3
Pol tac whiŋ bu sêteŋ mbec tu iŋ ti ndê lau-ŋga
Asidôwai, aneŋ yom daŋ yêc bu wandac mac bocdec bu. Ateŋ mbec tu yac-ŋga, tu bu Pômdau ndê ŋawaê tiapa tôm gameŋ hoŋ-ŋga ma bu lau sêtoc yom dau sa, tôm mac atoc sa. Ma ateŋ mbec bu Anötö êŋgaho yac su yêc lau sac amba. Bu lau daêsam sêkêŋ whiŋ Pômdau dom, ma sêkêŋ kisa yac. Tigeŋ Pômdau oc hu yac siŋ dom. Iŋ oc puc mac dôŋ ma yob mac tu ŋgac sac Sadaŋ-ŋga. Ma iŋ kôm yac atac pa su pi mac, dec yac akêŋ whiŋ bu yatu hoŋ naŋ yac akêŋ têŋ mac, naŋ mac asôc ŋapu kwahic dec, ma oc aŋkuc ŋapaŋ. Yac ateŋ mbec ma andac Pômdau bu whê mac nem gauc sa, e aŋyalê Anötö ndê mêtê atac whiŋ mac-ŋga tidôŋ. Ma yac ateŋ iŋ bu nem mac sa, bu alhac ŋaŋga ma ahôc ŋawapac ti nem atac pa su, tôm Kilisi dau.
Pol kêŋ puc lau oyom dinda
Tu Pômdau Yisu Kilisi ndê ŋaê-ŋga, yac bu akêŋ yatu mac asidôwai bocdec bu. Andic ahê asidôwai oyom hoŋ naŋ sêsôc yom naŋ yac ac dulu têŋ mac, naŋ ŋapu dom. Têŋ têm yac ambo awhiŋ mac, naŋ yac ambo ŋambwa dom, magoc akôm gweleŋ tu anem dauŋ sa-ŋga. Ma mac aŋyalê bu iŋ lêŋ solop bu mac aŋkuc yac mba mêtê dinaŋ andic ŋawaê. Yac akôc gêŋ daneŋ-ŋga ŋambwa yêc mac dom. Mba! Yac amlhi dec aŋ. Yac am gweleŋ atu ôbwêc ma ac bu akôm kwaŋ dauŋ, ma bu akêŋ ŋawapac têŋ mac nem lau tu sêyob yac-ŋga dom. Pômdau ndê yom tôc asê bu yac atôm bu andac mac bu akêŋ gêŋ puc yac dôŋ-ŋga, ô yac mba gweleŋ ŋawaê ŋayham-ŋga. Tigeŋ yac akôm kwaŋ dauŋ bu atôc lêŋ ŋayham têŋ mac bu aŋkuc. 10 Ma gauc nem ŋagôliŋ naŋ yac akêŋ têŋ mac têŋ têm yac ambo awhiŋ mac, naŋ yêc bocdec bu, “Asa naŋ tec bu kôm gweleŋ, naŋ neŋ gêŋ dom.”
11 Yac aŋgô ŋawaê pi mac nem lau oyom ŋatô, dec ato yom dinaŋ. Ŋac lau dau sem gweleŋ amaŋ-ŋga dom, magoc sem gweleŋ whaŋsuŋ-ŋga hôc gêlêc, ma sêuŋ lau ŋatô si yom sa sêtôm andu. 12 Lau kaiŋ dinaŋ yac bu akêŋ yatu ti anem la ŋac tu Pômdau Yisu Kilisi ndê ŋaê-ŋga, bu sêhu lêŋ oyom-ŋga dau siŋ, ma sênem gweleŋ tu sêkôm kwa dau-ŋga.
13 O asidôwai, alhac ŋaŋga ma lic kam sa tu akôm mêtê ŋayham-ŋga dom. 14 Asa naŋ bu sôc yom naŋ yac ato sip bapia dindec ŋapu dom, naŋ tamtiŋ iŋ ŋapep. Ambo ahê iŋ, e iŋ êŋyalê iŋ ndê giso ma maya dau. 15 Alic iŋ gitôm nem ŋacyo dom, magoc akêŋ puc iŋ tôm mac nem asidôwa daŋ.
Yom ndic bata-ŋga
16 Pômdau whiŋ mac hoŋ. Iŋ Yom Malô Ŋadau dau kêŋ mac nem atac timalô pi gêŋ hoŋ ma tôm bêc hoŋ.
17 Aö Pol dauŋ gato yom ŋambu-ŋga dindec, bu wakêŋ neŋ acsalô têŋ mac. Aö gato yom bocdinaŋ ŋa aö dauŋ amaŋ, sip aneŋ bapia hoŋ tôm aneŋ ŋadôhôŋ.
18 Mwasiŋ akêŋ Pômdau Yisu Kilisi têŋ mac hoŋ.