YOANE ME NESAE MANU LETA
1
Sebore Mene
Cane niinäce gaabe ätrunga biname te yoogärenine cäme miijirage biname Gayus bau me, cane lui tääpume baborage singi.
Oo, cäme miijirage biname Gayus, cane irecu ätumutenine, egä iyeta gwidape miijirage lenajame määme cabu piiyepu määme tääpe te miijirage lenajame epu pana, määme seemo te lipu miijirage gyene. Cane baborage gege ge, liba poto ätrunga biname peema cita ca saaclepi, cebine najepesi, maane lipu toraca ngenecu cama joomlenite toraca mene ne piiyepu naanajinige peei toraca mene ibi. Cane liba nätecijuge, egä cäme binamewale, lui cina cäme tääpume epu pana bägrä liiyepu, toraca mene ibi icrajinige, cane baborage gege gäne. Nuuja gwidape te lica cebine pepu baborage gege me birige wawena.
Eso Mene Gayus bau me
Oo, cäme miijirage biname, maane toraca ngenecu cama nuuja ätrunga biname bine yäätityeräjimute, ngänu gemi teepi maramara ätrunga ingle cabu ca. Teepi te naaitnepesi määme owecu mule poto cidi me ai ätrunga ingle bau me. Maane miiji mule ne jaawenute, maane liba yäätityeräjimute teepi ngena tääpume singi gaabegabe tääpume, teepi liba määme cewe ne saabmalusi. Ai lui baborage gwidape gyene Acejiyame me opo gaabe je. Teepi Keriso me kaakesea name pi teeme cewe bine itu saabmalemepesi, siige otnenininisi. Teepi nuuja gwidape bine lica yaawadimusi ätrunga cäco biname bime bau ca, peei name pi mime cabu sine teebibine ätityerame, siige piba mine teta cama lalenglecäjininago toraca mene ne acenename.
Mene Diyotrepes piiyepu Demetriyus poto cidi me
Cane puu matikäli leta ne itu yoogärepene ätrunga biname bime bau me peeyeme, yepä Diyotrepes lui te baborage singi weeme mope biname me lenajame, tabe singi lica cäme mene acatame. 10 Peei name pi cane liba peeyeme pagege otni, cane teeme mule bine page jaaboclomäjemepene weeme opo gaabe je, tabe lipu walya idre yaacenanuge cime poto cidi me cibibine sabe wawename. Tabe ai taatu ne lica jaawenuge, tabe cuta läbwäricuge ätityerame lui ätrunga biname cina otnenininisi Keriso me kaakesea gaabe cabu. Cuta peei taatu lica, tabe cuta jiibemuge poto ätrunga biname cina teebibine ätityerame, siige lui cina teeme mene lica jäätecijemuge, tabe yääyeblengäjimuge ätrunga ingle cabu ca.
11 Cäme miijirage biname, maane gone nuuja niiyarage mule ne jäätutute, yepä miijirage mule bine jitutemepi. Laati te miiji mule bine jaawenimuge, tabe lui Acejiyame me biname gyene. Laati te niiya mule bine jaawenimuge, tabe umle lica gyene Acejiyame.
12 Weene Demetriyus ne itityärepeye, ingle iyeta biname cina teeme poto cidi me jiicemusi, egä tabe miijirage muleyame gyene, piiyepu tabe iyeta gwidape jaawenimuge toraca mene ibi. Cine cuta peei yepä mene jiicenisi, piiyepu maane umle gäte, egä cine ngena jiicenisi, toraca gyene.
Yewo, Gayus
13 Cäme bucurage mene piti nemi meebine jajime, yepä cane singi lica gäne peba cabu oogärame. 14 Pätä cäme ngene atwanena singi pisi nyene peeyeme watawata otnime, siige mine liba opo pa pa läpänepago, mine piba pa jaatranepago. 15 Poode määme cabu lenajame. Ama lui ätrunga biname cina meebine naawablenisi. Yepäyepä jewabläjemepi mime ätrunga binamewale bine peema.
Mene ngälu peese.