2
Lau tigauc sêŋsalê Yisu
Yisu dinda kôc iŋ yêc malac Betlehem yêc gameŋ Judia-ŋga, têŋ têm Kiŋ †Herod gêm gôliŋ mbo. Tiŋambu lau apa ŋatô sêhôc asê Jerusalem. Ŋac lau tigauc tu sêŋyalê tata-ŋga, ma sêmeŋ akêŋ gameŋ ac pi-ŋga. Sêhôc asê ma sêndac, “Balêkoc naŋ bu ti lau Israel si kiŋ, naŋ dinda kôc iŋ yêc nde? Yac alic tata wakuc daŋ pô yac mba gameŋ dec kêŋ puc yac bu iŋ hôc asê su. Ma yac ameŋ bu atoc iŋ sa ti apôŋ haŋduc têŋ iŋ.”
Ŋac si yom dinaŋ kôm Kiŋ Herod sö ma gauc gêm yom daêsam. Ma lau Jerusalem-ŋga hoŋ boc-dinaŋ. Goc Herod kêgalêm lau Israel si †dabuŋsiga atu-tu ti lau naŋ sêndôhôŋ yomsu, naŋ sa sêpitigeŋ, ma ndac ŋac, “Mac nem †Mesaya dinda oc kôc iŋ yêc malac bocke?” Ma sêô iŋ ndê yom ma sêsôm, “Iŋ dinda oc kôc iŋ yêc malac Betlehem yêc gameŋ Judia-ŋga. Propet akwa daŋ to yom pi iŋ muŋ su bocdec bu:
O malac Betlehem yêc gameŋ naŋ †Juda ndê toŋ sêwêkaiŋ. Malac atu-tu hoŋ naŋ sêyêc Juda ndê gameŋ, naŋ ŋadaŋ hôc gêlêc am su dom, ŋahu bu gôliŋwaga naŋ oc sa yêc am, naŋ oc ti ŋgac atu tu yob aneŋ lau Israel-ŋga.” [Mai 5:2]
Herod ŋgô yom hoŋ dinaŋ su, ma kêŋ ŋac sêsa si. Goc iŋ gic lau tigauc dinaŋ sa tiyham gelec, ma kip yom sa yêc ŋac, bu bêc bocke tata dau meŋ hôc asê ma ŋac sêlic. Ŋac sic miŋ yom hoŋ têŋ iŋ su, ma iŋ kêkiŋ ŋac bu sêtêŋ malac Betlehem sêndi, ma sôm têŋ ŋac, “Andi aŋsalê balêkoc dau, ma têŋ ndoc mac atap iŋ sa, naŋ goc ambu ameŋ akêŋ ŋawaê têŋ aö bu aö dauŋ waloc, ma watoc iŋ sa.”
Lau dinaŋ sêŋgô Herod ndê yom su, ma sêsa si. Ma tata naŋ sêlic su yêc ŋac si gameŋ ac pi-ŋga, naŋ wê ŋac gi e kalhac andu naŋ balêkoc yêc, naŋ ŋahô solop. 10 Ŋac sêlic tata dau dec kôm ŋac atac ŋayham atu. 11 Sêsôc andu dau si, ma sêlic balêkoc lu dinda Maria. Ma sêpôŋ haduc têŋ balêkoc dau ma sêtoc iŋ sa. Goc ŋac sêkac si talhi sa, ma sêkêŋ si awalauŋ naŋ ŋaôli atu-tu têŋ iŋ kaiŋ gitôm gol, ma a ŋakwi ŋamalu ti gêŋ ŋamalu ŋayham. 12 Têŋ ndoc dinaŋ Anötö kêŋ puc ŋac ŋa mbê bu sêmbu sêtêŋ Herod sêndi dom. Bocdinaŋ sêlhö sêsa seŋ daŋ dau-ŋga daŋ, ma sêmbu sêtêŋ ŋac si gameŋ si.
Josep lu Maria ma Yisu sêsip Isip si
13 Têŋ têm lau tigauc dinaŋ sêhu ŋac siŋ su, Pômdau ndê aŋela daŋ suŋ mbê têŋ Josep ma sôm, “Herod kêsalê balê dau bu ndic iŋ ndu. Bocdinaŋ tisa, ma kôc balê lu dinda sa ma asip Isip andi. Ambo dinaŋ e tôm aö wakêŋ puc mac.” 14 Josep ŋgô aŋela ndê yom su, goc tisa têŋ ôbwêc dinaŋ ma kôc balê lu dinda sa, ma sêsip Isip si. 15 Ma ŋac sêmbo gameŋ dinaŋ, e Herod mbac ndu su. Ma ŋalêŋ dau dinaŋ dec Pômdau ndê yom naŋ propet daŋ hoc asê muŋ su, naŋ ŋandô sa. Yom dau bocdec bu:
Aö kagalêm aneŋ atuŋgac sa akêŋ gameŋ Isip-ŋga meŋ. [Hos 11:1]
Herod gic balêkoc dedec ndu
16 Têŋ ndoc Josep kôc Maria lu Yisu sa sêsip Isip si, naŋ Herod hôŋ lau tigauc bu sêkêŋ ŋawaê têŋ iŋ pi balê dau. Magoc ŋac sêmeŋ dom, dec iŋ kêyalê bu ŋac sêŋsau iŋ, ma iŋ tac ŋandê atu. Goc kêkiŋ iŋ ndê lau siŋ-ŋga sêtêŋ Betlehem si, ma sic balêkoc ŋgac dedec hoŋ ndu yêc malac Betlehem, ma yêc gameŋ ŋamakê-ŋga whiŋ. Iŋ tap ŋawaê sa su yêc lau tigauc, pi bêc naŋ tata hôc asê ŋac-ŋga, ma bocdinaŋ ŋac sic balêkoc ŋgac dedec e gi tap ŋac naŋ si yala tilu, naŋ hoŋ ndu. 17 Ma tu dinaŋ-ŋga yom naŋ propet Jeremaya to, naŋ ŋandô sa. Iŋ to yom bocdec bu:
18 Lau sêtaŋ daŋgibo atu yêc malac Rama.* Rama - malac sauŋ daŋ naŋ yêc kêpiŋ Jerusalem. Rakel ndê lau wakuc sêtaŋ ŋac si balêkoc naŋ siŋga su. Ma lau daŋ sêtôm bu sênem malô ŋac dom. [Jer 31:15]
Josep kôc Yisu lu dinda sêmbu sêmeŋ
19 Tiŋambu Herod mbac ndu, ma yêc Isip, Pômdau ndê aŋela hoc dau asê têŋ Josep ŋa mbê, 20 ma sôm têŋ iŋ, “Tisa ma kôc balê lu dinda sa, ma ambu atêŋ gameŋ Israel-ŋga andi. Lau naŋ sêkôm bu sêndic balê dau ndu, naŋ hoŋ sêmbac ndu su.” 21 Goc Josep tisa, kôc balê lu dinda sa, ma ŋac sêmbu sêtêŋ Israel si. 22 Tigeŋ Josep ŋgô bu Akelaus gêm gôliŋ gameŋ Judia-ŋga ô damba Herod su, dec töc dau bu mbu têŋ gameŋ Judia-ŋga ndi. Ma Pômdau kêŋ puc iŋ ŋa mbê bu têŋ gameŋ Galili-ŋga ndi. 23 Goc ŋac sêtêŋ Galili si, ma sêndöc malac daŋ ŋaê Nasaret. Ma bocdinaŋ yom naŋ propet akwa-kwa sêto muŋ su, naŋ ŋandô sa pi Yisu. Ŋac sêto yom yêc bocdec bu, “Lau oc sêsam iŋ bu ŋgac Nasaret-ŋga.”

*2:18: Rama - malac sauŋ daŋ naŋ yêc kêpiŋ Jerusalem.