22
Pol sôm yom têŋ lau Jerusalem-ŋga.
Iŋ sôm, “O asidôwai ti damaŋi. Akêŋ daŋam ma aö waô yom naŋ lau sêŋgôliŋ pi aö.” Ŋac sêŋgô iŋ sôm yom têŋ ŋac yêc ŋac dau si awha, naŋ Yom Hibru, dec lau hoŋ sem dau dôŋ ma sêhê daŋga iŋ. Goc iŋ sôm, “Aö ŋgac Israel-ŋga. Dinaŋ kôc aö yêc gameŋ Silisia-ŋga, ma aneŋ malachu Tasis. Magoc aö gatiatu yêc malac atu dindec, ma kadôhôŋ abaŋi si yomsu hoŋ ŋapep eŋ gambo Gamaliel ŋapu. Aö gayêm dauŋ su ŋandô tu wanem akiŋ Anötö-ŋga tôm kwahic dec mac daôm gauc gêm bu akôm. Aö gakêŋ kisa lau naŋ sêŋkuc lêŋ wakuc dindec, ma gakêŋ lauwhê ma ŋgac sêkêŋ whiŋ Yisu-ŋga daêsam sêsôc gapocwalô, ma gac atu bu lau sêndic ŋatô ndu. Dabuŋsiga ŋamata-ŋga ti lau bata hoŋ sêŋyalê aneŋ gweleŋ dinaŋ. Ŋac lau dinaŋ sêto bapia puc aö dôŋ-ŋga têŋ lau bata Israel-ŋga naŋ sêmbo malac Damaskas. Têŋ bêc daŋ aö kasêlêŋ gambo seŋ bu wasip Damaskas wandi, bu wakôc lau sêkêŋ whiŋ Yisu-ŋga yêc dindê sa sêtêŋ Jerusalem sêmeŋ, bu sêkêŋ ŋandê têŋ ŋac. Aö kasêlêŋ e têŋ ac kac lhu gasuŋ sa Damaskas, ma sep tigeŋ ŋawê undambê-ŋga atu daŋ pô aö. Dec gapeŋ gasip nom ma gaŋgô awha daŋ sôm yom têŋ aö bu, ‘Saul, Saul, tu sake-ŋga am kêŋ kisa aö?’ Ma aö gandac bu, ‘O ŋadau, am asa?’ Goc awha dau ô yom ma sôm, ‘Aö Yisu Nasaret-ŋga naŋ am kêŋ kisa.’ Lau naŋ sêwhiŋ aö naŋ sêlic ŋawê dau ma sêŋgô awha, magoc sêŋyalê yom naŋ Yisu sôm têŋ aö, naŋ dom. 10 Ma aö gandac, ‘Pômdau, aö wakôm sake?’ Ma iŋ sôm, ‘Tisa, ma sôc Damaskas ndi. Ma gêŋ bocke naŋ aö tac whiŋ bu am kôm-ŋga, naŋ aö oc waŋkiŋ lau bu sêwhê sa têŋ am yêc dindê.’
11 “Ŋawê dau kôm aö tanôŋ tipec, bocdinaŋ dec lau naŋ sêwhiŋ aö sêhê aö amaŋ, ma sêwê aö gasôc Damaskas ga. 12 Ma ŋgac daŋ ŋaê Ananias meŋ gêlic aö. Iŋ ŋgac naŋ sa ndê lêŋ hoŋ kêkuc yomsu Israel-ŋga ŋapep, ma lau Israel Damaskas-ŋga hoŋ sêtoc iŋ sa. 13 Iŋ kalhac kêpiŋ aö ma sôm, ‘Asidôwa Saul, tanôm ŋawa sa!’ Ma têŋ ndoc dinaŋ eŋ aö tanôŋ ŋayham sa e galic iŋ. 14 Ma iŋ sôm, ‘Damaŋi si Anötö kêyaliŋ am sa bu êmyalê iŋ ndê atac whiŋ, ma bu lic ŋgac gitêŋ Yisu dau, ma bu ŋgô yom yêc iŋ dau whasuŋ. 15 Ma am oc hoc yom ŋandô pi iŋ asê têŋ lau hoŋ, ma sôm yom asê pi gêŋ hoŋ naŋ am gêlic ti ŋgô su. 16 Ma kwahic dec am hôŋ sake? Tisa ma liŋ busaŋgu tu Yisu ndê ŋaê-ŋga bu êŋgwasiŋ am nem sac hoŋ su.’
17 “Têŋ ndoc aö gambu gatêŋ Jerusalem gameŋ, naŋ gateŋ mbec gambo lôm dabuŋ e gatuŋ kaiŋ daŋ sa. 18 Ma galic Pômdau Yisu sôm yom têŋ aö bocdec bu, ‘Ŋagahô, hu Jerusalem siŋ kwahic dec, bu lau dec oc sêkôc yom naŋ am hoc asê pi aö, naŋ sa dom.’ 19 Dec aö gaô yom ma gasôm, ‘Pômdau, lau dindec sêŋyalê bu muŋ-ŋga aö kasalê lau sêkêŋ whiŋ am-ŋga tôm lôm wê-ŋga hoŋ, bu wandic ŋac ma wakêŋ ŋac sêndöc gapocwalô. 20 Ma têŋ ndoc naŋ lau sêkêc Steven ndê dac siŋ tu iŋ hoc yom asê pi am-ŋga, naŋ aö galhac ma galic ti atac ŋayham. Ma gayob lau naŋ sêtuc iŋ ŋa hoc, naŋ si ŋakwê.’ 21 Goc Pômdau sôm têŋ aö, ‘Ndi! Aö oc waŋkiŋ am sa yêc lau Israel si gameŋ, bu têŋ lau apa si gameŋ ndi.’ ”
22 Lau hoŋ sêŋgô Pol ndê yom ti sem dau dôŋ e iŋ sôm yom dinaŋ. Dec sêli awha sa ma sêmbwêc, “Iŋ gitôm bu mbo tali-ŋga dom. Ndic iŋ ndu niŋga!” 23 Ŋac sêmbwêc ti sêkac si ŋakwê andô-ŋga su ma sêmbalip kop pi lôlôc gi sêmbo. 24 Dec lau siŋ-ŋga si ŋadau kêŋ yatu ŋac bu sêkôc Pol sôc ŋac si gameŋ ndi. Iŋ sôm bu sêhi iŋ ŋa sö, ma sêŋsu iŋ tu bu sêtap sa bu ŋahu bocke dec lau sêmbwêc iŋ ŋalêŋ bocdinaŋ. 25 Sêsô iŋ amba ti gahi dôŋ pi a bu sêhi iŋ, dec Pol sôm têŋ ŋgac bata naŋ yob lau siŋ-ŋga toŋ daŋ, naŋ bocdec bu, “Bocke? Mac bu ahi ŋgac Rom-ŋga daŋ, naŋ atap giso daŋ sa yêc iŋ dom, naŋ dec oc aŋgilì Rom si ŋagôliŋ, me mba?” 26 Ŋgac dau ŋgô Pol ndê yom, dec têŋ lau siŋ-ŋga si ŋadau gi ma sôm têŋ iŋ bu, “Am oc kôm sake, bu ŋgac dindê iŋ ŋgac Rom-ŋga?” 27 Goc ŋgac dau têŋ Pol gi ma ndac iŋ, “Sôm asê têŋ aö. Am ŋgac Rom-ŋga, me mba?” Ma Pol sôm, “Aêc.” 28 Dec lau siŋ-ŋga si ŋadau sôm, “Aö gahu awa atu siŋ dec gamlhi aneŋ bapia bu wati ŋgac Rom-ŋga.” Magoc Pol sôm, “Aö damaŋ iŋ ŋgac Rom-ŋga, ma bocdinaŋ dec aö ŋgac Rom-ŋga gawhiŋ.”
29 Yom dau kôm ŋgac dau sö ŋandô, bu iŋ kôc Pol ma sô iŋ dôŋ, magoc kêyalê dom bu iŋ ŋgac Rom-ŋga. Ma lau naŋ bu sêŋsu Pol, naŋ ŋagahô sêkac dau su yêc iŋ.
Pol kalhac lau bata Israel-ŋga aŋgô-ŋga
30 Lau siŋ-ŋga si ŋadau bu tap sa bu ŋahu bocke dec lau Israel-ŋga sêŋgôliŋ yom pi Pol. Bocdinaŋ ŋagalaŋsê bêbêc iŋ kêŋ yatu bu lau dabuŋsiga ti lau bata Sanedrin-ŋga hoŋ sêkac dau sa, goc kôc Pol su yêc lau siŋ-ŋga si gameŋ, ma kêŋ iŋ kalhac ŋac aŋgô-ŋga.