18
Pol mbo malac Korin
Tiŋambu Pol hu Atens siŋ ma têŋ malac Korin gi. Yêc dinaŋ iŋ tap ŋgac Israel-ŋga daŋ sa, naŋ ndê ŋaê Akwila. Iŋ dinda kôc iŋ yêc gameŋ Pontus-ŋga, ma muŋ-ŋga iŋlu ndê awhê Prisila sêndöc malac Rom yêc gameŋ Itali-ŋga. Magoc tiŋambu Kiŋ Klaudias kêŋ yatu bu lau Israel-ŋga hoŋ sêhu malac Rom siŋ, dec iŋlu Prisila sêlhö si sêmbo malac Korin. Têŋ ndoc Pol hôc asê, naŋ gi gêlic iŋlu. Akwila lu Prisila i ŋlu awhê lu ŋgac sêkôc bôc ŋamlic ma po ma sêsi pitigeŋ tu sêmasaŋ bac-ŋga. Pol kêyalê gweleŋ dau tidôŋ whiŋ, bocdinaŋ dec mbo whiŋ iŋlu, ma sêkôm gweleŋ sêwhiŋ dau. Pol tac whiŋ bu lau I srael ma lau Grik naŋ sêmbo Korin sêkêŋ whiŋ Pômdau, dec tôm bêc Sabat-ŋga hoŋ sôc lôm wê-ŋga gi, ma gêm yomgalôm whiŋ ŋac.
Têŋ ndoc Sailas lu Timoti sêmeŋ akêŋ gameŋ Masedonia-ŋga, naŋ Pol kêŋ dau sambuc tu gweleŋ nem mêtê lau-ŋga. Iŋ hoc yom asê têŋ lau Israel-ŋga ma sôm têŋ ŋac bu Yisu iŋ Mesaya dau. Magoc lau Israel-ŋga sêkêŋ whiŋ Pol ndê yom dom, ma sêli awha sa têŋ iŋ. Bocdinaŋ iŋ kêgoloŋ kop su yêc ndê ŋakwê bu tôc ŋac si giso asê, ma sôm, “Mac atec Anötö ndê yom, dec awêkaiŋ daôm nem ŋagêyô. Aö dom. Kwahic dec wahu mac lau Israel-ŋga siŋ, ma wakôm gweleŋ têŋ lau naŋ lau Israel dom.” Goc Pol hu lôm wê-ŋga siŋ, ma sa gi mbo Titius Justus ndê andu. Iŋ ŋgac gameŋ apa-ŋga naŋ gêm akiŋ Anötö, ma iŋ ndê andu kalhac kêpiŋ lôm wê-ŋga. Ma ŋgac bata lôm wê-ŋga daŋ ŋaê Krispas, ti lau hoŋ naŋ sêmbo iŋ ndê andu, naŋ sêkêŋ whiŋ Pômdau. Ma lau Korin-ŋga daêsam naŋ sêŋgô Pol ndê yom, naŋ sêkêŋ whiŋ Yisu ma sêliŋ saŋgu.
Têŋ ôbwêc daŋ Pol yêc mbê, ma gêlic Pômdau sôm yom têŋ iŋ bocdec bu, “Töc daôm dom. Sôm aneŋ yom asê ŋapaŋ, ma nem daôm dôŋ dom. 10 Bu aö gambo gawhiŋ am, ma oc tôm dom bu lau daŋ sêkêŋ sac am. Bu yêc malac dindec, aneŋ lau daêsam sêmbo.” 11 Bocdinaŋ Pol mbo Korin tôm yala tigeŋ ma ayô 6, ma kêdôhôŋ Anötö ndê yom têŋ lau.
12 Têŋ ndoc naŋ Galio gêm gôliŋ gameŋ Akaya-ŋga, naŋ lau Israel-ŋga naŋ sêndöc malac Korin, naŋ sêkêŋ si ŋalôm pitigeŋ bu sêkêŋ kisa Pol. Ma sêkêŋ iŋ kalhac Galio aŋgô-ŋga bu êmatôc iŋ ndê yom. 13 Ma ŋac sêsôm, “Ŋgac dindec kêdôhôŋ lau bu sênem akiŋ Anötö ŋa lêŋ naŋ so yac mba yomsu.” 14 Pol kac awha sa bu sôm yom, m agoc Galio dau ô lau Israel si yom ma sôm, “O mac lau Israel-ŋga! Mac nem yom dec bu hêganôŋ sac atu daŋ, me gêŋ naŋ so ŋagôliŋ Rom-ŋga, dec waŋgô. 15 Magoc yom naŋ mac asôm pi ŋgac dindec, naŋ hêganôŋ mac daôm nem yom ti ŋaê ŋatô ma yomsu Israel-ŋga. Bocdinaŋ mac daôm amasaŋ. Aö oc wamatôc yom kaiŋ dinaŋ dom.” 16 Dec iŋ soc ŋac su yêc andu matôc-ŋga. 17 Ma lau hoŋ sêkôc Sostene, ŋgac bata naŋ yob lau Israel-ŋga si lôm wê-ŋga yêc malac Korin, naŋ dôŋ, ma sic iŋ yêc lau matôc-ŋga aŋgô-ŋga. Ma Galio gêlic, magoc kôm tôm gêm gauc.
Pol mbu têŋ Antiok gi
18 Pol mbo malac Korin têm baliŋ ŋagec, goc hu lau sêkêŋ whiŋ-ŋga siŋ ma têŋ malac Kenkria gi, bu kôc waŋ ma mbu têŋ gameŋ Siria-ŋga ndi. Ma Prisila lu Akwila sêwhiŋ iŋ si. Muŋ-ŋga Pol gic bata yom daŋ têŋ Anötö, ma tu dinaŋ-ŋ ga têŋ ndoc sêmbo malac Kenkria, naŋ kêŋ kêclauŋ sêŋgapiŋ tiapê. Pacndê su, goc ŋac sêpi waŋ ma sêlhö si. 19-20 Sêtêŋ malac Epesas si, ma Pol sôc lôm wê-ŋga gi, ma gêm yomgalôm whiŋ lau Israel-ŋga. Ma ŋac sêndac iŋ bu mbo whiŋ ŋac têm ŋatô tiyham, magoc iŋ gôlôc têŋ ŋac dom. Iŋ hu Prisila lu Akwila siŋ sêmbo sêwhiŋ ŋac. 21 Ma têŋ ndoc iŋ pi waŋ gi, naŋ kêmatiŋ yom têŋ lau Epesas-ŋga bocdec bu, “Anötö bu lic ŋayham, dec aö wambu watêŋ mac wameŋ tiyham.” Goc waŋ dau hu Epesas siŋ ma sa gi. 22 Waŋ dau kêsêlêŋ e hôc asê malac Sisaria, goc Pol sip baö gi. Ma iŋ pi Jerusalem gi ma gic lau sêkêŋ whiŋ-ŋga kêsi yêc dinaŋ. Ma tiŋambu iŋ têŋ malac Antiok gi. 23 Iŋ mbo Antiok ŋasawa sauŋ, goc kêsêlêŋ têŋ gameŋ Prigia ma Galesia-ŋga gi. Yêc dindê iŋ golom-golom malac ma puc lau sêkêŋ whiŋ-ŋga dôŋ bu sêlhac ŋaŋga.
Apolos ndê miŋ
24 Têŋ ŋasawa dinaŋ ŋgac daŋ ŋaê Apolos hôc asê malac Epesas. I ŋ ŋgac Israel-ŋga naŋ ndê malachu Aleksandria, ma iŋ ŋgac tigauc ma kêyalê Anötö ndê yom naŋ sêto muŋ su yêc, naŋ tidôŋ. 25 Lau ŋatô sêndôhôŋ iŋ pi Pômdau Yisu su, ma bocdinaŋ iŋ kêŋ ndê ŋalôm ti gauc sambuc bu êndôhôŋ lau pi Yisu ma whê iŋ ndê yom sa ŋapep. Magoc iŋ kêyalê busaŋgu ŋalêŋ tigeŋ, naŋ Jon ndê lêŋ êŋku lau tu sênem dau kwi-ŋga. 26 Yêc Epesas Apolos sôc lôm wê-ŋga gi, ma gêm mêtê ti ŋaŋga. Prisila lu Akwila sêŋgô iŋ ndê yom, dec sêŋgalêm iŋ têŋ iŋlu si andu gi, ma sêwhê yom ŋatô sa têŋ iŋ e iŋ kêyalê Anötö ndê lêŋ nem lau si-ŋga ŋapep eŋ.
27 Tiŋambu Apolos bu têŋ gameŋ Akaya-ŋga ndi, dec lau sêkêŋ whiŋ-ŋga yêc malac Epesas sêpuc iŋ ndê ŋalôm dôŋ. Ma sêto bapia têŋ lau Akaya-ŋga naŋ sêtap Anötö ndê mwasiŋ sa ma sêkêŋ whiŋ Yisu, ma sêteŋ ŋac bu sêkôc Apolos sa. Ma têŋ ndoc iŋ hôc asê, naŋ iŋ mbo whiŋ lau sêkêŋ whiŋ-ŋga dinaŋ, ma gêm ŋac sa ŋandô. 28 Bu iŋ kalhac ŋaŋga ma ô lau Israel-ŋga si yom yêc lau hoŋ aŋgô-ŋga, ma whê Anötö ndê yom naŋ sêto yêc, naŋ sa, bu tôc asê bu Yisu iŋ Mesaya dau.