4
Sêkêŋ Pita lu Jon sêndöc gapocwalô
Pita lu Jon sêsôm yom têŋ lau sêmbo, ma lau †dabuŋ-siga ti lau siŋ sêyob lôm dabuŋ-ŋga si ŋgac bata, ma lau †Sadiusi ŋatô sêtêŋ iŋlu si. Ŋac sêŋgô bu Pita lu Jon sêndôhôŋ lau ma sêsôm têŋ ŋac bu Yisu tisa su, ma bu iŋ ti lau si ŋahu sêtisa akêŋ lau batê-ŋga. Ma iŋlu si yom dau kôm ŋac atac ŋandê. Tu dinaŋ-ŋga sêkôc iŋlu dôŋ, tigeŋ ŋasec sa su, dec sêŋlahi iŋlu ahuc bu sêndöc e bêbêc. Magoc lau daêsam naŋ sêŋgô yom naŋ Pita lu Jon sêsôm, naŋ sêkêŋ whiŋ yom dau. Ŋac lau dau si lauŋgac ŋambwa si namba gitôm 5,000.
Galaŋsê bêbêc lau bata ma lau andô ti lau naŋ sêndôhôŋ yomsu sêkac sa yêc Jerusalem. Ma †dabuŋsiga ŋamata-ŋga Anas, ma Kayapas lu Jon ma Aleksanda ti lau ŋatô yêc dabuŋsiga ŋamata-ŋga ndê gôlôwac, naŋ sêmbo sêwhiŋ ŋac. Sêkôc Pita lu Jon sêmeŋ sêlhac ŋac aŋgô-ŋga, goc sêŋsu iŋlu bocdec bu, “Amlu akôm gêŋ dindec am asa aŋgô, me akôc asa ndê ŋaclai dec akôm?” Têŋ dinaŋ Ŋalau Dabuŋ gêm Pita ahuc, dec sôm têŋ ŋac bu, “O mac lau bata ti lau andô Israel-ŋga! Kwahic dec mac bu aŋsu alu pi mwasiŋ naŋ akôm têŋ ŋgac bôliŋ dindec. Ma andac alu pi lêŋ iŋ ŋayham sa-ŋga. 10 Mac lau bata, ti mac lau Israel-ŋga hoŋ aŋgô! Ŋgac dindec kalhac mac aŋôm-ŋga, naŋ ŋamlic ŋayham sa su tu Yisu Kilisi ndê ŋaê-ŋga. Iŋ ŋgac Nasaret-ŋga naŋ mac ac iŋ ndu pi a gicso dau. Magoc Anötö uŋ iŋ sa akêŋ lau batê-ŋga ma mbo tali tiyham. 11 Sêto yom pi Yisu naŋ yêc bocdec bu, ‘Hoc naŋ mac lau akwê andu-ŋga alic sac ma atec ndöc, naŋ kwahic dec ti hoc ŋamata-ŋga yêc andu dau.’ 12 Aŋgô! Seŋ tigeŋ yêc bu yac lau nom-ŋga datap Anötö ndê mwasiŋ nem yac si-ŋga sa, naŋ datap sa tu Yisu ndê ŋaê-ŋ ga. Ŋaê daŋ yêc naŋ gitôm bu nem yac si-ŋga yêc dom. Mba andô!”
13 Lau bata sêŋgô yom dinaŋ, ma sêŋyalê bu Pita lu Jon sêsôc lôm mêtê-ŋga daŋ dom, magoc sêŋyalê bu muŋ-ŋga iŋlu sêmbo sêwhiŋ Yisu ŋapaŋ. Ma ŋac sêhêdaê bu iŋlu sêô lau si yom ti atac pa su. 14 Magoc ŋgac bôliŋ naŋ ŋamlic ŋayham sa, naŋ kalhac whiŋ iŋlu, ma tu dinaŋ-ŋga ŋac si yom mba bu sêsôm. 15 Bocdinaŋ sic atu iŋlu bu sêhu ŋac lau †Sanedrin-ŋga siŋ ma sêkêŋ ŋasawa têŋ ŋac bu sêsôm yom pi iŋlu. 16 Goc sêsôm têŋ dau bu, “Yac oc dakôm sake têŋ ŋgac lu dindê? Lau Jerusalem-ŋga hoŋ sêlic gêŋ dalô atu naŋ iŋlu sêkôm su, ma yac oc dasêc ahuc nditôm dom. 17 Lau hoŋ bu sêŋgô ŋawaê pi gêŋ dindec, dec oc yham dom. Bocdinaŋ dakêŋ yao ŋaŋga têŋ iŋlu, bu sêsôm yom pi Yisu ma sêsam iŋ ndê ŋaê têŋ lau tiyham dom.”
18 Goc sêmbwêc iŋlu sêmbu sêmeŋ, ma sic yao iŋlu bu sêsôm yom ti sêndôhôŋ lau tu Yisu ndê ŋaê-ŋga tiyham dom. 19 Magoc Pita lu Jon sêô ŋac awha bocdec bu, “Mac gauc gêm bocke? Oc solop yêc Anötö aŋgô-ŋga bu alu asôc mac nem yom ŋapu, ma daŋaŋ wambu Anötö dom, a? 20 Mba! Alu atôm dom bu aŋgapic whaŋsuŋ tu gêŋ naŋ alic ti aŋgô-ŋga.”
21-22 Lau bata sic yomsu iŋlu tiyham, goc sêkêŋ iŋlu sêsa si. Ŋac sêtôm dom bu sêtap lêŋ sêmatôc iŋlu-ŋga daŋ sa. Ŋahu bu lau hoŋ sêmpiŋ Anötö tu iŋ kôm ŋgac naŋ ndöc bôliŋ yala daêsam su, naŋ ŋayham sa. Bu ŋgac dau ndöc bôliŋ ŋapaŋ e ndê yala gi tap 40 sa.
Lau sêkêŋ whiŋ-ŋga sêteŋ mbec
23 Sêŋgapwêc Pita lu Jon su, ma iŋlu sêmbu sêtêŋ lau sêkêŋ whiŋ-ŋ ga si, ma sic miŋ yom naŋ †dabuŋ-siga atu-tu ti lau bata sêsôm têŋ iŋlu. 24 Sêŋgô su, goc ŋac hoŋ sêteŋ mbec têŋ Anötö bocdec, “O Ŋaclai Ŋadau Pômdau, am naŋ kêŋ undambê ti nom ma gwêc ti gêŋ hoŋ naŋ sêmbo ŋalôm. 25 Am daôm kêŋ Ŋalau Dabuŋ hôc abaŋ Dawid awha sa ma iŋ sôm, ‘Tu sake-ŋga lau nom-ŋga sêli dau sa ma sêkic yom naŋ ŋandô mba? 26  Ma kiŋ ti gôliŋwaga sêkac dau sa ma sêmatiŋ yom pitigeŋ bu sêseŋ Pômdau lu Mesaya naŋ iŋ kêyaliŋ sa, naŋ su.’ 27 Dawid ndê yom dau ŋandô sa yêc malac atu dindec. Bu †Herod lu Pontias Pailot, ma lau siŋ gameŋ apa-ŋga, ma lau bata Israel-ŋga sêkêŋ si gauc pitigeŋ bu sêseŋ am nem ŋgac akiŋ-ŋga dabuŋ Yisu naŋ am kêyaliŋ iŋ sa ti Mesaya, naŋ su. 28 Gêŋ naŋ am, Ŋaclai Ŋadau gauc gêm tidôŋ su, naŋ dec sêkôm ŋandô sa. 29 O Pômdau, lau dinaŋ sêsôm yom daêsam bu sêlhac yac ahuc. Magoc yac ateŋ am bu puc yac dôŋ bu ahoc am nem mêtê asê ti atac pa su. 30 Kêŋ nem ŋaclai têŋ yac bu akôm am nem gweleŋ ma akôm lau gêmbac ŋayham sa, ma akôm gêŋ dalô tidau-tidau tu am nem ŋgac akiŋ-ŋga dabuŋ Yisu ndê ŋaê-ŋga.”
31 Sêteŋ mbec dinaŋ su, goc gameŋ naŋ sêkac sa sêndöc naŋ kêwic dau. Ma Ŋalau Dabuŋ gêm ŋac hoŋ ahuc, ma ŋac sic hu sêsôm Anötö ndê mêtê asê ti atac pa su.
Lau sêkêŋ whiŋ-ŋga sêwêkaiŋ gêŋ toŋ tigeŋ
32 Lau sêkêŋ whiŋ-ŋga hoŋ sêkêŋ si ŋalôm ti gauc pitigeŋ. Ma ŋac si daŋ gêlic ndê gêŋ tôm iŋ dau ndê dom. Hoŋ sêwêkaiŋ gêŋ toŋ tigeŋ. 33 Lau aposel sêhoc Pômdau Yisu tisa ŋawaê asê ti ŋaclai eŋ, ma Anötö ndê mwasiŋ kêsalê ŋac hoŋ ahuc sambuc. 34 Ŋac si daŋ pônda dau tu gêŋ daŋ-ŋga dom. Ŋahu bu lau naŋ sêwêkaiŋ nom me andu, naŋ sêkêŋ si gêŋ têŋ lau semlhi. Goc sêkôc ŋa-awa sa si, 35 ma sêkêŋ têŋ aposel sêyob. Ma lau aposel sic sam gêŋ dau têŋ lau sêpônda dau-ŋga tôm gi.
36 Ma ŋgac daŋ mbo, naŋ meŋ akêŋ nduc Saipras. Iŋ †Liwai ndê wakuc daŋ, ma iŋ ndê ŋaê Josep. Magoc aposel sêsam iŋ bu Banabas, naŋ danem kwi bu ŋgac puc lau dôŋ-ŋga. 37 Ŋgac dau ndê nom daŋ y êc, dec kêŋ têŋ lau semlhi, ma kôc ŋa-awa meŋ kêŋ têŋ lau aposel.