4
Sadaŋ kêtôm Yisu
(Mat 4:1-11; Mak 1:12-13)
Ŋalau Dabuŋ gêm Yisu ahuc ma iŋ hu Bu Jordan siŋ. Ma Ŋalau wê iŋ bambaliŋ mbo gameŋ sawa gitôm bêc 40. Yêc dindê Sadaŋ kêsahê bu êntôm iŋ. Tôm bêc hoŋ dinaŋ Yisu gêŋ gêŋ daŋ dom, ma tiŋambu gêŋ yô iŋ ŋandô. Ma Sadaŋ sôm têŋ iŋ, “Am Anötö ndê Atu, a? Bocdinaŋ sôm têŋ hoc dindec bu nem dau kwi ti bolom.” Magoc Yisu ô yom ma sôm, “Mba! Sêto Anötö ndê yom yêc bocdec bu, ‘Gêŋ daneŋ-ŋga ŋambwa kêŋ lau sêndöc tali dom.’
Goc Sadaŋ kôc iŋ sa pi lôc baliŋ daŋ gi, ma ŋagahô iŋ tôc têŋ iŋ gameŋ hoŋ naŋ kiŋ nom-ŋga sem gôliŋ. 6-7 Ma iŋ sôm, “Gêŋ hoŋ dindec yêc aneŋ gôliŋ ŋapu. Ma gitôm bu wakêŋ têŋ asa naŋ aö atac whiŋ naŋ. Am bu pôŋ hamduc têŋ aö, dec wakêŋ ŋaclai ti ŋawasi hoŋ dindec têŋ am.” Ma Yisu ô iŋ ndê yom ma sôm, “Mba! Sêto yom yêc bocdec bu, ‘Pôŋ hamduc têŋ Pômdau am nem Anötö, ma nem akiŋ iŋ tigeŋ.’ ”
Goc Sadaŋ wê iŋ pi malac Jerusalem gi, ma kêŋ iŋ kalhac lôm dabuŋ ŋapoc lôlôc, ma sôm têŋ iŋ, “Am Anötö ndê Atu, a? Dec pwê sip akêŋ dec ndi. 10 Am oc tisac dom, bu sêto yom yêc bocdec bu, ‘Pômdau oc êŋkiŋ ndê aŋela bu sêyob am. 11 Ŋac oc sêpê am sa lôlôc bu am tiŋ gahim pi hoc daŋ dom.’ ” 12 Magoc Yisu ô yom bocdec bu, “Sêto yom yêc bu, ‘Êmsahê Pômdau am nem Anötö dom.’ ”
13 Ŋalêŋ dinaŋ Sadaŋ kêsahê lêŋ daêsam tu êntôm Yisu-ŋga. Ma tiŋambu iŋ hu iŋ siŋ ma kölhö gi, bu hôŋ têm daŋ tiyham.
Yisu gic hu ndê gweleŋ yêc Galili
14 Ŋalau Dabuŋ ndê ŋaclai gêm Yisu ahuc, ma iŋ mbu têŋ gameŋ Galili-ŋga gi. Ma ŋawaê pi iŋ sa têŋ gameŋ ŋamakê-ŋga hoŋ gi. 15 Iŋ kêdôhôŋ lau yêc ŋac si lôm wê-ŋga, ma lau hoŋ sêmpiŋ iŋ.
Yisu ndê lau sêsoc iŋ yêc ndê malac Nasaret
16 Tiŋambu Yisu hôc asê iŋ ndê malachu Nasaret. Yêc dinaŋ iŋ kêkuc ndê gêbôm, ma têŋ bêc †Sabat-ŋga iŋ sôc lôm wê-ŋga gi. Iŋ tisa kalhac bu sam Anötö ndê mêtê, 17 ma sêkêŋ propet Aisaya ndê bapia tilhuŋ têŋ iŋ. Yisu kac bapia dau sa, ma kêsalê yom naŋ sêto yêc bocdec bu:
18 Pômdau kêŋ ndê Ŋalau gêm aö ahuc, dec kêyaliŋ aö sa bu wasôm ŋawaê ŋayham asê têŋ lau ŋalôm sawa. Iŋ kêkiŋ aö bu wasôm asê têŋ lau bu Anötö kêmasaŋ lêŋ bu êŋgapwêc ŋac su yêc gapocwalô, ma bu kôm lau tapec si tandô po asê, bu wanem lau naŋ si ŋacyo sêŋgwiniŋ ŋac, naŋ sa, 19 ma bu wanem mêtê bu kwahic dec Pômdau kêyaliŋ têm wakuc sa bu êmwasiŋ lau. [Ais 61:1-2]
20 Yisu sam yom dau su, goc kêlhuŋ bapia dau sa tiyham, kêŋ mbu têŋ dabuŋwaga, ma ndöc sic. Lau hoŋ naŋ sêndöc lôm, naŋ tahê iŋ, 21 dec iŋ gic hu ndê yom ma sôm, “Yom naŋ mac aŋgô, naŋ ŋandô sa têŋ acsalô dindec.”
22 Lau hoŋ sem yomgalôm pi iŋ ti sêlic iŋ ŋayham, ma sêhêdaê tu iŋ ndê yom ŋayham-ŋga. Ma sêsôm têŋ dandi, “Iŋ Josep ndê atuŋgac. Bocke ma iŋ sôm yom kaiŋ dinaŋ?” 23 Ma Yisu sôm têŋ ŋac, “Aö kayalê mac nem gauc. Mboe mac oc asôm yom gôliŋ dindec têŋ aö, ‘Dokta, nem daôm sa.’ Gêŋ naŋ aö gakôm yêc malac Kapenaom, naŋ mac aŋgô ŋawaê su, dec mac atac whiŋ bu aö wakôm tiyham yêc dec, a?” 24 Ma iŋ sôm, “Yomandô! Yêc propet daŋ ndê malac, iŋ ndê lau oc sêkôc iŋ sa dom. 25 Têŋ propet Elaija ndê têm, naŋ lauwhê sawa Israel-ŋga daêsam sêmbo. Têŋ ndoc dinaŋ u gic dom e tôm yala tö ma ayô 6, ma tôbôm atu gêm gameŋ ahuc. 26 Tigeŋ Anötö kêkiŋ Elaija têŋ awhê sawa Israel-ŋga daŋ dom, magoc kêkiŋ iŋ bu nem awhê sawa daŋ sa yêc Sarepet, malac naŋ yêc Saidon ŋagameŋ. 27 Ma têŋ propet Elaisa ndê têm, naŋ lau ti gêmbac †leprasi daêsam sêmbo lau Israel-ŋga ŋalôm. Tigeŋ Elaisa kôm Israel si daŋ ŋayham sa dom. Iŋ gêm ŋgac Siria-ŋga Naman tawasê sa.”
28 Yisu ndê yom dinaŋ kôm lau naŋ sêndöc lôm wê-ŋga, atac ŋandê atu. 29 Sêtisa ma sêsoc iŋ ma sêkôc iŋ sa sêtêŋ salic sac naŋ yêc malac dau ŋamakê, bu sêsuc iŋ sip ndi. 30 Tigeŋ iŋ kêsêlêŋ gic ŋac kôc, ma kölhö gi.
Yisu kêdôhôŋ lau ma soc ŋalau sac yêc malac Kapenaom
(Mak 1:21-28)
31 Tiŋambu iŋ mbu têŋ malac Kapenaom naŋ yêc gameŋ Galili-ŋga gi. Têŋ bêc Sabat-ŋga iŋ kêdôhôŋ lau. 32 Ŋac sêhêdaê tu iŋ ndê yom-ŋga, bu iŋ kêdôhôŋ lau ti ŋaclai atu. 33 Ma ŋgac daŋ naŋ ŋalau sac mbo iŋ ŋalôm, naŋ ndöc lôm wê-ŋga dinaŋ. Iŋ mbwêc awha atu, 34 “Ei! Yisu Nasaret-ŋga. Aö kayalê am, am ŋgac dabuŋ naŋ Anötö kêkiŋ. Am bu kôm sake têŋ yac? Am mweŋ bu seŋ yac su, a?” 35 Magoc Yisu hec yom ŋalau sac dau ma sôm, “Am mamaŋ ma hu iŋ siŋ!” Goc ŋalau sac kôm ŋgac dau peŋ sip nom gi yêc lau hoŋ aŋgô-ŋga, ma sa yêc iŋ, magoc kôm iŋ tisac dom.
36 L au hoŋ sêhêdaê tu gêŋ dinaŋ-ŋga, ma sêsôm têŋ dau, “Yom bocke naŋ iŋ kêdôhôŋ? Iŋ gic atu yom ŋaŋga ma ti ŋaclai têŋ ŋalau sac, ma soc ŋac su!” 37 Ma tiŋambu lau sic miŋ pi Yisu e iŋ ndê waê gêm gameŋ hoŋ dinaŋ ahuc.
Yisu gêm lau gêmbac daêsam sa
(Mat 8:14-17; Mak 1:29-34)
38 Yisu tisa ma hu lôm wê-ŋga dau siŋ, ma têŋ Saimon ndê andu gi. Saimon ndê lawawê gêmbac lic ŋandê atu, dec sêndac Yisu bu nem iŋ sa. 39 Goc Yisu têŋ iŋ gi, ma gic atu bu gêmbac dau hu iŋ siŋ. Ma ŋagahô awhê dau tisa ma gêm akiŋ ŋac.
40 Têŋ telha dinaŋ ac gi sip su, goc lau sêkôc lau ti gêmbac hoŋ sa akêŋ ŋac si andu, ma sêtêŋ Yisu si. Iŋ kêŋ amba sac ŋac hoŋ, ma kôm ŋac ŋayham sa. 41 Ma iŋ soc ŋalau sac daêsam su, ma sêhu lau siŋ ti sêmbwêc, “Am Anötö ndê Atu.” Magoc iŋ hec yom ŋac, ma kêŋ yao bu ŋac sêsôm iŋ asê dom, ŋahu bu ŋac sêŋyalê bu iŋ Mesaya dau.
Yisu hu malac Kapenaom siŋ
(Mak 1:35-39)
42 Têŋ bêbêc ganduc Yisu hu malac dau siŋ, ma sa gi bu mbo tawasê. Ma lau malac-ŋga sêsa si bu sêŋsalê iŋ, ma têŋ ndoc sêtap iŋ s a, naŋ sêteŋ iŋ bu hu ŋac siŋ dom. 43 Magoc iŋ sôm têŋ ŋac, “Mba! Aö gac waê bu wasôm ŋawaê ŋayham pi †Anötö ndê gôliŋ asê yêc malac ŋatô whiŋ. Anötö kêkiŋ aö tu gweleŋ dinaŋ-ŋga.” 44 Ma iŋ golom-golom malac naŋ sêyêc gameŋ Judia-ŋga, ma gêm mêtê tôm ŋac si lôm wê-ŋga hoŋ.