28
Pol mbo nduc Malta
Yac hoŋ api baö ti lic sambuc, ma malô atap sa bu nduc dau ŋaê sêsam bu Malta. Ma lau nduc-ŋga sêkôc yac hoŋ sa ma sêyob ti sêmwasiŋ yac ŋalêŋ ŋayham. Têŋ ndoc dinaŋ u gic ma gameŋ ŋalhuc atu, bocdinaŋ sêkôm ya golom bu yac aheŋ dauŋ. Pol tap a basô ti gap bu kêŋ pi ya ndi, magoc mboc sac daŋ yêc gap ŋalôm, ma têŋ ndoc kêsahê ya ŋandê, dec sa bu lhö ndi ma seŋ Pol sip amba. Lau malachu sêlic mboc dau keseŋeŋ Pol amba dôŋ gacgeŋ kêgalêŋ, dec sêsôm têŋ dau bu, “Ŋgac dê mboe iŋ ŋgac gic ŋamalac ndu-ŋga, dec iŋ wêkaiŋ ŋagêyô atu. Gitôm bu gwêc kô iŋ ndu su, magoc kwahic dec iŋ oc wê sa dom.” Tigeŋ Pol kêbalip mboc dau sip ya gi, ma gêŋ daŋ kôm iŋ dom. Lau dau sêkêŋ bata bu iŋ amba oc suŋ me ŋagahô iŋ oc hudau sip ndi mbac ndu. Magoc sêhôŋ ŋasawa baliŋ e sêlic gêŋ daŋ hôc asê iŋ dom. Bocdinaŋ dec ŋac gauc gêm bu mboe iŋ oc anötö daŋ.
Ŋgac daŋ ŋaê Publias gêm gôliŋ nduc dinaŋ, ma iŋ wêkaiŋ ndê gameŋ daŋ yêc kêpiŋ baö naŋ waŋ popoc kalhac. Iŋ kôc yac sa a andöc iŋ ndê andu, ma yob yac ŋapep gitôm bêc tö. Têŋ ndoc dinaŋ Publias damba gêmbac yêc, ŋamlic ŋamahom ti kêc dau. Pol sôc gi gêlic iŋ, ma teŋ mbec ti kêŋ amba sac iŋ, ma kôm iŋ ŋayham sa. Ma têŋ ndoc lau nduc-ŋga sêlic gêŋ dinaŋ, naŋ sêhoŋ si lau gêmbac hoŋ sêtêŋ Pol sêmeŋ, ma iŋ kôm ŋac ŋayham sa tiyham. 10 Ma ŋac sêtoc yac sa ŋalêŋ ŋayham daêsam. Ma têŋ ndoc yac bu api waŋ ma alhö andi, naŋ sêkêŋ gêŋ hoŋ bu puc yac dôŋ ambo gwêc ŋasawa-ŋga têŋ yac.
Pol hôc asê Rom
11 Yac ambo nduc dau tôm ayô tö su, goc api lau malac Aleksandria-ŋga si waŋ daŋ. Waŋ dau poc nduc dinaŋ têŋ ndoc uhô-ŋga ma hôŋ têm ŋayham, ma yêc ŋatôkwa-ŋga sêlêŋ ŋac si anötö gwam lu si aŋgô, daŋ sêsam ŋaê Kasto, ma daŋ ŋaê Polaks. Yac ahu gameŋ dau siŋ, 12 ma alac e ahôc asê malac Sairakyus ma ambo dinaŋ tôm bêc tö. 13 Goc ahu malac dau siŋ ma alac tiyham e a asôc malac Regiam. Têŋ galaŋsê mbu ŋayham daŋ peŋ lac ŋapep, dec kêŋ yac alac bêc tigeŋ a asôc söc yêc malac Puteoli, ma asip baö a. 14 Yêc dinaŋ yac atap lau sêkêŋ whiŋ Yisu-ŋga ŋatô sa, ma sêkôc yac sa a ambo awhiŋ ŋac gitôm bêc 7. Ma tiŋambu yac aŋsêlêŋ bu atêŋ malac Rom andi.
15 Lau sêkêŋ whiŋ-ŋga yêc malac Rom sêŋgô ŋawaê bu yac aŋsêlêŋ ambo seŋ, dec sêsa sêmeŋ bu sêkôc yac sa. Ŋatô sêtap yac sa yêc Apias ndê gameŋ sêtidulu gêŋ-ŋga, ma ŋatô sêtap yac sa yêc gameŋ naŋ sêsam bu Andu Ŋacleŋ-ŋga Tö. Têŋ ndoc Pol gêlic lau sêkêŋ whiŋ-ŋga dinaŋ, naŋ iŋ atac pa su ma gêm daŋge Anötö. 16 Yac hoŋ aŋsêlêŋ a, e ahôc asê Rom su, goc sêkêŋ ŋasawa têŋ Pol bu ndöc andu daŋ, ma sêkêŋ ŋgac siŋ-ŋga daŋ yob iŋ.
Pol gêm mêtê mbo Rom
17 Bêc tö giŋga su, goc Pol kêgalêm lau bata Israel-ŋga naŋ sêndöc Rom, naŋ sa sêpitigeŋ, ma sôm têŋ ŋac, “Aneŋ asidôwai Israel-ŋga, aö gakôm gêŋ so daŋ têŋ yac neŋ lau Israel-ŋga dom. Ma gakôm gêŋ daŋ naŋ so abaŋi si gêbôm, naŋ dom. Magoc sêkôc aö dôŋ yêc Jerusalem ma sêkêŋ aö gasip gôliŋwaga Rom-ŋga ti iŋ ndê lau siŋ-ŋga amba. 18 Ma lau Rom-ŋga dau sêŋsahê aö e sêtap sa bu aö gakôm gêŋ giso daŋ naŋ tôm bu sêndic aö ndu-ŋga, naŋ dom. Dec ŋac bu sêhu aö siŋ walhö wandi. 19 Magoc lau Israel-ŋga sêtec, ma sêli awha sa e aneŋ lêŋ daŋ mbasi, dec aö gandac bu Sisa ŋgô aneŋ yom. Tigeŋ aö gakôm tu galic ŋac sac-ŋga dom, me tu bu waŋgôliŋ yom pi ŋac-ŋga dom. 20 Acsalô lec aö kagalêm mac sa ameŋ, bu aŋgô aneŋ yom pi gêŋ hoŋ dinaŋ. Mac alic bu sêsô aö dôŋ ŋa sen dindec, magoc aö gakôm gêŋ sac daŋ dom. Gêŋ tigeŋ gakôm, naŋ gakêŋ bataŋ gêŋ naŋ lau Israel dau sêkêŋ bata.”
21 Lau Israel-ŋga dinaŋ sêŋgô Pol ndê yom ma sêsôm, “Lau naŋ sêndöc gameŋ Judia-ŋga naŋ sêto bapia daŋ têŋ yac, naŋ hêganôŋ am dom. Ma asidôwai Israel-ŋga akêŋ gameŋ dinaŋ, naŋ sêtêŋ yac sêmeŋ, naŋ sêsôm yom sac daŋ pi am dom. 22 Magoc yac aŋyalê bu yêc gameŋ hoŋ lau sêpu lêŋ naŋ lau sêkêŋ whiŋ Yisu-ŋga sêŋkuc. Bocdinaŋ yac bu aŋgô am nem gauc ti yom pi lêŋ dau.” 23 Goc sêkêŋ bêc daŋ bu sêkac sa sêwhiŋ Pol tiyham.
Ma têŋ bêc dau ŋac sêkac sa sêmbo andu naŋ Pol yêc naŋ, ma lau Israel-ŋga hic daêsam sêmeŋ sêwhiŋ, dec ti toŋ atu. Têŋ bêbêc ŋapaŋ e telha Pol sôm yom têŋ ŋac. Iŋ tôc Anötö ndê gôliŋ ŋahu asê têŋ ŋac. Ma iŋ whê Moses ti lau propet si yom sa bu kôm ŋac sêŋyalê bu Yisu iŋ Mesaya dau. 24 Lau ŋatô sêŋgô iŋ ndê yom ma sêkêŋ whiŋ, magoc ŋatô sêkêŋ whiŋ dom. 25 Ŋac sêseŋ dau pi iŋ ndê yom, ma bocdinaŋ Pol sôm ndê yom ŋambu-ŋga têŋ ŋac, ma tiŋambu sêlhö têŋtêŋ. Ma yom ŋambu-ŋga naŋ iŋ sôm têŋ ŋac naŋ sôm bocdec bu, “Yom dindec naŋ Ŋalau Dabuŋ sôm têŋ mac apami, naŋ yom ŋandô ma hêganôŋ mac solop. Propet Aisaya hoc yom dau asê bocdec bu:
26 Am têŋ lau dindê ndi ma sôm têŋ ŋac, ‘Mac aŋgô aneŋ yom ŋapaŋ, magoc aŋyalê ŋahu dom. Mac alic gêŋ naŋ aö gakôm, naŋ ŋapaŋ, tigeŋ mac nem gauc sa dom.’ 27 Bu lau dau si ŋalôm ŋadandi sa. Ŋac si daŋgasuŋ hôc ahuc, ma sêpôc si tandô ahuc. Bu bocdinaŋ dom, dec oc tôm tandô sêlic, daŋgasuŋ sêŋgô, ma sêŋyalê aö tidôŋ yêc ŋac si ŋalôm e sênem dau kwi ma wakôm ŋac ŋayham sa.” [Ais 6:9-10]
28 Goc Pol sôm, “Bocdinaŋ aŋyalê bu Anötö kêkiŋ ŋawaê ŋayham pi iŋ ndê lêŋ nem lau si-ŋga naŋ mac atec, naŋ têŋ lau gameŋ apa-ŋga. Ma ŋac lau dau oc sêŋgô ti sêkôc sa.” [ 29 Iŋ sôm su goc lau Israel-ŋga sêlhö si, ma sêseŋ dau pi iŋ ndê yom.]
30 Tiŋambu Pol mbo malac Rom gitôm yala lu. Ma tôm ŋasawa dinaŋ, iŋ gêmlhi ŋamalac daŋ ndê andu daŋ tu ndöc-ŋga, ma iŋ kôc lau daêsam sa yêc andu dau, naŋ sêmeŋ bu sêndic iŋ kêsi. 31 Iŋ gêm mêtê pi Anötö ndê gôliŋ ma kêdôhôŋ lau pi Pômdau Yisu Kilisi. Iŋ kôm gêŋ dau ti atac pa su, ma lau daŋ sêlhac iŋ ahuc dom.