11
Abaŋi Israel-ŋga si lêŋ sêkêŋ whiŋ-ŋga ti dôhôŋ têŋ yac
Yac bu dakêŋ whiŋ ŋaŋga, dec yac oc atac lu-lu dom tu gêŋ naŋ dakêŋ bataŋ dambo, me tu gêŋ naŋ tanôŋ dalic dom-ŋga. Abaŋi Israel-ŋga sêkêŋ whiŋ ŋalêŋ dinaŋ, ma tu dinaŋ-ŋga dec Anötö toc ŋac sa. Yac dakêŋ whiŋ, dec taŋyalê bu muŋ-ŋga, gêŋ naŋ kwahic dec tanôŋ dalic, naŋ ŋadaŋ yêc dom, magoc meŋ hôc asê ŋa Anötö ndê yom.
Tu Abel ndê kêŋ whiŋ-ŋga dec Anötö gêlic da naŋ iŋ kêŋ bu ŋayham, hôc gêlêc Kein ndê su. Ma tu Anötö kôc Abel ndê da sa-ŋga, dec tôc asê bu iŋ gêlic Abel bu ŋgac gitêŋ. Ma iŋ mbac ndu su, magoc iŋ ndê lêŋ kêŋ whiŋ-ŋga dinaŋ gacgeŋ kalhac tôm dôhôŋ ŋayham.
Ma Inok kêŋ whiŋ, dec sêto yom pi iŋ ma sêsôm bu Anötö gêlic iŋ ŋayham. Ma tu iŋ ndê kêŋ whiŋ-ŋga, dec Anötö kôc iŋ su yêc nom ti tali, ma sêlic iŋ tiyham dom. Ŋamalac daŋ bu kêŋ whiŋ dom, dec gêŋ hoŋ naŋ iŋ kôm, naŋ ŋadaŋ oc tôm dom bu ndic Anötö tandô ŋayham. Bu asa naŋ bu tigasuc Anötö, naŋ kêŋ whiŋ bu iŋ mbo yomandô, ma kêŋ whiŋ bu iŋ oc êmwasiŋ lau naŋ sêkêŋ dau sambuc tu sêŋsalê iŋ-ŋga.
Ma têŋ ndoc Anötö kêŋ puc Noa pi gêŋ naŋ iŋ tandô gêlic su dom, magoc tiŋambu oc meŋ hôc asê, naŋ Noa kêŋ whiŋ Anötö, ma toc iŋ sa ti sôc iŋ ndê yom ŋapu. Iŋ sô waŋ atu daŋ bu nem iŋ ti ndê b alêkoc sa. Tu iŋ ndê lêŋ kêŋ whiŋ-ŋga dec iŋ tôc lau naŋ sêmbo nom têŋ têm dinaŋ, naŋ si giso asê tiawê, ma Anötö kêŋ iŋ wêkaiŋ lêŋ dati lau gitêŋ tu dakêŋ whiŋ-ŋga.
Abraham kêŋ whiŋ Anötö têŋ ndoc Anötö kêgalêm iŋ sa ma kêkiŋ iŋ têŋ gameŋ naŋ iŋ gic bata têŋ iŋ, naŋ gi. Iŋ gêm gauc gameŋ dau, magoc daŋga wambu Anötö ma gi. Ma yom tigeŋ naŋ Anötö gic bata têŋ Abraham, naŋ gic Aisak lu Jakob ŋawaê bocdinaŋ. Magoc Abraham, ma Aisak lu Jakob naŋ sêŋkuc iŋ, naŋ sêti nom ŋadaui dom, sêndöc bac po gitôm lau apa. Magoc Abraham kêŋ whiŋ yom naŋ Anötö gic bata têŋ iŋ. 10 Ŋahu bu iŋ kêŋ bata bu ndöc malac atu naŋ oc yêc ŋapaŋ, naŋ Anötö dau kwê sa kêkuc ŋagatu naŋ iŋ dau gauc gêm tidôŋ.
11 Abraham ti ŋamalac andô su, ma iŋ nawhê Sara dau iŋ awhê gapoc, magoc iŋ kêŋ whiŋ yom naŋ Anötö gic bata têŋ iŋ, dec Anötö kêŋ ŋaclai têŋ iŋ bu kwê balêkoc asê. 12 A braham ndê têm pacndê su, tigeŋ tu iŋ kêŋ whiŋ-ŋga, dec lau toŋ atu sêsa akêŋ ŋgac tigeŋ dinaŋ. Iŋ ndê lau wakuc dinaŋ sêtôm tata umboŋ-ŋga, ma gaŋgac gwêc-ŋga, naŋ gitôm dom bu dasê sa.
13 Têŋ têm abaŋi Israel-ŋga sêmbo tali, naŋ ŋac si daŋ tap ŋandô naŋ Anötö gic bata têŋ ŋac, naŋ sa dom. Ŋalêŋ dinaŋ dec sêsa si lêŋ sêkêŋ whiŋ-ŋga e sêmbac ndu. Tu ŋac si sêkêŋ whiŋ-ŋga dec tôm sêlic gêŋ ŋandô dau gatuc-gatuc ma sêkêŋ bata bu sêtap ŋandô sa. Ma ŋac sêlic dandi sêtôm lau naŋ sem apa nom. 14 Ma lau naŋ gauc gêm bu ŋac lau kaiŋ dinaŋ, naŋ sêtôc asê bu ŋac sêŋsalê si malac ŋandô sêndöc-ŋga. 15 Abaŋi Israel-ŋga bu sêlic gameŋ naŋ sêhu siŋ su tôm si malac ŋandô, dec oc tôm bu sêmbu sêndi sêndöc dinaŋ. 16 Magoc mba. Ŋac atac whiŋ malac daŋ, naŋ hôc gêlêc iŋ dindec su. Malac dau yêc undambê, ma Anötö kwê malac dau sa su tu ŋac-ŋga. Tu dinaŋ-ŋga dec iŋ maya dau dom bu ŋac sêsam iŋ bu ŋac si Anötö.
17-18 Abraham kêŋ whiŋ Anötö têŋ ndoc iŋ kêsahê iŋ, ma sôm têŋ iŋ bu kêŋ Aisak ti da têŋ iŋ. Anötö gic bata yom têŋ Abraham muŋ su, ma sôm bu lau oc sêsam lau wakuc naŋ sêsa akêŋ Aisak, bu Abraham ndê gôlôwac ŋandô. Magoc iŋ sap ndê kêŋ whiŋ dôŋ dec bu kêŋ ndê atu tigeŋ dinaŋ ti da. 19 Iŋ gauc gêm bu Anötö gitôm bu oc uŋ lau batê sa. Ma gêŋ naŋ hôc asê, naŋ gitôm iŋ kôc Aisak mbu akêŋ lau batê-ŋga meŋ tiyham.
20 Ma tiŋambu, têŋ ndoc naŋ Aisak gêm mbec Jakob lu Iso, naŋ dec kêŋ whiŋ bu Anötö gitôm bu kôm iŋ ndê mbec ŋandô sa. 21 Ma Jakob bocdinaŋ kêŋ whiŋ Anötö. Têŋ ndoc iŋ kêsahê bu iŋ ndê têm kêpiŋ bu pacndê, naŋ iŋ gêm mbec Josep atu lu. Ma iŋ gic seŋeŋ dau ŋa ndê tôc ma kêpiŋ Anötö. 22 Josep kêŋ whiŋ bu Anötö oc êŋgaho lau Israel-ŋga su yêc gameŋ Isip-ŋga, dec têŋ ndoc iŋ ndê têm kêpiŋ bu pacndê, naŋ sôm yom asê pi gêŋ dau, ma gic atu ŋac bu sêkôc iŋ ndê ŋakwa whiŋ ŋac, têŋ ndoc ŋac bu sêlhö sêndi.
23 Ma Moses damba lu dinda sêkêŋ whiŋ Anötö, dec sêsiŋ iŋ gitôm ayô tö têŋ ndoc dinda kôc iŋ. Ŋahu bu iŋlu sêlic bu iŋ balêkoc ti aŋgô, ma sêtöc dau tu yom naŋ kiŋ Isip-ŋga gic atu naŋ-ŋga dom. 24 Ma têŋ ndoc Moses tiatu, naŋ iŋ kêŋ whiŋ Anötö dec tec bu sêsam iŋ bu Parao atuwê ndê balê. 25 Iŋ tec bu mbo ti atac ŋayham tôm ŋasawa apê tu mêtê sac-ŋga whiŋ Parao ndê lau, ma gêlic ŋayham bu hôc ŋandê ti ŋawapac whiŋ Anötö ndê lau. 26 Iŋ gêlic lêŋ mayaŋ-ŋga naŋ gic waê Anötö ndê Mesaya bu ŋayham hôc gêlêc lau Isip si awa ti gêŋ ŋayham-ŋayham hoŋ su. Ŋahu bu iŋ takwê ndê ŋaôli ŋayham, naŋ iŋ oc tap sa tiŋambu. 27 Iŋ kêŋ whiŋ, dec hu gameŋ Isip-ŋga siŋ, ma töc dau tu kiŋ Isip-ŋga ndê atac ŋandê-ŋga dom. Iŋ puc dau dôŋ ma kalhac ŋaŋga, ŋahu bu iŋ gêlic Anötö, naŋ lau daŋ sêlic su dom. 28 Iŋ kêŋ whiŋ Anötö dec sôm têŋ lau Israel-ŋga bu sêmasaŋ Pasowa tôm Anötö sôm, ma sêsê domba ŋadac pi gatam ŋac si andu-ŋga. Ma ŋalêŋ dinaŋ aŋela naŋ gic balêkoc ŋgac mbêc Isip-ŋga hoŋ ndu, naŋ kêlêc lau Israel-ŋga si andu hoŋ.
29 Lau dau sêkêŋ whiŋ Anötö naŋ gêlêc Gwêc Koc sa, dec sêlom gitôm sêŋsêlêŋ sêmbo gameŋ basô si. Magoc têŋ ndoc lau Isip-ŋga bu sêlom sêŋkuc ŋac, naŋ gwêc kêgatöc ŋac ahuc e sênôm gwêc su ma siŋga.
30 Tiŋambu lau Israel-ŋga sêkêŋ whiŋ Anötö, dec sêŋsêlêŋ sêŋgihi malac Jeriko tôm bêc 7 e malac dau ŋatuŋbôm ku sa. 31 Magoc Anötö seŋ awhê mockaiŋ-ŋga Rahab su whiŋ lau daŋgapêc malac dinaŋ-ŋga dom. Ŋahu bu muŋ-ŋga Rahab dau tôc asê bu iŋ kêŋ whiŋ Anötö, têŋ têm iŋ kôc lau Israel-ŋga si lau sêtip gameŋ Kanan-ŋga sa ti yom malô.
32 Ma lau sêkêŋ whiŋ ŋaŋga-ŋga daêsam sêmbo, tôm Gideon, Barak, Samson, Jepta, Dawid, ma Samuel ti Anötö ndê lau propet ŋatô. Magoc ŋasawa mba bu wasôm yom pi ŋac tigeŋ-tigeŋ. 33 Ŋatô sêkêŋ whiŋ ŋaŋga, dec sêku kiŋ gameŋ ŋatô-ŋ ga dulu. Ŋatô sem gôliŋ lau Israel-ŋga ti sêŋgilí ŋac bu sêsa si lêŋ gitêŋ. Ma Anötö gic bata yom têŋ ŋac bu yob ŋac. Tu lau ŋatô si sêkêŋ whiŋ-ŋga dec Anötö kêgapic layon si whasuŋ ahuc, 34 ma kêgaho ya ŋa-ŋandê su yêc ŋatô, ma yob ŋatô bu sêlhö su yêc ŋacyo si bieŋ. Lau ŋatô ŋac lau licwalô mba, magoc tu ŋac si sêkêŋ whiŋ-ŋga, dec Anötö kêŋ ŋaŋga têŋ ŋac. Ŋac sêti lau siŋ-ŋga ti ŋaclai atu, ma sêku lau apa si lau siŋ-ŋga dulu. 35 Lauwhê ŋatô sêkêŋ whiŋ Anötö, dec iŋ uŋ ŋac si balêkoc ŋgac naŋ sêmbac ndu su, naŋ sa sêmeŋ sêmbo sêwhiŋ ŋac tiyham. Ma lau sêkêŋ whiŋ-ŋga ŋatô, naŋ sic ŋac ŋa sö e sêmbac ndu. Magoc lau dau sêtec bu sêsêc si sêkêŋ whiŋ ahuc tu bu sênem dau si yêc ŋandê dinaŋ, ŋahu bu sêkêŋ bata bu Anötö gitôm bu oc uŋ ŋac sa, ma kêŋ ŋac sêmbo ŋayham eŋ. 36 Ŋatô, lau sêsu ŋac susu, ma sêhi ŋac ŋa sö, ma ŋatô sêsô ŋac dôŋ ma sêkêŋ ŋac sêndöc gapocwalô. 37 Sêtuc ŋatô ŋa hoc ndu, sêhê ŋatô ŋa sege kic gi lu, ma ŋatô naŋ lau siŋ sêkuŋ ŋac ndu ŋa bieŋ baliŋ. Ŋac sêsôc ŋakwê sac-sac naŋ sêmasaŋ ŋa domba ti naniŋ ŋamlic, sêpônda dau ŋandô, ma lau sêkêŋ kisa ŋac ti sêkôm ŋac ŋayom. 38 Ŋac sêŋgihi sêmbo gameŋ sawa ti gameŋ lôc-ŋga gitôm lau waêmba, ma sêndöc hoc ŋasuŋ ti suŋ naŋ yêc nom. Magoc tu ŋac si sêkêŋ whiŋ-ŋga dec Anötö gêlic ŋac ŋayham kêlêc, hôc gêlêc lau nom-ŋga hoŋ su.
39 Ŋawaê pi lau hoŋ dinaŋ si sêkêŋ whiŋ yêc tu bu whê ŋac sa têŋ yac-ŋga. Magoc ŋac si daŋ gêlic ŋandô naŋ Anötö gic bata têŋ ŋac, naŋ dom. 40 Ŋahu bu lêŋ ŋayham andô naŋ Anötö kêmasaŋ bu êmwasiŋ yac lau têm kwahic dec-ŋga, naŋ gic waê ŋac lau dau sêwhiŋ. Ma yac hoŋ oc datap sa dawhiŋ dauŋ.