2
Kêdôhôŋwaga tasaŋ oc sêmeŋ
Magoc propet tasaŋ sêmbo lau Israel-ŋga ŋalôm, sêwhiŋ Anötö ndê propet ŋandô, ma ŋalêŋ tigeŋ kêdôhôŋwaga tasaŋ oc sêtisa yêc mac lau akêŋ whiŋ-ŋga nem toŋ ŋalôm bocdinaŋ. Ŋac oc sêŋsau bu sêndôhôŋ yom ŋandô, magoc yom dau iŋ yom tasaŋ, ma gitôm bu tim lau e sêniŋga gacgeŋ. Yom ŋandô pi Pômdau naŋ gêmlhi ŋac su, naŋ ŋac oc sêsêc ahuc, ma bocdinaŋ dec têŋ bêc ŋambu-ŋga, Anötö oc tiŋ ŋac su sêniŋga ŋagahô eŋ. Ŋac oc sêtim lau daêsam naŋ sêkêŋ whiŋ gwalec, e sêŋkuc ŋac ma sêkôm mêtê mayaŋ-ŋga tidau-tidau tôm ŋac dau sêkôm. Ma tu ŋac si lêŋ dinaŋ-ŋga, dec lau ŋatô oc sêpu yac lau dakêŋ whiŋ-ŋga neŋ lêŋ yom ŋandô-ŋga. Ŋac lau atac whiŋ mone-ŋga, dec ŋac oc gauc kê miŋ tu sêndôhôŋ mac-ŋga, ma sêmbac-sêmbac yom mac bu anemlhi ŋac. Magoc yom matôc-ŋga naŋ Anötö kêmatiŋ tidôŋ muŋ su tu sêniŋga-ŋga, naŋ hôŋ ŋac gitôm ŋacyo naŋ yêc bêc dom, magoc gêm neneŋ ŋac mbo.
Lau sac oc sêwê Anötö ndê matôc sa dom
Akôc gauc pi yom dindec. Aŋela naŋ sêkôm sac, naŋ Anötö hu ŋac si yom siŋ dom, magoc kêŋ ŋac sêndöc gapocwalô lambwam-ŋga, bu sêndöc ŋasec ŋalôm e tôm bêc matôc-ŋga hôc asê. Ma lau naŋ sêkôm sac têŋ têm ŋamata-ŋga, naŋ Anötö hu ŋac si yom siŋ dom bocdinaŋ. Mba. Iŋ kêŋ bu suŋ atu ma seŋ lau sac hoŋ su siŋga, magoc Noa naŋ tôc lêŋ gitêŋ ti ndê gôlôwac 7, naŋ Anötö gêm ŋac sa. Ma gauc nem malac atu Sodom ma Gomora ti lau hoŋ naŋ sêndöc dinaŋ, naŋ Anötö kêŋ ya gêŋ su e ŋadaê ŋambwa yêc. Gêŋ dau tôm dôhôŋ pi gêŋ naŋ lau naŋ sêsap mêtê sac dôŋ, naŋ oc sêtap sa têŋ bêc ŋambu-ŋga. Têŋ ndoc dinaŋ Anötö kêgaho Lot su yêc malac Sodom, bu iŋ ŋgac gitêŋ naŋ ŋalôm ŋawapac ŋandô tu lau sac malac dinaŋ-ŋga si mêtê ŋadômbwi tidau-tidau-ŋga. Yomandô. Lot iŋ ŋgac gitêŋ ma ndê ŋalôm ŋawasi. Ma mêtê sac naŋ iŋ ŋgô ti gêlic yêc malac dinaŋ tôm bêc hoŋ, naŋ kêŋ wapac iŋ ndê ŋalôm. Yom hoŋ dinaŋ tôc asê bu lau naŋ sêsap Anötö ti ndê lêŋ dôŋ, naŋ Pômdau gitôm bu nem ŋac si yêc ŋawapac ti saê naŋ tap ŋac sa. Ma iŋ gitôm bu hê lau sac si yom dôŋ e iŋ kêŋ ŋagêyô têŋ ŋac têŋ bêc ŋambu-ŋga. 10 Ma iŋ oc kêŋ ŋagêyô sac sambuc têŋ lau naŋ sêŋkuc mêtê ŋalôm akwa-ŋga naŋ kôm ŋac ŋadômbwi sa yêc iŋ aŋgô-ŋga, ma sêtec bu sêsôc Pômdau me lau daŋ ŋapu.
Kêdôhôŋwaga tasaŋ si lêŋ
Kêdôhôŋwaga tasaŋ naŋ sêmbo sêwhiŋ mac, naŋ sêtoc dau sa ma sêkôm gêŋ hoŋ yêc lau aŋgô-ŋga ti maya pac. Ŋac sêtöc dau dom tu sêsôm yom sac-sac pi Anötö ndê lau ti ŋawasi.* Lau ti ŋawasi - yêc ndê bapia, Pita to yom tigeŋ naŋ ‘ŋawasi.’ Lau ŋatô gauc gêm bu yom dau hêganôŋ aŋela, magoc lau ŋatô gauc gêm bu yom dau hêganôŋ lau sêkêŋ whiŋ-ŋga, me lau sêkêŋ whiŋ-ŋga si lau bata. 11 Anötö dau ndê aŋela naŋ si ŋaclai ti ŋaŋga hôc gêlêc ŋac lau dau si su, naŋ sêŋgôliŋ yom me sêsôm yom sac daŋ pi lau ti ŋawasi yêc Pômdau aŋgô-ŋga dom. 12 Magoc kêdôhôŋwaga tasaŋ dinaŋ sêsôm yom sac-sac daêsam pi Anötö ndê gêŋ naŋ sêŋyalê ŋahu dom. Ŋac sêtôm bôclai naŋ sêŋyalê lêŋ malô ti gauc ŋayham daŋ dom, naŋ lau sêlô sip huc ma sic ndu. Ma tôm bôclai sic waê bu sêniŋga, dec kêdôhôŋwaga tasaŋ dinaŋ oc sêniŋga bocdinaŋ.
13 Anötö oc kêŋ ŋagêyô sac têŋ ŋac ô sac naŋ sêkôm têŋ lau. Ŋac atac whiŋ mêtê sênôm ti sêneŋ asam-ŋga, ma maya mbasi dec sêkôm têŋ acsalô eŋ. Têŋ ndoc sêndöc ti seŋ gêŋ sêwhiŋ mac, naŋ sêhu si mêtê sac siŋ daŋ dom, ma bocdinaŋ sêkôm mac nem waêm ŋayham tisac. 14 Ŋac lau tagatu mockaiŋ-ŋga, naŋ si ŋalôm ti gauc sap mêtê sac dôŋ ŋapaŋ. Ŋac sêtim lau naŋ si sêkêŋ whiŋ babalê, ma sêhê ŋac bu sêkôm sac sêwhiŋ ŋac. Ma ŋac lau gwalam akwa tu tagatu lau si gêŋ-ŋga. Bocdinaŋ dec sic waê bu sêtap Anötö ndê atac ŋandê sa. 15 Ŋac sêhu lêŋ solop siŋ gacgeŋ, ma sêŋkuc Beo atuŋgac Balam ndê lêŋ. Ŋgac dau atac whiŋ mone hôc gêlêc, dec kôm sac tu tap awa sa-ŋga. 16 Ma tu iŋ ndê lêŋ dinaŋ-ŋga dec Anötö kêŋ doŋki daŋ sôm iŋ. Doŋki dau iŋ gêŋ sôm yom-ŋga dom, tigeŋ Anötö kôm iŋ sôm yom tôm ŋamalac, bu lhac propet dau ndê lêŋ gauc mbasi-ŋga ahuc.
17 Lau dinaŋ sêtôm bubata naŋ tibasô ma yawalec naŋ mbu oc soc su niŋga ŋagahô eŋ. Anötö kêmasaŋ gameŋ ŋasec atu daŋ tu ŋac sêndöc-ŋga. 18 Ŋac sêsôm yom ŋambwa-ŋambwa tu sêtoc dau sa-ŋga. Ma sêŋsahê bu sêtim lau sêkêŋ whiŋ-ŋga wakuc bu sêmbu sêtêŋ lêŋ sac-ŋga naŋ ŋasawa apê eŋ sêhu siŋ su, naŋ sêndi. Ŋac sêŋgilí lau kaiŋ dinaŋ bu sêsa lêŋ ŋalôm ŋagalac-ŋga, naŋ meŋ akêŋ ŋalôm akwa. 19 Ŋac sêndôhôŋ lau dau bu yao daŋ yêc dom, dec sêtôm bu sêkôm gêŋ tôm si atac whiŋ. Magoc ŋac dau ŋac lau akiŋ ŋambwa ma mêtê sac ti ŋac si ŋadau. Tôm mac aŋyalê su, gêŋ sake naŋ ndê ŋaclai gêm gôliŋ yac, naŋ ti yac neŋ ŋadau ma tam akiŋ iŋ. Tu mêtê sac dinaŋ-ŋga, dec sic waê bu sêniŋga.
20 Bu lau naŋ sêŋyalê yac neŋ Pômdau ma Ŋgac Gêm Yac Si-ŋga Yisu Kilisi, naŋ sêhu lêŋ sêniŋga-ŋga siŋ su. Magoc ŋac bu sêmbu sêtêŋ lêŋ sac-ŋga dau tiyham, goc mêtê sac ku ŋac dulu. Ŋac sêkôm dandi sêtisac sambuc, hôc gêlêc ŋamata-ŋga su. 21 Ŋac bu sêŋyalê lêŋ gitêŋ daŋ su dom, naŋ oc ŋayham hôc gêlêc sêŋyalê su ma sêhu siŋ, ma sêpuc dômbwê Pômdau ndê yomsu dabuŋ naŋ aposel sic dulu têŋ ŋac. 22 Gauc nem yom gôliŋ lu naŋ lau sêsôm bocdec bu, “Giam daŋ guluc ma kac dau kwi gi gêŋ tiyham,” ma “Bôc naŋ sêŋgwasiŋ ŋawasi sa, naŋ mbu gi gic matob tiyham.” Yom gôliŋ lu dinaŋ hêganôŋ lau tasaŋ dinaŋ solop. Ŋahu bu sêŋyalê Pômdau su, magoc sêmbu sêtêŋ lêŋ sac-ŋga tiyham.

*2:10 Lau ti ŋawasi - yêc ndê bapia, Pita to yom tigeŋ naŋ ‘ŋawasi.’ Lau ŋatô gauc gêm bu yom dau hêganôŋ aŋela, magoc lau ŋatô gauc gêm bu yom dau hêganôŋ lau sêkêŋ whiŋ-ŋga, me lau sêkêŋ whiŋ-ŋga si lau bata.