20
Pol kôm gweleŋ mbo Masedonia ma gameŋ Grik-ŋga
Ŋantiŋ atu dau pacndê, goc Pol kêgalêm lau Epesas-ŋga naŋ sêkêŋ whiŋ Yisu, naŋ sa sêpitigeŋ. Iŋ sôm yom bu puc ŋac dôŋ ma êŋgilí ŋac bu sêlhac ŋaŋga, goc poŋ ŋac ma ti bu têŋ Masedonia ndi. Iŋ gi hôc asê su, ma kôm gweleŋ golom-golom malac. Iŋ gêm mêtê ti sôm yom daêsam tu bu puc lau si sêkêŋ whiŋ dôŋ-ŋga, ma iŋ kôm ŋapaŋ e hôc asê gameŋ Grik-ŋga. Iŋ mbo dindê gitôm ayô tö ma bu pi waŋ daŋ bu mbu têŋ gameŋ Siria-ŋga ndi. Magoc têŋ ndoc dinaŋ lau Israel-ŋga ŋatô sêkic yom bu sêpi waŋ sêwhiŋ sêndi, ma sêkôm iŋ ŋayom. Pol ŋgô ŋapuc, dec iŋ pi waŋ gi dom, magoc mbu sôc gameŋ Masedonia-ŋga gi tiyham. Lauŋgac naŋ sêkôm gweleŋ sêwhiŋ iŋ, naŋ si ŋaê bocdec. Sopate, iŋ Pirius atuŋgac akêŋ malac Berea, Aristakus lu Sekundus akêŋ malac Tesalonika, Gaius akêŋ Derbi, ma Tikikus lu Tropimus akêŋ gameŋ Esia-ŋga, ma Timoti. Lau hoŋ dinaŋ sêmuŋ si sêhôŋ yac sêmbo malac Troas. Ma yac ambo malac Pilipai e lau Israel si Mwasiŋ Bolom Yist Mba-ŋga pacndê, goc akôc waŋ daŋ bu atêŋ Troas andi. Waŋ dau kêsêlêŋ mbo gwêc ŋasawa gitôm bêc amaŋdaŋ su, goc yac ahôc asê Troas ma atap lau dinaŋ sa. Ma yac ambo malac dinaŋ tôm wake sambuc daŋ.
Pol uŋ Yutikas sa
7-9 Têŋ Sonda ôbwêc lau sêkêŋ whiŋ-ŋga sêpitigeŋ bu sêneŋ mwasiŋ dabuŋ. Yac akac sa ambo andu baliŋ daŋ, andöc ŋalôm ŋahô titö-ŋga ma lau sêkêŋ lam daêsam sêŋgalêŋ. Pol gauc gêm bu hu Troas siŋ têŋ laŋsê, ma bocdinaŋ gêm mêtê baliŋ e timaniŋhu. Balê wakuc daŋ ŋaê Yutikas ndöc gatam atú ma kêŋ daŋga Pol ndê yom e bêc ku iŋ dulu. Iŋ yêc bêc kêlhiŋ dau siŋ, ma gacgeŋ peŋ sip nom gi akêŋ ŋalôm ŋahô-ŋga dinaŋ. Lau sêsip si bu sêkôc iŋ sa, magoc sêlic bu iŋ mbac ndu su. 10 Magoc Pol sip gi, hu dau sac balê dau ŋahô ma kêgape iŋ dôŋ. Ma iŋ sôm têŋ lau, “Mac ahêgo daôm dom. Iŋ tali.” 11 Goc iŋ mbu pi andu ŋalôm ŋahô-ŋga tiyham gi. Ma iŋ pô bolom kôc ma ŋac seŋ mwasiŋ dabuŋ. Ma iŋ gic têku iŋ ndê yom tiyham e bêbêc, goc hu ŋac siŋ ma kölhö gi. 12 Ma balê naŋ Pol uŋ iŋ sa mbo tali tiyham, naŋ lau sêkôc iŋ mbu têŋ iŋ ndê andu gi ti atac ŋayham atu.
Pol têŋ malac Miletus gi
13 Pol gauc gêm bu êŋsêlêŋ ho seŋ têŋ malac Asos ndi, ma sôm têŋ yac bu api waŋ daŋ andi atap iŋ sa yêc dindê. 14 Yac a ahôc asê ma iŋ tap yac sa yêc Asos. Ma yac akôc iŋ pi waŋ whiŋ yac, goc atêŋ malac Mitilene a. 15 Ŋagalaŋsê yac ahu malac dau siŋ ma alac e a gi apoc ampiŋ nduc Kios. Têŋ bêbêc yac alac atêŋ nduc Samos a, ma ŋagalaŋsê ahôc asê malac Miletus. 16 P ol tac whiŋ bu lic Om †Pentikos-ŋga yêc Jerusalem. Tu dinaŋ-ŋga iŋ gauc gêm bu yac andi ŋagahô, ahôc gêlêc malac Epesas, ma ambo gameŋ Esia-ŋga ŋasawa baliŋ dom.
Pol gic yomsu lau bata Epesas-ŋga
17 Têŋ ndoc yac ambo Miletus, naŋ Pol kêŋ yom têŋ lau sêkêŋ whiŋ-ŋga yêc malac Epesas, ma kêgalêm ŋac si lau bata sa sêtêŋ iŋ sêmeŋ. 18 Ŋac sêhôc asê ma iŋ sôm yom têŋ ŋac bocdec bu, “Mac aŋyalê aneŋ lêŋ hoŋ naŋ gakôm tôm bêc hoŋ naŋ gambo gawhiŋ mac, têŋ bêc ŋamata-ŋga naŋ gahôc asê gameŋ Esia-ŋga ŋapaŋ e meŋ têŋ kwahic dec. 19 Lau Israel-ŋga sêkêŋ kisa aö ŋapaŋ dec sêkêŋ ŋawapac atu têŋ aö. Tigeŋ aö kagwiniŋ dauŋ ma gam akiŋ Pômdau ti taŋsulu tu mac-ŋga. 20 Mac aŋyalê bu yom bocke naŋ gitôm bu nem mac sa, naŋ aö gasêc ahuc têŋ mac dom. Aö gasôm yom hoŋ asê timala eŋ. Aö kadôhôŋ mac yêc lhu, ma kadôhôŋ mac yêc mac nem andu tôm gi. 21 Aö gahoc yom asê têŋ lau Israel ti lau Grik su, bu sênem dau kwi ma sêsôc Anötö ŋapu, ma sêkêŋ whiŋ yac neŋ Pômdau Yisu. 22 Kwahic dec Ŋalau Dabuŋ kac aö bu watêŋ Jerusalem wandi. Magoc aö kayalê gêŋ bocke naŋ oc hôc asê aö yêc dindê, naŋ dom. 23 Gêŋ tigeŋ dec kayalê su, bu yêc malac hoŋ Ŋalau Dabuŋ kêŋ puc aö bu ŋawapac oc sêtap aö sa, ma aö oc wandöc gapocwalô. 24 Tigeŋ aö gatöc ti gahêgo dauŋ pi gêŋ dau dom. Aö galic dauŋ ŋamlic gitôm gêŋ ŋambwa-ŋga. Aneŋ gauc atu bu walhac ŋaŋga e wandic dabiŋ gweleŋ naŋ Pômdau Yisu kêŋ têŋ aö. Ma gweleŋ dau bocdec bu, aö oc wahoc ŋawaê ŋayham asê pi Anötö ndê mwasiŋ. 25 Mac lau hoŋ naŋ gahoc yom pi Anötö n dê gôliŋ asê têŋ mac su, naŋ aŋgô. Kwahic dec aö kayalê bu mac nem daŋ oc lic aö aŋôŋ tiyham dom. 26 Boc-dinaŋ dec wasôm asê têŋ mac, bu ŋamalac asa naŋ tec Anötö ndê yom, naŋ aö oc wawêkaiŋ iŋ ndê ŋagêyô dom. 27 Bu aö gawhê Anötö ndê lêŋ hoŋ sa têŋ mac su, yom daŋ siŋ dau yêc-ŋga dom.
28 “Mac lau dindec, ayob daôm ti lau sêkêŋ whiŋ-ŋga hoŋ ŋapep. Bu Anötö gêmlhi iŋ ndê lau hoŋ su ŋa iŋ dau ndê dac, ma Ŋalau Dabuŋ dau kêyaliŋ mac sa bu ayob ŋac. Bocdinaŋ ayob Anötö ndê domba ŋapep. 29 Aö kayalê bu têŋ ndoc aö wahu mac siŋ, naŋ kêdôhôŋwaga tasaŋ oc sêmeŋ gitôm giam pôm naŋ sêsôc sêmeŋ bu sêseŋ domba. 30 Ma mac daôm nem lau ŋatô oc sêtisa, ma sênem yom ŋandô kwi ti yom tasaŋ, bu sêŋsôŋ lau ŋatô si gauc e sêhu mac ti yom ŋandô siŋ ma sêŋkuc ŋac. 31 Bocdinaŋ anem ali ŋapaŋ. Gauc nem bu tôm yala sambuc tö aö gakêŋ puc mac tôm ac ma ôbwêc hoŋ ti taŋsulu eŋ.
32 “Kwahic dec aö wakêŋ mac asip Anötö amba. Asap yom pi iŋ ndê mwasiŋ atu dôŋ ŋapaŋ. Bu yom dau gitôm bu oc puc mac dôŋ alhac ŋaŋga e awêkaiŋ malam yêc undambê awhiŋ lau dabuŋ hoŋ. 33 Aö taŋkwê lau daŋ bu sênem aö sa ŋa gol me silba me ŋakwê dom. 34 Mac aŋyalê bu aö dauŋ amaŋ gakôm gweleŋ tu watap gêŋ sa bu nem aö ti lau naŋ sêkôm gweleŋ sêwhiŋ aö, naŋ sa. 35 Gweleŋ hoŋ naŋ aö gakôm naŋ tôc asê têŋ mac bu dakôm gweleŋ atu kaiŋ dinaŋ ŋapaŋ bu danem lau ŋasac sa dandic ŋawaê. Gauc nem yom naŋ Pômdau Yisu dau sôm bocdec bu, ‘Dakêŋ gêŋ têŋ lau oc êmwasiŋ yac hôc gêlêc lau sêkêŋ gêŋ têŋ yac, naŋ su.’ ”
36 Pol gic bata ndê yom goc pôŋ haduc whiŋ ŋac hoŋ, ma teŋ mbec. 37 Goc ŋac hoŋ sêŋgape iŋ dôŋ ti sêŋgutô iŋ, ma sêtaŋ iŋ. 38 Pacndê, goc sêhoŋ iŋ sêsa waŋ si. Ŋac si ŋalôm ŋawapac atu pi iŋ ndê yom naŋ sôm bu ŋac oc sêlic iŋ aŋgô tiyham dom.