^
JEMS
Jems gic hu ndê bapia
Dahôc ŋawapac ti atac lu-lu dom
Dahê gauc pi mone ti wapa ŋapaŋ dom
Lêtôm ti saê
Daŋgô mêtê ti dakôm ŋandô sa
Datoc lau hoŋ sa
Dakôm mêtê ŋayham tôc yac neŋ dakêŋ whiŋ asê
Dayob êmbalaŋ
Lau tigauc sêkôm mêtê ŋayham
Lêŋ atac whiŋ gêŋ nom-ŋga-ŋga
Aŋgôliŋ yom pi nem asidôwai dom
Datoc dauŋ sa dom
Jems kêŋ puc lau ti lêlôm
Dahôc ŋawapac ti atac pa su
Yom dateŋ mbec-ŋga
Danem lau naŋ sêhu Anötö ndê lêŋ siŋ, naŋ sa