2
Jon to yom têŋ gôlôwac dabuŋ yêc malac Epesas
Ma iŋ sôm têŋ aö, “To yom têŋ aŋela naŋ yob gôlôwac dabuŋ Epesas-ŋga bocdec bu:
Yom dindec meŋ akêŋ iŋ naŋ kôc tata 7 yêc amba andô-ŋga, ma kêsêlêŋ mbo yakaiŋ gol 7 ŋalhu. Mac lau Epesas-ŋga. Aö kayalê mac nem mêtê hoŋ su, ma mac akôm gweleŋ atu ayêm daôm su, ma mac alhac ŋaŋga tu ahôc ŋawapac-ŋga. Ma aö kayalê bu mac atac tec lau sac ma amasuc ŋac su. Ma lau naŋ sêŋsau ma sêsam dau bu aposel, naŋ mac aŋsahê ŋac, ma aŋyalê ŋac bu lau tasaŋ. Mac alhac ŋaŋga ma ahôc ŋawapac ti kisa tu aneŋ ŋaê-ŋga, magoc mac kwampac sa dom. Gêŋ hoŋ dinaŋ mac akôm ŋayham.
Tigeŋ mac nem mêtê so daŋ yêc naŋ aö galic yham dom. Ŋamata-ŋga mac atac whiŋ aö ŋandô. Tigeŋ kwahic dec mba! Bocdinaŋ gauc nem mac nem mêtê ŋamata-ŋga dinaŋ, naŋ kwahic dec mac ahu siŋ su. Ma anem nem ŋalôm kwi ma akôm mêtê ŋayham gitôm ŋamata-ŋga. Bu mba, dec aö watêŋ mac wameŋ, ma wakôc mac nem yakaiŋ su.
Magoc aö galic ŋayham bu mac atac tec Nikolai* Nikolai kêdôhôŋ lau bu sêlic mêtê sac gitôm gêŋ ŋambwa. Iŋ sôm bu Kilisi ndê lau gitôm bu sênem akiŋ anötöi gwam, ma sêkôm mêtê mockaiŋ-ŋga. ndê lau si lêŋ sac, gitôm aö dauŋ gatec.
Asa ndê daŋgasuŋ yêc, naŋ ŋgô yom dindec naŋ Ŋalau Dabuŋ sôm têŋ Anötö ndê gôlôwac dabuŋ. Lau hoŋ naŋ sêlhac ŋaŋga ma sêku sac dulu, naŋ wakêŋ ŋac sêmbo Anötö ndê †Paradais ma sêneŋ ŋandô yêc A Taŋli-ŋga.
Jon to yom têŋ gôlôwac dabuŋ yêc malac Smena
“Ma to yom têŋ aŋela naŋ yob gôlôwac dabuŋ Smena-ŋga bocdec bu:
Yom dindec meŋ akêŋ iŋ naŋ tiŋamata gêŋ hoŋ ma tiŋambu gêŋ hoŋ, iŋ naŋ mbac ndu ma tisa ma mbo tali tiyham. Aö kayalê bu mac lau Smena-ŋga ahôc ŋawapac atu, ma mac andöc nom atôm lau ŋalôm sawa. Tigeŋ yêc Anötö aŋgô-ŋga mac ati lau ti lêlôm. Aö kayalê yom hoŋ naŋ lau naŋ sêsap lau Israel-ŋga si sakiŋ akwa dôŋ, naŋ sêsôm pi mac. Ŋac lau dau sêtoc dau sa bu ŋac lau Israel-ŋga naŋ Anötö kêyaliŋ ŋac sa sêti iŋ ndê lau. Tigeŋ mba! Ŋac Sadaŋ ndê lau solop. 10 Atöc daôm dom pi ŋawapac naŋ oc meŋ. Aŋgô! Sadaŋ tac whiŋ bu êŋsahê mac, ma iŋ ndê lau oc sêkêŋ mac nem lau ŋatô sêndöc gapocwalô. Tigeŋ mac oc ahôc ŋawapac tôm bêc 10 ma pacndê. Mac bu ahôc ŋawapac e tôm lau sêndic mac ndu, magoc alhac ŋaŋga ma ahu aö siŋ dom. Ma bocdinaŋ aö wakêŋ mac andöc tamli ŋapaŋ, naŋ ti mac nem ŋaôli.
11 Asa ndê daŋgasuŋ yêc, naŋ ŋgô yom dindec naŋ Ŋalau Dabuŋ sôm têŋ Anötö ndê gôlôwac dabuŋ. Lau hoŋ naŋ sêlhac ŋaŋga ma sêku sac dulu, naŋ oc sêtap ŋandê sa têŋ bêc naŋ lau sêmbac ndu tidim tilu-ŋga, Bêc naŋ lau sêmbac ndu tidim tilu-ŋga - bêc naŋ Anötö oc êmatôc lau hoŋ, ma lau sac oc sêsip ya atu naŋ sa ŋapaŋ sêndi bu sêhôc ŋandê ŋapaŋ. Alic yom ŋatô yêc Rev 20:14; ma 21:8. naŋ dom.
Jon to yom têŋ gôlôwac dabuŋ yêc malac Pegamam
12 “Ma to yom têŋ aŋela naŋ yob gôlôwac dabuŋ Pegamam-ŋga bocdec bu:
Yom dindec meŋ akêŋ iŋ naŋ hôc bieŋ baliŋ naŋ ŋamata yêc daŋga-daŋga. 13 Aö kayalê mac lau Pegamam-ŋga nem gameŋ, naŋ lau daêsam sêmbo Sadaŋ ndê gôliŋ ŋapu. Tigeŋ mac asap aö dôŋ ŋapaŋ, ma ahu nem akêŋ whiŋ aö-ŋga siŋ su dom. Yêc Sadaŋ ndê malac dinaŋ, lau sic aneŋ ŋgac akiŋ Antipas ndu. Ŋahu bu iŋ hoc yom ŋandô asê pi aö, ma sêc aö ahuc dom. Ma mac bocdinaŋ, têŋ ndoc dinaŋ aö galic bu mac ahu aö siŋ dom.
14 Tigeŋ mac akôm gêŋ ŋatô naŋ aö galic bu solop dom. Mac nem lau ŋatô sêŋkuc Balam ndê yom. Têŋ têm ŋamata-ŋga Balam kêdôhôŋ lau Israel si ŋgac bata Balak bu êntôm lau Israel-ŋga bu sêkôm mêtê sac. Ŋac seŋ gêŋ daneŋ-ŋga naŋ lau sêkêŋ ti da têŋ anötö gwam. Ma sêkôm mêtê sac mockaiŋ-ŋga whiŋ. Ma kwahic dec mac nem lau ŋatô sêŋkuc mêtê kaiŋ dinaŋ. 15 Ma gêŋ daŋ tiyham. Mac nem lau ŋatô sêŋkuc yom naŋ Nikolai kêdôhôŋ têŋ lau. 16 Bocdinaŋ anem daôm kwi. Bu mba, dec ŋasawa sauŋ aö watêŋ mac waloc, ma wandic lau naŋ sêsa lêŋ kaiŋ dinaŋ ŋa bieŋ baliŋ naŋ sa yêc aö whaŋsuŋ.
17 Asa ndê daŋgasuŋ yêc, naŋ ŋgô yom dindec naŋ Ŋalau Dabuŋ sôm têŋ Anötö ndê gôlôwac dabuŋ. Lau hoŋ naŋ sêlhac ŋaŋga ma sêku sac dulu, naŋ wakêŋ ŋac sêneŋ gêŋ daneŋ-ŋga naŋ kwahic dec yêc siŋ dau yêc undambê, gitôm gakêŋ †mana têŋ lau Israel-ŋga seŋ yêc gameŋ sawa. Ma aö wakêŋ hoc sêsêp tigeŋ-tigeŋ têŋ ŋac tôm ndi. Yêc hoc tigeŋ-tigeŋ aö wato ŋaê wakuc pi, naŋ lau daŋ sêŋyalê dom. Asa naŋ kôc hoc dau ŋadaŋ, naŋ oc êŋyalê.
Jon to yom têŋ gôlôwac dabuŋ yêc malac Tayatira
18 “Ma to yom têŋ aŋela naŋ yob gôlôwac dabuŋ Tayatira-ŋga bocdec bu:
Yom dindec meŋ akêŋ Anötö ndê Atu, iŋ naŋ ndê tandô ŋawê gitôm ya ŋawahô, ma gahi gitôm brons naŋ ŋawasi atu. 19 Aö kayalê mac lau Tayatira-ŋga nem mêtê hoŋ su, bu mac akêŋ whiŋ aö ŋaŋga, ma asap mêtê atac whiŋ-ŋga dôŋ. Aö kayalê bu mac alhac ŋaŋga ma am akiŋ aneŋ lau. Ma kwahic dec mac akôm gêŋ dinaŋ hôc gêlêc ŋamata-ŋga su.
20 Tigeŋ mac nem mêtê daŋ aö galic yham dom. Awhê sac daŋ mbo mac nem gôlôwac dabuŋ ŋalôm, naŋ gitôm kwin sac Jesebel. Iŋ sam dau bu aneŋ propet awhê daŋ, magoc iŋ kêdôhôŋ aneŋ lau bu sêkôm mêtê mockaiŋ-ŋga, ma bu sêneŋ gêŋ daneŋ-ŋga naŋ lau sêkêŋ ti da têŋ anötöi gwam. Iŋ kôm mêtê sac bocdinaŋ, magoc mac asoc iŋ su yêc mac nem gôlôwac dabuŋ dom. 21 Aö gakêŋ ŋasawa têŋ iŋ bu nem dau kwi, tigeŋ iŋ sap iŋ ndê mêtê sac dôŋ ŋapaŋ. 22 Alic su naŋ! Kwahic dec aö wakêŋ ŋandê atu têŋ iŋ, ma têŋ lau naŋ sêkôm mêtê mockaiŋ-ŋga sêwhiŋ iŋ, naŋ bocdinaŋ. Ŋac bu sênem dau kwi dom, dec ŋac oc sêhôc ŋawapac atu. 23 Ma aö oc wandic iŋ ndê balêkoc ndu sêwhiŋ. Tu dinaŋ-ŋga dec Kilisi ndê lau hoŋ oc sêŋyalê bu aö kayalê ŋamalac si gauc ti ŋalôm hoŋ. Ma aö wakêŋ ŋagêyô têŋ mac hoŋ tôm ndi, êŋkuc mêtê naŋ mac lau tigeŋ-tigeŋ akôm.
24 Mac lau Tayatira-ŋga ŋatô asôc awhê sac dinaŋ ndê yom ŋapu dom. Ma yom naŋ sêsam bu Sadaŋ ndê yom naŋ yêc siŋ dau, naŋ mac akip sa dom. Bocdinaŋ aö oc wakêŋ ŋawapac wakuc têŋ mac ahôc dom. 25 Gêŋ tigeŋ aö atac whiŋ, naŋ asap mêtê ŋayham naŋ mac akôm ambo, naŋ dôŋ e wambu wameŋ.
26 Asa naŋ bu lhac ŋaŋga ma ku sac dulu, ma sôc aneŋ yom ŋapu e bêc ŋambu-ŋga, naŋ wakêŋ ŋaclai têŋ iŋ bu nem gôliŋ lau sambuc, 27 gitôm Damaŋ kêŋ ŋaclai têŋ aö dauŋ. Tôm yom naŋ sêto yêc naŋ sôm bocdec bu:
Iŋ kôc tôc kiŋ-ŋga bu nem gôliŋ lau sambuc ti ŋaclai atu, ma iŋ oc ku ŋac dulu gitôm ŋgac daŋ tuc lôŋ andô daŋ popoc. [BW 2:9]
28 Ma asa naŋ bu lhac ŋaŋga, naŋ aö dauŋ oc wambo wawhiŋ iŋ ti ŋawasi atu gitôm tata bêbêc-ŋga. 29 Asa ndê daŋgasuŋ yêc, naŋ ŋgô yom dindec naŋ Ŋalau Dabuŋ sôm têŋ Anötö ndê gôlôwac dabuŋ.

*2:6: Nikolai kêdôhôŋ lau bu sêlic mêtê sac gitôm gêŋ ŋambwa. Iŋ sôm bu Kilisi ndê lau gitôm bu sênem akiŋ anötöi gwam, ma sêkôm mêtê mockaiŋ-ŋga.

2:11: Bêc naŋ lau sêmbac ndu tidim tilu-ŋga - bêc naŋ Anötö oc êmatôc lau hoŋ, ma lau sac oc sêsip ya atu naŋ sa ŋapaŋ sêndi bu sêhôc ŋandê ŋapaŋ. Alic yom ŋatô yêc Rev 20:14; ma 21:8.