11
Yisu sôc Jerusalem gi
(Mat 21:1-9; Luk 19:28-40; Jon 12:12-15)
Yisu ti ndê sêŋomi sêŋsêlêŋ sêhêganôŋ Jerusalem e sêsuŋ sa malac Betani ma malac Betpagi yêc Lôc Olib. Goc Yisu kêkiŋ ndê ŋgacsêŋom lu, ma sôm têŋ iŋlu, “Asôc malac dindê andi, ma yêc dindê amlu oc atap doŋki daŋ sa, naŋ sêsô dôŋ kalhac. Iŋ doŋki ŋatu wakuc, naŋ ŋamalac daŋ ndöc ŋahô muŋ su dom. Aŋgapwêc su ma akôc sa ameŋ. Ma lau bu sêndac amlu bu bocke ma amlu aŋgapwêc doŋki dau, naŋ asôm têŋ ŋac bu, ‘Pômdau tac whiŋ bu doŋki dindec nem iŋ sa ŋasawa sauŋ, goc iŋ oc kêŋ mbu meŋ.’ ”
Bocdinaŋ dec iŋlu sêsôc malac dau si ma sêtap doŋki daŋ sa, naŋ lau sêsô dôŋ kalhac seŋ ŋadali k êpiŋ andu daŋ. Iŋlu bu sêŋgapwêc su, ma lau ŋatô naŋ sêlhac sêmpiŋ, naŋ sêndac iŋlu, “Amlu akôm sake, dec bu aŋgapwêc doŋki dau su?” Ma iŋlu sêô ŋac si yom tôm Yisu sôm têŋ iŋlu, dec sêhu doŋki dau siŋ têŋ iŋlu. Sêwê iŋ sa sêtêŋ Yisu si, ma sêhu si ŋakwê awê-ŋga sac doŋki, goc Yisu pi gi ndöc ŋahô. Ma lau daêsam sêhê si ŋakwê yêc seŋ. Ma lau ŋatô sêhêako a ŋalauŋ yêc seŋ ŋamakê ma sêkêŋ yêc seŋ. Lau naŋ sêmuŋ Yisu ti lau naŋ sêŋkuc iŋ, naŋ sêmbwêc “Hosana! Anötö nem mbec ŋgac naŋ meŋ gêm Pômdau aŋgô. 10 Anötö nem mbec iŋ naŋ meŋ bu puc abaŋ Dawid ndê gôliŋ dôŋ. Hosana têŋ Anötö lôlôc-ŋga.”
11 Yisu hôc asê Jerusalem, goc sôc lôm dabuŋ ŋabatêmndö gi, ma gêlic gêŋ sambob naŋ yêc dindê. Magoc ac gi su dec iŋ ti ndê ŋgacsêŋomi 12 sêmbu sêsa malac Betani si bu sêyêc dindê.
Yisu pucbo a kiŋ daŋ
(Mat 21:18-19)
12 Têŋ bêbêc Yisu ti ndê ŋgac-s êŋomi sêhu Betani siŋ ma sêŋsêlêŋ sêmbo seŋ, ma gêŋ yô Yisu. 13 Iŋ gêlic a kiŋ daŋ naŋ kalhac ahê, goc têŋ a dau gi. Têm dinaŋ iŋ têm naŋ a kiŋ sem ŋandô dom, magoc Yisu gêlic bu a dinaŋ ŋalauŋ kêsôlô su dec kêŋ bata bu mboe kiŋ ŋandô oc sêŋgalêŋ. Magoc ŋandô mbasi, iŋ tap ŋalauŋ ŋambwa sa. 14 Goc iŋ pucbo a dau ma sôm, “Lau daŋ oc sêneŋ ŋandô yêc a dindec tiyham dom.” Ma iŋ ndê ŋgacsêŋomi sêŋgô yom dau.
Yisu soc lau su yêc lôm dabuŋ
(Mat 21:12-17; Luk 19:45-46)
15 Yisu ti ndê sêŋomi sêŋsêlêŋ si e sêhôc asê Jerusalem, ma sêtêŋ lôm dabuŋ si. Yêc lôm dabuŋ ŋabatêmndö lau sêtidulu gêŋ ti semlhi gêŋ sêmbo, ma Yisu gic hu soc ŋac sêsa awê. Iŋ kac lau sêô mone-ŋga si tebo sa, ma kac lau naŋ sêyob balusi bu lau sênemlhi,* Alic yom ŋapu-ŋga (footnote) yêc Mat 21:12. naŋ si pôŋ sa whiŋ. 16 Ma iŋ gic yao lau bu sêkôc wapa sêtidulu-ŋga sôc lôm dabuŋ ŋagameŋ tiyham dom. 17 Ma iŋ kêdôhôŋ lau ma sôm, “Sêto Anötö ndê yom yêc bocdec bu, ‘Aö neŋ andu gic waê bu lau akêŋ gameŋ hoŋ sêteŋ mbec sêmbo-ŋga.’ Mac aŋyalê yom dau, ma bocke dec mac akôm Anötö ndê andu ti lau kaŋ si gameŋ?”
18 Tiŋambu dabuŋsiga atu-tu ma lau naŋ sêndôhôŋ yomsu, naŋ sêŋgô ŋawaê pi gêŋ naŋ Yisu kôm, ma sêŋyalê bu lau sambob sêhêdaê tu iŋ ndê yom-ŋga. Tu dinaŋ-ŋga dec sêtöc Yisu, ma sêŋsalê lêŋ bu sêndic iŋ ndu. 19 Yisu ti ndê ŋgac-sêŋomi sêmbo Jerusalem e ac gi sip, dec sêmbu sêsa si.
Yom pi lêŋ dakêŋ whiŋ ti dateŋ mbec-ŋga
(Mat 21:20-22)
20 Ŋagalaŋsê bêbêc Yisu ti ndê ŋgacsêŋomi sêŋsêlêŋ bu sêmbu sêtêŋ Jerusalem sêndi, ma sêhôc asê a kiŋ naŋ Yisu pucbo. Ŋac sêlic bu a dau mbac, ŋasaŋgac ti ŋawakac hoŋ tibasô. 21 Ma Pita gauc gêm Yisu ndê yom, dec sôm têŋ iŋ, “Kêdôhôŋwaga, lic a kiŋ naŋ am pucbo, naŋ mbac su.” 22 Goc Yisu ô yom ma sôm têŋ ŋac, “Akêŋ whiŋ Anötö. 23 Aö wasôm yomandô têŋ mac, bu asa naŋ bu sôm têŋ lôc daŋ bu, ‘Puc daôm sa ma sip gwêc ŋalôm ndi,’ ma atac lu-lu dom magoc kêŋ whiŋ bu Anötö oc kôm yom dau ŋandô sa, dec gêŋ dau oc ŋandô sa. 24 Boc-dinaŋ aö bu wasôm têŋ mac bu gêŋ bocke naŋ mac bu ateŋ Anötö bu kêŋ têŋ mac, naŋ akêŋ whiŋ bu mac akôc su, ma aö wasôm yom ŋandô, iŋ oc kêŋ têŋ mac. 25-26 Ma têŋ ndoc mac bu ateŋ mbec, ma bu gauc nem lau naŋ sêkôm sac têŋ mac, naŋ goc asuc ŋac si sac kwi. Ma mac nem Damam naŋ mbo undambê, oc suc mac nem sac kwi bocdinaŋ.”
Gêndac pi Yisu ndê ŋaclai ŋahu
(Mat 21:23-27; Luk 20:1-8)
27 Yisu ti iŋ ndê ŋgacsêŋomi sêhôc asê malac Jerusalem tiyham ma sêtêŋ lôm dabuŋ si. Yisu kêsêlêŋ mbo lôm dabuŋ ŋabatêm-ndö, ma dabuŋsiga atu-tu ti kêdôhôŋwaga yomsu-ŋga ma lau bata sêtigasuc iŋ. 28 Ma sêndac iŋ, “Am kôc ŋaclai yêc nde, bu kôm gêŋ hoŋ naŋ am kôm? Asa kêŋ têŋ am?” 29 Goc Yisu sôm têŋ ŋac, “Gêŋ ŋamata-ŋga aö wakêŋ gêndac daŋ têŋ mac. Mac bu aô aneŋ yom, dec wasôm aneŋ ŋaclai ŋahu asê têŋ mac. 30 Asa kêŋ ŋaclai têŋ Jon dec iŋ kêku lau? Anötö kêŋ ŋaclai têŋ iŋ, me mba? Asôm têŋ aö.”
31 Ŋac sem yomgalôm pi Yisu ndê gêndac, ma sêsôm têŋ dau, “Yac bu dasôm bu Anötö kêŋ ŋaclai têŋ Jon, goc Yisu oc ndac yac, ‘Tu sake-ŋga mac akêŋ whiŋ Jon dom?’ 32 Magoc yac bu dasôm bu Jon kêku lau kêkuc ŋamalac nom-ŋga si gauc ŋambwa, goc lau oc sêlic yac sac.” Ŋac sêŋyalê bu lau daêsam sêlic Jon bu propet daŋ, dec sêtöc dau. 33 Bocdinaŋ sêsôm têŋ Yisu, “Yac aŋyalê dom.” Ma iŋ sôm têŋ ŋac, “Bocdinaŋ aö wasôm aneŋ ŋaclai ŋahu asê têŋ mac dom.”

*11:15: Alic yom ŋapu-ŋga (footnote) yêc Mat 21:12.