7
Yom pi dabuŋsiga atu Melkisedek
Melkisedek iŋ Kiŋ Salem-ŋga, ma Anötö, Ŋaclai ti Ŋawasi Ŋadau ndê dabuŋsiga atu. Iŋ tap Abraham sa ma gêm mbec iŋ têŋ ndoc Abraham ku kiŋ naŋ sêŋgaho iŋ nêsip Lot su, naŋ dulu, ma kêsêlêŋ bu mbu têŋ iŋ ndê gameŋ ndi. Ma Abraham whê wapa naŋ iŋ kêgaho su yêc kiŋ dinaŋ amba, naŋ kôc gi toŋ amaŋlu, dec kêŋ toŋ daŋ têŋ Melkisedek, ma iŋ dau kôc toŋ 9. Ŋaê Melkisedek ŋahu bu Kiŋ Lêŋ Gitêŋ-ŋga, ma ŋaê Kiŋ Salem-ŋga ŋahu bu Kiŋ Yom Malô-ŋga. Yêc Anötö ndê yom naŋ sêto yêc, naŋ datap yom daŋ sa pi Melkisedek dinda me damba me apai si ŋadênaŋ dom. Ma datap yom daŋ sa pi iŋ ndê bêc dinda kôc iŋ-ŋga me bêc mbac ndu-ŋga dom. Magoc tôm Anötö ndê Atu naŋ mbo ŋapaŋ, ma iŋ ndê têm oc pacndê dom, naŋ dalic Melkisedek gitôm dabuŋsiga mbo ŋapaŋ-ŋga.
Melkisedek hôc gêlêc lau dabuŋsiga akêŋ Liwai ndê toŋ, naŋ su
Alic gêŋ naŋ tôc asê bu Melkisedek iŋ dabuŋsiga ti waê atu. Abraham iŋ lau Israel-ŋga hoŋ si damba, magoc iŋ toc Melkisedek sa têŋ ndoc iŋ whê wapa naŋ iŋ kêgaho su yêc ŋacyo amba, naŋ kôc gi ti toŋ amaŋlu, ma kêŋ toŋ daŋ têŋ iŋ. Ma gauc nem lau akêŋ Liwai ndê toŋ, naŋ sêti dabuŋsiga. Lau Liwai dau, ti lau Israel-ŋga hoŋ sêsa akêŋ Abraham, magoc ŋac si yomsu daŋ sôm tidôŋ bu lau Liwai si asidôwai sêwhê si gêŋ kôc ndi toŋ amaŋlu, ma sêkêŋ toŋ daŋ têŋ lau Liwai. Magoc Melkisedek, naŋ sa akêŋ Liwai ndê toŋ dom, naŋ kôc wapa toŋ daŋ yêc ŋac hoŋ apaŋgac Abraham, ŋgac naŋ Anötö kêmatiŋ pwac whiŋ iŋ. Ma tiŋambu Melkisedek gêm mbec Abraham. Ma yac hoŋ taŋyalê bu ŋamalac naŋ gêm mbec lau ŋatô, naŋ ndê waê hôc gêlêc lau naŋ iŋ gêm mbec, naŋ si su. Ma alic su naŋ. Lau dabuŋsiga akêŋ Liwai ndê toŋ sêkôc wapa toŋ daŋ yêc ŋac si asidôwai Israel-ŋga, magoc ŋac sêmbac ndu. Magoc Melkisedek kôc wapa toŋ daŋ yêc ŋac hoŋ si apaŋgac Abraham, ma datap yom daŋ sa pi Melkisedek ndê bêc mbac ndu-ŋga yêc Anötö ndê yom naŋ sêto yêc, naŋ dom. Ma gêŋ daŋ whiŋ. Liwai ndê lau wakuc naŋ sêti dabuŋsiga ma sêkôc wapa toŋ daŋ yêc lau Israel-ŋga, naŋ oc tôm bu dasôm bu ŋac dau sêtoc Melkisedek sa, ma sêkêŋ wapa toŋ daŋ têŋ iŋ. Ŋahu bu lau Liwai si apaŋgac Abraham kêŋ wapa toŋ daŋ têŋ Melkisedek gêm ŋac hoŋ aŋgô. 10 Bu têŋ têm Melkisedek tap Abraham sa, naŋ Liwai dau yêc Abraham ndê dac dôŋ yêc.
Yisu ndê gweleŋ dabuŋsiga-ŋga hôc gêlêc lau Liwai si su
11 Aron ma lau hoŋ akêŋ Liwai ndê toŋ naŋ sêti dabuŋsiga Israel-ŋga, naŋ si sakiŋ ŋahu yêc pwac akwa yomsu-ŋga. Magoc sakiŋ dau gitôm dom bu ndic dabiŋ Anötö ndê lau. Tu dinaŋ-ŋga dec Anötö kêŋ Yisu ti dabuŋsiga naŋ ndê sakiŋ kêkuc lau Liwai si dom, magoc kêkuc Melkisedek ndê. 12 Anötö kêŋ sakiŋ wakuc ô lau Liwai si, ma bocdinaŋ dec iŋ gic waê bu kêŋ yomsu wakuc bu puc sakiŋ wakuc dau dôŋ. 13 Bu Yisu, naŋ yom dindec hêganôŋ, naŋ sa akêŋ Liwai ndê toŋ dom. Iŋ sa akêŋ lau Israel-ŋga si toŋ daŋ dau-ŋga, naŋ si daŋ ti dabuŋsiga dom. 14 Mba. Yac taŋyalê su bu yac neŋ Pômdau sa akêŋ Juda ndê toŋ. Ma Moses to yom daŋ naŋ hêganôŋ lau akêŋ Juda ndê toŋ bu sêti dabuŋsiga-ŋga lec dom. 15 Magoc Yisu ti dabuŋ-siga kêkuc Melkisedek, dec tôc asê tiawê bu iŋ dabuŋsiga pwac wakuc-ŋga. 16 Yisu ti dabuŋsiga kêkuc yomsu naŋ kêŋ gweleŋ dau têŋ Liwai ndê wakuc tawasê, naŋ dom. Magoc iŋ ti dabuŋsiga tu ŋaclai mbo tali ŋapaŋ-ŋga naŋ Anötö kêŋ têŋ iŋ-ŋga. 17 Bu Anötö ndê yom whê gêŋ dau sa, tôm sêto yêc bocdec bu:
Am dabuŋsiga mbo ŋapaŋ-ŋga, kêkuc dabuŋsiga atu Melkisedek. [BW 110:4]
18 Bocdinaŋ yomsu akwa naŋ hêganôŋ lau Liwai si gweleŋ dabuŋsiga-ŋga, naŋ Anötö seŋ su. Ŋahu bu yomsu dau ndê ŋaŋga mba, ma tôm dom bu nem lau daŋ sa. 19 Yomandô. Sakiŋ pwac akwa-ŋga dinaŋ gic dabiŋ gêŋ daŋ me kôm tisolop su dom. Magoc Kilisi ndê sakiŋ dabuŋsiga-ŋga hôc gêlêc sakiŋ akwa dinaŋ su, ma gêm ŋandô ŋayham tu dakêŋ bataŋ-ŋga, ma ti lêŋ datigasuc Anötö-ŋga.
20 Ma Anötö sôm tidôŋ bu Yisu oc ti dabuŋsiga bu mbo ŋapaŋ. Iŋ kêmatiŋ yom bocdinaŋ pi lau dabuŋsiga naŋ sêsa akêŋ Liwai ndê toŋ, naŋ dom. 21 Magoc iŋ kêmatiŋ yom têŋ Yisu, tôm sêto yêc bocdec bu:
Pômdau sôm yom tidôŋ su, ma iŋ oc seŋ yom dau su dom. Yom dau bocdec bu, “Am dabuŋsiga mbo ŋapaŋ-ŋga.” [BW 110:4]
22 Bocdinaŋ Anötö kêmatiŋ pwac wakuc naŋ hôc gêlêc pwac akwa su. Ma iŋ sôm yom tidôŋ pi Yisu, dec kêyaliŋ iŋ sa ti pwac wakuc dau ŋadau.
23 Dabuŋsiga daêsam sem gweleŋ sêmbo pwac akwa ŋapu, ŋahu bu daŋ bu mbac ndu, naŋ daŋ oc kôc iŋ ndê mala. 24 Magoc Yisu ndê gweleŋ dabuŋsiga-ŋga oc yêc ŋapaŋ, ŋahu bu iŋ mbo tali ŋapaŋ. 25 Ma bocdinaŋ lau naŋ sêtigasuc Anötö tu iŋ-ŋga, naŋ Yisu gitôm andô bu nem ŋac si. Ŋahu bu iŋ mbo tali ŋapaŋ, ma tôm bu nem ŋac awha têŋ Anötö.
26 Gauc nem yac neŋ dabuŋsiga atu Yisu. Iŋ dabuŋ, iŋ ndê giso mbasi, iŋ ndê lêŋ ŋawasi eŋ, ma Anötö toc iŋ sa hôc gêlêc lau sac nom-ŋga ma kôc iŋ sa pi undambê gi. Tu dinaŋ-ŋga dec iŋ †dabuŋsiga ŋayham solop, ma gitôm andô bu nem yac sa. 27 Dabuŋsiga nom-ŋga h oŋ sêkêŋ da ya tu sac-ŋga tôm bêc hoŋ. Sêkêŋ tu ŋac dau si sac-ŋga muŋ, goc sêkêŋ tu lau ŋatô si-ŋga kêkuc. Magoc Yisu iŋ bocdinaŋ dom, bu iŋ dau ndê sac mbasi, ma iŋ kêŋ dau ti da tu lau si sac-ŋga dim tigeŋ eŋ. 28 Bu Moses ndê yomsu kêyaliŋ lau sa sêti lau Israel-ŋga si dabuŋsiga atu-tu, naŋ sêpônda gauc ti licwalô, tôm ŋac si asidôwai nom-ŋga. Magoc Yisu, naŋ tiŋambu Anötö sôm yom tidôŋ dec kêyaliŋ iŋ sa ti yac neŋ dabuŋ-siga, naŋ Anötö dau ndê Atu. Ma i ŋ gic dabiŋ Anötö ndê lêŋ nem yac si-ŋga, dec ti dabuŋsiga ŋayham andô, naŋ oc mbo ŋapaŋ.