15
Pailot kêsu Yisu
(Mat 27:11-26; Luk 23:2-3, 18-25; Jon 18:29–19:16)
Têŋ bêbêc ganduc, dabuŋsiga atu-tu ti lau bata ma lau naŋ sêndôhôŋ yomsu ti lau †Sanedrin-ŋga hoŋ si ŋalôm tigeŋ tu gêŋ bocke bu sêkôm têŋ Yisu-ŋga. Goc sêsô iŋ amba dôŋ ma sêwê iŋ sêtêŋ Pailot si. Ma Pailot ndac iŋ, “Am lau Israel-ŋga si kiŋ, a?” Goc Yisu ô yom ma sôm, “Tôm naŋ am daôm sôm.” Têŋ dinaŋ dabuŋsiga atu-tu sêŋgôliŋ yom daêsam pi iŋ. Dec Pailot ndac iŋ tiyham, “Am oc ô ŋac si yom, me mba? Ŋac sêŋgôliŋ yom daêsam pi am.” Tigeŋ Yisu ô yom dom, dec Pailot hêdaê.
6-7 Têŋ têm dinaŋ ŋgac daŋ ndöc gapocwalô, naŋ ndê ŋaê Barabas. Muŋ-ŋga lau ŋatô sêli dau sa têŋ lau Rom-ŋga naŋ sem gôliŋ lau Israel-ŋga, ma sic lau ŋatô ndu. Magoc lau Rom-ŋga sêkôc ŋac dôŋ ma sêkêŋ ŋac sêndöc gapocwalô. Ma Barabas iŋ ŋac si daŋ.
Tôm yala hoŋ têŋ ndoc lau Israel-ŋga si om atu Mwasiŋ Pasowa-ŋga hôc asê, naŋ Pailot kêkuc lêŋ daŋ bocdec bu. Lau Israel-ŋga oc sêndac ŋgac gapocwalô-ŋga daŋ, dec iŋ oc êŋgapwêc iŋ su têŋ ŋac. Lau daêsam naŋ sêkac dau sa têŋ ndoc Pailot kêsahê Yisu, naŋ sêndac iŋ bu êŋgapwêc ŋgac gapocwalô-ŋga daŋ su êŋkuc ŋagôliŋ dinaŋ. 9-10 Pailot kêyalê bu dabuŋsiga atu-tu sem lêmuŋ Yisu ŋambwa, ma tu dinaŋ-ŋga dec sêwê Yisu sêtêŋ iŋ sêmeŋ. Bocdinaŋ iŋ gauc gêm bu êŋgapwêc Yisu su, dec ndac ŋac, “Mac atac whiŋ bu aö wahu Kiŋ Israel-ŋga siŋ têŋ mac, me mba?” 11 Tigeŋ dabuŋsiga atu-tu sêŋgalôm lau toŋ atu dinaŋ e sêndac Pailot bu hu Barabas siŋ têŋ ŋac. 12 Goc Pailot ndac ŋac, “Bocdinaŋ aö oc wakôm sake têŋ ŋgac dindec, naŋ mac asam bu lau Israel-ŋga si Kiŋ?” 13 Ma sêmbwêc, “Ndic iŋ pi a gicso dau!” 14 Magoc Pailot ndac ŋac, “Tu sake-ŋga? Iŋ kôm giso bocke?” Magoc sêmbwêc ti ŋaŋga, “Ndic iŋ pi a!”
15 P ailot bu kôm lau atac ŋayham sa, dec gôlôc bu êŋgapwêc Barabas su têŋ ŋac. Ma iŋ kêkiŋ Yisu têŋ lau siŋ-ŋga bu sêhi iŋ ŋa sö, ma sêndic iŋ ndu pi a gicso dau.
Lau siŋ-ŋga sêsu Yisu susu
(Mat 27:27-31; Jon 19:2-3)
16 Lau siŋ-ŋga sêwê Yisu sêsa Pailot ndê andu ŋamalaclôm si, ma sêta yom bu lau siŋ-ŋga hoŋ sêkac sa. 17 Goc sêkêŋ Yisu sôc ŋakwê kokoc baliŋ tôm kiŋ sêsôc, ma sêwhê wac kêm ma sêkêŋ iŋ uŋ gitôm suŋsuŋ. 18 Goc ŋac sic hu sêmbwêc iŋ, “Ei! Datoc lau Israel-ŋga si kiŋ dindec sa maŋ!” 19 Ma ŋac sêkôc a daŋ ma sic iŋ pi ŋagôlôŋ tidim daêsam, ma sêhê gasôp pi iŋ. Sêpôŋ haduc têŋ iŋ, ma sêŋsau bu sêtoc iŋ sa. 20 Sêsu iŋ susu pacndê, goc sêkôc ŋakwê baliŋ dinaŋ su, ma sêkêŋ iŋ sôc dau ndê ŋakwê sa tiyham. Ma sêwê iŋ sêsa malac Jerusalem ŋamakê si, bu sêndic iŋ ndu pi a gicso dau.
Sic Yisu pi a gicso dau
(Mat 27:32-44; Luk 23:26-43; Jon 19:17-27)
21 Lau siŋ-ŋga sêwê Yisu sêmbo seŋ, ma ŋgac daŋ kêsêlêŋ mbo seŋ akêŋ gameŋ ŋamakê-ŋga meŋ. Ma sêkac iŋ bu hôc Yisu ndê a gicso dau. Ŋgac dau ndê ŋaê Saimon. Iŋ Aleksanda lu Rupas damba, ma iŋ ndê malachu Sairin. 22 Sêwê Yisu sêsa si e sêhôc asê gameŋ naŋ sêsam bu Golgota. (Ŋaê dau danem kwi bu ‘Gameŋ Ŋakêcyha-ŋga.’ ) 23 Lau siŋ-ŋga bu sêkêŋ wain ti bu ŋamakic têŋ Yisu nôm, magoc iŋ tec. 24 Bocdinaŋ sêhu siŋ, ma sic iŋ pi a gicso dau. Ma tiŋambu sêwhê iŋ ndê ŋakwê kôc ma sêpuc gapoc bu sêlic asa oc kôc ŋakwê bocke.
25 Ŋac sic iŋ pi a gicso têŋ bêbêc, acgatu gitôm 9 kilok. 26 Ma yom naŋ lau bata Israel-ŋga sêŋgôliŋ pi iŋ, naŋ sêto pi bapia daŋ, naŋ sôm, “Lau Israel-ŋga si Kiŋ.” 27-28 Ŋac sic ŋgac sac lu pi a gicso dau sêwhiŋ, daŋ kêgalêŋ Yisu amba andô-ŋga, ma daŋ kêgalêŋ gasê-ŋga. 29 Lau naŋ sêŋsêlêŋ si sêmeŋ, naŋ sêndahiŋ ŋasu ma sêtaŋ bôlê Yisu. Sêsôm, “Ei. Am ŋgac naŋ sôm bu seŋ lôm dabuŋ su ma kwê sa tiyham tôm bêc tö. 30 Dec sip akêŋ a gicso dau mweŋ, ma nem daôm sa!” 31 Ma dabuŋsiga atu-tu ti kêdôhôŋwaga yomsu-ŋga bocdinaŋ sêsu iŋ susu ma sêsôm têŋ dandi, “Iŋ gêm lau daêsam sa, tigeŋ gitôm dom bu nem dau sa. 32 Yac bu alic Mesaya, lau Israel si kiŋ dindec-ŋga, sip akêŋ a gicso dau meŋ, dec yac oc akêŋ whiŋ iŋ.” Ma ŋgac lu naŋ sic pi a gicso sêwhiŋ Yisu, naŋ sêsu iŋ susu bocdinaŋ.
Yisu mbac ndu
(Mat 27:45-56; Luk 23:44-49; Jon 19:28-30)
33 Têŋ ac kalhac lhu, ŋasec atu gêm gameŋ sambuc ahuc e acgatu gitôm 3 kilok telha-ŋga. 34 Ma têŋ 3 kilok Yisu mbwêc awha atu, “Eloi, Eloi, lama sabaktani?” (Yom dau danem kwi bu, ‘Aö neŋ Anötö, aö neŋ Anötö, tu sake-ŋga am hu aö siŋ?’ ) 35 Lau naŋ sêlhac sêmpiŋ, naŋ sêŋgô iŋ ŋapep dom ma sêsôm, “Aŋgô, iŋ ta propet Elaija.” 36 Ma ŋgac daŋ kêti gi kêŋ sôwam daŋ sip wain ŋamakic, ma sô dôŋ pi a baliŋ daŋ. Goc iŋ puc pi Yisu whasuŋ bu iŋ nôm ma sôm, “Dahu iŋ siŋ ma dalic, Elaija oc sip meŋ ma kôc iŋ su, me mba.”
37 Têŋ têm dinaŋ Yisu mbwêc awha atu ma mbac ndu. 38 Ma têŋ dinaŋ po baliŋ naŋ kêgalêŋ lôm dabuŋ ŋalôm, naŋ dau kic gi lu, kalhac ŋahô ma gi têŋ ŋapu-ŋga. 39 Ma ŋgac bata siŋ-ŋga naŋ kalhac Yisu aŋgô-ŋga, naŋ gêlic iŋ ndê mbac ndu ŋalêŋ, goc sôm, “Yomandô, ŋgac dindec iŋ Anötö ndê Atu.”
40 Lauwhê ŋatô sêlhac ahê ma sêlic gêŋ hoŋ dinaŋ. Maria Magadala lu Maria naŋ Jems sauŋ lu Joses dinda, ma Salome sêmbo sêwhiŋ ŋac. 41 Muŋ-ŋga, têŋ têm Yisu mbo gameŋ Galili-ŋga, naŋ lauwhê dinaŋ sêŋkuc iŋ, ma sem akiŋ iŋ. Ma lauwhê daêsam naŋ sêpi Jerusalem sêwhiŋ Yisu, naŋ sêlhac sêwhiŋ ŋac.
Josep kêŋ Yisu ndê ŋamlaŋ yêc hoc ŋasuŋ
(Mat 27:57-61; Luk 23:50-56; Jon 19:38-42)
42 Bêc naŋ sic Yisu ndu, naŋ lau Israel-ŋga si bêc sêmasaŋ dau tu Sabat-ŋga.* Lau Israel sêsôm bu têŋ ndoc ac gi sip têŋ bêc naŋ muŋ bêc Sabat-ŋga, naŋ têm dau gic hu bêc Sabat-ŋga. Bocdinaŋ ŋac bu sêŋsuhuŋ lau batê muŋ ac ndi sip. Bocdinaŋ têŋ telha, 43 ŋgac bata Israel-ŋga daŋ ŋaê Josep gauc gêm bu êŋsuhuŋ Yisu ŋamlaŋ. Josep iŋ ŋgac akêŋ malac Arimatiya-ŋga, ma iŋ lau Sanedrin-ŋga si ŋgac tiwaê daŋ naŋ kêŋ bata Anötö ndê gôliŋ bu meŋ sa tiawê. Iŋ ndê ŋalôm pêŋ dôŋ, dec têŋ Pailot gi ma ndac Yisu ndê ŋamlaŋ. 44 Yom dau kôm Pailot sö, ŋahu bu iŋ kêyalê dom bu Yisu mbac ndu su. Bocdinaŋ iŋ ta lau siŋ si ŋgac bata ma ndac iŋ bu Yisu mbac ndu su, me mba. 45 Iŋ tap sa bu Yisu mbac ndu su, dec gôlôc têŋ Josep bu kôc Yisu ndê ŋamlaŋ sa ndi êŋsuhuŋ. 46 Josep kôc po ŋayham daŋ naŋ iŋ gêmlhi muŋ su, goc sa gi ma kôc Yisu su yêc a gicso dau, ma kêpaŋ iŋ ahuc ŋa po dau. Ma iŋ kôc iŋ sa gi ma kêŋ iŋ yêc sêhô naŋ lau sêlêŋ gwanaŋ su yêc hoc ŋalôm. Goc iŋ kêpi hoc daŋ gi ndöc sê awha dau ahuc. 47 Maria Magadala lu Joses dinda Maria sêlic Josep kêŋ Yisu ndê ŋamlaŋ yêc hocsuŋ dinaŋ.

*15:42 Lau Israel sêsôm bu têŋ ndoc ac gi sip têŋ bêc naŋ muŋ bêc Sabat-ŋga, naŋ têm dau gic hu bêc Sabat-ŋga. Bocdinaŋ ŋac bu sêŋsuhuŋ lau batê muŋ ac ndi sip.