2
Niŋgi gisaŋ anjam dauryaib
O ijo was, niŋgi endegsib qalieoiy. E niŋgi qa ti Kristen tamo uŋgasari Laodisia qureq di unub qaji naŋgi qa ti tamo uŋgasari kalil ijo ulatamu unosaieqnub qaji naŋgi qa ti wau koba yeqnum. E niŋgi kalil are siŋgilatetŋgitqa niŋgi segi segi qa qalaqalaiyo kumbra yoqnsib are qujaitosib sqajqa deqa osim wau koba yeqnum. Ijo are koba endegsi unu. Niŋgi powo bole osib Kristus qa nuŋgo areqalo torei siŋgilaboletosib dena niŋgi Qotei aqa uli anjam geregere qalieqab. Kristus a segi uli anjam di aqa utru. Qalie ti powo ti kalil aqaq di uliejunu.
E niŋgi anjam degsi merŋgonum. Di kiyaqa? Tamo bei na bosim niŋgi gisaŋgosim walawala anjam bei merŋgimqa niŋgi qusib dauryaib deqa. E bini niŋgi koba na sosai. E isaq endi unum. Ariya niŋgi ijo are miligiq di unub deqa e niŋgi ti sobulejunum. E qalieonum, niŋgi wau bole yoqnsib nuŋgo areqalo Kristus qa geregere siŋgilatoqnsib unub. Deqa e niŋgi qa tulaŋ areboleboleibeqnu.
Iga Kristus taqyosim ŋambile bole oqom
Niŋgi nami Tamo Koba Kristus Yesus osib nuŋgo areq di ateb deqa niŋgi aqa kumbra na walweloqniy. Mandam na ŋam jirim ojesonaqa ŋam a siŋgila na tigelejunu dego kere niŋgi Yesus osib nuŋgo are miligiq di siŋgilatosib aqa kumbra dauryoqniy. Yesus aqa anjam bole iga na merŋgoqnem qaji di niŋgi bati gaigai nuŋgo areqaloq di siŋgilatosib soqniy. Osib niŋgi gaigai Qotei biŋiyoqniy.
O was niŋgi geregere ŋam atoqniy. Tamo qudei na bosib niŋgi naŋgo anjam dauryqajqa walawalaiŋgwab. Naŋgi naŋgo segi powo na ti gisaŋ anjam na ti niŋgi walawalaiŋgwab. Deqa niŋgi naŋgo anjam di dauryaib. Tamo naŋgi di naŋgo moma naŋgo anjam dauryeqnub. Osib mondor uge uge laŋ ti mandam ti taqatejunub qaji naŋgo anjam dego dauryeqnub. Naŋgi Kristus aqa anjam dauryosaieqnub.
Niŋgi qalie, Kristus a tamo bulyosiq gago ambleq di soqnej. Qotei aqa segi ŋambile ti kumbra ti kalil Kristus aqaq di keretosiq maqejunu. 10 Iŋgi iŋgi kalil siŋgila ti unub qaji naŋgo gate koba agi Kristus. Niŋgi Kristus aqa segi tamo uŋgasari unub deqa Qotei na niŋgi ŋambile eŋgej. Ŋambile di nuŋgoq di tulaŋ keretosiq maqejunu. 11 Niŋgi Kristus taqyejunub deqa niŋgi muluŋ bole aiyejunub. Di jejamu qaji muluŋ sai. Niŋgi Kristus aqa kumbra na nuŋgo areqalo namij kalil urateb. Kumbra di muluŋ bole aqa utru. 12 Niŋgi yanso eb bati deqa niŋgi Kristus beteryosib a ti moiyobuleb. Onaqa Qotei na niŋgi Kristus ombla subq atobulej. Qotei na Kristus olo subq na tigeltej bati deqa a na niŋgi Kristus ombla subq na tigeltŋgobulej. Di kiyaqa? Niŋgi Kristus qa nuŋgo areqalo siŋgilateb deqa. 13 Nami niŋgi une yoqnsib laqnsib nuŋgo areqalo namij dauryoqneb. Dena niŋgi moreŋesobuleb. Onaqa Qotei na niŋgi olo Kristus koba na ŋambile eŋgsiqa nuŋgo une kalil kobotetŋgej. 14 Nami dal anjam a gago une kalil boleq atsiq iga jeutgej deqa iga dal anjam aqa sorgomq di soqnem. Sonamqa Qotei na olo dal anjam mutu kalil di taqal waiyosiqa dal anjam aqa siŋgila kobotosiqa Kristus aqa ŋamburbasq di qamej. 15 Kumbra dena Qotei na mondor uge uge naŋgi ti naŋgo gate kokba ti kalil naŋgo siŋgila kobotetnjrej. Osiqa qoto siŋgilaosiqa naŋgi kalil tulaŋ buŋnjrej. Kristus a ŋamburbasq di moiyej wau dena Qotei a qoto siŋgilaonaq tamo uŋgasari kalil naŋgi unekriteb.
Niŋgi Kristus koba na moreŋobuleb deqa niŋgi dal anjam aqa sorgomq di sosai
16 Deqa tamo bei na nuŋgo jejamuq di anjam qametŋgosim endegsi merŋgaiq, “Niŋgi iŋgi uyo ti ya uyo ti yori bati ti bai qala bunuj ti getentoqniy.” 17 O ijo was, kumbra deqaji seŋ qunuŋ bul damu saiqoji. Kumbra dena iŋgi bole bole mondoŋ brantqas qaji di iga laŋa suwi osorgeqnu. Ariya Kristus a segi iŋgi bole bole deqa utru. 18 Tamo qudei na niŋgi endegsib merŋgwab, “Niŋgi nuŋgo segi ñam aguq atoqnsib olo laŋ aŋgro naŋgi qa louoqniy. Iga ŋeiobilqei na kumbra di unem deqa niŋgi degyiy.” O ijo was, niŋgi tamo di naŋgo anjam quetnjraib. Tamo deqaji naŋgi naŋgo segi areqalo namij dauryeqnub. Osib mareqnub, “Iga powo bole ti unum.” 19 Tamo deqaji naŋgi Kristus beteryosaieqnub. Kristus a gago gate. Iga aqa jejamu qujai. Iga aqa siŋga ti baŋ ti bul. A na iga siŋgilatgeqnu deqa iga kalil jejamu qujaiq di turtobuloqnsim Qotei aqa wau na boleoqnsim siŋgilaeqnum.
20 Niŋgi Kristus koba na moreŋobuleb deqa niŋgi mondor uge uge laŋ ti mandam ti taqatejunub qaji naŋgo sorgomq di sosai. Deqa kiyaqa niŋgi olo mandam tamo naŋgo kumbra dauryeqnub? Kiyaqa niŋgi naŋgo dal anjam dego dauryeqnub? 21 Naŋgo dal anjam agiende, “Ni iŋgi di ojaim. Ni iŋgi di uyaim. Iŋgi di ino jejamuq di betermaiq.” O ijo was, niŋgi kiyaqa dal anjam di dauryeqnub? 22 Dal anjam di jejamu qa iŋgi iŋgi qa anjam. Iga jejamu qa iŋgi iŋgi qa are qaloqnqom di iga padalqom. Iŋgi iŋgi di urur koboqab. Dal anjam deqaji mandam tamo naŋgi na babteqnub. 23 Bole, iga endegsi unobuleqnum. Dal anjam dena tamo qudei naŋgo are tigeltetnjreqnaqa naŋgi louoqnsib naŋgo segi ñam aguq atoqnsib naŋgo jejamu qaloqnsib siŋgilateqnub. Deqa naŋgi are qaleqnub, dal anjam dena powo bole babteqnu. Di sai. Niŋgi quiy. Dal anjam dena iga aqaryaigwa keresai. Iga dal anjam di dauryqom dena iga gago segi areqalo namij uratqa keresai bole sai.