8
1-2 Saul gêlic Steven mbac ndu ma atac ŋayham tu gêŋ naŋ lau dau sêkôm têŋ iŋ-ŋga. Ma tiŋambu lau sêkêŋ whiŋ ŋaŋga-ŋga ŋatô sêŋsuhuŋ Steven ma sêtaŋ iŋ.
Saul ma lau Israel-ŋga sêkêŋ kisa lau naŋ sêkêŋ whiŋ Yisu
Têŋ bêc dau dinaŋ lau sic hu sêkêŋ kisa ŋaŋga têŋ lau sêkêŋ whiŋ-ŋga naŋ sêmbo Jerusalem. Tu dinaŋ-ŋga ŋac si lau daêsam sêhu Jerusalem siŋ ma sêlhö têŋtêŋ sêtêŋ gameŋ Judia ti Samaria-ŋga si. Magoc lau aposel sêhu Jerusalem siŋ dom. Ma Saul bocdinaŋ gic hu bu seŋ lau sêkêŋ whiŋ Yisu-ŋga. Iŋ kêsalê ŋac tôm andu, goc hê ŋac sêsa si ma kêŋ ŋac sêndöc gapocwalô, lauŋgac sêkêŋ whiŋ-ŋga, ma lauwhê bocdinaŋ.
Pilip gêm mêtê mbo Samaria
Lau sêkêŋ whiŋ-ŋga naŋ sêhu Jerusalem siŋ ma sêlhö têŋtêŋ, naŋ sêhoc ŋawaê ŋayham pi Yisu asê, yêc malac hoŋ naŋ sêhôc asê naŋ. Pilip têŋ malac atu daŋ yêc gameŋ Samaria-ŋga gi, ma gêm mêtê yêc dindê ma whê sa bu Yisu iŋ Mesaya dau. Lau daêsam sêŋgô Pilip ndê yom ti sêlic gêŋ dalô naŋ iŋ kôm, dec sêkêŋ daŋga iŋ ndê yom ŋapep. Pilip soc ŋalau sac daêsam su sêsa yêc lau ti sêmbwêc atu. Ma iŋ kôm lau bôliŋ daêsam ŋayham sa. Tu dinaŋ-ŋga lau daêsam yêc malac atu dinaŋ atac ŋayham atu.
Saimon, ŋgac balö
Ŋgac daŋ mbo malac dinaŋ, naŋ ndê ŋaê Saimon. Tôm ŋasawa baliŋ iŋ pec balö ti kôm gêŋ atu-tu e lau gameŋ Samaria-ŋga hoŋ sêhêdaê. Iŋ toc dau sa bu iŋ ŋgac tiwaê. 10 L au atu-tu ma lau ŋambwa hoŋ tatiŋ Saimon ŋapaŋ. Ŋac sêsôm, “Anötö ndê ŋaclai naŋ dasam bu Ŋaŋga Atu, naŋ puc ŋgac dindec dôŋ.” 11 Ma lau daêsam tatiŋ iŋ ŋapaŋ, bu sêhêdaê tu gêŋ atu-tu naŋ iŋ kôm ŋasawa hic su naŋ-ŋga. 12 Magoc sêhu siŋ têŋ ndoc sêŋgô ŋawaê ŋayham pi Anötö ndê gôliŋ ma pi Yisu Kilisi, naŋ Pilip hoc asê. Lauŋgac ti lauwhê daêsam sêkêŋ whiŋ iŋ ndê yom, ma sêliŋ saŋgu. 13 Ma Saimon dau kêŋ whiŋ ma gêliŋ saŋgu whiŋ. Iŋ gêlic gêŋ dalô ti gêŋ atu-tu naŋ Pilip kôm, dec hêdaê ŋandô ma kêkuc iŋ ŋapaŋ.
14 Têŋ ndoc lau aposel naŋ sêmbo Jerusalem sêŋgô ŋawaê bu lau Samaria-ŋga sêkôc Anötö ndê yom sa, naŋ sêŋkiŋ Pita lu Jon sêtêŋ ŋac si. 15 Iŋlu sêhôc asê ŋac su, goc sêteŋ mbec bu Pômdau kêŋ ndê Ŋalau Dabuŋ pi ŋac hoŋ. 16 Têŋ ndoc lau Samaria-ŋga dinaŋ sêkêŋ whiŋ, naŋ sêliŋ saŋgu tu Pômdau Yisu ndê ŋaê-ŋga, magoc Ŋalau Dabuŋ sip meŋ pi ŋac si daŋ dom. Tu dinaŋ-ŋga dec Pita lu Jon sêteŋ mbec pi ŋac. 17 Sêteŋ mbec su ma sêkêŋ amba sac ŋac, goc Ŋalau Dabuŋ meŋ gêm ŋac ahuc.
18 Saimon gêlic bu têŋ ndoc aposel lu sêkêŋ amba sac lau dau, naŋ Ŋalau Dabuŋ meŋ pi ŋac, dec gauc gêm bu nemlhi ŋaclai dau yêc iŋlu. 19 Iŋ ndac iŋlu bocdec bu, “Akêŋ ŋaclai dinaŋ lom aö. Ma bocdinaŋ asa naŋ bu wakêŋ amaŋ sac iŋ, naŋ oc kôc Ŋalau Dabuŋ.” 20 Magoc Pita ô yom ma sôm, “Bocke? Am gauc gêm bu nemlhi Anötö ndê mwasiŋ ŋa mone, a? Am oc niŋam, ti nem mone hoŋ! 21 Am wêkaiŋ gweleŋ dindec whiŋ yac dom. Ŋahu bu gauc naŋ yêc am nem ŋalôm, naŋ Anötö gêlic bu solop dom. 22 Kac nem ŋalôm kwi ma hu mêtê sac dinaŋ siŋ. Ma teŋ mbec têŋ Pômdau bu suc am nem giso kwi pi gauc sac naŋ yêc nem ŋalôm. 23 Aö galic su bu am gêm lêmuŋ Anötö ndê ŋaclai e am ŋalôm gêli sa, ma sac ŋa-ŋaclai sô am dôŋ ŋapaŋ.” 24 Saimon ŋgô Pita ndê yom dinaŋ, goc sôm, “Gitôm bu am teŋ mbec têŋ Pômdau tu aö-ŋga, ma bocdinaŋ gêŋ naŋ am sôm yom pi, naŋ oc tap aö sa dom.”
25 Pita lu Jon sêhoc Pômdau ndê yom asê ti sem mêtê lau su, goc sêlhö bu sêmbu sêtêŋ Jerusalem sêndi. Ma yêc seŋ ŋasawa, naŋ sêsôm ŋawaê ŋayham asê yêc malac daêsam naŋ sêyêc gameŋ Samaria-ŋga.
Pilip lu ŋgac Itiopia-ŋga
26 Têŋ ndoc dinaŋ Pômdau kêkiŋ ndê aŋela daŋ têŋ Pilip gi, ma sôm têŋ iŋ bu, “Êmasaŋ daôm, goc sa ndi ma êmsêlêŋ êmkuc seŋ akêŋ Jerusalem naŋ sip têŋ malac Gasa, seŋ naŋ gic gameŋ sawa kic.” 27 Bocdinaŋ Pilip tisa ma kêsêlêŋ gi. Ma yêc seŋ dinaŋ iŋ tap ŋgac Itiopia-ŋga daŋ sa, naŋ bêc ŋatô su mbo Jerusalem bu lic om, ma bu mbu têŋ ndê gameŋ ndi. Iŋ ŋgac tiwaê naŋ yob lau Itiopia-ŋga si Kwin Kandis ndê awa hoŋ, naŋ muŋ-ŋga sêsip iŋ ndê ŋamatu sa.* Muŋ-ŋga lau si gêbôm daŋ yêc bu lauŋgac akiŋ naŋ sêyob Kiŋ si andu me wapa me lauwhê, naŋ sêsip ŋac ŋamatu sa. Lauŋgac kaiŋ dinaŋ sêsam yêc Yom Inglis bu ‘Eunuch’ (Yunok). 28 Têŋ ndoc Pilip tap iŋ sa yêc seŋ, naŋ ŋgac dau ndöc ndê kaleta, ma sam propet Aisaya ndê buku. 29 Dec Ŋalau Dabuŋ sôm têŋ Pilip, “Am tigasuc kaleta ma êmkuc ŋgac dindê.” 30 Goc Pilip kêti têŋ kaleta gi ma ŋgô bu ŋgac dau sam propet Aisaya ndê yom asê. Dec Pilip ndac iŋ, “Am sam yom dinaŋ ma kêyalê ŋahu, me mba?” 31 Ma iŋ sôm, “Ŋamalac daŋ bu whê sa têŋ aö dom, dec oc waŋyalê bocke?” Ma iŋ ndac Pilip bu pi kaleta ma ndöc whiŋ iŋ. 32 Iŋ ŋgô bu ŋgac dau sam Aisaya ndê yom bocdec bu:
Ŋac sêwê iŋ bu sêndic iŋ ndu gitôm domba.
Ma iŋ gêm dau dôŋ tôm domba naŋ sêŋgapiŋ ŋamliclhu, magoc taŋ dom.
33 Ŋac sêŋgwiniŋ iŋ, ma sêmatôc iŋ ndê yom gi solop dom.
Ŋac sic iŋ ndu, ma bocdinaŋ iŋ ndê wakuc mba. [Ais 53:7-8]
34 Ma ŋgac dau ndac Pilip, “Gitôm bu am whê sa têŋ aö bu propet sôm yom dinaŋ pi iŋ dau, me pi ŋamalac daŋ?” 35 Goc Pilip whê yom hoŋ sa têŋ iŋ, gic hu yêc Aisaya ndê yom dinaŋ e sôm ŋawaê ŋayham pi Yisu têŋ iŋ. Ma ŋgac dau kêŋ whiŋ Yisu. 36-37 Ŋac si e sêhôc asê bu daŋ poc seŋ ŋamakê. Ma ŋgac dau sôm, “Lic bu dê poc. Gitôm bu aö waliŋ busaŋgu, me mba?” 38 Goc iŋ sôm têŋ ŋgac naŋ gêm gôliŋ kaleta bu kêŋ kaleta lhac. Ma iŋlu Pilip sêsip bu si ma Pilip kêku iŋ. 39 Têŋ ndoc naŋ sêpi akêŋ bu sêmeŋ, naŋ Pômdau ndê Ŋalau kôc Pilip su sep tigeŋ. Ma ŋgac dau gêlic iŋ tiyham dom, magoc kölhö ti atac ŋayham gi. 40 Ma Ŋalau kôc Pilip sa gi kêŋ iŋ mbo malac Asotas. Ma iŋ kêsêlêŋ golom-golom malac, ma sôm ŋawaê ŋayham asê e hôc asê malac Sisaria.

*8:27: Muŋ-ŋga lau si gêbôm daŋ yêc bu lauŋgac akiŋ naŋ sêyob Kiŋ si andu me wapa me lauwhê, naŋ sêsip ŋac ŋamatu sa. Lauŋgac kaiŋ dinaŋ sêsam yêc Yom Inglis bu ‘Eunuch’ (Yunok).