9
Pol tawalô lau Israel-ŋga naŋ sêkêŋ whiŋ Yisu dom
Tu Kilisi naŋ aö gakêŋ whiŋ-ŋga, dec aö wasôm yom ŋandô têŋ mac. Aö oc waŋsau mac dom. Ma yêc aneŋ ŋalôm, naŋ Ŋalau Dabuŋ gêm gôliŋ, dec kayalê tidôŋ bu aneŋ yom iŋ yom ŋandô eŋ. Aö wasôm têŋ mac bu aneŋ ŋalôm ŋawapac ŋapaŋ ma kasahê ŋandê atu, tu lau Israel-ŋga daêsam naŋ sêkêŋ whiŋ Kilisi dom-ŋga. Lau dau aneŋ asidôwai ti lhuŋwêi Israel-ŋga, naŋ yac mba ŋahu tigeŋ. Ma aö tac whiŋ ndu andô bu ŋac lau dau sêkêŋ whiŋ Kilisi. Aêc, tôm Anötö êmasuc aö su yêc Kilisi-ŋga, me lic aö gitôm ŋgac sac sambuc, magoc lêŋ dau bu nem ŋac sa tu sêkêŋ whiŋ Yisu-ŋga, dec aö oc walic ŋayham bu wahôc ŋawapac dau.
Lau Israel-ŋga dinaŋ Anötö kêyaliŋ ŋac sa bu sêti iŋ ndê lau, ma hoc iŋ ndê ŋawasi asê têŋ ŋac. Iŋ kêmatiŋ pwac whiŋ ŋac si apai, ma gic bata gêŋ ŋayham daêsam tu nem ŋac sa-ŋga. Iŋ kêŋ yomsu ti sakiŋ lôm dabuŋ-ŋga têŋ ŋac. Ŋac hoŋ sêsa akêŋ apai naŋ Anötö dau kêyaliŋ sa sêti iŋ ndê lau. Ma lau Israel-ŋga si †Mesaya dau meŋ sa akêŋ apai dinaŋ si dac ŋapu. Kilisi dau dinaŋ iŋ Anötö ŋandô ma gêŋ hoŋ ŋadau, dec gic waê bu tampiŋ iŋ tôm bêc hoŋ. Yomandô!
Anötö ndê lêŋ êŋyaliŋ lau sa-ŋga
Anötö gic bata mwasiŋ hoŋ dinaŋ têŋ lau Israel-ŋga. Magoc tu ŋac si daêsam sêkêŋ whiŋ Yisu dom-ŋga, dec dasôm bu Anötö ndê yom dau ŋandô mba lec dom. Mba! Ŋahu bu lau hoŋ naŋ sêsa akêŋ †Jakob, naŋ sêti lau Israel-ŋga ŋandô, naŋ Anötö kêyaliŋ ŋac sa, naŋ dom. Ma ŋalêŋ tigeŋ, lau hoŋ naŋ sêsa akêŋ Abraham, naŋ dasam ŋac bu Abraham atui ŋandô dom. Tôm yom naŋ Anötö sôm têŋ Abraham bocdec bu:
Lau oc sêsam lau wakuc naŋ sêsa akêŋ Aisak bu am nem gôlôwac ŋandô. [Gen 21:12]
Yom dau ŋahu bocdec bu, Ismael lu Aisak lu-lu sêsa akêŋ Abraham. Magoc Ismael ti ndê lau wakuc sêti lau Israel-ŋga ŋandô, naŋ Anötö sam bu iŋ ndê atui, naŋ dom. Magoc Aisak ti ndê lau wakuc naŋ Anötö kêmatiŋ pwac hêganôŋ ŋac, naŋ iŋ gêlic ŋac tôm Abraham ndê atui solop. Bu Anötö kêmatiŋ pwac têŋ Abraham bocdec bu:
Têŋ yala daŋ niŋga goc aö wambu wameŋ, ma am nem awhê Sara oc kôc nem atômŋgac daŋ su. [Gen 18:10, 14]
10 Ma gauc nem balêkoc lôcmpôŋ naŋ Rebeka kôc. Iŋlu si damba tigeŋ, yac mba abaŋ Aisak. 11-12 Magoc Rebeka kôc iŋlu su dom, ma sêkôm gêŋ ŋayham me sac daŋ su dom, naŋ Anötö kêyaliŋ iŋlu si daŋ sa gwanaŋ. Iŋ sôm yom têŋ Rebeka bocdec bu:
Ŋgac atu oc nem akiŋ ŋgac sauŋ. [Gen 25:23]
Anötö kôm gêŋ dau kêkuc iŋ ndê lêŋ êŋyaliŋ lau sa-ŋga tôm iŋ dau gauc gêm, ma tu gweleŋ naŋ ŋac dau sêkôm naŋ-ŋga dom. 13 Sêto Anötö ndê yom daŋ tiyham pi balê lu dau bocdec bu:
Aö atac whiŋ Jakob, magoc atac tec Iso. [Mal 1:2-3]
14 Bocdinaŋ oc dasôm sake? Dasôm bu Anötö ndê lêŋ êŋyaliŋ lau sa-ŋga iŋ solop dom, me? Mba andô! 15 Bu iŋ sôm yom têŋ Moses bocdec bu:
Aö oc taŋwalô lau naŋ aö atac whiŋ bu taŋwalô ŋac. Ma aö oc atac apu lau naŋ aö atac whiŋ bu atac apu ŋac. [Eks 33:19]
16 Bocdinaŋ Anötö kêyaliŋ lau sa tu ŋac dau si atac whiŋ me ŋac si gweleŋ-ŋga dom, magoc tu iŋ dau ndê tawalô-ŋga.
17 Ma gêŋ daŋ tiyham. Sêto yom naŋ Anötö sôm têŋ Parao yêc bocdec bu:
Aö gakêŋ am ti kiŋ bu watôc aneŋ ŋaclai asê pi gêŋ naŋ wakôm têŋ am, ma bu aneŋ ŋaê ŋawaê sa ma nem nom ŋagameŋ sambuc ahuc. [Eks 9:16]
18 Ŋalêŋ dinaŋ Anötö tawalô lau naŋ iŋ tac whiŋ bu tawalô, ma lau naŋ iŋ tac whiŋ bu kôm ŋac si ŋalôm ŋadandi, naŋ kôm ŋadandi sa.
19 Ma mboe mac nem daŋ oc sôm yom têŋ aö bocdec bu, “Lêŋ dau bu bocdinaŋ, dec tu sake-ŋga Anötö puc yac neŋ giso asê? Bu Anötö kêmasaŋ lêŋ hoŋ tidôŋ tôm iŋ gauc gêm, dec asa gitôm bu sa lêŋ dau-ŋga daŋ?” 20 Magoc aö wasôm têŋ am ŋamalac bocke naŋ gauc gêm bu sôm yom kaiŋ dinaŋ pi Anötö. Bocke ma lôŋ andô daŋ oc sôm têŋ ŋamalac naŋ kêmasaŋ iŋ ma ndac, “Tu sake-ŋga am kêmasaŋ aö kaiŋ dindec?” 21 Yom dau solop dom. Bu ŋamalac kêmasaŋ lôŋ-ŋga dau iŋ ti ŋadau. Ma iŋ gitôm bu kôc nomdac ma êmasaŋ gêŋ ŋayham tiwaê daŋ, me gêŋ ŋambwa waêmba daŋ, tôm iŋ dau gauc gêm.
22 Ma ŋalêŋ tigeŋ Anötö iŋ ŋadau, ma tôm bu kôm tôm iŋ atac whiŋ. Lau naŋ sêkôm sac sic waê bu sêniŋga, ma Anötö bu tôc ndê atac ŋandê ti iŋ ndê ŋaclai asê têŋ ŋac, dec oc tôm. Ma iŋ bu gauc nem bu kôc ndê ŋalôm dôŋ, ma hê yom malô sa têŋ ŋac, dec oc tôm bocdinaŋ. 23 Iŋ bu êŋkuc lêŋ yom malô-ŋga dinaŋ, dec iŋ oc kôm tu bu tôc iŋ ndê ŋawasi atu asê têŋ lau naŋ sic waê bu sêtap iŋ ndê tawalô sa-ŋga. Lau dau iŋ kêyaliŋ ŋac sa gwanaŋ su, bu sêwêkaiŋ iŋ ndê ŋawasi. 24 Yom dau hêganôŋ yac lau naŋ Anötö kêgalêm yac sa, lau Israel, ma lau naŋ lau Israel dom, naŋ bocdinaŋ. 25 Tôm Anötö ndê yom naŋ propet Hosea to bocdec bu:
Lau naŋ aneŋ lau dom, naŋ aö oc wasam ŋac bu aneŋ lau. Ma bawhê naŋ muŋ-ŋga aö atac whiŋ iŋ dom, naŋ aö oc wasam iŋ bu aneŋ bawhê atac whiŋ-ŋga.
26 Ma yêc gameŋ tigeŋ naŋ muŋ-ŋga aö gasôm têŋ ŋac bu, “Aneŋ lau mac dom,” naŋ lau oc sêsam ŋac bu, “Anötö Tali Ŋadau ndê balêkoc.” [Hos 2:23; 1:10]
27 Ma propet Aisaya hoc yom asê pi lau Israel-ŋga bocdec bu:
Lau Israel-ŋga ŋac lau daêsam ŋandô, gitôm gaŋgac gwêc-ŋga. Magoc Pômdau oc nem hoŋ si dom, oc kôc ŋandôlu eŋ sa. 28 Bu yom naŋ Pômdau kêmatiŋ tidôŋ, naŋ iŋ oc kôm ŋandô sa yêc nom, ma ndic dabiŋ ŋagahô eŋ. [Ais 10:22-23]
29 Ma tôm yom daŋ tiyham naŋ Aisaya hoc asê muŋ su:
Pômdau Ŋaclai Ŋadau bu hu yac neŋ lau wakuc ŋatô siŋ gacgeŋ sêmbo dom, dec oc dandiŋaŋ gitôm malac Sodom ma Gomora. [Ais 1:9]
Lau Israel-ŋga sêkêŋ whiŋ dom, dec sêti lau gitêŋ dom
30 Bocdinaŋ oc dasôm sake pi Anötö ndê lêŋ êŋyaliŋ lau sa-ŋga? Lau naŋ lau Israel dom, naŋ sêkôm gweleŋ tu sêŋsalê lêŋ gitêŋ-ŋga dom, magoc sêtap sa tu sêkêŋ whiŋ gweleŋ naŋ Yisu kôm tu ŋac-ŋga. 31 Ma lau Israel-ŋga sêŋsalê lêŋ gitêŋ yêc yomsu ŋalôm, magoc sêtap sa dom. 32 Ma sêtap sa dom, ŋahu bu ŋac sêkêŋ whiŋ gweleŋ naŋ Yisu kôm tu ŋac-ŋga, naŋ dom. Ŋac gauc gêm bu ŋac oc sêti lau gitêŋ, tu ŋac dau si gweleŋ-ŋga, ma bocdinaŋ ŋac sêtôm lau naŋ sêtiŋ gahi pi hoc ma sêpeŋ. 33 Tôm yom naŋ sêto yêc bocdec bu:
Alic su naŋ! Aö gakêŋ hoc daŋ kalhac Lôc †Sayon, naŋ lau daêsam oc sêtiŋ gahi pi ma sêpeŋ. Magoc asa naŋ kêŋ whiŋ iŋ, naŋ oc maya dau dom. [Ais 28:16; 8:14]