Pilipai
Agau e nugau zebigeg
Yesus go koli Mesgai wag simai darena, wai 32 mazicina, Pol go Rom ban uzan hiacaranem zau oug hina, dareun. Go hiacaranem zau oug dai dai, Pilipai duailel sikut wai maraimai, Epaproditus morona, gonug Pilipai duailel betei mareun. Pol go duailel go en ougab naliu meun. Einen, goagen go hiacaranem zau oug darena, ecesab gotulaimai, Pol waugab palautina, go ecesab go egeun. Gonun, Pol go ougab siksikai mui duailel go ‘Ese-e’ awaraimai, sikut wai mareun. Gonug go guzenai awareun, “Ag ein uhu umamen ag oiagab selai mui damamen, einen, Yesus go ag abai dareu. Ag polumanemen dudu goagal ze i don. Ag Zuda duailel goagal kasai ze i sesamoran, einen, gonug ag i isanaramau. Agal oiagab Yesus en petak amau go petak gonug ag isanaramau.
Agau e sesamorabun en ze
1:1-11 Pol nug duailel oiagab siksikai mui dabun ze awareun.
1:12-30 Pol nug nug ebu ein igul zoun en awareun, “Iz e ebu uhu banou oimai, mu banou oi darem. Bo, Yesus Kristus nug iz isanilena, iz oiab siksikai mui darem.”
2:1-30 Kristus go uhu banou oimai, mu oun sul, ig han guzental oigeb selai mui daimai, uhu umam.
3:1-21 Pol nug Pilipai duailel awareun, “Polumanemen dudu goagal abiu maranemen dudu banban agen goagal ze awarebi, ag goagal ze i don.”
4:1-23 Pol nug Pilipai duailel oiagab selai mui dabun ze awaraimai, gonugau ze poeun.
1
Pol nug Pilipai ban uzan ebuan duailel sikut wai mareun.
O Pilipai ban uzanan duailel, Uwait nugau duailel Yesus Kristus en oiagab petak emen duailel iz ag sikut e wai marem. Agal gumaranemen dudu banban mui agal isanaranemen dudu han ereg sikut wai marem. Iz Pol. Timoti go iz isanilaneu. Ig Yesus Kristus nugau salau dudu iguan, ag Pilipai duailel sikut wai marem.
Iz Uwait auranem, igual memenig mui, igual Dubanou Ban, Yesus Kristus, goagen ag isanaraimai, igul naliu dabun abai maraimai, agal oiagab iau dabun banou maramau.
O zaiar, Iz ag en dabilaraimai, Uwait umkoskos ulagwag muranem. Iz ag en oiab siksikina, Uwait umkoskos ag isanarabun auranem. Agen iz isanileimai, ereg salau tutak maimai, ig Uwait gonugau ze Naliupet Yesus Kristus en duailel ipal awarina, alai ulis darem, gonun, oiab siksikina, Uwait ulagwag morom. Iz abiu go en dabeleu gusig mui, Uwait nug ag ebalagab salau naliu maraimai, salau go i noumamau, guzental betei Yesus Kristus koli alamaun ziwas ebu bitamau.
Iz ag en umkoskos dabilaraimai, iz ag en oiab noumanemin. Izal dabeleu igul go naliu. Ag unum izal salau zaiar salau maimai, Uwait nug gonugau Ze Naliupet duailel marabun mileun duailel awaramamen. Iz hiacaranem zaueim daremin, iz ze sisiaranemen dudu agal ameagab ebu tapai daremin, Uwait nugau Ze petak awaremin, ag Pilipai duailel Uwait nug ig ereg isaniganeu. Uwait go iz ze e awarem petak go abiu maimai, e petak ze abai maramau. Yesus Kristus nug ag en gonugau ougab nug noumaneu sul, izal oiab han ag en guzental noumaimai, ag abai dabun gusig dabeleimai, ag ze e petak pet awaramoroi.
Ag isanarabun iz Uwait guzenai auranem, Uwait nug ag duailel ipal en oiagab nug noumemen igul abai marena, ag abe macanemen. Gonun, ag ein igul naliu ta, ein igul eg abiu maimai, agtal agal igul suban sisian. 10 Gonun, ziwas tuta tutak ebu, ag igul naliu tapai mamamen. Guzenebi betei aiu ses Kristus ig sisicigabun alamau ziwas ebu agal wanimag ebu ze i maramau, ag unu tamacag tuguiai damamen. 11 Guzenaimai, agen igul naliu unum, Uwait nug ig erunai dabun aigeun sul, go Yesus Kristus nug araog migeun sul mamamen. Ig Uwait nugau igul naliu abiu maimai, gonugau wanib naliupet ulagwag moromun, dudu ipal agen gonugau wanib ulagwag muramam.
12 O zaiar, iz Rom ban uzan ein igul eg iz ebilab guzenilemen, iz ag go suban abiu mabun awarem. Igul go duailel Uwait nug ig Yesus Kristus nugau Ze Naliupet awarabun palautigeun duabun igul go nug ag tapelarab tam. Igul gonug duailel asiu Yesus en oiagab petak abun guzenemen. 13 Guzenaimai, malai dudu go emgasag gumaraneun du nugau zau gumanemen mui, duailel ipal mui, ag abiu memen iz Yesus Kristus nug en hiacaranem zau oug darem. 14 Iz hiacaranem zau oug daren daren, zaiger asiu go Yesus en goagal oiagab petak emen agen Uwait nugau Ze duailel gusig marai aidaimai, go uminab tam. Iz hiacaranamen zau oug darena, Uwait nug isanilena, pemenin, gonun, ag han Uwait nug isanarabun aimai, agal oiagab petak emen gusig usaleun.
15-17 Ze go petak, dudu ipal goagal oiagab petak emen go Kristus nugau ze duailel awaranemen, bo, go iz ze seiab maimai, izal empip wabun guzenanemen. Dudu go ag agal wanimag wag mabun Kristus nugau ze duailel awaraimai, go dabeleu eg mui guzenanemen. Bo, goagal dabeleu, iz hiacaranemen zau oug daremin, uhu ipal iz ebilab mabun guzenemen. Dudu ipal goagal oiagab tutak iz ibail maimai, Yesus Kristus nugau ze duailel maranem. Dudu go abiu iz e ebu Uwait nugau Ze gusig maremin, go iz en oiagab noumaimai, iz isanileimai, Uwait nugau Ze Naliupet awaranem. 18 Ein igul go iz ebilab guzenem, go iz dabeleu asiu i om. Agal igul go guzenanemen go petak ta, go polumai darem ta, go ag unum Yesus Kristus nugau petak ze duailel awarai darem. Igul go petak guzenanem, gonun, iz oiab siksikeu.
Petak pet, iz umkoskos oiab selai mui, siksikai dai. 19 Iz abiu, agen iz isanilabun agen Uwait auranemen, guzenina Yesus Kristus nugau Ah Wes nug iz isanileimai, e empip darem ebuan imailamau. 20 Iz gusig dabelem, aiu ses iz naliu dai, gonun, iz gusig tapai daremin, sisiaranemen dudu banban ameagab ebu ze marabun aip i numau. Iz agal ameagab ebu gusig maimai, Uwait nugau Ze marabun i uminai. Iz awau darem ebu ta, dudu ipal agen iz iwebiag, noumai ebu ta, iz igul go ulisan mui, getalan mui guzenanem sul, dudu ipal izal igul uligaimai, Kristus nugau wanib ulagwag muramam. 21 Izal dabeleu enai, iz em e ebu daremin, iz Yesus Kristus nugau salau tutak moroi darem. Iz dudu agen iwebiag, noumemin, izal dabeleu go naliupet, iz empip naliu oimai, Kristus dual dai. 22 Bo, iz dudu agen i iwebi, awau daimai, iz Yesus Kristus nugau salau i utai. Gonun, iz i abiu, iz awau dai ta, iwebiag, noumai ta. Ein igul go naliupet pet? 23 Iz dabeleu aliag mui. Dabeleu aliag gonug iz keuilaneu, gonun, dabeleu tutak tapai mabun an macanem. Izal dabeleu banou enai, noumaimai, em e uteimai, Yesus Kristus dual Mesgai wag dai. 24 Bo, iz ag isanarabun en em e ebu awau darem, go salau go banou pet. 25 Iz gusig dabilanem, iz ag isanarabun i noumai, awau dai. Iz abiu iz i noumaimai, awau daimai, ag abai alai daimai, ag Uwait en oiagab petak abun gusig isanaremin, ag siksikaimai, oiagab selai mui damamen. 26 Iz ag waiagab koli alai damin, ag Yesus Kristus nug iz ebilab igul naliu guzeneun uligaimai, ag gonugau wanib ulagwag banou muramamen.
27 Ze go banou, ag Kristus nug gonugau Ze Naliupet suban sesamorabun awareun sul guzenamamen. Ag igul go guzenebi, iz ag alai piarai ta, i alai uligaremin, ag oiagab tutak maiban, gusig tapai daimai, ag duailel Uwait nug Yesus Kristus palautina, aleun awarebi, duailel agen ze go naliupet iz ailamam. 28 Ag gusig tapai daiban, agal iwai zaiagar piarabun, i uminaran. Ag igul go guzenebi, go petak pet, agal iwai zaiagar agen abe mamam aiu ses Uwait nug ag, duailel oiagab petak ab tam eg maramau. Ag, duailel oiagab petak emen, aiu ses gonug imaramau. 29 Gonun, ag unum oiagab tutak maimai, suban tapai dacan. Uwait nug ag Yesus Kristus nugau salau murabun gusig mareun. Ag Uwait nug Kristus go en oiagab petak an, ze go sag awarab tam. Go sag tam. Ag go en oiagab petak aimai, uhu banou oimai, go sesamorabun awareun. 30 Ag iz Pilipai ban uzan uhu banou omin peilemen. Rom agal ban uzan han uhu banou omin domenin sul, ag han guzental igul go Kristus nugau salau muramamen en ag uhu guzental umamen.