13
Yisu sôm yom pi lôm dabuŋ Jerusalem-ŋga
(Mat 24:1-2; Luk 21:5-6)
Têŋ ndoc Yisu bu hu lôm dabuŋ ŋagameŋ siŋ, naŋ iŋ ndê ŋgacsêŋom daŋ sôm têŋ iŋ, “Kêdôhôŋwaga, lic hoc atu-tu ma andu ŋayham kêlêc naŋ sêkwê sa sêlhac dec.” Magoc Yisu ô yom ma sôm têŋ iŋ, “Am lic andu atu-tu ti lôm dabuŋ dindec! Aö wasôm têŋ am, bu tiŋambu ŋacyo oc sêseŋ hoc atu-tu hoŋ dindec su e hoc daŋ oc ndöc hoc daŋ ŋahô tiyham dom.”
Gêŋ wapac têm ŋambu-ŋga-ŋga
(Mat 24:3-14; 10:17-22; Luk 21:7-19)
Ŋac sêsa sêtêŋ Lôc Olib si, ma tiŋambu Pita, Jems, Jon ma Andru tawasê sêtêŋ Yisu si ma sêndöc aŋgô têŋ lôm dabuŋ yêc malac Jerusalem. Ma ŋac sêndac iŋ bocdec bu, “Sôm têŋ yac bu ŋawapac naŋ am sôm yom pi, naŋ oc hôc asê Jerusalem têŋ têm bocke, ma gêŋ sake oc kêŋ puc yac bu têm dau meŋ kêpiŋ?” Goc Yisu sôm têŋ ŋac, “Ayob daôm ŋapep bu lau daŋ sêŋsau mac dom. Bu lau daêsam oc sêmeŋ sênem aö aŋôŋ ma sêsôm, ‘Aö Mesaya dauŋ dec,’ ma oc sêŋsau lau daêsam. Ma têŋ ndoc mac aŋgô ŋawaê bu lau sic siŋ têŋ dau me sêmasaŋ dau tu sêndic siŋ-ŋga, naŋ asö dom. Bu gêŋ hoŋ dinaŋ gic waê bu meŋ sa, m agoc têm ŋambu-ŋga yêc dôŋ yêc. Kiŋ nom-ŋga oc sêkêŋ kisa dau, ma lau gameŋ daŋ oc sêndic siŋ têŋ lau gameŋ daŋ. Tiyhô oc nem yêc gameŋ hoŋ, ma tôbôm oc sa. Gêŋ hoŋ dinaŋ oc ndic hu ŋawapac têm ŋambu-ŋga-ŋga, gitôm awhê naŋ kêsahê balêkoc tuŋ iŋ ma gêŋ dau gic hu ŋandê atu naŋ iŋ oc hôc tu kôc balêkoc-ŋga.
9-10 “Gêŋ ŋamata-ŋga lau oc sêhoc ŋawaê ŋayham asê têŋ lau sambob, ma têŋ dinaŋ têm ŋambu-ŋga oc meŋ hôc asê. Ayob daôm ŋapep. Lau oc sêwê mac atêŋ lau sêmatôc yom-ŋga andi, ma sêhi mac ŋa sö yêc lôm wê-ŋga. Tu aö-ŋga dec lau oc sêkêŋ mac alhac gôliŋwaga ti kiŋ aŋgô-ŋga, magoc ndoc dinaŋ ti têm bu mac ahoc yom ŋandô asê têŋ ŋac. 11 Têŋ têm naŋ sêkôc mac dôŋ ma sêwê mac atêŋ lau sêmatôc mac-ŋga andi, naŋ ahêgo daôm tu yom asôm-ŋga dom. Asôm yom naŋ Anötö oc kêŋ têŋ mac têŋ ndoc dinaŋ, bu mac daôm oc asôm yom dom, Ŋalau Dabuŋ oc sôm.
12 “Têŋ ndoc ŋawapac-ŋga dinaŋ, lau naŋ sêkêŋ whiŋ dom oc sêhoc si asidôwai sêkêŋ whiŋ aö-ŋga asê bu sêndic ŋac ndu, ma dambai oc sêkôm têŋ atui boc-dinaŋ. Balêkoc oc sêli dau sa têŋ damba ti dindai, ma sêkêŋ ŋac sêtêŋ lau bu sêndic ŋac ndu. 13 Lau hoŋ oc sêtec mac tu aö neŋ ŋaê-ŋga. Magoc asa naŋ bu lhac ŋaŋga ma hu aö siŋ dom e ndê têm pacndê, naŋ oc tap Anötö ndê mwasiŋ nem iŋ si-ŋga sa.”
Ŋawapac gameŋ Judia-ŋga
(Mat 24:15-28; Luk 21:20-24)
14 “Gêŋ sac sambuc naŋ oc kôm gameŋ tisac, naŋ lau oc sêkêŋ lhac gameŋ naŋ gic iŋ ŋawaê dom. (Asa naŋ sam yom dindec, naŋ kôc gauc ŋapep, bu ŋahu yêc siŋ dau.) Mac lau asa naŋ ambo gameŋ Judia-ŋga ma alic gêŋ dau, naŋ hoŋ alhö api gameŋ lôc-ŋga andi. 15 Alhö ŋagahô ma gauc nem mac nem gêŋ daŋ dom. Lau naŋ sêŋwhaŋ dau sêndöc andu ŋasactô, naŋ sêsôc andu ŋalôm bu sêkôc si gêŋ daŋ tôhôŋ dom. 16 Ma ŋac naŋ sêmbo ôm, naŋ bocdinaŋ. Sêkac dau kwi bu sêkôc si gêŋ ŋatô dom. 17 Oyaê. Lauwhê tidaê, ma ŋac naŋ sêkêŋ su têŋ balêkoc, naŋ oc sêtap ŋawapac atu sa têŋ têm dinaŋ. 18 Ateŋ mbec bu gêŋ dinaŋ tap mac sa têŋ ndoc uhô-ŋga dom. 19 Ŋahu bu ŋawapac ŋandô naŋ bu sa têŋ têm dinaŋ, naŋ oc hôc gêlêc ŋawapac hoŋ naŋ sêhôc asê nom têŋ têm naŋ Anötö kêŋ undambê ti nom e kwahic dec, ma tiŋambu oc sa bocdinaŋ tiyham dom. 20 Magoc Pômdau oc kêŋ ndoc dinaŋ tiapê tu bu nem lau naŋ iŋ kêyaliŋ sa su, naŋ sa-ŋga. Bu mba, goc lau hoŋ oc sêniŋga.
21 “Têŋ ndoc dinaŋ ŋgac daŋ bu sôm têŋ mac bu, ‘Alic, Mesaya dau dindec,’ me ‘Alic, Mesaya dau dindê,’ naŋ akêŋ whiŋ ŋac dom. 22 Lau naŋ sêŋsau bu ŋac Mesaya, ma propet tasaŋ oc sêmeŋ ma sêkôm gêŋ dalô ti gêŋ atu-tu bu sêŋsau lau. Ma ŋac oc sêŋsahê bu sêtim lau naŋ Anötö kêyaliŋ ŋac sa, naŋ sêwhiŋ. 23 Aö gakêŋ puc mac gwanaŋ, ma bocdinaŋ ayob daôm ŋapep.”
Ŋamalac ndê Atu ndê bêc mbu meŋ-ŋga
(Mat 24:29-36; Luk 21:25-33)
24 Ma Yisu sôm, “Ndoc ŋawapac-ŋga dinaŋ oc pacndê, ma tiŋambu lau oc sêlic gêŋ dalô atu-tu. Ac oc nem ganduc ma ayô oc ŋawê tiyham dom. 25 Ma tata oc sêpeŋ akêŋ umboŋ, ma gêŋ ti ŋaclai naŋ sêlhac umboŋ oc wiwic sa. 26 Ma tiŋambu lau oc sêlic Ŋamalac ndê Atu meŋ ndöc dao ŋahô ti ndê ŋaclai ma ŋawasi atu. 27 Ma iŋ oc êŋkiŋ ndê aŋela sêsa sêtêŋ nom ŋabatiŋ ti undambê ŋabatiŋ hoŋ sêndi, bu sêndic lau naŋ iŋ kêyaliŋ ŋac sa su, naŋ sa.
28 “Gauc nem a laŋ. Têŋ ndoc mac alic ŋalauŋ wakuc bu lêc, naŋ mac aŋyalê bu ndoc ac-ŋga meŋ kêpiŋ. 29 Ma bocdinaŋ têŋ ndoc mac alic gêŋ naŋ aö gasôm yom pi, naŋ hôc asê, dec aŋyalê bu Ŋamalac ndê Atu ndê bêc mbu meŋ-ŋga meŋ kêpiŋ su, gitôm iŋ meŋ kalhac gatam. 30 Yomandô! Lau têm dinaŋ-ŋga oc sêniŋga dom e gêŋ hoŋ dinaŋ hôc asê. 31 Undambê ti nom oc niŋga, magoc aneŋ yom oc niŋga dom. Gêŋ hoŋ oc ŋandô sa tôm aö gasôm.”
Lau daŋ sêŋyalê Yisu ndê bêc mbu meŋ-ŋga dom
(Mat 25:13-15)
32 Ma Yisu sôm, “Lau daŋ sêŋyalê bêc me acgatu naŋ Ŋamalac ndê Atu oc mbu meŋ, naŋ dom. Aŋela undambê-ŋga sêŋyalê dom, Anötö ndê Atu kêyalê dom, Damaŋ tawasê kêyalê. 33 Bocdinaŋ anem ali ma ayob daôm ŋapep! Mac am gauc têm naŋ bêc ŋambu-ŋga dau oc meŋ sa. 34 Gitôm andu ŋadau daŋ naŋ bu sa ndi lic gameŋ ŋatô. Iŋ hu ndê andu siŋ ma kêŋ iŋ ndê lau akiŋ sêwêkaiŋ si gweleŋ têŋtêŋ. Ma iŋ oc sôm têŋ ŋgac yob gatam-ŋga, bu iŋ nem ali ma tatiŋ gameŋ ŋapep e iŋ mbu meŋ. 35 Bocdinaŋ anem ali, bu mac aŋyalê ndoc naŋ andu ŋadau oc mbu meŋ, naŋ dom. Iŋ oc hôc asê têŋ telha me timaniŋhu, me dalec taŋ, me bêbêc ganduc, naŋ mac aŋyalê dom. 36 Ayob daôm ŋapep, mboe iŋ oc mbu meŋ ŋagahô, ma tap mac sa ayêc bêc ayêc. 37 Yom naŋ aö gasôm têŋ mac, naŋ dec wasôm têŋ lau hoŋ bocdinaŋ. Anem ali!”