19
Yisu lu Sakias
Yisu sôc malac Jeriko gi, ma bu êŋsêlêŋ gacgeŋ sa ndi. Ma ŋgac daŋ mbo, naŋ sêsam iŋ ndê ŋaê bu Sakias. Iŋ ŋgac bata kôc takis-ŋga, ma iŋ dau ndê mone daêsam. Iŋ tac whiŋ bu lic Yisu pi ŋandô, magoc iŋ gitôm dom, bu iŋ ŋgac apê, ma lau daêsam sêŋgihi Yisu ahuc. Tu dinaŋ-ŋga iŋ kêti muŋ gi, ma pi a kiŋ daŋ, bu lic Yisu naŋ kêsêlêŋ mbo seŋ meŋ. Têŋ ndoc Yisu hôc asê a dinaŋ ŋapu, naŋ tatac ma sôm têŋ iŋ, “Sakias, sip mweŋ ŋagahô! Acsalô dec aö wambo am nem andu wawhiŋ am.” Goc ŋagahô Sakias sip nom ma kôc Yisu sa ti atac ŋayham, ma sêtêŋ iŋ ndê andu si. Magoc lau hoŋ naŋ sêlic gêŋ dau sêtucdiŋ ma sêsôm, “Yisu bu ndic ŋgac sac daŋ kêsi!”
Têŋ ndoc sêmbo Sakias ndê andu, naŋ ŋgac dau tisa ma sôm têŋ Yisu, “Pômdau lic! Kwahic dec aö wawhê aneŋ wapa hoŋ kôc ndi toŋ lu, ma wakêŋ toŋ daŋ têŋ lau ŋalôm sawa. Ma lau naŋ aö kasau ŋac ma gakôc ŋac si mone, naŋ aö waô mone dau tidim hale têŋ ŋac.” Dec Yisu sôm, “Acsalô lec Anötö ndê mwasiŋ nem lau si-ŋga meŋ pi lau andu dindec-ŋga. Bu ŋgac dindec iŋ Abraham ndê apaŋgac daŋ whiŋ. 10 Ŋamalac ndê Atu meŋ bu êŋsalê lau naŋ siŋga su, ma bu nem ŋac si.”
Yom gôliŋ pi mone gol
(Mat 25:14-30)
11 Lau naŋ sêŋgô Yisu ndê yom dinaŋ, naŋ sêlic bu iŋ suŋ sa têŋ Jerusalem, ma sêkêŋ bata bu têŋ ndoc iŋ hôc asê, naŋ Anötö ndê gôliŋ oc meŋ sa tiawê, ma Yisu oc ti lau Israel-ŋga si kiŋ. Bocdinaŋ Yisu gic hu sôm yom gôliŋ daŋ têŋ ŋac. 12 Iŋ sôm, “Ŋgac ti waê atu daŋ kêmasaŋ dau bu têŋ gameŋ baliŋ daŋ ndi, bu yêc dindê kiŋ atu oc kêŋ ŋaclai têŋ iŋ bu nem gôliŋ lau yêc iŋ dau ndê gameŋ. Ma tiŋambu iŋ oc mbu meŋ. 13 Boc-dinaŋ iŋ kêgalêm iŋ ndê lau akiŋ amaŋlu sa, ma kêŋ mone gol daŋ naŋ sêsam bu ‘maina’ têŋ ŋac tôm gi.* Maina tigeŋ gitôm †denarii 100, naŋ gitôm ŋaôli gweleŋ bêc 100-ŋga. Ma iŋ sôm têŋ ŋac, ‘Akôc mone dec sa, ma akôm gweleŋ pi e nditôm aö wambu wameŋ.’ 14 Magoc iŋ ndê lau sêtec iŋ, ma sêkêŋ lau aheŋ-ŋga ŋatô sêŋkuc iŋ bu sêsôm têŋ kiŋ atu bu, ‘Yac atec ŋgac dec bu nem gôliŋ yac.’ 15 Magoc kiŋ atu ŋgô ŋac si yom dom ma kêŋ ŋaclai têŋ ŋgac dau bu nem gôliŋ lau, goc iŋ mbu têŋ iŋ ndê gameŋ gi. Iŋ hôc asê su, goc kêŋ yom bu iŋ ndê lau akiŋ naŋ iŋ kêŋ mone têŋ ŋac, naŋ sêtêŋ iŋ sêndi. Iŋ bu lic ŋac sêkôm gweleŋ bocke pi mone dau.
16 “Ŋgac akiŋ ŋamata-ŋga meŋ ma sôm, ‘Aneŋ ŋadau, aö gakôm gweleŋ pi am nem mone tigeŋ, ma gatap mone amaŋlu tiyham sa.’ 17 Ma ŋadau sôm, ‘Aneŋ ŋgac akiŋ, am kôm ŋayham! Am yob gêŋ sauŋ dindec ŋapep, ma kwahic dec aö wakêŋ am nem gôliŋ malac amaŋlu.’
18 “Ma ŋgac tilu-ŋga meŋ ma sôm, ‘Ŋadau, aö gakôm gweleŋ pi am nem mone tigeŋ, ma gatap mone amaŋdaŋ tiyham sa.’ 19 Ma ŋadau sôm têŋ iŋ, ‘Kwahic dec aö wakêŋ am nem gôliŋ malac amaŋdaŋ.’
20 “Ma lau akiŋ dau si daŋ meŋ ma sôm, ‘Ŋadau, am nem mone gol tigeŋ kelec. Aö kapaŋ si ŋapep. 21 Aö gatöc am, bu am ŋgac lêlê-ŋga dom. Am kêŋ batam bu kôc gêŋ ŋandô yêc lau naŋ am kêŋ gêŋ têŋ ŋac dom. Ma am gic gêŋ ŋandô sa yêc gameŋ naŋ am sô gêŋ ŋawhê dom.’ 22 Goc ŋadau sôm têŋ iŋ, ‘Am ŋgac akiŋ sac! Aö wamatôc am waŋkuc yom naŋ am daôm sôm. Am kêyalê bu aö ŋgac lêlê-ŋga dom, ma bu aö gakêŋ bataŋ bu wakôc gêŋ yêc lau naŋ aö gakêŋ gêŋ têŋ ŋac dom, ma bu wandic gêŋ ŋandô sa yêc gameŋ naŋ gasô gêŋ dom. 23 Tu sake-ŋga am kôm gweleŋ pi aneŋ mone dom? Oc tôm bu am kêŋ aneŋ mone têŋ lau sêyob mone-ŋga bu sêyob e aö wambu wameŋ, dec oc tôm bu sêkêŋ mone ŋagec sac mone dau ŋahô ma aö wakôc hoŋ sa.’
24 “Ma iŋ sôm têŋ lau naŋ sêlhac sêmpiŋ, ‘Akôc iŋ ndê mone tigeŋ dinaŋ su, ma akêŋ têŋ ŋgac akiŋ naŋ kôc mone amaŋlu.’ 25 Magoc ŋac sêsôm, ‘Ŋadau, iŋ kôc mone amaŋlu su!’ 26 Goc ŋadau sôm, ‘Aö wasôm têŋ mac bu asa naŋ yob gêŋ naŋ aö gakêŋ sip iŋ amba, naŋ ŋapep, naŋ wakêŋ gêŋ ŋatô tiyham têŋ iŋ whiŋ. Tigeŋ asa naŋ yob ndê gêŋ ŋapep dom, naŋ aö wakôc iŋ ndê gêŋ hoŋ su. 27 Ma aŋgô! Aneŋ ŋacyo naŋ sêtec bu aö wanem gôliŋ ŋac, naŋ akôc ŋac sêmeŋ, ma andic ŋac ndu yêc aö aŋôŋ-ŋga.’ ”
Yisu hôc asê Jerusalem
(Mat 21:1-9; Mak 11:1-10; Jon 12:12-15)
28 Yisu sôm yom dinaŋ su, ma kêsêlêŋ hêganôŋ Jerusalem gi, ma iŋ ndê sêŋomi sêŋkuc iŋ. 29 Iŋ kêsêlêŋ gi e kêpiŋ malac lu naŋ sêsam bu Betpagi ma Betani, malac lu naŋ sêyêc Lôc Olib. Ma iŋ kêkiŋ ndê ŋgacsêŋom lu 30 ma sôm têŋ iŋlu, “Asôc malac dindê andi, ma amlu oc atap doŋki daŋ sa, naŋ sêsô dôŋ kalhac. Iŋ doŋki ŋatu wakuc, naŋ ŋamalac daŋ ndöc ŋahô muŋ su dom. Aŋgapwêc su ma akôc sa ameŋ. 31 Ma lau bu sêndac amlu bu bocke ma amlu bu aŋgapwêc iŋ su, goc asôm têŋ ŋac bu, ‘Pômdau tac whiŋ bu doŋki dindec nem iŋ sa.’ ” 32 Boc-dinaŋ ŋgac lu dinaŋ sêsôc malac dau si, ma sêtap doŋki dau sa tôm Yisu sôm. 33 Sêŋgapwêc doŋki sêmbo, ma ŋadaui sêndac iŋlu bu, “Amlu aŋgapwêc iŋ tu sake-ŋga?” 34 Ma sêsôm, “Pômdau tac whiŋ bu doŋki dindec nem iŋ sa.”
35 Iŋlu sêwê doŋki dau sêtêŋ Yisu si, ma sêkêŋ ŋac si ŋakwê awê-ŋga sac doŋki, ma sêkêŋ iŋ pi gi ndöc ŋahô. 36 Yisu ndöc doŋki ma kêsêlêŋ gi, ma lau sêhê si ŋakwê yêc seŋ. 37 Iŋ kêsêlêŋ gi e hôc asê gameŋ naŋ seŋ sip akêŋ Lôc Olib, goc sêŋomi toŋ atu naŋ sêŋkuc iŋ, naŋ sêmbwêc ti atac ŋayham atu, ma sêmpiŋ Anötö pi gêŋ dalô naŋ sêlic. 38 Sêsôm, “Anötö nem mbec kiŋ naŋ meŋ gêm Pômdau aŋgô. Yom malô yêc undambê, ma Anötö ndê waê sa yêc lôlôc!”
39 Palêsai ŋatô sêmbo sêwhiŋ lau daêsam dinaŋ, ma sêsôm têŋ Yisu, “Kêdôhôŋwaga, hec yom am nem sêŋomi, bu ŋac si yom so.” 40 Ma Yisu sôm têŋ ŋac, “Aŋgô! Sêŋomi bu sênem dôŋ, goc hoc dindec oc sêmbwêc asê!”
41 Yisu kêsêlêŋ gi e hôc tandô sa pi malac atu Jerusalem, dec taŋ pi malac dau. 42 Iŋ sôm, “Tôm ŋasawa baliŋ su e meŋ têŋ acsalô lec aö tac whiŋ bu mac lau Jerusalem-ŋga aŋyalê lêŋ naŋ oc tôm bu kêŋ mac ambo ti atac malô. Tigeŋ mac nem ŋalôm ŋadandi ma kwahic dec lêŋ dau yêc siŋ dau têŋ mac. 43 Têm oc meŋ sa, naŋ nem ŋacyo oc sêŋgihi mac ahuc ma sêŋgilì tuŋbôm ma sêsôc nem malac sêloc. 44 Ŋac oc sêndic mac ti nem balêkoc hoŋ ndu, m a sêseŋ malac dindec su e hoc daŋ ndöc hoc daŋ ŋahô tiyham dom. Ŋac oc sêkôm bocdinaŋ, ŋahu bu Anötö têŋ mac meŋ bu nem mac sa, magoc mac aŋyalê dom.”
Yisu soc lau su yêc lôm dabuŋ
(Mat 21:12-17; Mak 11:15-17)
45 Têŋ ndoc Yisu hôc asê Jerusalem, naŋ iŋ kêsêlêŋ gi e sôc lôm dabuŋ ŋabatêmndö gi. Ma iŋ soc lau naŋ sêkêŋ gêŋ bu lau sênemlhi, naŋ sêsa awê. 46 Iŋ sôm têŋ ŋac, “Sêto Anötö ndê yom yêc bocdec bu, ‘Aneŋ andu gic waê bu lau sêteŋ mbec sêmbo-ŋga,’ magoc mac akôm Anötö ndê andu ti lau kaŋ si gameŋ.”
47 Tôm bêc hoŋ iŋ kêdôhôŋ lau mbo lôm dabuŋ ŋabatêmndö. Ma dabuŋsiga atu-tu ti lau †Skraib naŋ sêndôhôŋ yomsu, ma lau bata Israel-ŋga sêŋsalê lêŋ bu sêndic iŋ ndu. 48 Magoc sêtap lêŋ daŋ sa dom, bu lau hoŋ atac whiŋ bu sêŋgô iŋ ndê yom, ma sêsap iŋ dôŋ ŋapaŋ.

*19:13 Maina tigeŋ gitôm †denarii 100, naŋ gitôm ŋaôli gweleŋ bêc 100-ŋga.