3
Yisu ndê waê hôc gêlêc Moses ndê su
Bocdinaŋ aneŋ asidôwai dabuŋ, naŋ datap Anötö ndê galem undambê-ŋga sa dawhiŋ dauŋ, akôc gauc pi Yisu. Iŋ têŋ yac meŋ gitôm aposel gêm Anötö aŋgô, ma ti yac neŋ †dabuŋsiga atu naŋ kalhac Anötö aŋgô-ŋga tu yac-ŋga, tôm yom naŋ yac dakêŋ whiŋ ti dahoc asê. Kwahic dec aö bu wasôm têŋ mac bu akêŋ iŋ lhac nem gauc ŋamata. Anötö kêyaliŋ Yisu sa ma iŋ gêm ndê gweleŋ ŋapep e gic dabiŋ, tôm Moses gêm iŋ ndê gweleŋ ma gêm akiŋ Anötö ndê lau Israel-ŋga ŋapep eŋ. Magoc Anötö po Yisu ndê waê sa hôc gêlêc Moses ndê su, ma tu dinaŋ-ŋga dec akêŋ Yisu lhac nem gauc ŋamata. Ŋalêŋ tigeŋ, yac datoc ŋamalac naŋ kwê andu, naŋ sa hôc gêlêc andu naŋ iŋ kwê, naŋ su. Bu andu daŋ dau kwê dau dom, ŋamalac kwê-ŋga mbo. Magoc gêŋ hoŋ ŋahu, naŋ Anötö dau.
Moses kôm iŋ ndê gweleŋ hoŋ ŋapep mbo Anötö ndê lau Israel-ŋga ŋalôm, ma hoc yom asê gwanaŋ pi gêŋ naŋ tiŋambu Anötö oc tôc tiawê. Iŋ kôm gweleŋ dau gitôm Anötö ndê ŋgac akiŋ ŋambwa. Magoc Kilisi iŋ Anötö ndê Atuŋgac solop, ma kôm ndê gweleŋ ŋapep ma yob Anötö ndê lau gitôm ŋac si ŋagôlôŋ. Ma yac bu dasap neŋ dakêŋ whiŋ dôŋ ŋaŋga ti neŋ ŋalôm pêŋ dôŋ, ma mayaŋ dauŋ dom pi mwasiŋ naŋ taŋkwê bu datap sa tu Yisu-ŋga, dec yac oc dati Anötö ndê lau solop.
Puc dasap neŋ dakêŋ whiŋ dôŋ-ŋga
Tu dinaŋ-ŋga dec akôc gauc ŋapep pi yom naŋ Ŋalau Dabuŋ sôm, naŋ sêto yêc bocdec bu:
Acsalô lec mac bu aŋgô Anötö awha, naŋ ayob bu asôŋ daŋamsuŋ ahuc têŋ iŋ dom, tôm lau Israel-ŋga sêkôm têŋ ndoc sêtap lêtôm sa, ma sêli dau sa têŋ iŋ yêc gameŋ sawa. Yêc dinaŋ mac apami sêlic gêŋ dalô naŋ aö gakôm têŋ ŋac gitôm yala 40, tigeŋ sêtec aö ma sêŋsahê aö ŋapaŋ ŋa ŋac si mêtê sac.
10 Tu dinaŋ-ŋga dec aö atac ŋandê têŋ lau têm dinaŋ-ŋga, ma gasôm têŋ dauŋ, “Ŋac si ŋalôm ŋadandi ŋapaŋ, ma sêsap aö dôŋ dom. Ma sêsa aneŋ lêŋ dom.”
11 Ma tu aneŋ atac ŋandê-ŋga dec kamatiŋ yom tidôŋ bocdec bu, “Ŋac oc sêtap têm naŋ aö kayaliŋ sa tu sêŋwhaŋ dau-ŋga, naŋ sa dom.” [BW 95:7b-11]
12 Bocdinaŋ aneŋ asidôwai, mac tigeŋ-tigeŋ ayob daôm bu mêtê sac êŋgalôm nem ŋalôm e akêŋ whiŋ gwalec, ma akac daôm su yêc Anötö Tali Ŋadau dom. 13 Aŋgilí nem asidôwai hoŋ bu sêsap lêŋ gitêŋ dôŋ ma sêyob dau têŋ mêtê sac, bu kôm ŋac si daŋ ndê ŋalôm ŋadandi sa e iŋ hu Anötö ti ndê lêŋ siŋ dom. Akôm bocdinaŋ tôm bêc hoŋ, bu Anötö kêŋ ŋasawa têŋ yac bu dasôc iŋ ndê yom ŋapu têŋ têm kwahic dec-ŋga. 14 Bu têŋ têm yac dakêŋ whiŋ tiwakuc, naŋ dalhac ŋaŋga ma taŋkwê Yisu ti dakêŋ whiŋ iŋ ti neŋ ŋalôm sambuc. Magoc yac bu dakôm bocdinaŋ dom e dahu nom dindec siŋ, dec oc tôm dom bu dawêkaiŋ Anötö ndê mwasiŋ atu, naŋ gic lau naŋ sêti Kilisi ndê, naŋ ŋawaê. 15 Gauc nem yom naŋ Anötö sôm bocdec bu:
Acsalô lec mac bu aŋgô Anötö awha, naŋ ayob bu asôŋ daŋamsuŋ ahuc têŋ iŋ dom, tôm lau Israel-ŋga sêkôm têŋ ndoc sêli dau sa têŋ iŋ. [BW 95:7b-8]
16 Aŋgô su naŋ! Lau naŋ sêŋgô Anötö awha magoc sêli dau sa têŋ iŋ, ŋac asa? Ŋac lau naŋ Moses wê ŋac sêsa akêŋ gameŋ Isip-ŋga sêmeŋ. 17 Ma lau naŋ Anötö tac ŋandê têŋ ŋac gitôm yala 40, ŋac asa? Ŋac lau naŋ sêkôm sac ŋapaŋ, ma sêmbac ndu sêyêc gameŋ sawa. 18 Ma lau bocke dec Anötö kêmatiŋ yom tidôŋ pi ŋac, ma sôm bu ŋac oc sêtap têm naŋ iŋ kêyaliŋ sa tu sêŋwhaŋ dau-ŋga, naŋ sa dom? Iŋ sôm yom dinaŋ hêganôŋ lau naŋ daŋgapêc têŋ iŋ. 19 Yom dau tôc tiawê têŋ yac bu ŋac sêtôm dom bu sêtap iŋ ndê têm sêŋwhaŋ dau-ŋga sa, ŋahu bu ŋac sêkêŋ whiŋ dom.