6
Sêŋyaliŋ lau 7 sa bu sêndic sam gêŋ daneŋ-ŋga
Lau sêkêŋ whiŋ Yisu-ŋga si toŋ kêsôwec ŋapaŋ. Magoc têŋ têm dinaŋ ŋawapac daŋ hôc asê. Yêc toŋ dau ŋalôm lau Israel-ŋga naŋ sêsôm lau Grik awha, naŋ sêtucdiŋ lau Israel-ŋga naŋ sêsôm Yom †Hibru. Ŋahu bu tôm bêc hoŋ lau sic sam gêŋ daneŋ-ŋga têŋ lau naŋ sêpônda dau, magoc tandô toŋ lauwhê sawa naŋ sêsôm Yom Grik. Tu dinaŋ-ŋga aposel 12 sêmbwêc lau sêkêŋ whiŋ-ŋga hoŋ sêpitigeŋ, ma sêsôm, “Yham dom bu yac ahu Anötö ndê gweleŋ ŋawaê ŋayham-ŋga siŋ tu ayob gweleŋ andic sam gêŋ-ŋga. Bocdinaŋ asidôwai, aŋyaliŋ lauŋgac 7 sa yêc toŋ dindec ŋalôm, naŋ lau tigauc ma Ŋalau Dabuŋ gêm ŋac ahuc. Ma lau dinaŋ yac oc dakêŋ ŋac sêyob gweleŋ dindec. Ma yac dauŋ oc akôm gweleŋ anem mêtê ti ateŋ mbec-ŋga ŋapaŋ.”
Lau hoŋ sêŋgô ŋac si gauc dinaŋ ma sêlic ŋayham. Bocdinaŋ ŋac sêŋyaliŋ lau 7 sa, naŋ si ŋaê bocdec. Steven, iŋ ŋgac naŋ Ŋalau Dabuŋ gêm iŋ ahuc ma kêŋ whiŋ ŋaŋga, ma Pilip, Prokoras, Nikanor, Timon, Pamenas, ma Nikolas naŋ ndê malachu Antiok. Nikolas iŋ ŋgac Israel-ŋga dom, magoc muŋ-ŋga iŋ gêm dau kwi ma gêm akiŋ Anötö kêkuc lau Israel-ŋga si sakiŋ akwa. Ŋac sêkêŋ lau 7 dau sêlhac aposel aŋgô-ŋga, ma aposel sêteŋ mbec ma sêkêŋ amba sac ŋac.
Têŋ ŋasawa dinaŋ Anötö ndê mêtê tiapa, ma lau Jerusalem-ŋga daêsam sêkêŋ whiŋ Yisu. Ma dabuŋsiga Israel-ŋga daêsam sêkêŋ whiŋ bocdinaŋ.
Sêkôc Steven dôŋ
Steven iŋ ŋgac naŋ Anötö ndê mwasiŋ ti ŋaclai gêm iŋ ahuc, ma kôm gêŋ atu-atu ti gêŋ dalô mbo lau ŋalôm. Magoc lau akêŋ lau Israel-ŋga si toŋ daŋ sic hu sêkêŋ kisa iŋ. Ŋac lau dinaŋ sêmeŋ akêŋ malac Sairin ti Aleksandria ma akêŋ gameŋ Silisia ti Esia-ŋga. Muŋ-ŋga ŋac lau akiŋ ŋambwa, magoc tiŋambu si ŋadaui sêhu ŋac siŋ yêc si sakiŋ, ma êlêmê sêkac sa sêmbo dau si lôm wê-ŋga daŋ. Ŋac sêpu Steven ti iŋ ndê yom. 10 Magoc tu Steven ndê gauc ti yom naŋ Ŋalau Dabuŋ kêŋ têŋ iŋ-ŋga, dec ŋac sêtôm dom bu sêku iŋ ndê yom dulu.
11 Tu dinaŋ-ŋga ŋac sêkôc lau ŋatô ma sêkic yom gelec sêwhiŋ ŋac, bu ŋac oc sêtisa ma sêŋgôliŋ yom pi Steven bocdec bu, “Yac aŋgô Steven sôm yom sac-sac pi Moses ma pi Anötö.” 12 Goc ŋac sêsôm yom dau e gêli lau hoŋ si ŋalôm sa, ma lau bata ti lau naŋ sêndôhôŋ yomsu-ŋga sêwhiŋ. Goc sêkôc iŋ dôŋ ma sêwê iŋ e sêkêŋ iŋ kalhac lau Sanedrin-ŋga si aŋgô-ŋga. 13 Goc sêkêŋ lau tasaŋ ŋatô sêtisa ma sêsôm, “Iŋ ŋgac dindec sôm yom ŋapaŋ bu êŋgwiniŋ yac neŋ lôm dabuŋ ma Anötö ndê yomsu. 14 Yac aŋgô iŋ sôm bu Yisu Nasaret-ŋga oc seŋ gameŋ dindec su, ma kêŋ ŋagôliŋ wakuc ô mêtê naŋ Moses gic dulu têŋ yac.” 15 Têŋ dinaŋ lau hoŋ naŋ sêndöc Sanedrin si toŋ, naŋ tahê Steven, ma sêlic bu iŋ ndê aŋgô andô ŋawasi gitôm aŋela daŋ ndê.