4
Am kêyalê bu Yisu Kilisi oc mbu meŋ ti ŋaclai atu bu nem gôliŋ gêŋ hoŋ, ma iŋ oc êŋsahê lau tali ma lau batê pi ŋac si mêtê. Yêc iŋ aŋgô-ŋga, ma yêc Anötö aŋgô-ŋga, aö bu wandic yomsu am bocdec bu. Nem mêtê lau, ma whê Anötö ndê yom sa têŋ ŋac tôm têm hoŋ. Kêŋ puc lau bu sêkôm sac dom, ma ŋac naŋ sêkôm giso, naŋ tôc ŋac si giso asê e sêkac si ŋalôm kwi. Êmgilí lau hoŋ bu sêlhac ŋaŋga. Puc daôm dôŋ ma lhac ŋaŋga ti atac pa su. Ma whê gêŋ hoŋ sa yêc awê têŋ lau. Bu têm oc meŋ sa, naŋ lau oc sêtec bu sêŋgô yom ŋandô pi Anötö ndê lêŋ. Magoc ŋac oc atac whiŋ bu sêŋgô yom naŋ puc ŋac dôŋ bu sêkôm mêtê sac-sac tôm ŋac dau si atac whiŋ. Tu dinaŋ-ŋga dec ŋac oc sêsap kêdôhôŋwaga tasaŋ dôŋ, ma sêhê daŋga ŋac si yom ŋapep eŋ. Ŋac oc sêpôc daŋgasuŋ ahuc têŋ yom ŋandô, ma tac whiŋ bu sêŋgô lau andô si miŋ ŋambwa-ŋambwa.
Magoc am ŋgac daôm ŋgô. Yob daôm bu kôm gêŋ hoŋ ti gauc eŋ. Hôc ŋawapac ti atac pa su, hoc ŋawaê ŋayham asê têŋ lau, ma kôm am nem gweleŋ nem akiŋ Anötö-ŋga hoŋ ŋapep ma ti atac whiŋ.
Ma aö dauŋ dec, kasahê bu têm meŋ kêpiŋ bu wahu nom dindec siŋ. Aneŋ têm wambo nom-ŋga gitôm laclhu wain-ŋga naŋ sêkêc pi alta ti da têŋ Anötö, ma kêpiŋ bu pacndê. Aö galhac ŋaŋga ma gac siŋ tu Anötö ndê yom ŋayham-ŋga, aö kati e gahôc asê ŋabatiŋ su, ma gakôc aneŋ gakêŋ whiŋ dôŋ. Pômdau, yac neŋ ŋgac gitêŋ êmatôc yac-ŋga kêmasaŋ ŋaôli ŋayham bu kêŋ têŋ lau gitêŋ têŋ bêc ŋambu-ŋga. Ma malô aö watap ŋaôli ŋayham dau sa. Magoc aö taŋwasêŋ dom. Lau hoŋ naŋ sêkêŋ bata Yisu bu mbu meŋ, naŋ oc sêtap si ŋaôli ŋayham sa bocdinaŋ.
Pol tac whiŋ bu Timoti têŋ iŋ ndi
Aö tac whiŋ bu am êmasaŋ daôm ŋagahô ma têŋ aö mweŋ. 10 Bu aö kakiŋ Kresens têŋ gameŋ Galesia-ŋga gi, ma Taitus têŋ gameŋ Dalmesia-ŋga gi. Ma Demas hu aö siŋ ma kölhö têŋ malac Tesalonika gi, ŋahu bu iŋ tac whiŋ gêŋ nom-ŋga hôc gêlêc su. 11-12 Aö kakiŋ Tikikus têŋ malac Epesas gi su, ma Luk tawasê dec mbo whiŋ aö. Têŋ ndoc am mweŋ, goc kôc Mak whiŋ am, bu iŋ ŋgac ŋayham bu nem aö sa tu aneŋ gweleŋ-ŋga. 13 Ma kôc aneŋ ŋakwê baliŋ naŋ gahu siŋ whiŋ Kapus yêc malac Troas, ma kôc aneŋ bapia tilhuŋ. Ma aö tac whiŋ ŋandô bu am kôc aneŋ bôc ŋamlic ŋatô, naŋ sêto Anötö ndê yom pi, naŋ whiŋ.
14 Aleksanda, ŋgac pec ain-ŋga dinaŋ, iŋ kêŋ kisa aö ma kôm mêtê sac daêsam têŋ aö. Pômdau oc kêŋ ŋagêyô têŋ iŋ, êŋkuc iŋ ndê mêtê sac. 15 Yob daôm tu iŋ-ŋga, bu iŋ kêŋ kisa yac tu gweleŋ ŋawaê ŋayham-ŋga, ma kalhac lau ahuc bu sêŋgô dom.
16 Têŋ ndoc ŋamata-ŋga naŋ lau Rom-ŋga sêmatôc aneŋ yom, naŋ lau daŋ sêpuc aö dôŋ dom, hoŋ sêhu aö siŋ. Magoc aö wateŋ Anötö bu suc ŋac si giso kwi. 17 Têŋ ndoc dinaŋ Pômdau dau kalhac whiŋ aö ma puc aö dôŋ, dec gam mêtê hoŋ timala ma †lau gameŋ apa-ŋga hoŋ naŋ sêmbo andu sêmatôc yom-ŋga, naŋ sêŋgô. Ma iŋ kêgaho aö su yêc layon whasuŋ.* Pol sôm bu Pômdau gêm iŋ sa bu layon seŋ iŋ dom. Têŋ têm dinaŋ lau naŋ sêkêŋ kisa lau sêkêŋ whiŋ-ŋga naŋ sêkêŋ daêsam têŋ layon seŋ ŋac. Tigeŋ ŋac sic yao bu sêkêŋ lau Rom-ŋga têŋ layon dom. Pol iŋ ŋgac Rom-ŋga (Apo 16:37) ma tu dinaŋ-ŋga lau atu-tu gauc gêm bu Pol ndê yom dinaŋ iŋ gitôm yom gôliŋ, ma lau sac naŋ sêkêŋ kisa iŋ, naŋ iŋ gêm dôhôŋ ŋac pi layon. 18 Ma aö gakêŋ whiŋ bu iŋ oc nem aö si yêc gêŋ hoŋ naŋ lau sac bu sêkôm têŋ aö, ma kêŋ aö wandöc ŋayham yêc iŋ ndê gameŋ undambê-ŋga. Dahoc iŋ ndê waê asê kwahic dec ma tôm bêc hoŋ ndi. Yomandô!
Yom ŋambu-ŋga
19 Kôm aneŋ acsalô ŋayham têŋ Prisila lu iŋ nakweŋ Akwila ma têŋ lau hoŋ naŋ sêmbo Onesiporas ndê andu. 20 Erastas gacgeŋ mbo malac Korin, ma gahu Tropimus siŋ mbo malac Miletus, bu iŋ gêmbac. 21 Aö tac whiŋ bu am mweŋ ŋagahô, ma hôc asê dindec muŋ su, naŋ goc ndoc uhô-ŋga. Yubelas lu Pudens, ma Lainas lu Klaudia ma asidôwai gameŋ dindec-ŋga hoŋ sêkêŋ si acsalô têŋ am. 22 Pômdau whiŋ am ma iŋ ndê mwasiŋ puc mac hoŋ dôŋ.

*4:17 Pol sôm bu Pômdau gêm iŋ sa bu layon seŋ iŋ dom. Têŋ têm dinaŋ lau naŋ sêkêŋ kisa lau sêkêŋ whiŋ-ŋga naŋ sêkêŋ daêsam têŋ layon seŋ ŋac. Tigeŋ ŋac sic yao bu sêkêŋ lau Rom-ŋga têŋ layon dom. Pol iŋ ŋgac Rom-ŋga (Apo 16:37) ma tu dinaŋ-ŋga lau atu-tu gauc gêm bu Pol ndê yom dinaŋ iŋ gitôm yom gôliŋ, ma lau sac naŋ sêkêŋ kisa iŋ, naŋ iŋ gêm dôhôŋ ŋac pi layon.