9
Jisösnöŋ jegömöl azi kun mem ölöwahök.
Jisösnöŋ toroqeba köna anda azi kun nam körö uruŋeyök jegömöl asuhuyöhi, mi ehök. Mi ehiga gwarekurupŋan qesim waŋgiba jiget, “Ketaŋamnini, yaŋön mönö dagö siŋgisöndoköra aka jegömöl mewöŋi asuhuyök? Nanŋi siŋgisöndoköra me iwinamŋi yetkö siŋgisöndoköra?”
Jigetka kewö meleŋnök, “Nanŋak siŋgisöndok kun qahö ahök aiga iwinamŋan siŋgisöndok qahö ahotmö, Anutugö kukösumŋan yaŋgö malmalŋe aukŋe asuhumapköra mewö ahuyök. Wehönöŋ asariba ahözawaŋgöreŋ mönö melaim niŋgiyöhaŋgö nuwa töp memba malbin. Suŋgem akŋawi, miaŋgöreŋ körek nup membingö osibin. * Mat 5.14; Jon 8.12Nöŋön gölmenöŋ malmamaŋgö dop gölmeŋi gölmeŋi eŋgö asakŋini aka asariba malmam.”
Mewö jiba gölmenöŋ söutköi geiga gwakötak meleŋda jegömöl azigö jeŋe timbiliyök. Timbiliba kewö jim kutuyök, “Gi mönö Siloam o aŋgönöŋ anda jegi saŋgoŋman.” (Siloam qet mi nanine keunöŋ Melaimelai azi.) Mewö jim kutuiga anda jeŋi saŋgoŋni tohoiga ui asariiga liliŋgöba miriŋe kayök.
Mewö kaiga alaurupŋan kösutŋe malgeri aka tosatŋan mutuk nene yuaigöra ulet eŋgiba mali ekeri, yeŋön i eka jiget, “Jegömöl azi nenegö uleta tata malöhi, yaŋön azi mia me?”
Tosatŋan jiget, “Yaŋön mönö mia.” Tosatŋan jiget, “Qahö, kaisoŋgolomŋi i ewö akzapmö, yaŋön qahö.” Mewö mewö jigetka nanŋak jiyök, “Nöŋön mönö ia akzal.”
10 Mewö jiiga kewö qesiget, “Jegi mönö denöwö aknöŋga tohoza?”
11 Qesigetka kewö meleŋ eŋgiyök, “Azi qetŋi Jisös qerakzei, yaŋön söutköi gwakötaknöŋ geiga meleŋda jene timbiliba jim kutuba kewö jiyök, ‘Gi mönö Siloam o aŋgönöŋ anda jegi saŋgoŋman.’ Mewö jiiga o miaŋgöreŋ anda jeni saŋgoŋbi tohoiga ubi asariyök.”
12 Mewö meleŋ eŋgiiga kewö qesiget, “Azi mi denike malja?” Qesim waŋgigetka “Qahö mötzal,” jiyök. Mewö.
Farisi yeŋön jeŋi tohoyöhaŋgöra qeqesi alget.
13 Azi jegömöl malöhi, yaŋön “Qahö mötzal,” jiiga ambazipnöŋ i waŋgita Farisi (Köna keugö kapaŋkölköl) yeŋgöreŋ anget. 14 Jisösnöŋ söutŋan gwakötakpuk meleŋda jeŋe timbiliba metohoyöhi, mi mönö Sabat kendon nalöŋe meyök. 15 Miaŋgöra Farisi yeŋön mewöyök kewö qesim waŋgiget, “Jegi mönö denöwö aknöŋga tohoza?” Qesim waŋgigetka kewö meleŋ eŋgiyök, “Azi miaŋön mönö söutŋan gwakötakpuk meleŋda jene timbiliiga anda jemesoholni saŋgoŋda jeni ubi asariza.”
16 Mewö meleŋ eŋgiiga Farisi yeŋgöreŋök tosatŋan jiget, “Azi miaŋön Sabat kendon köteközawi, miaŋgöra mönö Anutugöreŋ azia qahö akza.” Tosatŋan jiget, “Mewö qahö! Azi goŋgoŋi kunŋan mönö denöwö aka aŋgöletot mewöŋi memamgö köhöibawak?” Mewö mewö jiba nanŋini jula deŋget.
17 Mewö deŋgetka jegömöl azi miaŋgöreŋ kunbuk liliŋgöba jiget, “Jegi metohoyöhi, yaŋgöra mönö denöwö jiman?” Mewö jigetka “Kezapqetok azia akza,” jiyök.
18 Mewö jiiga jeŋi ölŋa gömöliyöha tohoiga uyöhi, Juda jitŋememe yeŋön mi qahö möt nariget. Qahö möt nariba uruyahöt kinda iwinamŋi öröm etkigetka kayohot. 19 Kayohotka kewö qesim etkiget, “Azi ki etkö nahönŋira me qahö? ‘Jegömöl asuhuyök,’ jizahotmö, denöwö aka mönö dölki jeŋi uba ekza?”
20 Qesim etkigetka kewö meleŋnohot, “Azi ki netkö nahönira akza aka jegömöla asuhuyök, mi ölöp mötzit. 21 Mewö mötzitmö, denöwö aka dölki jeŋi uba ekzawi, mi qahö mötzit. Daŋön jeŋi metohoi uzawi, niri mewöyök qahö mötzit. Gömokŋi qahö, lök qariba töwatŋi jörak alalŋa aka mötkutukutuŋambuk akza. Miaŋgöra mönö nanŋaŋgö qesigetka könaŋi ölöp jima.”
22 Juda jitŋememe yeŋgöra keŋgötŋiri möta mewö jiyohot. Yeŋön sutŋine keu kewö jöhöba urumohot aka kinget, “Kunŋan Jisös Amötqeqe Toŋi Kraist akzawi, mewö jim miwikŋaima ewö, i mönö köuluk miri kambunöhök közöl waŋgibin.” 23 Keu miaŋgöra aka kewö jiyohot, “Gömokŋi qahö, lök qariza. Miaŋgöra mönö nanŋi qesim waŋgime.”
24 Miaŋgöra azi jegömöl malöhi, mi kunbuk öröget kaiga kewö jiget mörök, “Azi mi siŋgisöndok azia akza, mi mötzin. Miaŋgöra mönö Anutugö qetbuŋaŋi möpöseinöŋga aködamunŋambuk ahi dop kölma.”
25 Mi möta kewö meleŋnök, “Siŋgisöndok azia akza me qahö, nöŋön mi qahö mötzal. Mohot kewöyök mötzal: Nöŋön jegömöl malalmö, dölkewöŋe kunbuk ölöp uba ekzal.”
26 Mewö meleŋniga kewö qesim waŋgiget, “Wani yuaia ak gihiza? Jegi mönö denöwö metohoza?”
27 Qesim waŋgigetka kewö meleŋ eŋgiyök, “Nöŋön lök meleŋ eŋgizalmö, eŋön keu jizali, mi qahö mötze. Wuanöŋgöra mi kosikŋi kunbuk jibi mötpingö kapaŋ kölje? Eŋön mönö mewöyök yaŋgö gwarekurupŋi akingö mötze me?”
28 Mewö meleŋ eŋgiiga mepaqepaik aka uruqeqe keu töhöreŋ kewö jim waŋgiget, “Gi mönö yaŋgö gwarekŋa akzanmö, neŋön Mosesgö gwarekurupŋa maljin. 29 Anutunöŋ Mosesya Buŋa keu waŋgii mötzinmö, azi miaŋön mönö igen me waigenök asuhuyöhi, mi qahö mötzin.”
30 Mewö jigetka keu kewö jii mötket, “Yaŋön denikeyök asuhuyöhi, iŋini miaŋgöra tok kök qeba tönpin akzeaŋgöra mi welipközal. Ölŋa welipközalmö, töndup nöŋgö jeni metohoiga ölöp uba ekzal. 31 Ambazip goŋgoŋi yeŋön Anutu köulukögetka qahö möt eŋgimakza, mi mötzin. Mi mötzinmö, kunŋan Anutu göda qem waŋgiba diŋgiba keu jitŋi tem köla wuataŋgömakzawi, yaŋgö köulukŋi mönö kezap ala mörakza. 32 Kun jegömöl asuhuiga kunöŋ kaba jeŋi metohoyöhi, kösohot mewöŋi mi mutuhök qahö möta malin. Suep gölmenöŋ asuhuyohot, nalö miaŋgöreŋök könahiba kota mala merak miaŋgöreŋ kösohot mewöŋi kun qahö mörin. 33 Anutugöreŋök qahö kabawak ewö, yaŋön mönö yuai mewöŋi memamgö osibawak.”
34 Mewö jii möta kewö jim waŋgiget, “Iwinamgan siŋgisöndokpuk gölöm alohotka siŋgisöndok pakpak miambuk ahuba qarinöŋaŋön merak ninia kusum neŋgimangö mötzan. Mi qahö dop kölja.” Mewö jim waŋgiba közölgetka gumnöŋ erök. Mewö.
Urujenöŋ gömöliiga iliŋgösöŋ jipjap malmal.
35 Közölgetka gumnöŋ eröhi, keu miaŋön Jisösgö kezapŋe gei möta azi mi miwikŋaiba kewö jii mörök, “Gi Anutugö Nahönŋi möt narim waŋgizan me qahö?”
36 Mi möta kewö qesiba meleŋnök, “O Ketaŋamni, azi mi daŋön? Mi jinöŋ mötagun i ölöp möt narim waŋgimam.”
37 Meleŋniga kewö jim kutum waŋgiyök, “Gi kewö uba neknöŋ. Göbuk keu jizali, azi mia mönö nöŋön akzal.”
38 Mi möta jiyök, “O Kembu, ni möt narim gihizal.” Mewö jiba sipköba köuluköm waŋgiyök.
39 Jisösnöŋ jiyök, “Nöŋön ambazip kewöta keuŋini jim tekömamgöra aka eta gölmenöŋ asuhuyal. Nöŋgöra aka tosatŋan jegömöl akzei, yeŋgö jeŋini tohoiga ölöp uba ek kutume. Tosatŋi jeŋini ölöpŋi maljei, yeŋön nöŋgöra aka bau jegömöl aka malme.”
40 Mewö jiiga Farisi tosatŋan kösutŋe miaŋgöreŋ kinda keu mi möta kewö qesiget, “Wae! Nini tok jegömöl azia akzin me? Neŋgöra jizan me?”
41 Mewö qesigetka kewö jii mötket, “Iŋini ‘Jegömöl akzin,’ jibeak ewö, mönö siŋgisöndok qahö ahöm eŋgibawakmö, nalö kewöŋe ‘Ölöp ek kutuzin,’ mewö jimakzeaŋgöra aka siŋgisöndokŋinan mönö ahöm köhöim eŋgima.” Mewö.

*9:5: Mat 5.14; Jon 8.12