2
Yisu gêm bu kwi ti wain
Bêc lu gi su ma lau yêc malac Kana naŋ yêc gameŋ Galili-ŋga sêndê mwasiŋ tu ŋgac daŋ bu nem awhê-ŋga. Yisu dinda mbo whiŋ ŋac, ma sêkêŋ aheŋ Yisu ti ndê ŋgacsêŋomi bu sêneŋ mwasiŋ dau sêwhiŋ. Ma lau seŋ ti sênôm gêŋ sêmbo e wain pacndê. Dec Yisu dinda sôm têŋ iŋ bu, “Ŋac si wain pacndê su.” Goc Yisu sôm têŋ iŋ, “O awhê! Tu sake-ŋga am sôm têŋ aö? Aneŋ ndoc meŋ sa su dom.” Tigeŋ Yisu dinda sôm têŋ lau akiŋ bu, “Gêŋ bocke naŋ iŋ bu sôm têŋ mac, naŋ akôm.”
Yêc mwasiŋ dau ŋamala, lôŋ bu-ŋga 6 sêlhac. Lôŋ dinaŋ atu andô, tigeŋ-tigeŋ gitôm 100 lita, ma sic waê lau Israel-ŋga si mêtê sêŋgwasiŋ dau ŋawasi sa yêc Anötö aŋgô-ŋga. Ma Yisu sôm têŋ lau akiŋ, “Akêŋ bu sip lôŋ hoŋ dinaŋ e meŋhu.” Sêtac bu sip e meŋhu su, goc iŋ sôm têŋ ŋac, “Aŋgati sa ma akêŋ têŋ mwasiŋ ŋadau êŋsahê.” Ma sêkôm gitôm iŋ sôm. Mwasiŋ ŋadau kêsahê bu naŋ Yisu gêm kwi ti wain, ma kêyalê dom bu meŋ akêŋ nde. Tigeŋ lau akiŋ naŋ sêtac bu sip lôŋ, naŋ dec sêŋyalê. Mwasiŋ ŋadau kêsahê su, goc mbwêc ŋgac gêm awhê-ŋga meŋ, ma sôm têŋ iŋ, 10 “Lau hoŋ sêkêŋ wain ŋayham têŋ lau sênôm muŋ e tac ŋayham sa, goc sêkêŋ wain ŋambwa kêkuc. Tu sake-ŋga am kêgamiŋ wain ŋayham kalhac e tiŋambu?”
11 Yisu kôm gêŋ dalô ŋamata-ŋga dinaŋ yêc malac Kana, naŋ yêc gameŋ Galili-ŋga. Gêŋ dau tôc iŋ ndê ŋawasi ti ŋaclai asê, ma iŋ ndê ŋgacsêŋomi sêkêŋ whiŋ iŋ. 12 Ma tiŋambu Yisu lu dinda ma asii ti ŋgacsêŋomi sêsip malac Kapenaom si, ma sêmbo bêc ŋatô.
Yisu soc lau su yêc lôm dabuŋ
(Mak 11:15-17; Luk 19:45-46)
13 Têŋ têm dinaŋ lau Israel-ŋga si om atu †Mwasiŋ Pasowa-ŋga meŋ kêpiŋ. Tu dinaŋ-ŋga Yisu pi Jerusalem gi. 14 Iŋ hôc asê su, ma yêc lôm dabuŋ ŋabatêmndö, iŋ gêlic lau sêhoŋ makao ti domba ma balusi bu lau sênemlhi, ma lau ŋatô sêndöc tebo bu sêô lau apa si mone ŋa lau Israel-ŋga si mone. 15 Dec iŋ gêm bocbiŋ wac ti po ma kêbulu ŋac sêsa awê si, ma kêbulu makao ti domba sêwhiŋ. Ma iŋ tac lau sêô mone-ŋga si tebo sa, ma kêbalip ŋac si mone babalip. 16 Goc iŋ hec yom lau balusi-ŋga ma sôm têŋ ŋac, “Akôc nem balusi dinaŋ asa awê andi! Damaŋ ndê andu yêc bu lau sênemlhi gêŋ sêmbo-ŋga dom. Mac akôm sac sambuc!” 17 Têŋ dinaŋ iŋ ndê ŋgacsêŋomi gauc gêm Anötö ndê yom daŋ naŋ sêto yêc bocdec bu:
Aö neŋ atac whiŋ tu am nem andu-ŋga, mbô aö neŋ ŋalôm sa ŋapaŋ. [BW 69:9]
18 Ma lau bata Israel-ŋga sêndac Yisu ma sêsôm, “Asa kêŋ ŋaclai têŋ am bu kôm gêŋ dinaŋ? Kôm gêŋ dalô daŋ bu tôc am nem ŋaclai ŋahu asê têŋ yac.” 19 Yisu ô ŋac si awha ma sôm, “Aseŋ lôm dabuŋ dindec su, ma aö oc wakwê sa tiyham nditôm bêc tö.” 20 Goc sêsôm, “Muŋ-ŋga lau sêkôm gweleŋ sêkwê lôm dabuŋ dindec-ŋga gitôm yala 46. Ma bocke dec am gauc gêm bu am gitôm bu kwê sa tôm bêc tö?” 21 Sêsôm yom dinaŋ bu ŋac sêŋyalê dom bu lôm dabuŋ naŋ iŋ sôm yom pi, naŋ iŋ dau. 22 T iŋambu, têŋ ndoc Yisu tisa akêŋ lau batê-ŋga, naŋ iŋ ndê sêŋomi gauc gêm iŋ ndê yom dinaŋ. Ma têŋ dinaŋ sêkêŋ whiŋ yom naŋ iŋ sôm, ma sêkêŋ whiŋ Anötö ndê yom naŋ sêto yêc muŋ su, pi iŋ ndê mbac ndu ma tisa-ŋga.
23 Yisu mbo Jerusalem têŋ Om Pasowa-ŋga, ma lau daêsam sêlic gêŋ dalô hoŋ naŋ iŋ kôm, dec sêkêŋ whiŋ iŋ. 24-25 Tigeŋ Yisu kêyalê ŋamalac si gauc ti yom hoŋ naŋ yêc ŋac si ŋalôm. Iŋ pônda ŋamalac si yom pi dau dom. Ma tu dinaŋ-ŋga iŋ whê dau sa sambuc têŋ ŋamalac daŋ dom.