6
Yisu iŋ Pômdau bêc Sabat-ŋga
(Mat 12:1-8; Mak 2:23-28)
Têŋ bêc Sabat-ŋga daŋ, Yisu kêsêlêŋ mbo lôcwha naŋ gic ôm wit-ŋga daŋ kic, ma iŋ ndê ŋgacsêŋomi sêkôc wit ŋandô ma sêŋsê ŋapa goc seŋ ŋandô. Ma Palêsai ŋatô sêlic gêŋ dau ma sêndac, “Tu sake-ŋga mac akôm gweleŋ naŋ yac neŋ yomsu gic yao bu dakôm têŋ bêc Sabat-ŋga dom?” Ma Yisu ô yom ma sôm, “Gauc nem yom naŋ sêto yêc pi gêŋ naŋ Kiŋ Dawid kôm. Mac asam su, me? Têŋ ndoc daŋ gêŋ yô iŋ ma lau naŋ sêwhiŋ iŋ, dec iŋ sôc Anötö ndê andu gi, ma gêŋ bolom dabuŋ naŋ lau sêkêŋ ti da, naŋ Moses kêŋ yao bu dabuŋsiga tawasê sêneŋ. Ma iŋ kêŋ têŋ lau naŋ sêmbo sêwhiŋ iŋ ma ŋac seŋ. Magoc lau daŋ sêŋgôliŋ yom pi Dawid me sêsôm bu iŋ kêgilì yomsu lec dom.”
Ma iŋ sôm têŋ ŋac, “Ŋamalac ndê Atu iŋ gêŋ hoŋ ŋadau, ma iŋ Pômdau bêc Sabat-ŋga whiŋ.”
Yisu kôm ŋgac amba balê ŋayham sa têŋ bêc Sabat-ŋga
(Mat 12:9-24; Mak 3:1-6)
Têŋ bêc Sabat-ŋga daŋ iŋ sôc lôm wê-ŋga daŋ gi, ma kêdôhôŋ lau. Ma ŋgac daŋ naŋ ndê amba andô-ŋga tibalê naŋ ndöc. Lau Palêsai ti lau naŋ sêndôhôŋ yomsu naŋ sêŋsalê yom bu sêŋgôliŋ pi Yisu. Tu dinaŋ-ŋga dec ŋac tatiŋ iŋ ŋapep bu mboe iŋ oc kôm ŋgac dau ŋayham sa têŋ bêc Sabat-ŋga, dec ŋac oc sêsôm bu iŋ kêgilì yomsu Sabat-ŋga. Yisu kêyalê ŋac si gauc, ma sôm têŋ ŋgac amba balê, “Tisa, ma lhac lau hoŋ aŋgô-ŋga.” Ma iŋ tisa kalhac. Goc Yisu sôm têŋ ŋac, “Aö bu wandac mac bu gêŋ bocke oc êŋgilì yomsu Sabat-ŋga? Dakôm ŋayham têŋ lau, me dakôm sac têŋ lau? Danem ŋamalac sa, me datec ŋac sêmbac ndu?” 10 Iŋ tahê ŋac hoŋ, ma sôm têŋ ŋgac dau, “Êmatôc amam.” Goc ŋgac dau kêmatôc amba, ma amba dau ŋayham sa tiyham.
11 Magoc gêŋ dau kôm lau Palêsai ti lau Skraib atac ŋandê atu, ma ŋac sem yomgalôm têŋ dau pi Yisu, ma pi gêŋ bocke bu sêkôm têŋ iŋ-ŋga.
Yisu kêyaliŋ aposel 12 sa
(Mat 10:1-4; Mak 3:13-19)
12 Têŋ bêc daŋ Yisu pi lôc daŋ gi bu teŋ mbec, ma tôm ôbwêc baliŋ iŋ teŋ mbec mbo. 13 Têŋ galaŋsê bêbêc iŋ kêgalêm lau naŋ sêŋkuc iŋ sêmeŋ, ma kêyaliŋ ŋac si lau 12 sa, ma sam ŋac bu lau †Aposel. 14 Lau Aposel dau si ŋaê bocdec: Saimon, naŋ Yisu sam bu ‘Pita,’ lu asi Andru, ma Jems, Jon, Pilip, Batolomeas, 15 Matyu, Tomas, Jems (naŋ Alpayas ndê atu), Saimon (naŋ sêsam bu ‘Ŋgac †Selot’), 16 Judas (naŋ ŋadamba iŋ ŋgac daŋ ŋaê Jems), ma Judas Iskeriot naŋ tiŋambu oc hoc Yisu asê.
Yisu kêdôhôŋ lau ma kôm gêmbac ŋayham sa
(Mak 3:7-12)
17 Yisu ti ndê ŋgacsêŋomi sêsip akêŋ lôc sêmeŋ, ma Yisu kalhac gameŋ gapoŋ. Ma †sêŋomi daêsam naŋ sêŋkuc Yisu, naŋ sêkac sa su sêmbo dinaŋ. Ma lau toŋ atu akêŋ malac Jerusalem ti malac gameŋ Judia-ŋga hoŋ, ma lau akêŋ gameŋ gwêc-ŋga naŋ yêc kêpiŋ malac Taya ma Saidon, naŋ sêmeŋ bu sêŋgô iŋ ndê yom, ma bu iŋ kôm ŋac si gêmbac ŋayham sa. 18 Lau naŋ ŋalau sac sêmbo ŋac si ŋalôm, naŋ Yisu kôm ŋac ŋayham sa. 19 Ma lau hoŋ sêhôc sôsôwec bu sêmasec iŋ, ŋahu bu ŋaclai sa yêc Yisu, ma kôm lau gêmbac hoŋ ŋayham sa.
Yisu ndê yom ŋatô
(Mat 5:1-12)
20 Yisu tahê iŋ ndê ŋgacsêŋomi ma sôm,
“Anötö ndê mwasiŋ gic waê mac lau ŋalôm sawa, bu iŋ gêlic ŋayham bu kôc mac sa andöc iŋ ndê gôliŋ ŋapu.
21 Anötö ndê mwasiŋ gic waê mac lau naŋ kwahic dec gêŋ yô mac, bu iŋ oc kêŋ gêŋ hôc mac dôŋ-ŋga.
Anötö ndê mwasiŋ gic waê mac lau naŋ kwahic dec andöc ti tamsulu, bu iŋ oc nem malô mac e ambwac.
22 Anötö ndê mwasiŋ gic waê mac lau naŋ sêtec mac ma sêtiŋ mac, ma sêpu mac ti sêkôm nem waêm tisac tu mac aŋkuc Ŋamalac ndê Atu-ŋga. 23 Ahêgo daôm dom têŋ ndoc lau sêkôm bocdinaŋ, tigeŋ atê wê ti atac ŋayham, bu Anötö oc kêŋ ŋagêyô ŋayham têŋ mac yêc undambê. Ma gauc nem bu lau naŋ sêtec mac, naŋ si apai sêkôm ŋalêŋ tigeŋ dinaŋ têŋ Anötö ndê lau propet ŋamata-ŋga.
24 Oyaê mac lau naŋ apo daôm sa ŋa awa ti wapa daêsam. Mac atap nem mwasiŋ ŋayham sa têŋ têm kwahic dec-ŋga, magoc gêŋ dau oc tôm dom bu nem mac sa têŋ têm ŋambu-ŋga.
25 Oyaê mac lau naŋ aŋ gêŋ ŋawahô kwahic dec. Tiŋambu gêŋ oc yô mac.
Oyaê mac lau naŋ ambwac kwahic dec. Tiŋambu mac oc ataŋ daŋgibo atu ma andöc ti tamsulu.
26 Oyaê mac lau naŋ lau hoŋ sêmpiŋ mac. Atac ŋayham tu gêŋ dinaŋ-ŋga dom, bu ŋalêŋ tigeŋ lau Israel-ŋga si apai sêmpiŋ lau propet tasaŋ.”
Atac whiŋ mac nem ŋacyo
(Mat 5:43-48)
27 Ma Yisu sôm têŋ lau dinaŋ, “Aŋgô aneŋ yom. Atac whiŋ mac nem ŋacyo, ma akôm ŋayham têŋ lau naŋ sêtec mac. 28 Anem mbec lau naŋ sêpucbo mac, ma ateŋ mbec pi lau naŋ sêkôm sac têŋ mac. 29 Ŋgac daŋ bu tap am sip alim andô daŋga, naŋ kêŋ daŋga bu iŋ ndic whiŋ. Ŋgac daŋ bu kôc nem ŋakwê baliŋ su yêc am, naŋ êmgamiŋ nem ŋakwê ŋandô-ŋga dom magoc kêŋ têŋ iŋ whiŋ. 30 Ŋgac daŋ bu ndac gêŋ daŋ, naŋ kêŋ têŋ iŋ. Ma ŋgac daŋ bu kôc am nem gêŋ daŋ, naŋ ndac bu iŋ kêŋ mbu meŋ dom. 31 Mêtê ŋayham-ŋayham naŋ mac atac whiŋ bu lau sêkôm têŋ mac, naŋ mac daôm akôm têŋ ŋac.
32 “Lau hoŋ atac whiŋ lau naŋ atac whiŋ ŋac ô. Bocdinaŋ mac bu atac whiŋ nem silip tawasê ma atac tec nem ŋacyo, dec mac nem mêtê hôc gêlêc lau sac si mêtê su dom. 33 Ma lau hoŋ sêkôm ŋayham têŋ lau naŋ sêkôm ŋayham têŋ ŋac ô, ma mac bu akôm bocdinaŋ, dec mac nem mêtê hôc gêlêc lau sac si mêtê su dom. 34 Ma mac bu akêŋ tôp têŋ mac nem silip, naŋ iŋ gêŋ atu dom. Mac aŋyalê su bu tiŋambu ŋac oc sêndic tôp dau. Lau sac sêkêŋ tôp têŋ si silip, ma takwê bu ŋac sêndic tôp hoŋ mbu meŋ.
35 “Bocdinaŋ ayob daôm bu aŋkuc lau sac si mêtê dom. Atac whiŋ nem ŋacyo, ma akôm ŋayham têŋ ŋac. Akêŋ gêŋ têŋ ŋac, ma ahêgo daôm dom pi ndoc bocke ŋac oc sêkêŋ gêŋ dau mbu meŋ-ŋga. Tu dinaŋ-ŋga Anötö, Ŋaclai ti Ŋawasi Ŋadau oc kêŋ ŋaôli ŋayham atu têŋ mac, ma sam mac bu iŋ ndê atui awhê ma ŋgac. Bu Anötö dau kêmwasiŋ lau sac ma lau naŋ sem daŋge iŋ dom, naŋ sêwhiŋ. 36 Bocdinaŋ tamwalô lau hoŋ, tôm Damam undambê-ŋga tawalô lau.”
Yom datoc asidôwai sa-ŋga
(Mat 7:1-5)
37 Ma Yisu sôm, “Anem dôhôŋ lau si lêŋ ti sakiŋ tu bu alic lau ŋatô sac ŋambwa, me tu bu apu ŋac-ŋga dom. Mac bu akôm, dec Anötö oc lic mac sac ma pu mac tu mac nem lêŋ ti sakiŋ-ŋga boc-dinaŋ. Asuc lau si sac kwi, ma Anötö oc suc mac nem kwi boc-dinaŋ. 38 Têŋ ndoc mac bu anem lau ŋatô sa, naŋ akêŋ gêŋ têŋ ŋac ti nem ŋalôm sambuc, ma boc-dinaŋ Anötö oc kêŋ gêŋ hôc gêlêc su têŋ mac e meŋhu ma êŋsalê mac ahuc. Bu Anötö oc êmwasiŋ mac, gitôm mac amwasiŋ lau.”
39 Ma Yisu sôm yom gôliŋ daŋ bocdec, “Ŋgac tapec gitôm bu wê tapec daŋ dom. Mba! Iŋlu lu-lu oc sêpeŋ sêsip sê sêndi. 40 Ma kwapuc daŋ oc hôc gêlêc gwalam akwa naŋ kêdôhôŋ iŋ, naŋ dom. Magoc kwapuc hoŋ naŋ sêndôhôŋ gêŋ hoŋ e tidôŋ ŋac, naŋ oc sêtôm ŋac si kêdôhôŋwaga.
41 “Tu sake-ŋga am hêgo daôm tu gêŋ golop sauŋ naŋ yêc nem asidôwa tandô, tigeŋ gêŋ golop atu naŋ yêc am daôm tanôm, naŋ am gêlic apu? 42 Ma bocke am oc sôm têŋ nem asidôwa, ‘Aneŋ asidôwa, aö bu wakôc gêŋ golop naŋ yêc am tanôm, naŋ sa,’ magoc gêŋ golop atu naŋ pôc am daôm tanôm ahuc, naŋ am gêlic dom? Am ŋgac tim yom lau-ŋga! Gêŋ ŋamata-ŋga kôc gêŋ golop sa yêc daôm tanôm e tanôm ŋawa sa, goc tiŋambu kôc gêŋ golop sauŋ naŋ yêc nem asidôwa tandô, naŋ sa.”
Lau si mêtê whê ŋac sa bu ŋayham me sac
(Mat 7:16-19; 12:33-35)
43 Ma Yisu sôm, “A ŋayham daŋ oc nem ŋandô sac dom, ma a sac oc nem ŋandô ŋayham dom. 44 Dalic ŋandô naŋ a tidau-tidau sem, ma bocdinaŋ yac taŋyalê bu a ŋayham me sac. Gitôm dom bu dahiŋ ŋandô ŋayham yêc a sac. 45 Ma ŋalêŋ tigeŋ, yom naŋ lau sêsôm, naŋ tôc gêŋ bocke naŋ hôc ŋac si ŋalôm ahuc, naŋ asê. Mêtê ti gauc ŋayham yêc lau ŋayham si ŋalôm, ma bocdinaŋ sêkôm mêtê ŋayham. Ma mêtê ti gauc sac yêc lau sac si ŋalôm, dec sêkôm sac.”
Yom gôliŋ pi ŋgac sêkwê andu-ŋga lu
(Mat 7:24-27)
46 “Tu sake-ŋga mac asam aö bu, ‘Pômdau, Pômdau,’ tigeŋ mac daŋam wambu aneŋ yom dom? 47 Ŋamalac naŋ têŋ aö meŋ ma ŋgô aneŋ yom, ma daŋga wambu yom dau, naŋ aö bu wawhê iŋ sa têŋ mac. 48 Iŋ gitôm ŋgac kwê andu-ŋga naŋ kwê sê baliŋ sip nom ŋaŋga, ma kêŋ hoc kêgapiŋ alhö dôŋ têŋ ndoc iŋ kêsuhuŋ sip sê baliŋ dinaŋ. Têŋ ndoc uhô-ŋga, bu hêc meŋ hôc pi andu dau, magoc andu dau kalhac ŋaŋga, bu iŋ kwê ŋapep. 49 Magoc ŋamalac naŋ ŋgô aneŋ yom ma daŋga wambu dom, naŋ gitôm ŋgac naŋ kwê andu, magoc kêŋ alhö sip nom ŋalôm gi dom. Têŋ ndoc uhô-ŋga, bu hêc ma hôc pi ndê andu e ŋagahô eŋ andu dau ku sa ma tisac sambuc.”