2
Ŋagôliŋ dateŋ mbec-ŋga
Gêŋ ŋamata-ŋga aö bu wateŋ am bu êmgilí lau sêkêŋ whiŋ-ŋga pi lêŋ dateŋ mbec-ŋga. Sôm têŋ ŋac bu sêteŋ mbec tu lau hoŋ-ŋga, ma sênem daŋge Anötö tu ŋac-ŋga. Gêŋ bocke naŋ sêpônda, naŋ sêndac Anötö, ma sênem lau ŋatô awha têŋ iŋ. Aö atac whiŋ bu sêteŋ mbec tu kiŋ ma lau hoŋ naŋ sem gôliŋ yac-ŋga, bu sênem gôliŋ yac ŋapep e dambo ti yom malô, ma datoc Anötö sa ti dasa neŋ lêŋ hoŋ dabuŋ eŋ. Mbec kaiŋ dinaŋ iŋ gêŋ ŋayham, ma yac neŋ Anötö naŋ gêm yac si, naŋ gêlic ŋayham. Bu Anötö tac whiŋ bu lau hoŋ sêŋyalê yom ŋandô pi Yisu, e sêkêŋ whiŋ ma sêtap Anötö ndê mwasiŋ nem ŋac si-ŋga sa. Yac taŋyalê bu Anötö tigeŋ dê mbo, ma ŋgac nem siliŋ-ŋga tigeŋ mbo Anötö ma lau nom-ŋga ŋalhu, iŋ Yisu Kilisi dau. Iŋ ŋgac naŋ kêŋ dau ma mbac ndu bu nemlhi lau hoŋ si sac ŋatôp, ma êŋgapwêc ŋac su yêc sakiŋ mêtê sac-ŋga. Gêŋ dau meŋ sa tôm ŋandoc naŋ Anötö kêmatiŋ tidôŋ muŋ su, ma tôc Anötö ndê lêŋ nem lau si-ŋga asê. Ma iŋ kêyaliŋ aö sa gati iŋ ndê ŋgac aheŋ-ŋga ti iŋ ndê aposel, bu wandôhôŋ yom ŋandô naŋ yac lau dakêŋ whiŋ-ŋga hoŋ dasap dôŋ, naŋ têŋ †lau gameŋ apa-ŋga. Aö gasôm yomandô, aö kasau dom.
Aö tac whiŋ bu lau sêhôc amba sa ma sêteŋ mbec tôm gameŋ sambob. Magoc ŋac sêyob dau bu sêsa si lêŋ dabuŋ eŋ. Asa naŋ atac ŋandê têŋ lau me sôm lau ŋatô, naŋ hôc amba sa ma teŋ mbec dom.
Lauwhê sêkêŋ whiŋ-ŋga si lêŋ
Aö tac whiŋ bu lauwhê sêhêgo dau êŋlêc tu ŋakwê ŋayham-ŋayham bu sêsôc-ŋga dom. Whê ŋac si gauc sa pi ŋakwê ŋaôli atu-tu ma gôlôŋ ŋayham gitôm gol me kôm, ma pi mêtê sênem bocbiŋ kêclauŋ-ŋga, bu gêŋ hoŋ dinaŋ iŋ gêŋ ŋambwa-ŋga yêc Anötö aŋgô-ŋga. 10 Awhê asa naŋ sôm bu nem akiŋ Anötö, naŋ bu kôm mêtê ŋayham, dec mêtê dau gitôm iŋ ndê ŋakwê ti gôlôŋ ŋayham.
11 Têŋ ndoc lau sêkac sa tu sêlic om-ŋga, naŋ aö tac whiŋ bu lauwhê sênem dau dôŋ ma sêkêŋ daŋga Anötö ndê yom ŋapep, ma sêsôc lauŋgac ŋapu. 12 Aö atac whiŋ bu lauwhê sênem dau dôŋ, ma gakêŋ yao bu ŋac sêndôhôŋ me sênem gôliŋ lauŋgac dom. 13 Bu Anötö kêmasaŋ Adam muŋ, goc kêmasaŋ Ewa kêkuc iŋ. 14 Ma Sadaŋ kêsau Adam muŋ dom, iŋ kêsau Ewa e iŋ kêgilì Anötö ndê yom ma kôm sac. 15 Magoc tiŋambu awhê daŋ kôc Anötö ndê †Ŋgac Nem Lau Si-ŋga, ma oc tôm bu lauwhê sêtap Anötö ndê mwasiŋ nem ŋac si-ŋga sa tu ŋgac dinaŋ-ŋga, ma tu ŋac sêsap mêtê dakêŋ whiŋ-ŋga ti atac whiŋ-ŋga dôŋ, ma sem dabuŋ dau ma sêsa si lêŋ ti gauc ŋayham eŋ.