesus gonugau uzan uteimai, uzan ipal beteimai, duailel Uwait nugau Ze tapaimaraneun. Ziwas go ebu, Yesus nugau tapaimaraneu dudu begurug sag ularendai, waugab alina, wes eg oiabun gusig maraimai, du alia alia palautareun. Go alia alia salau mabun awareun. Guzenaimai, go nug ag guzenai awareun, “Ag abu ebu bitabun esab tub i on. Bo, ag taru tutak oi alian. Ag ee ipal ta, agal zo ta, aiwag ipal esab gau mabun ta, i oi unamamen. Ag agal aramag galau sag maiban, tibur galau alia i oi unamamen. 10 Ag uzan tub betebi, go ebuan duailel agen imarebi aba, go dudu agal zau sag damamen. Aiu ses zau go uteimai, uzan tub bitamamen. 11 Gonun, duailel agen imarabun utebiag, agal ze duabun utebi aba, ag go agal zau i simamen. Ag uzan go utei unabun aimai, agal igul eg abai marabun, agal aramag ebuan esues kueian.” 12 Go guzenai awarina, gonugau tapaimaraneu dudu agen uzan ata atai beteimai, Uwait nugau Ze duailel abai maraimai, awaremen, “Ag agal igul eg uteiban, oiagab kekulan.” 13 Go wes eg asiu zamaraimai, a dab ebuan ze oimai, ebeu duailel asiu agal enimag ebu mina, kasarena, naliu usalemen.
Ze ziwaraneun du Zon noumeun.
(Matiu 14:1-12; Luk 9:7-9)
14 Emgasag tub ebuan duailel unum Yesus nugau igul abiu memen, gonun, em gasag gumaraneun du King Herot-Antipas go han doun. Duailel ipal agen guzenemen, “Go ze ziwaraneun du Zon, go noumeun kolital ob ougan usai zoun, gonun, go igul go ata atai mabun gusig mui.” 15 Ipal agen enem, “Go Elaiza.”
Ipal enem, “Go Uwait nugau Ze doimai, awaraneu du tub. Go Uwait nugau Ze doimai awaranemen muz duailel sul.” 16 Bo, Herot nug ze go doimai, aneun, “Getal, iz Zon nugau beu kuatai hemin, bo, go noumeun koli usalai zoun.”
17-18 Go umineun, einen, getal Herot gonugtal gonugau amag, Pilip, nugau wau, wanib Herodias, ebegalacoun. Ziwas go ebu, Zon nug Herot aureun, “Na nait amai nugau air omen, go na kasai ze etuboromen.” Gonun, Herot nug dudu awarina, beteimai, Zon gusig pataimai, ebeg us sil kiaimaimai, hiacaranem zau oug heun. 19-20 Herodias nug Zon en ougab eg wina, waba, noumabun eun, bo, Herot go Zon uminoroun. Go abiu Zon go Uwait nugau Ze duacaneu du. Go igul naliu macaneun, gonun, Herot nug Zon suban gumendai, Herodias nug Zon wai mabun iborain tam. Herot nug Zon nugau ze doimai, dabeleu asiu oimai, go Zon nugau ze koli koli suban duabun aneun.
21 Dai dai, Herodias nug Zon wai abun abu tub peun. Herot go anag nug soligweun ziwas ebu, gonug gonugau zau gumanemen dudu banban mui, gonugau malai dudu banban mui, Galili agaig agal dudu banban abai ereg, ee mis banou mai zabun imareun. 22 Ziwas go ebu, Herodias nugau aleg magun alaimai, go dudu banban amiagab ebu ilanina, Herot gonugau zaugul abai peimai, agal oiagab naliu memen. Guzenaimai, Herot nug ainag go aureun, “Nait dabeleu, ein esab na wabun ailamam, iz na mizai. 23 Iz ze petak aizem, iz na ibaiz baib mai, na ein esab wabun ailamam, iz na mizai. Na izal em gasag gumanem tubaim mizabun ailamam, go iboi, iz na tubaim mizai.” 24 Guzenai aurina, ainag go seseim noimai, anag kanabeun, “Iz ein wabun aurai?” Anag nug koli aureun, “Na enai auren. Ze ziwaraneun du, Zon nugau gagalig sag wabun auramam.” 25 Guzenaimai, go nug pigai koli du banou waugab zoimai, aureun, “Na ulis, ze ziwaraneun du, Zon nugau gagalig sag tebil tub ebu maiba, iz milamam.” 26 Guzenai aurina, Herot nugau ougab uhu meun. Bo, gonugau zaugul mui, duailel ipal go abai hoboi ee zai daremen amiagab ebu ainag go dual baib meun, gonun, go baib go meun ze utabun iborain tam. 27 Guzenaimai, go nug pigai gonugau malai du tub palautina, gonug Zon waugab beteimai, Zon nugau beu kuataimai, gonugau gagalig sag oi alabun aureun. Guzenai aurina, du go hiacaranem zau beteimai, Zon nugau beu kuateun. 28 Gonug go gagalig sag tebil tub ebu maimai, oi alaimai, ainag go morona, go nug koli oi betei gonugau anag moroun.
29 Zon nugau tapaimaraneun dudu agen ze go doimai, alaimai, gonugau enib oi betei ob oug hinar.
Yesus nug dudu tausen tabkuai (5,000) sag ee mareun.
(Matiu 14:13-21; Luk 9:10-17; Zon 6:1-14)
30 Getal Yesus nug gonugau ze oi aidanemen dudu gonug uzan ata atai palautareun, koli nug waugab alemen. Go betei ein salau mui, ein ze duailel abai maremen mui, unum go alai auremen. 31 Bo, duailel asiu agen beten alen, beten alen aidarena, gonun, Yesus gonugau dudu abai ee zabun iborain tam. Guzenina, Yesus nug awareun, “Iguatal uzan tub du tamacag ebu imabun unab.” 32 Guzenaimai, go agtal tebil oimai, uzan tub du tamacag ebu betemen. 33 Bo, duailel asiu go uzan go utena, uligaraimai, unum go uzan uteimai, eneg aramag ebu pigai go sesamarai betemen. 34 Guzenina, Yesus nug tebil utei noimai, duailel asiu gotulai daremen uligaraimai, go en bisomag peun. Einen, gonugau dabeleu, duailel go sipsip sul, go gumaraneu du tamacag. Guzenaimai, go nug go ze asiu bigegwai abai mareun. 35-36 Dai dai, am nuabunina, gonugau tapaimaraneu dudu agen waugab alaimai, auremen, “Uzan e du tamacag, am nuamaneu, gonun, na duailel palautaremen, uzan ata atai beteimai, go ee gau mai zimam.” 37 Uteimai, Yesus nug koli awareun, “Ag agtal ee zabun maran.”
Goagen koli kanabemen, “Du ban, duailel unum ee ginaginam zabun aiwag asiu, du tub go handret aliag gil salau maimai, aiwag omau sul oimai, betei bret gau mabun. Ig aiwag asiu go maimai, ee gau maimai, marabun, iboin ta?” 38 Yesus nug awareun, “Ee ecesab dareu? Beteiban, pen!” Go abe maimai, koli auremen, “Bret tabkuai sag mui, karuk aliag mui darem.” 39 Guzenai aurina, Yesus nug koli gonugau tapaimaraneu dudu awareun, “Duailel awarebiag, sisi sisiai, gig naliu ebu hoboi bitamam!” 40 Guzenina, duailel go unum hobomen. Dudu ipal handret tutak (100) sag hobomen, dudu ipal houhou tabkuai (50) sag hobomen. 41 Guzenina, Yesus nug bret tabkuai sag mui karuk aliag mui oimai, Mesgai wag ameitaimai, Uwait ‘Izal oiab naliupetpet’ aureun. Auraimai, bret kuaraimai, gonugau tapaimaraneu dudu agen duailel marabun mareun. Karuk aliag kuaraimai, han guzental guzeneun. 42-43 Duailel go unum ee go zaimai, biguiag zondai, Yesus nugau tapaimaraneu dudu agen duailel agen ee zemen ee ogog utemen gom gau zo begurug sag oimai, zulagarai memen. Gom gau zo go unum og zoun. 44 Dudu ee go zemen tausen tabkuai.
Yesus ze unig wageim aidareun.
(Matiu 14:22-33; Zon 6:15-21)
45 Ziwas go ebutal, Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu palautarendai, tebil ebu simai, ze unig tubaim Betsaida uzan amegai betena, Yesus nugtal duailel agal uzan palautarabun dareun. 46 Go duailel palautaren, wanen, go nugtal em baru ebu Uwait aurabun sieun. 47 Umusig, em umutai zuna zuna, tebil ze unig ban ula daren, Yesus nugtal ze gasageim dareun. 48-49 Yesus gonug gonugau tapaimaraneu dudu salau banou maimai, tebil nugau aumag keuina unabun iborain tam, wol nug zoimai, piareun. Em ilai zuna zuna, Yesus nug ze unig wag ebu aleun. Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu zalarai bitamoroi, bo, ag go ze wageim ai dareun uligaimai, go agen eb aimai dabeleimai, piecemen. 50 Go banban uminemen. Guzenina, gonug pigai awareun, “Ag oiagab gusig dan! E izanag, ag umin ian!” 51 Guzenai awaraimai, Yesus nug tebil ebu simai, go abai ereg darena, wol mazieun. Go esilakaimai, dabeleu asiu omen. 52 Bo, go Yesus nug dudu bret mareun igul go guzeneun gonugau zebigeg suban abe i memen, gonun, goagal oiagab gusig mina, go gonugau igul abe murabun iborain tam.
Yesus go Genesaret uzanan ebeu duailel asiu kasareun.
(Matiu 14:34-36)
53 Yesus gonugau tapaimaraneu dudu abai ereg go ze unig matelai beteimai, Genesaret em gasageim beteimai, go ebu tebil us sil kiai memen. 54-55 Tebil uteimai, duailel go ebu Yesus abe moroimai, go em go ebu ata atai uzan beteimai, duailel ipal Yesus eru ebu dareu aimai awarina, ebeu duailel biz ebu maraimai, imarai alemen. 56 Ban uzan ta, uzan ginampet ta, abu ebu ta, go eru ebu aidaneun ebu go ebeu duailel Yesus waugab mina, daremen. Go Yesus guzenai gusig auremen, “Na ebeu duailel go utaremen, alai goagen nait tibur galau siu patamam.” Go io awarina, ebeu duailel agal ebeag nug Yesus nugau tibur galau pataimai, go unum naliu memen.