8
Yisu gôlôm lau 4,000
(Mat 15:29-39)
Têŋ têm dinaŋ lau daêsam sêkac sa tiyham e lau toŋ atu sêmbo sêwhiŋ Yisu. Iŋ gêlic bu ŋac si gêŋ sêneŋ-ŋga mba, goc ta ndê ŋgacsêŋomi sêtêŋ iŋ sêmeŋ, ma sôm têŋ ŋac bu, “Aö taŋwalô lau dindec, bu sêmbo sêwhiŋ aö gitôm bêc tö su, ma ŋac si gêŋ sêneŋ-ŋga pacndê. Ma aö bu wakêŋ ŋac sêlhö ti gêŋ yô ŋac, dec ŋac oc tagôlô yêc seŋ. Ŋac si lau ŋatô sêmeŋ akêŋ gameŋ baliŋ.” Magoc iŋ ndê ŋgacsêŋomi sêô iŋ ndê yom ma sêsôm, “Yac dambo gameŋ sawa, ma oc dakôc gêŋ daneŋ-ŋga y êc nde, naŋ tôm bu lau hoŋ dindec sêneŋ?” Ma Yisu ndac ŋac, “Mac nem bolom hiŋga ndöc?” Ma ŋac sêsôm, “Yac mba bolom 7 sêndöc.”
Goc Yisu sôm têŋ lau bu sêndöc sic sêndöc nom. Ma iŋ kôc bolom 7 dinaŋ ma gêm daŋge, pô kôc-kôc, ma kêŋ têŋ ndê ŋgac-sêŋomi bu sêndic sam têŋ lau, dec sic sam. Ma ŋac si i mwambwa ŋatô sêndöc, naŋ Yisu gêm mbec whiŋ, ma sôm bu sêndic sam têŋ lau. Ma lau hoŋ seŋ e hôc ŋac dôŋ, goc ŋgacsêŋomi sic ŋadêlê sa sip gatop 7 e meŋhu. Lauŋgac naŋ seŋ gêŋ dau, naŋ si namba gitôm 4,000. Tiŋambu Yisu kêŋ ŋac sêlhö si, 10 ma iŋ ti ndê ŋgac-sêŋomi sêpi waŋ daŋ ma sêtêŋ gameŋ naŋ sêsam bu Dalmanuta, naŋ si.
Lau Palêsai sêndac Yisu bu kôm gêŋ dalô
(Mat 16:1-4)
11 Lau Palêsai ŋatô sêtêŋ Yisu si, ma sic hu sêŋsu iŋ. Ŋac bu sêŋsahê iŋ, dec sêndac iŋ bu kôm gêŋ dalô daŋ bu tôc asê bu iŋ kôc ŋaclai yêc Anötö ndê. 12 Magoc Yisu h ulai ma sôm têŋ ŋac, “Tu sake-ŋga mac lau têm dindec-ŋga aŋsalê gêŋ dalô? Yomandô wasôm t êŋ mac bu aö wakôm gêŋ dalô tôm mac andac, naŋ daŋ dom.” 13 Goc iŋ hu ŋac siŋ ma pi waŋ tiyham whiŋ ndê ŋgac-sêŋomi ma sêlhö bu sêmbu sêpi bugictoŋ ŋadaŋga sêndi.
Yisu puc lau Palêsai ti Herod si giso asê
(Mat 16:5-12)
14 Têŋ ndoc ŋgacsêŋomi sêpi waŋ dau si, naŋ sêŋlhiŋ dau siŋ bu sêkôc bolom ŋatô, ma ŋac si bolom tigeŋ yêc waŋ dau ŋalôm. 15 Ma Yisu sôm yom ti ŋaŋga têŋ ŋac bu, “Ayob daôm ŋapep pi lau Palêsai si yist ma Herod ndê yist.” 16 Ma ŋac sem yomgalôm sêwhiŋ dandi ma sêsôm, “Iŋ sôm yom dinaŋ ŋahu bu yac neŋ bolom mbasi.” 17 Yisu kêyalê yom naŋ ŋac sêsôm, dec sôm têŋ ŋac, “Tu sake-ŋga mac am yomgalôm ma gauc gêm bu yom naŋ aö gasôm pi yist, naŋ ŋahu bu mac nem bolom mba? Bocke mac nem gauc sa pi gêŋ hoŋ naŋ aö gakôm, naŋ dom? Mac nem ŋalôm ŋadandi sa, a? 18 Tanôm yêc, magoc mac alic gêŋ daŋ ŋapep dom. Daŋamsuŋ yêc, magoc mac aŋgô yom dom. Gauc nem gêŋ naŋ aö gakôm su. 19 Têŋ têm naŋ aö gac sam bolom amaŋdaŋ têŋ lau 5,000, naŋ mac ahoŋ ŋadêlê sa sip gatop hiŋga?” Ma sêsôm, “Gatop 12.” 20 Goc Yisu sôm, “Ma têŋ têm naŋ aö gac sam bolom 7 têŋ lau 4,000, naŋ mac ahoŋ ŋadêlê sa sip gatop hiŋga?” Ma sêsôm “Gatop 7.” 21 Goc iŋ sôm têŋ ŋac, “Ma bocke dec mac nem gauc sa su dom?”
Yisu kôm ŋgac tapec ŋayham sa
22 Ŋac sêlac waŋ si e sêhôc asê malac Betsaida. Ma lau ŋatô sêkôc ŋgac tapec daŋ sêtêŋ Yisu si, ma sêndac Yisu bu kêŋ amba sac iŋ. 23 Goc Yisu kêm iŋ sip amba, ma wê iŋ sa malac ŋamakê gi. Iŋ hê gasôp pi iŋ tandô ma kêŋ amba sac iŋ, ma ndac, “Am gêlic gêŋ daŋ me mba?” 24 Ma ŋgac dau hôc tandô sa ma sôm, “Aêc, aö galic ŋamalac sêŋsêlêŋ sêmbo, magoc galic ŋac ŋadauŋ-dauŋ. Aö galic ŋac sêtôm a.” 25 Goc Yisu kêŋ amba sac iŋ tandô tiyham, ma iŋ tandô po asê ma ŋayham sa. Ma iŋ gêlic gêŋ hoŋ ŋawa ŋayham. 26 Goc Yisu kêŋ iŋ kölhö gi ma sôm, “Am lhö solop têŋ nem andu ndi. Mbu sôc malac dec ndi dom.”
Pita hoc Yisu ŋahu asê
(Mat 16:13-20; Luk 9:18-21)
27 Tiŋambu Yisu ti ndê ŋgac-sêŋomi sêlhö bu sêtêŋ malac ŋatô naŋ yêc kêpiŋ Sisaria-Pilipai sêndi. Sêŋsêlêŋ sêmbo seŋ ma Yisu ndac ŋac bocdec bu, “Lau sêsôm bu aö asa?” 28 Ma ŋac sêsôm têŋ iŋ, “Lau ŋatô sêsôm bu am Jon, Ŋgac Kêku Lau-ŋga, ma ŋatô sêsôm bu am Elaija, ma ŋatô sêsôm bu am propet akwa-kwa si daŋ.” 29 Dec iŋ ndac ŋac, “Ma mac daôm, mac asôm bu aö asa?” Ma Pita ô iŋ awha ma sôm, “Am Mesaya dau.” 30 Goc Yisu gic yao ŋac bu sêsôm iŋ asê têŋ lau daŋ dom.
Yisu sôm gwanaŋ bu iŋ oc hôc ŋandê
(Mat 16:21-23; Luk 9:22)
31 Têŋ têm dinaŋ Yisu gic hu kêdôhôŋ ŋac pi gêŋ naŋ oc hôc asê Ŋamalac ndê Atu. Iŋ oc hôc ŋawapac daêsam, ma lau bata Israel-ŋga ti †dabuŋsiga atu-tu ma lau naŋ sêndôhôŋ yomsu oc sêtec iŋ. Lau oc sêndic iŋ ndu, ma tiŋambu bêc tö niŋga su iŋ oc tisa tiyham. 32 Iŋ sôm yom dinaŋ yêc awê, dec Pita kôc iŋ sa ŋasawa sauŋ gi, ma sôm iŋ. 33 Magoc Yisu kac dau kwi, tahê ndê ŋgacsêŋomi ma sôm Pita bocdec bu, “Sadaŋ, kôc daôm sa lhö su! Bu am kêyalê Anötö ndê lêŋ dom, am bu êmkuc ŋamalac si gauc ŋambwa.”
Lau naŋ sêŋkuc Yisu oc sêhôc ŋawapac
(Mat 16:24-28; Luk 9:23-27)
34 Goc iŋ mbwêc ndê ŋgac-sêŋomi ti lau daêsam naŋ sêŋkuc iŋ, naŋ sêtêŋ iŋ sêmeŋ, ma sôm têŋ ŋac, “Asa naŋ tac whiŋ bu êŋkuc aö, naŋ êŋgwiniŋ dau ma hôc ndê a gicso dau sa, ma êŋkuc aö. 35 Bu asa naŋ tac whiŋ bu sap gêŋ nom-ŋga dôŋ ŋapaŋ tu mbo tali-ŋga, naŋ oc niŋga. Magoc asa naŋ bu hu gêŋ nom-ŋga siŋ tu êŋkuc aö-ŋga ma tu ŋawaê ŋayham-ŋga, naŋ oc niŋga dom. 36 Ŋamalac daŋ bu po gêŋ nom-ŋga hoŋ sa, magoc iŋ dau gatu bu niŋga, dec gêŋ nom-ŋga hoŋ dinaŋ oc tôm dom bu nem iŋ sa. 37 Bu gêŋ ŋayham bocke yêc, naŋ gitôm bu dakêŋ têŋ Anötö ô yac neŋ gatuŋ?
38 “Lau têm dindec-ŋga ŋac lau sac, ma sêpuc dômbwê Anötö ma sêsa si lêŋ bambaliŋ tôm lau mockaiŋ-ŋga. Asa naŋ kwahic dec maya tu aö ti aneŋ yom-ŋga, naŋ Ŋamalac ndê Atu oc maya tu iŋ-ŋga têŋ ndoc ŋambu-ŋga naŋ iŋ mbu meŋ ti Damba Anötö ndê ŋawasi, ma aŋela dabuŋ sêwhiŋ.”